Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 66 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Verbal epistemic parentheses in German and Czech
Rybová, Martina ; Šemelík, Martin (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá popisem vlastností tzv. verbálních epistémických parentezí. Parenteze typu (ich) glaub(e) nebo (ich) mein(e) v němčině a myslím v češtině povětšinou nefigurují ve výčtech prostředků vyjadřování epistémické modality. Zároveň se v současných slovnících a gramatikách netěší velkému zájmu, ačkoli vyjadřují jiný význam než sloveso, ze kterého vznikly. Diplomová práce představuje korpusovou analýzu parenteze (ich) glaub(e) v mluvené němčině a myslím v mluvené češtině. Německá data byla získána z korpusu FOLK (Forschungs- und Lehrkorpus gesprochenes Deutsch), který je součástí korpusů IDS Mannheim. Analýza české konstrukce proběhla v korpusu mluvené češtiny ORAL v1 (Český národní korpus). Cílem práce bylo především popsat syntaktické chování obou parentezí, jejich sémantickou stránku a v některých případech i jejich prozodické vlastnosti. Teoretická část práce se zaměřuje na problematiku rozlišování diskurzních markerů od částic, toto rozlišení pak tvoří východisko pro provedenou analýzu. Zároveň se orientuje na rozlišování procesu gramatikalizace (tedy procesu, při kterém vznikají gramatické kategorie) a pragmatikalizace (tedy procesu, který je spojován se vznikem různých výrazů patřících do pragmatické roviny jazyka). Konstrukce byly sledovány především s ohledem na jejich...
A Comparison of Entries in German-Russian Online Dictionaries
Chelyshkova, Anna ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním lexikografického zpracování hesel v německo-ruských online slovnících. Její základ tvoří podrobná analýza vybraných zdrojů. Pro výše zmíněný výzkum bylo vybráno několik hesel dvou slovních druhů, a to slovesa durchsuchen, umstellen a podstatná jména Platz, Ort, Stelle. Srovnání se uskuteční s pomocí informace, která se představuje ve slovnících. Díky této synopsi se podaří najít deficity srovnání slov, ohodnotit kvalitu ekvivalence a navrhnout možná zlepšení pro informační nabídku online slovníků. Na základě provedených analýz a jejich výsledků byly sestavené zdokonalené heslové stati ke každému lemmatu. Klíčová slova: heslo, slovník, online slovník, němčina, ruština, informační nabídka Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Contrasting Near Synonyms from the Corpus-Based Perspective
Sikora, Marek ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Hejhalová, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá tematikou blízké synonymie, a to na příkladu adjektiv. Za pomoci korpusovělingvistických metod jsou analyzovány dvě dvojice blízkých synonym - verschieden/unterschiedlich a bedeutend/bedeutsam. 15 primárních kolokátů získaných pro každé adjektivum (dle syntaktické pozice adjektiva) je zpracováno prostřednictvím paralelního korpusu InterCorp za účelem získání nejčastějších českých ekvivalentů. Klíčová slova: lexikálně-sémantické vztahy, blízká synonyma, lexikografie, korpusy, kookurenční analýza, Self Organizing Maps, CCDB
The use of the indefinite pronoun frau in contemporary German language and its description in monolingual and bilingual codices
Matěna, David ; Šemelík, Martin (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o užití německého neurčitého zájmena frau v současné psané němčině. Jde o jev vyskytující se jako náhrada za neurčité zájmeno man, používané jako všeobecný podmět. Práce se opírá o Německý referenční korpus DeReKo, v kterém bylo pro analýzu vybráno 1000 dokladů využití. V praktické části jsou data z korpusu zpracovávána a interpretována, teoretické části mapují použití a význam jevu v různých jazykovědných oblastech a komentují jeho stav bádání v dostupné slovníkové i sekundární literatuře. Cílem práce je nastínit vývoj a výskyty užití jevu v období 2001-2015.
Phraseology in the dictionaries and in corpora. A case studie.
Macháčková, Alžběta ; Hejhalová, Věra (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
Práce se zabývá frazémy a jejich lexikografickým zpracováním pod vlivem výsledků korpusových rešerší. Jejím cílem je analyzovat frazémy - porovnat údaje týkající se formy, významu a překladu do češtiny ve slovnících s údaji v korpusech. Toho je dosaženo pomocí slovníků a (kookurenčních) analýz, jejichž výsledky jsou vyhodnocovány kvalitativně nebo kvantitativně. Zkoumáním se potvrzují údaje obsažené ve slovnících a objevují další jevy, které se týkají analyzovaných aspektů. U každého frazému je poté s odůvodněním uvedeno, které informace by mohly být do slovníků doplněny.
Christine Nöstlinger: Liebe Tochter, werter Sohn! Translation of selected chapters and their stylistic analysis
Buštová, Marie ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šemelík, Martin (oponent)
Tato práce se zabývá stylistickou analýzou vybraných textů rakouské autorky Christiny Nöstlingerové. Na základě deseti dopisů vybraných z knihy Liebe Tochter, Werter Sohn! Die nie geschriebenen Briefe der Emma K., 75 Zweiter Teil jsou ilustrovány základní charakteristické rysy textů této spisovatelky. Součástí práce je i představení této autorky a stručný přehled její dosavadní tvorby. Stylistická analýza se opírá zejména o model překladatelské analýzy Christiane Nordové [Nord 2009], vzhledem k tomu, že součástí práce je i návrh překladu těchto dopisů do češtiny. Překladatelská analýza je doplněna poznatky získanými při četbě úvodu do stylu a stylistiky Hanse- Wernera Eromse, zejména co se týče tematické progrese [Eroms 2014]. Následuje překlad vybraných deseti dopisů do češtiny a posléze komentář k překladu, v němž jsou okomentována problematická místa v oblasti lexika, syntaxe ad. V této kapitole jsou rovněž rozebrány možné posuny v překladu. Při identifikaci jednotlivých posunů se vychází z teorie Antona Popoviče [Popovič 1975]. Popsána je také metoda překladu. Cílem práce je stanovit, jak působí texty Christiny Nöstlingerové na čtenáře, co způsobuje, že jsou velmi čtivé, a v neposlední řadě také vytvořit adekvátní překlad do češtiny, díky němuž by mohla být českému publiku představena jedna z...
An analysis of phrasemes with the components "earth", "fire", "water" and "wind" in the parallel corpus InterCorp and in the German-Czech dictionary of phrases
Hamáková, Tereza ; Hejhalová, Věra (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent)
(česky) Tato práce se zabývá zpracováním vybraných frazémů s komponenty země, oheň, voda a vzduch v německo-českém frazeologickém slovníku a porovnává zde uvedené údaje s autentickými doklady z Českého národního korpusu. V první části jsou čtenáři předloženy teoretické základy frazeologie, které slouží jako základ pro navazující analýzu. Tato analýza je provedena v druhé části práce. Komentována je mimo jiné vhodnost překladových návrhů frazeologického slovníku se zvláštním zohledněním formální a obsahové stránky. Analyzovány a posuzovány jsou dále i samotné překlady z korpusových dokladů. Nakonec jsou práce a výsledky analýzy shrnuty a jsou vyvozeny závěry.
Srovnávací aspekty lotyšského a českého lexikonu (Materiály k sestavení lotyšsko-českého slovníku)
Škrabal, Michal ; Čermák, František (vedoucí práce) ; Vachková, Marie (oponent) ; Bušs, Ojars (oponent)
Název práce: Lotyšský lexikon z hlediska dvoujazyčné lexikografie: Teoretický podklad pro tvorbu lotyšsko-českého slovníku Autor: Mgr. Michal Škrabal Katedra: Ústav Českého národního korpusu Školitel: prof. PhDr. František Čermák, DrSc. Primárním cílem práce je rozčlenit lotyšský lexikon, respektive jeho relevantní segment, do jednotlivých skupin, vymezitelných sémanticky, gramaticky, syntagmaticky, pragmaticky aj., pokusit se pro tyto třídy nalézt ideální způsob lexikografického zpracování a ten následně aplikovat na vznikající lotyšsko-český slovník (vůbec první příručku svého druhu). K tomuto účelu bylo využito moderních nástrojů, jež v nedávné minulosti radikálně změnily způsob lexikografické práce: jednak jazykových korpusů, reprezentujících dnes autentický jazykový úzus, jednak specializovaného lexikografického softwaru TshwaneLex, ve kterém je budována lexikální databáze lotyštiny, z níž bude následně sestaven samotný slovník. Tradiční zdroje nebylo možno zcela eliminovat, už kvůli omezené velikosti lotyšského korpusu, a autor práce byl tak nucen scelit tradiční a moderní lexikografické metody. Primárním zdrojem pro něj však zůstávají korpusová data, ta jsou konfrontována s popisem v aktuálních lexikografických i obecně jazykovědných příručkách a případné rozpory jsou řešeny ve prospěch...
Phrasemes in a Bilingual Dictionary
Ježková, Jaroslava ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Hejhalová, Věra (oponent)
Předložená práce se zabývá problematikou zpracování frazému ve slovníku, a to konkrétně somatismů. Tato práce sestává z teoretické a praktické části. Teoretická část pojednává o pojetí frazeologie a frazémů (někdy také frazeologismů) v lingvistice německé a české. Je zde zodpovězena otázka, co vlastně frazémy, potažmo somatismy jsou za jazykovou jednotku. Vyzdvižena je závislost frazémů, respektive výklad jejich významu, na kontextu ve kterém se vyskytují. Následně jsou vyjmenovány a popsány hlavní vlastnosti frazémů, které jsou pro ně charakteristické a kterými se frazémy liší od dalších jazykových fenoménů. Je rozebrána problematika korpusové lingvistiky vztažena na korpusové a kookurenční analýzy. Praktická část se blíže věnuje zpracování somatismů ve dvojjazyčném slovníku z lexikografického hlediska, přičemž jsou předloženy návrhy řešení jednotlivých problémů. Jako příloha této práce jsou připojeny výsledky rešerší v podobě databázového vstupu, jež lze použít ve dvojjazyčném slovníku. Klíčová slova: frazém, dvojjazyčný slovník, korpusová lexikografie, korpusová analýza, somatismus
Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka
Kolářová, Martina ; Vachková, Marie (vedoucí práce) ; Šebesta, Karel (oponent) ; Ondráková, Jana (oponent)
Název práce: Výuka a testování dovednosti psaní. Nad státní maturitní zkouškou z německého jazyka. Autor: Martina Kolářová Ústav: Ústav germánských studií, Filozofická fakulta, Univerzita Karlova Vedoucí práce: doc. PhDr. Marie Vachková, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná dizertační práce se věnuje tématu psaní ve výuce němčiny jako cizího jazyka v kontextu státní maturitní zkoušky z němčiny. Tato nová forma centrálně řízené maturitní zkoušky už svou podstatou a globálním charakterem ovlivňuje výuku na školách, proto se výzkum zaměřuje na to, do jaké míry a jakým způsobem se vliv této zkoušky projevuje ve výuce a ve výsledné kompetenci psaní u skupin žáků maturitních ročníků. Data vychází především z vyjádření učitelů, ale zohledněna je také perspektiva žáků, stejně jako analýza výsledků jejich písemných prací. Zájem o tuto problematiku vychází z aktuálnosti proměny procesu maturitního testování v cizích jazycích a kritických hlasů, které se především v počátku celého projektu ozývaly a vyzývaly k revizi a ověření přínosu nové maturitní zkoušky pro žáky a jejich výuku. Testování v cizích jazycích má dlouholetou tradici a patří k velmi dobře zpracovaným oblastem didaktiky, což umožňuje komplexní pohled na problematiku státní maturity v kontextu dalších jazykových zkoušek a také na oblasti výuky, které jsou s...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 66 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.