Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 70 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Korelace mezi nystagmem a poruchou rovnováhy
Zahradníková, Lenka ; Vacek, Jan (vedoucí práce) ; Herbenová, Alena (oponent)
Tato bakalářská práce pojednává o souvislosti mezi vrozenými poruchami zrakové fixace, zejména nystagmu a snížením kvality funkce posturálního aparátu. Je rozdělena na dvě hlavní části. Teoretická část, kteráž je věnována popisu posturálního systému, jeho struktury, funkce a zasazení do kontextu fyziologie člověka podle biopsychosociálního modelu zdraví. Jsou zde zmíněny vyšetřovací postupy a charakterizována některá onemocnění, jež mohou řízení hrubé motoriky postihovat. Praktická část práce je zaměřena na srovnání dvou skupin probandů. Jedna z nich jsou pacienti s vrozeným okulogenním nystagmem, bez další poruchy CNS, či pohybového aparátu. Druhý soubor je tvořen lidmi bez poruchy zrakové fixace. Srovnání je založeno na výsledcích klinických testů rovnováhy ve stoji a při chůzi. Výsledky praktické části práce ukazují, že u vybraného vzorku pacientů je statisticky významná souvislost mezi vrozeným nystagmem a sníženou kvalitou posturálního systému. Bylo by tedy možné vymezit tuto skupinu pro rehabilitaci a nácvik posturální stability pomocí fyzioterapeutických metodik zaměřených na hrubou motoriku a zlepšení koordinace pohybu. Klíčová slova: Posturální systém, posturální ontogeneze, posturální funkce, nystagmus, řízení pohybu.
Testování posturální funkce dle dynamické neuromuskulární stabilizace u zdravých jedinců
Hrdlička, Filip ; Vacek, Jan (vedoucí práce) ; Davídek, Pavel (oponent)
Cílem práce bylo zjistit, zda zdraví jedinci budou vykazovat pozitivitu testů posturální funkce podle dynamické neuromuskulární stabilizace. Výsledek studie by mohl napovědět, zda jsou testy příliš striktní a jedinci v testech budou vykazovat přílišnou pozitivitu, tzn. pravděpodobně falešnou pozitivitu. Metodika: Nábor probandů proběhl prostřednictvím inzerátů v ročníkových skupinách na sociálních sítích studentů 3. lékařské fakulty. Vyřazovací kritéria byly: historie chronických bolestí, historie operací a významných úrazů, historie významných neurologických a interních onemocnění. Co se týče subjektivní roviny, subjektivní vnímání vlastního zdravotního stavu bylo hodnoceno na vizuální analogové škále a podmínkou pro vstup do studie byla hodnota 0 - 2. Vybíráni byli muži i ženy, tedy smíšený soubor. Věkové rozmezí bylo stanoveno na 18 - 26 let. Vyšetřováno bylo 13 testů posturální funkce. Tři z těchto testů měly dvě varianty, a proto bylo celkem 16 výsledných hodnot. Každý test obsahoval faktory, které byly hodnoceny na škále 1 - 4. Celkový průměr faktorů značil výsledek testu. Hodnota ≤ 2,5 značila pozitivitu testu (patologii), hodnota > 2,5 značila negativitu testu (fyziologické rozmezí). Výsledky: O vstup do studie projevilo zájem 39 studentů, 12 z nich bylo vyřazeno pro nesplnění vstupních...
Identifikace kloubních struktur AS a jejich vlastností pomocí MRI a TVS před a po aplikaci manuální terapie
Píglová, Tereza ; Jelen, Karel (vedoucí práce) ; Tlapáková, Eva (oponent) ; Vacek, Jan (oponent)
Úvod Kloubní dysfunkce páteře ve smyslu funkční blokády kloubu je spojena s odpovídajícím bolestivým stavem, reflexní kontrakcí okolních svalů a omezením mobility v daném segmentu. Kloubní blokáda má svůj mechanický podtext, který nemusí být doprovázen strukturální poruchou, ale ovlivňuje biomechanické vlastnosti páteře. Existuje několik teorií o příčině vzniku kloubního omezení. Vědecké důkazy značně podporují teorii o uskřinutí meniskoidu. Cíle Cílem studie byla identifikace meniskoidů v krční páteři pomocí obrazové dokumentace z MRI a určení jejich potencionální role ve vzniku funkčních blokád axiálního systému (AS). Dalším cílem bylo zjistit, jak kloubní blokády ovlivňují reologické vlastnosti páteře pomocí metody Transfer Vibration through the Spine (TVS). Výzkumný soubor Studie MRI byla provedena na výzkumném souboru 12 subjektů - dvou anatomických preparátech a deseti in vivo. V experimentu TVS byly vyšetřeny dva subjekty. Metodika Dva anatomické preparáty byly vyšetřeny na MRI za účelem nalezení vhodné sekvence pro zobrazování meniskoidů, tři subjekty pro identifikaci meniskoidů in vivo. Sedm subjektů podstoupilo úvodní vyšetření, manipulaci páteře a kontrolní vyšetření. Porovnávaly se rozdíly v umístění a tvaru meniskoidů mezi úvodním a kontrolním vyšetřením. Dva subjekty byly vyšetřeny...
Vliv kompenzačního cvičení na funkci bederní páteře u hráčů badmintonu do sedmnácti let
Prausová, Lucie ; Maixnerová, Eliška (vedoucí práce) ; Vacek, Jan (oponent)
Název: Vliv kompenzačního cvičení na funkci bederní páteře u hráčů badmintonu reprezentace do sedmnácti let Cíle: Cílem mé bakalářské práce je dokázat význam kompenzačního cvičení v badmintonu. Dále zlepšit funkci bederní páteře u hráčů badmintonu do 17 let. Metody: Pro vyšetřování jsem použila klinické testy, a to vyšetření vybraných zkrácených svalů (m. iliopsoas, ischiokrurální svaly, adduktory kyčelního kloubu), testy na pohyblivost páteře (Thomayerův test, test lateroflexe), Trendelenburgův test a testy na aktivaci hlubokého stabilizačního systému dle Koláře a Luomajokiho. Pro terapii jsem použila soubor kompenzačních cvičení, které si probandi cvičili sami doma 3-4krát týdně po dobu 3 měsíců. Jedná se o cviky uvolňovací, protahovací i posilovací a jsou zaměřeny na oblast bederní páteře. Výsledky: V praktické části došlo ke zlepšení především v testování zkrácených svalů, testu lateroflexe páteře, v Thomayerově testu, v testech na čtyřech a v testu nitrobřišního tlaku. Klíčová slova: badminton, kompenzační cvičení, bederní páteř
Sekundární prevence bolestí zad a role plného prožívání přítomnosti
Hradecká, Marie ; Herbenová, Alena (vedoucí práce) ; Vacek, Jan (oponent)
Cílem této práce bylo ověření účinnosti navrženého programu sekundární prevence na bolest zad v oblasti krční a hrudní páteře u žen pracujících vsedě u počítače. Program byl zaveden do běžného pracovního dne a byl buďto pouze pohybový nebo k němu byly navíc přidány meditace. Sledován byl vliv pohybového programu (u všech žen) a dále vliv meditací (u poloviny žen) na vybrané položky (intenzita bolesti, stres, úzkost a úzkostnost, pravidelnost cvičení). Studie trvala po dobu sedmi týdnů a zúčastnilo se jí šest žen, které byly rozděleny do dvou skupin. První skupina plnila pouze pohybový program a ženy v druhé skupině navíc meditovaly. Samotný pohybový preventivní program se ukázal jako úspěšný při snížení bolesti a úpravě držení těla ve stoji. Z výsledků je patrné, že i meditace mohou do jisté míry pozitivně ovlivňovat průběh preventivního programu, konkrétně pravidelnost ve cvičení, intenzitu bolesti, prožívání stresu, úzkost a úzkostnost. Klíčová slova: bolest zad, meditace, pracovní prostředí
Informovanost obyvatelstva o ropné nouzi na území Jihočeského kraje
VACEK, Jan
Cílem diplomové práce je posouzení úrovně znalostí obyvatelstva o problematice ropné nouze na území Jihočeského kraje a porovnání získaných dat s výsledky získanými v kraji Plzeňském. Na výsledky tohoto šetření navazuje druhý cíl, kterým je návrh opatření na zlepšení systému informování o daném tématu. Pro potřeby práce byl zvolen kvantitativní výzkum a metoda sběru dat formou dotazníkového šetření. Samotný dotazník sestává ze 17 polouzavřených otázek, přičemž v úvodní části jsou položeny 3 filtrační otázky třídící respondenty podle pohlaví, věku a obce, na něž navazuje 14 specifických otázek. Smyslem výzkumu je zjištění míry veřejného povědomí ohledně možných regulačních opatření spojených s vyhlášením stavu ropné nouze se zaměřením na případný nedostatek pohonných hmot, pravomocí orgánů státní správy a samosprávy a obecném přehledu o ropné bezpečnosti České republiky. Ze získaných dat vyplývá, že celková znalost správných odpovědí se průměrně pohybuje kolem 65 %, nicméně úspěšnost u jednotlivých otázek je značně kolísavá, od 30 do 94 %. A právě otázky s nízkou průměrnou úspěšností správných odpovědí představují potenciální témata pro zlepšení informovanosti, například prostřednictvím krátkých TV spotů, vzdělávacích kurzů či pomocí informačních brožur. Diplomovou práci lze využít k výukovým účelům, jako výchozí materiál pro další výzkum nebo může být inspirací při hledání vhodného způsobu komunikace s veřejností v oblasti krizového řízení.
Využití Spacecurl ke zlepšení sedu jezdce
Vlasáková, Anežka ; Mende, Karel (vedoucí práce) ; Vacek, Jan (oponent)
Tato práce je zaměřena na možnosti využití přístroje Spacecurl. Cílem této práce je prokázat pozitivní vliv cvičení na přístroji Spacecurl na sed jezdce na koni. Hypotéza zní, že pokud dojde ke změně stability člověka ve stoji, dojde i ke změně sedu jezdce na koni. K objektivizování práce byly použity metody Tetrax systém a videozáznamy. Tetrax systém objektivně posoudil změny stability, ke kterým došlo po cvičení na přístroji Spacecurl. Videozáznamy z ježdění byly nahrány před a po cvičení na přístroji Spacecurl a byly použity pro rozbor změn, ke kterým došlo. Výsledkem této práce je, že cvičení na přístroji Spacecurl má pozitivní vliv na stabilitu člověka ve stoji. Dle míry zlepšení stability ve stoji, dochází i ke zlepšení sedu jezdce na koni. Hypotézy byly potvrzeny a cíle splněny. Práce může být v praxi využita pro sportovní účely jezdectví či pro další výzkum, který bude mít ve své výzkumné skupině lidi s tělesným postiženým, kteří se věnují parajezdectví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 70 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 VACEK, Jakub
13 VACEK, Jan
2 Vacek, J.
5 Vacek, Jakub
1 Vacek, Jaroslav
1 Vacek, Jindřich
8 Vacek, Jiří
5 Vacek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.