Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 17 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
English coordinative conjunction but
Kozachukhnenko, Oksana ; Brůhová, Gabriela (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Bakalářská práce bude zkoumat anglickou koordinační spojku but. Jedná se o koordinační spojku, která může spojovat nejen věty (John is poor, but he is happy. (Quirk et al. 1985: 935)), ale i různé větné členy (např. přívlastek ve větě He had a demanding but low-paid job in the public service. (Huddleston and Pullum 2002: 1311)), a která může vyjadřovat různé odstíny významů, jejichž jádrem je význam odporovací. Kromě čistě adverzativního významu (John is poor, but he is happy.) může spojka but vyjadřovat jakési upřesnění nebo opravu (‚repudiation') výpovědi v první větě: Jane did not waste her time before the exam, but studied hard every evening (Quirk et al. 1985: 935). Cílem práce bude shromáždit 100 příkladů se spojkou but (excerpovaných z Spoken BNC2014) a provést jejich syntakticko-sémantickou analýzu. U každého příkladu bude určeno, které členy jsou pomocí but spojeny a jaký význam spojka v daném spojení vyjadřuje. Pozornost bude věnována i dalším výrazům (např. rather, also), které se ve spojení s but mohou vyskytnout a které mohou být vodítkem při určení konkrétního významu. Klíčová slova: koordinace, spojka, but, adverzativní význam
Lexical idioms in English
Vašků, Kateřina ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Čermák, František (oponent) ; Bozděchová, Ivana (oponent)
Podle standardní definice se frazeologie zabývá víceslovnými lexikálními jednotkami, tzn. kombinacemi slov. Hlasy volající po tom, že i komplexní slova složená ze dvou či více významových jednotek mohou mít status (lexikálních) frazémů/idiomů, zvláště je-li jejich význam nekompozicionální, jsou stále dosti izolované, a to i přes to, že lingvistická literatura se hemží zmínkami o idiomatických kompozitech a derivátech (Kap. 3). Zdá se, že jediné systematické pojednání o lexikálních idiomech podává František Čermák (2007), který se zaměřuje především na lexikální idiomy v češtině. Cílem této práce je proto prozkoumat situaci v angličtině a pokusit se vytvořit nosnou definici a zejména kritéria pro odlišení lexikálních idiomů od ostatních komplexních lexémů a nastínit hlavní typy těchto idiomů v angličtině. Po úvodu (Kap. 1) a seznámení se současnými proudy ve frazeologii a relevantními poznatky o frazeologických jednotkách a jejich rysech (Kap. 2), referuje práce o Čermákově teorii lexikálních idiomů a kvantitativní studii, kterou jeho teorie inspirovala (Kap. 4). Jádrem práce je analýza dvou vzorků. První byl vybrán z BNC a představuje náhodný výběr 1000 jednoslovných lemmat. Sloužil jako testovací vzorek nejen pro odlišení simplexních lemmat od komplexních, ale zejména pro zjišťování potenciálních...
The genitive as a style marker
Nováková, Tereza ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Diplomová práce vychází z předpokladu, že užití syntetické a analytické formy genitivu se v angličtině mění, Práce se zaměří na žurnalistické texty (novinové články v seriózních britských online denících), kde k preferenci s-formy genitivu může přispívat také důraz na kondenzované vyjádření. Pro potřeby práce bude shromážděn korpus novinových článků (z internetových zdrojů). V nich autorka vyhledá nejméně 200 genitivních konstrukcí. Tyto konstrukce popíše z hlediska parametrů, které mohou přispívat k volbě analytického (of) nebo syntetického ('s) genitivu. Zaměří se na faktory fonologické (koncová sykavka), sémantické a pragmatické (životnost posesora, sémantický vztah vyjádřený genitivem, případně kontextová začleněnost posesora), a faktory spojené s délkou obou substantiv (‚end-weight') a opakováním obdobné struktury v textu (‚persistence'). Analýza zastoupení těchto faktorů u obou typů genitivu může ukázat na jejich relativní důležitost v daném typu textu. Klíčová slova: Genitiv, s-genitive, of-genitiv, variace, žurnalistiká próza
Types and use of shortening on Twitter
Gižová, Veronika ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Východiskem práce je skutečnost, že komunikace na sociálních sítích, konkrétně na Twitteru, probíhá prostřednictvím krátkých textových zpráv, tweetů, které mají délku omezenou na maximálně 140 znaků. To vede k přirozené tendenci zkracovat jednotlivá slova, ale i víceslovné výrazy ve snaze ušetřit místo a zvětšit objem zasílané informace. Práce zkoumá hypotézu, že počet zkratek na Twitteru a jejich rozmanitost může sloužit jako stylistický indikátor tweetového žánru. Předpokládá se, (i) že počet zkratek a jejich typů v twitterovém vzorku bude vyšší než v jiných žánrech a (ii) bude obsahovat širší zastoupení metod krácení, z nichž některé budou příznakové pro tweetový žánr obecně v porovnání s kontrolním vzorkem. Zkoumaný vzorek 200 zkratek byl sebrán ze dvou twitterových trendů, #Grenfell Tower a #Wimbledon. V analýze vzorku je shromážděný soubor zkratek popsán kvantitativně, porovnán s kontrolním vzorkem a poté samostatně interpretován kvalitativně. Kompletní tabulka s vysvětlením zkratek je uvedena v příloze. Klíčová slova: Twitter, zkratky, stylistika, internetová lingvistika, jazyk sociálních médií
Quantity partition of noncount nouns expressed by partitive constructions
Divišová, Klára ; Malá, Markéta (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je popsat kategorii počitatelnosti. Největší pozornost je věnovaná nepočitatelným substantivům a lexikálním prostředkům, díky kterým je možné nepočitatelná substantiva převést na počitatelná. V teoretické části jsou popsány gramatické, formální a sémantické rozdíly mezi počitatelnými a nepočitatelnými substantivy. Práce se dále zaměřuje na popsání partitivních prostředků, kterých se používá k tomuto přechodu, jejich typů, a možné vágnosti jejich významu. Praktická část se skládá z analýzy dvanácti vybraných nepočitatelných substantiv a jejich příslušných singulativ (partitivních substantiv). Materiál a příklady jsou čerpány z Britského národního korpusu. Singulativa jsou rozdělena podle jejich typu; práce podává jak kvantitativní, tak sémantickou klasifikaci singulativ ke každému z vybraných nepočitatelných substantiv. Dalším aspektem analýzy je také sledování modifikace nepočitatelných substantiv pomocí přídavných jmen.
Grammatical concord in existential there-clauses
Novotná, Alena ; Popelíková, Jiřina (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se se zabývá otázkou neshody významového podmětu a přísudku v anglických existenciálních konstrukcích uvozených there. V těchto větách je gramatickým podmětem existenciální there, ale za gramaticky správnou se obyčejně považuje shoda s významovým podmětem. Tato práce se zaměřuje na případy, v nichž dochází k rozporu mezi plurálovou formou významové části podmětu a singulárovou formou slovesa to be. Fráze there + sg. to be, obzvláště redukovaná forma there's se zdá se vyvinula v presentativní formuli pomocí procesu gramatikalizace. Tento problém bude tato práce nahlížet z hlediska současného jazyka i z hlediska diachronního. Konkrétně si tato práce klade za cíl identifikovat kontexty, ve kterých byl tento typ neshody možný v rané moderní angličtině. Pro tento účel bylo ze tří korpusů rané moderní angličtiny (CED, EEBO a PCEEC) vybráno 100 příkladů existenciálních konstrukcí obsahující neshodu, jimž je potom věnována analytická část práce. Samotná analýza si všímá v první řadě realizace přísudku; zda je v přítomném či minulém čase a zda je jeho forma redukovaná či ne. Dále se zabývá strukturou významového podmětu, zvláště pak modifikací, přítomností kvantifikátorů a koordinací. Pozornost je věnována také polaritě konstrukcí. Nakonec se zabývá případy, ve kterých mezi slovesem a...
Adversative discourse connectives "however" and "instead" in academic texts
Valdajeva, Božena ; Brůhová, Gabriela (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá větnými modifikátory sloužícími jako prostředky textové návaznosti however a instead v anglických odborných textech. Jelikož pozice konektorů není pevně daná, tato práce si klade za cíl zkoumat propojení mezi možnými pozicemi konektorů a jejich dalšími vlastnostmi jako jsou interpunkce a výskyt s jinými větnými členy. Práce tedy zkoumá výskyt daných konektorů, zabývá se popisem jejich syntaktických vlastností, postavením ve větě a interpunkcí. Tato práce je založena na získání 100 příkladů z Britského národního korpusu, přičemž 50 vět obsahuje konektor however a zbylých 50 vět konektor instead. Hlavním cílem bylo zmapovat užívání however a instead v odborných textech a popsat tak užití těchto dvou prostředků textové návaznosti a další aspekty, které jsou s danou pozicí ve větě úzce spjaty (interpunkce, výskyt s jinými elementy). Jednotlivé části analýzy vycházejí z pozice konektorů. Proto významná část analýzy je věnována stanovení pozic konektorů ve větě podle pozičních vzorců. Následně byly zkoumány interpunkce a výskyt s jinými elementy. Klíčová slova: adverzativní konektory, however, instead, pozice, interpunkce, výskyt s jinými elementy
Nominal and adjectival modification in English and the Czech equivalents
Kančevová, Silvia ; Vašků, Kateřina (vedoucí práce) ; Sudková, Marcela (oponent)
Táto bakalárska práca sa zaoberá rozdielmi medzi adjektívnou a substantívnou modifikáciou v angličtine. Má za cieľ skúmať, či sa líši vzťah medzi riadiacim členom modifikovaným adjektívom alebo substantívom. Činí tak prostredníctvom prekladu do češtiny, ktorý ma za úlohu napomôcť k pochopeniu vzťahov medzi modifikátorom a riadiacim členom, a to z toho dôvodu, že mimo iné, čeština nemá možnosť využiť čiastočnej konverzie rovnako ako angličtina. Práca analyzuje 20 dvojíc morfologicky príbuzných substantív a adjektív fungujúcich ako modifikácia. Tieto príklady boli získané z paralelného korpusu InterCorp, prístupného skrze webové stránky Českého národného korpusu a to vždy po 10 kusov z každej dvojice. Takto bol získaný celkový počet 200 výskytov, ktoré sú podrobené v praktickej časti sémantickej analýze. Teoretická časť popisuje funkciu a formu premodifikátoru v rámci nominálnej fráze v angličtine aj v češtine a ďalej sa zameriava na významový vzťah medzi modifikátorom a riadiacim členom, taktiež v oboch jazykoch. Analýza by mala ukázať, či existuje vzťah medzi formami premodifikácie a či je možné tento vzťah vysvetliť aj z hľadiska sémantického. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
English modals "may" and "might" and their Czech translation equivalents
Čuchalová, Marie ; Šaldová, Pavlína (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Tématem této bakalářské práce jsou anglická modální slovesa may a might a jejich české překladové protějšky. Teoretická část charakterizuje kategorii modality a její dva základní podtypy - modalitu epistémickou (jistotní) a deontickou (dispoziční.) Poté podá přehled formálních rysů a významů daných modálních sloves. Rovněž stručně nastíní situaci v češtině. Praktická část je založena na analýze sta autentických výskytů sloves may a might, které budou získány z paralelního korpusu InterCorp. Analýza bude zaměřena jednak na význam a použití těchto sloves, jednak na jejich české překladové ekvivalenty (modální slovesa, modální částice atd.). Cílem této analýzy je zjistit, v jakém poměru se tyto prostředky vyjádření modality objevují v českých překladech.
A corpus-based analysis of a synonym set: suppose - assume - presume
Teuchnerová, Michaela ; Klégr, Aleš (vedoucí práce) ; Vašků, Kateřina (oponent)
Práce se zabývá studiem synonym a jejich možnými způsoby rozlišení na základě dat z korpusového materiálu. Teoretická část nejprve definuje termín sémantický vztah a význam slova a poté již přechází k synonymii. Je zde uveden přehled názorů na synonymii a její rozlišení podle jednotlivých přístupů. Tato část slouží jako podklad pro pozdější studii, jelikož nám představuje výchozí pojetí slova - význam slova je odvozen od jeho kontextu. Výzkumná část zkoumá synonymní řadu sloves suppose - assume - presume. Byla použita data získaná z Britského národního korpusu a programu Word Net, který používá materiál právě BNC. Tato část se zaměřuje na aspekty, ve kterých se jednotlivá synonyma mohou lišit. Zabývá se tedy například frekvencí, gramatickými rysy jednotlivých sloves a jejich kolokacemi na pozici podmětu či předmětu. Závěrečná část poté shrnuje výsledky výzkumu a poskytuje tak konkrétnější pohled na užití této synonymní řady.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 17 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Vašků, Karolína
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.