Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hodnocení vhodnosti lokality pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO z hlediska dlouhodobé bezpečnosti - lokalita Čihadlo.
Havlová, V. ; Bukovská, Z. ; Dudíková Schulmannová, B. ; Dudková, A. ; Franěk, J. ; Holeček, J. ; Hroch, T. ; Jelének, T. ; Jelínek, J. ; Kachlíková, J. ; Kaláb, Zdeněk ; Klomínský, J. ; Kučera, R. ; Kunceová, E. ; Polák, M. ; Uhlík, J. ; Milický, M. ; Nývlt, D. ; Ondra, P. ; Pertoldová, J. ; Rapprich, V. ; Rukavičková, L. ; Šír, P. ; Štědrá, V. ; Švagera, O. ; Verner, K. ; Maryška, J. ; Říha, J. ; Královcová, J. ; Červinka, R. ; Gondolli, J. ; Klajmon, M. ; Kolomá, K. ; Černý, M. ; Vavro, Martin ; Vopálka, D. ; Svoboda, J. ; Vašíček, R. ; Hokr, M. ; Steinová, J. ; Zeman, J. ; Kouřil, M.
Tato zpráva shrnuje dostupná data z lokality Čihadlo a hodnotit lokalitu podle kritérií odvozených pracovníky SÚRAO z požadavků SÚJB (nová vyhláška o umísťování jaderných zařízení) a MAAE (NS-R-3 rev.1 Site Evaluation for Nuclear Installations Safety Requirements, 2016, SSG-14 Geological Disposal Facilities for Radioactive Waste, 2011) na vlastnosti lokality, které mají vliv na dlouhodobou bezpečnost HÚ (Vokál et al., 2015). Lokality jsou hodnoceny podle následujících kategorií kritérií:\n1) Popsatelnost a predikovatelnost geologických vlastností lokalit\n2) Hydrogeologické vlastnosti lokalit\n3) Stabilita lokalit (seismická, klimatická, vertikální pohyby, postvulkanické jevy)\n4) Pravděpodobnost intruze (neúmyslného vzniku člověka do úložiště)\n5) Slučitelnost vlastnosti horninového masivu s inženýrskými bariérami\n6) Transportní vlastnosti lokalit
Inovace systému odměňování zaměstnanců ve vybrané společnosti
Bilík, Jiří ; Vašíček, Radomír (oponent) ; Kruntorádová, Markéta (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a inovací systému odměňování pracovníků ve vybrané společnosti. V teoretické části jsou shrnuty pojmy související s odměňováním pracovníků. Analytická část analyzuje pomocí vhodných nástrojů, současný stav organizace. Poslední část se zabývá návrhem zlepšení odměňování personálu a ekonomické zhodnocení navrhovaného řešení.
Podnikatelský záměr rozšíření firmy
Vašíček, Robert ; Vašíček, Karel (oponent) ; Němeček, Petr (vedoucí práce)
V této diplomové práci je zpracován podnikatelský záměr rozšíření projekčně stavební firmy. Je zde zahrnut teoretický popis podnikatelského záměru a vlastní návrh obsahující postupy řešení realizace rozšíření.
Způsob provedení hydrogeologické stopovací zkoušky v puklinovém prostředí s využitím fluorescenčních stopovačů
Bílý, P. ; Rohovec, Jan ; Baier, J. ; Vašíček, R.
Účelem předkládané metodiky je definování optimálního a efektivního postupu prací a nástrojů pro provádění a vyhodnocování stopovacích zkoušek, využívajících vybrané skupiny běžně dostupných netoxických fluorescenčních látek. Metodika je zpracována pro stopovací zkoušky s umělým zvýšením hydraulického spádu na vstupu (vtláčecí stopovací zkoušky) a sledováním změn koncentrace stopovače na výstupu testovaného profilu. Sběr dat probíhá kontinuálním způsobem, s on-line přístupem a umožňuje implementaci dat do matematického modelu. Metodika je přímo cílená pro geologické prostředí s puklinovou propustností.
Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti – podrobný věcný a časový harmonogram prací
Havlová, V. ; Pertoldová, J. ; Mixa, P. ; Uhlík, J. ; Vavro, Martin ; Maryška, J. ; Černík, M. ; Vašíček, R.
Tato zpráva obsahuje Podrobný věcný a časový harmonogram prací ZL Předběžné hodnocení lokalit z hlediska dlouhodobé bezpečnosti, zaměřeného na hodnocení vhodnosti lokalit pro umístění hlubinného úložiště VJP a RAO na základě archivních informací, , také na základě průběžných výsledků ze probíhajících projektů a geologického průzkumu prováděného pomocí metod prováděných z povrchu. \nLokality budou hodnoceny podle následujících charakteristik, důležitých pro dlouhodobou bezpečnost:\n1) Popsatelnost a predikovatelnost lokality\n2) Hydrogeologické vlastnosti horninového prostředí\n3) Stabilita lokality (seismické, klimatické, vertikální pohyby, postvulkanické jevy)\n4) Pravděpodobnost intruze/invaze člověka do úložiště\n5) Transportní vlastnosti horninového prostředí\n6) Slučitelnost horninového prostředí s navrženým systémem inženýrských bariér\nŘešení bude probíhat v 5 etapách\n1) Podrobný věcný a časový plán řešení projektu \n2) Hodnocení lokality Čihadlo (první fáze)\n3) Hodnocení ostatních lokalit (první fáze)\n4) Hierarchie kritérií či indikátorů vhodnosti lokalit a způsob hodnocení lokalit \n5) Hodnocení lokalit (druhá fáze)\nŘešení projektu je zajištěno účastí širokého týmu řešitelů, kteří buď participují na řešení probíhajícího projektu Výzkumná podpora hodnocení lokality, nebo splňují vysokou kvalitu odborné erudice.\n
Identifikace krajinných kompozic
Vašíček, Radovan
Tato práce je zpracována na základě Metodiky identifikace komponovaných krajin a pojednává o identifikaci konkrétní komponované krajiny na zvoleném modelovém území Valašského Meziříčí a okolí. Bakalářská práce je rozdělena na několik částí. Úvodní část je věnována problematice komponovaných krajin a vymezení základních pojmů. Po objasnění metodiky a vypracování charakteristiky modelového území následuje nejdůležitější část práce, výsledky. Ve výsledcích je na základě korelace mapových podkladů, společně s informacemi z publikací a archivu, stanovena kompozice. Díky důkladné analýze a popisu kompozice je v závěru vypracováno její zhodnocení. Zjištěním je potvrzení krajiny komponované, na základě určené kombinované kompozice, zhodnocené jako poškozené.
Nástroje jakosti pro hodnocení tlakově litých odlitků z Al slitin
Rozman, Jiří ; Vašíček, Richard (oponent) ; Čech, Jaroslav (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je na praktickém příkladu, s využitím systému jakosti, popsat stávající stav vstupní kontroly odlitků ve společnosti Tribotec spol. s.r.o. a výstupní kontroly dodavatelů odlitků této společnosti a navrhnout nový způsob vstupní kontroly odlitků ve společnosti Tribotec spol. s.r.o. takovým způsobem, aby byla zajištěna vyšší míra jakosti při zjišťování zmetkovitosti dodávaných odlitků již při vstupní kontrole.
Předzpracování dat
Vašíček, Radek ; Beran, Jan (oponent) ; Honzík, Petr (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku předzpracováním dat. První část se zabývá přehledem a popisem charakteristických testů pro popis atributů, metodami pro práci s daty a atributy. Druhá část práce se popisuje práci s programem Rapidminer. Věnuje se jednotlivým funkcím předzpracování v tomto programu popisuje jejich funkci. Ve třetí části je srovnání výsledku při použití metod předzpracování a bez předzpracování dat.
Využití magnetických mikročástic pro izolaci a průkaz probiotické bakteriální DNA v masných výrobcích
Vašíček, Roman ; Rittich, Bohuslav (oponent) ; Španová, Alena (vedoucí práce)
Tato práce pojednává o izolaci probiotické DNA z masných výrobků a jejím stanovení pomocí metod PCR. V práci je vyvinuta metoda homogenizace vzorků salámů kopistem, příprava hrubých lyzátů buněk salámů a izolace DNA z lyzátů buněk pomocí a magnetických mikročástic. DNA byla izolována z hrubých lyzátů salámů pomocí magnetických mikročástic. Izolovaná DNA pak byla amplifikována v rodově i druhově specifických PCR. V testovaných výrobcích byla prokázána přítomnost DNA domény Bacteria, rodů Lactobacillus a Bifidobacterium. V jednom výrobku byla prokázána DNA druhů Lactobacillus acidophilus a Bifidobacterium.
Řízení rizik ve stavebním podniku
Svobodová, Lenka ; Vašíček, Roman (oponent) ; Nováková, Jana (vedoucí práce)
Předmětem práce je řízení rizik ve stavebním podniku. V teoretické části uvádím základní typy rizik a jejich řízení, včetně identifikace, analýzy a plánování. Praktická část se zabývá rizikovými situacemi v konkrétním stavebním podniku. Na stavebním projektu je následně ukázán postup a praktické řešení řízení rizik s návrhem preventivních opatření pro jejich eliminaci.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vašíček, Radek
1 Vašíček, Radovan
1 Vašíček, Robert
2 Vašíček, Roman
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.