Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 62 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Novel binding proteins derived from small protein domains targeting diagnostically important molecules
Vaňková, Lucie ; Malý, Petr (vedoucí práce) ; Brynda, Jiří (oponent) ; Trefil, Pavel (oponent)
Rychlý vývoj technik genového inženýrství, zejména metod pro in vitro řízenou evoluci a kombinatorickou mutagenezi, umožnil rychlý rozvoj nových vazebných proteinů pro téměř jakýkoli požadovaný antigen jako alternativu k dnes široce používaným protilátkám. Tyto tzv. scaffoldy jsou často odvozeny od malých proteinových domén s užitečnými biofyzikálními vlastnostmi. Zatímco na biofarmaceutickém trhu stále dominují monoklonální protilátky, možnost snadné cílené modifikace vazebných proteinů je předurčuje především pro použití v diagnostice. ABD scaffold, odvozený od albumin vážící domény streptokokového proteinu G tvořené třemi spojenými alfa-šroubovicemi, patří do rodiny malých vazebných domén. V naší laboratoři byla na základě ABD scaffoldu vyvinuta vysoce komplexní kombinatorická knihovna vazebných proteinů. Tato knihovna byla použita k selekci nových vazebných proteinů pro lidské sérové biomarkery rakoviny prostaty PSP94, KLK2, KLK11, jež mohou být použity k vývoji nových multifaktoriálních biosenzorů pro přesnější diagnostiku rakoviny prostaty. V druhé části dizertace je popsán vývoj vazebných proteinů odvozených od ABD scaffoldu určených pro selektivní rozpoznání různých fenotypů cirkulujících nádorových buněk jako součást mikrofluidního čipu vyvíjeného pro diagnostiku plicního adenokarcinomu....
Ekonomická analýza optimalizace budov
Pospíchalová, Barbora ; Zelníčková, Aneta (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá energetickými úsporami panelového domu. V teoretické části je nejdříve řešena problematika investování a řízení rizika. Dále se práce věnuje panelové výstavbě v ČR, energetické náročnosti budov, tepelným ztrátám, a především metodám ekonomického hodnocení investic. Cílem práce je provedení ekonomické analýzy a analýzy životního cyklu. Případová studie se zabývá vyčíslením úspor na vytápění panelového domu po jeho regeneraci a výpočtem ekonomických ukazatelů.
Management investičních rizik výstavbového projektu
Pluháčková, Darinka ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Korytárová, Jana (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je vyhodnocení ekonomické efektivnosti výstavbového projektu včetně analýzy citlivosti a pravděpodobnosti vybraného developerského projektu rezidenčního charakteru. V teoretické části je vysvětlen pojem „výstavbový projekt“ a je popsán životní cyklus projektu. Dále se tato část věnuje stanovení peněžních toků, výkazu cash flow a výpočtu ukazatelů ekonomické efektivnosti projektu. Řeší také specifická rizika ve výstavbových projektech. Teoretická část je ukončena popisem možných metod pro identifikaci rizik a stanovení jejích významnosti. Praktická část je zaměřena na konkrétní developerský projekt. Hodnotí řešený projekt pomocí ukazatelů ekonomické efektivnosti, citlivostní a pravděpodobnostní analýzy.
Management of municipal property
Marek, Martin ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
This master thesis deals with management of municipality property municipality Stará Turá in the years 2013 - 2018. The theoretical part defines the territorial self-government in the Slovak republic, as well as management of the municipality, budget revenues and budget expenditures and municipality property. The analytical part contains basic information about the village Stará Turá, analysis and subsequent management of municipality property in the years. The last part deals with the possible utilization of the economic result for improvement of the municipality of Stará Turá.
Hodnocení ekonomické efektivnosti podnikatelského projektu
Burianová, Denisa ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Kocourková, Gabriela (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá investicemi a její efektivností. Cílem této práce je zjištění, zda se vyplatí investici uskutečnit. Jedná se o projekt rekonstrukce kulturního domu, ve kterém jsou vybudovány tři zcela nové byty. Budou vyčísleny náklady na rekonstrukci, zjištěné výše nájmů a následně bude stanoven hypoteční úvěr. Tyto informace budou následně sloužit pro další výpočty, jejichž výsledkem bude vyhodnocení investice. Dle výsledků bude zjištěno, zda je investice efektivní.
Strategie rozvoje území ve vazbě na stavební výrobu
Mecová, Anna ; Chovancová, Jitka (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá porovnáním krajů České republiky mezi sebou z hlediska stavební výroby a vybráním kraje s největším potenciálem rozvoje stavební výroby. V teoretické části je vymezen pojem region, na který navazuje regionální ekonomie a politika. Dalším řešeným tématem je regionální rozvoj, strategie rozvoje území a ukazatele zachycující rozdíly mezi regiony. Praktická část se zabývá charakteristikou národního hospodářství a stavebnictví v jednotlivých krajích na což navazuje návrh strategie řešící problémy v oblasti stavebnictví. V závěru jsou mezi sebou kraje porovnány podle daných ukazatelů a jsou vytipovány kraje s největším potenciálem pro rozvoj stavební výroby.
Efektivita procesu oceňování stavební výroby
Sofka, Filip ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá efektivitou oceňování stavební výroby. Teoretická část se věnuje oceňování stavební výroby, analýzou náročnosti oceňování, principem sestavení rozpočtů a představení BIM procesu ve stavebnictví. Praktická část se věnuje konkrétnímu způsobu zefektivnění oceňování stavební výroby. Efektivita je zkoumána ve fázi zpracování výkazu výměr, pomocí BIM modelů a porovnána s CAD modelem. Výsledkem je definování možné úspory zpracování výkazu výměr pomocí BIM modelu. Závěrečná část je věnována popisu standardizace stavebnictví.
Návrh variantního financování rekonstrukce náměstí v Třebíči
Hykolli, Nikolas ; Černá, Marie (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem možného způsobu financování rekonstrukce Karlova náměstí v Třebíči a výběrem optimální varianty. V teoretické části jsou shrnuty všechny důležité pojmy, které souvisí s tématem diplomové práce. Jedná se o veřejnou správu v České republice, centrální a místní rozpočtové soustavy, výběrová řízení a zdroje financování. V praktické části jsou nalezeny způsoby financování městské investice a to, jak vlastní, tak cizí. Mezi které lze zařadit úvěry a dotační tituly.
Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji
Suk, Ondřej ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vaňková, Lucie (vedoucí práce)
Předmětem diplomové práce Specifika trhu nemovitostí v Olomouckém kraji je analyzovat realitní trh v rámci okresů Olomouckého kraje, porovnat specifika trhu jednotlivých okresů kraje a následně srovnat vybranou lokalitu v rámci celorepublikového měřítka. První část práce se věnuje teoretickým východiskům a pojmům, týkajících se trhu nemovitostí. Následuje popis subjektů realitního trhu a faktorů, které ovlivňují trh samotný. Další kapitola popisuje regionální politiku, její vliv na realitní trh a její nástroje. Následná část se zabývá samotnou analýzou realitního trhu Olomouckého kraje a města Olomouce. Analýza je zaměřena především na vývoj cen vybraných druhů nemovitostí v dané lokalitě a následně je srovnána v rámci celé republiky.
Analýza procesu likvidace škodních událostí staveb
Osmanová, Sára ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Krejza, Zdeněk (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na proces likvidace škodních událostí staveb. Nechybí analýza celého procesu a také doporučení pro omezení vzniku jednotlivých rizik. V pojišťovnictví se rozlišuje pojištění majetku na novou cenu a na cenu časovou. Tento rozdíl je popsán v praktické části diplomové práce, kde je názorně zlikvidována parciální škoda po vichřici na rodinném domě a totální škoda rekreační chalupy po rozsáhlém požáru. Na konci případové studie je provedeno vyhodnocení nejzávažnějšího pojistného rizika pro občana.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 62 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
14 VAŇKOVÁ, Lenka
18 VAŇKOVÁ, Lucie
14 Vaňková, Lenka
1 Vaňková, Leona
1 Vaňková, Linda
1 Vaňková, Ludmila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.