Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 50 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Autobusové nádraží ve variantě ŽUB A-Řeka
Pelc, Norbert ; Novák, Martin (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá návrhem autobusového nádraží ve variantě Železničního uzlu Brno A – Řeka. Cílem diplomové práce byl variantní návrh uspořádání autobusového nádraží v prostoru pod mostní konstrukcí železničního osobního nádraží. Dále byla prověřena možnost zachování současného autobusové nádraží Zvonařka, kde vlivem výstavby železniční infrastruktury dojde ke vzniku nové dopravní situace. V rozsahu studie byly vypracovány celkem čtyři varianty. Práce je také doplněna analýzou potřebného počtu autobusových stání.
Bytový dům Panoráma Boskovice - dopravní řešení
Werner, David ; Apeltauer, Jiří (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá projektem dopravního řešení pro novostavbu bytových domů BD Panorama Boskovice. Projektová dokumentace zpracovává návrh příjezdové komunikace, chodníků a parkovacích stání k navrhovaným 4 bytovým domům v Boskovicích. Práce odpovídá rozsahu stupně projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS).
Napojení D1 na silniční síť v oblasti Černovické Terasy
Mička, Michal ; Pavlíček, Jan (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh napojení silniční sítě v prostoru Černovické Terasy na dálnici D1 – jedná se zejména o ulice Průmyslová, Tuřanka, Řípská a Šlapanická. Jde o nalezení optimálního řešení pro místní, regionální i dálkové trasy umožňující především nebytové využití lokality podél dálnice D1. V rámci práce bylo nalezeno 5 variantních řešení, přičemž 1 varianta byla zpracována podrobněji.
Optimalizace dopravní sítě
Všetečka, Martin ; Kampf,, Rudolf (oponent) ; Přibyl,, Pavel (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
Práce se zabývá návrhem optimalizačního algoritmu využívajícího genetický algoritmus. Optimalizační úloha je předvedena na problematice levého odbočení, které splňuje předpoklady pro systematickou optimalizaci - komplexnost problému, který nejde řešit analyticky, a zároveň možnost použití šablon, které umožní automatizaci návrhu a výpočtu všech variant.
Aproximace vlečných křivek
Ondřejová, Barbora ; Všetečka, Martin (oponent) ; Holcner, Petr (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude věnována pozornost požadavkům na pohyb modelového vozidla a na jeho geometrické charakteristiky. Budou zde stanoveny a popsány postupy výpočtu pro definovanou trajektorii směrodatného vozidla. Také zde budou navrženy možné způsoby aproximace trajektorie modelového vozidla kružnicovými oblouky.
Přestupní uzel Brno-Komárov
Odstrčilová, Anna ; Pavlíček, Jan (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Předmětem této bakalářské práce je návrh přestupního uzlu veřejné hromadné dopravy v Brně-Komárově v návaznosti na tramvajovou smyčku, s cílem zvýšení komfortu přestupních vazeb a možností ukončení většího počtu autobusových linek. Studie zahrnuje návrh nové tramvajové i autobusové smyčky a rovněž úpravu pěších tras pro komfortní přestup mezi linkami veřejné hromadné dopravy a snadný pohyb v území. Pozornost je věnována především místním vztahům v řešeném území, které jsou narušeny křižovatkou sběrných komunikací Svatopetrská/Hněvkovského/Černovická. V práci je současně uvažováno také s variantou prodloužení tramvajové trati směrem na jih města. Obsahem bakalářské práce jsou výstupy z dopravních průzkumů provedených pro tyto účely a varianty možných uspořádání nového přestupního uzlu, ze kterých byla na základě multikriteriálního hodnocení vybrána jedna varianta, a ta následně zpracována ve výkresové dokumentaci.
Přestupní uzel Brno-Černovice, nádraží
Polanský, Štěpán ; Novák, Martin (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Přestupní uzel Brno – Černovice, nádraží je stavbou, která je vyvolána realizací nového hlavního nádraží v Brně. Při vzniku nového Černovického vlakového nádraží je třeba vyřešit jeho návaznost na MHD. Tímto se zabývá tato práce, která zpracovává vybudování přestupního uzlu v místě současných zastávek Tržní a Životského.
Trasovací studie silnice Moravský Krumlov - dálnice D52
Novák, Martin ; Novák, Martin (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vypracování trasovací studie silnice Moravský Krumlov – dálnice D52. Moravský Krumlov se nachází v Jihomoravském kraji. Leží 28 km severovýchodně od krajského města Brno. Důvodem studie je rychlejší napojení regionu na brněnskou aglomeraci. Jsou navrženy 3 varianty A, B a C. Všechny varianty vedou přes oboru, kde jsou vyřešena opatření pro převedení zvěře. Každá z nich obsahuje stávající a nově navržené trasy.
Konverze brněnského úseku I/52 na D52
Sejkora, Jan ; Nykodym, Jakub (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh úpravy silnice I/52 mezi křižovatkou s dálnicí D1 a Rajhradem na dálnici D52 tak, aby vznikl souvislý dálniční tah bez nutnosti vytvářet v trase Wien - Praha závlek přes jižní tangentu a D2 a zároveň navrhnout trasy pro dopravu, která nemůže být na dálnici vpuštěna. Charakterizovat problémové prvky a vytvořit variantní řešení.
Křižovatka Hrotovická x Kosmákova v Třebíči
Štadáni, Pavel ; Chaker, Manar (oponent) ; Všetečka, Martin (vedoucí práce)
Předmětem práce je projektová dokumentace rekonstrukce stávající nevhodné dvojice blízkých křižovatek na silnici II/351 v Třebíči. Jako podklad návrhu byl proveden směrový dopravní průzkum, na jehož základě byly porovnány varianty a zvolena k vypracování (spirálová) turbo okružní křižovatka. Projekt řeší silniční dopravu včetně linkové autobusové dopravy, komunikace pro pěší a úpravy na přilehlých místních komunikací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 50 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 VŠETEČKA, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.