Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Communication by people with profound intellectual disabilities
Baran, Ladislav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Franiok, Petr (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
5 Abstract In a social and political climate that encourages active participation in the decision- making of people with severe and profound intellectual disabilities, with the aim of improving the quality of their lives, is often on educators, careers and legal custodians to represent the wishes and interests of those individuals. That's why it is important to focus on the interpretation of communication. On the one hand this doctoral thesis discusses the theoretical issues related to communication of people with severe and profound intellectual disabilities and its interpretation, but on the second hand it focuses on identifying and describing relevant communication characteristics based on practical qualitative research at special pedagogical center for mentally handicapped people in Rüdesheim am Rhein in Germany. The validity of the interpretation is rather continuous as a categorical variable and has to be supported by the systematic collection of evidences from different sources. This framework is compatible with the social constructivists' view of communication development and allows combining information derived from subjective, intuitive views with information obtained through observation and testing. Key words Communication, profound intellectual disabilities, development, relationship, verbal...
Vliv proinkluzivního edukačního prostředí na postoje žáků vůči osobám se znevýhodněním
Zilcher, Ladislav ; Šiška, Jan (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Hájková, Vanda (oponent)
Daná studie je koncipována jako teoreticko výzkumná práce, která se zaměřuje na zjišťování změn postojů u žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením. Ve studii se zkoumá, zdali má na postoje žáků 4. a 5. tříd základních škol vůči lidem s postižením vliv (a) dlouhodobé sdílení vzdělávacího prostředí s žákem s postižením (b) učitel a jeho proinkluzivní kompetence a (c) inkluzivní směřování školy, které je ve výzkumu reprezentované certifikací školy certifikátem "Férová škola". Těmito třemi dílčími výzkumnými problémy se snažíme odpovědět na jednu základní výzkumnou otázku: Má proinkluzivní prostředí školy vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením? Z tohoto důvodu bylo zvoleno kvaziexperimentální uspořádání studie. Ve výzkumu byly využity dva validizované výzkumné nástroje, které byly administrovány na vzorku 1948 žáků 4. a 5. tříd a jejich 102 třídních učitelů. Data byla zpracována příslušnými statistickými metodami. Výsledky výzkumu částečně potvrzují předpoklad, že proinkluzivní prostředí školy může mít vliv na postoje žáků 4. a 5. tříd vůči lidem s postižením, avšak pouze v určitých oblastech. Nebylo prokázáno, že by pouhá přítomnost žáka s postižením ve třídě mohla ovlivňovat postoje žáků, avšak pokud by došlo u žáků k přátelství s tímto žákem, pak jsou postoje pozitivně...
Kompetence asistenta pedagoga
Němec, Zbyněk ; Hájková, Vanda (vedoucí práce) ; Květoňová, Lea (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Dizertační práce s názvem Kompetence asistenta pedagoga reaguje na vzrůstající počet pedagogických asistentů ve školství a současně reflektuje i dosud přetrvávající nejasnosti ohledně vymezení požadavků na asistenty a jejich činnost. Cílem práce je na základě empirických poznatků vymezit základní kompetence asistenta pedagoga s působností v běžné základní škole. Teoretickými východisky práce jsou jak legislativně dané normy pro práci asistenta pedagoga, tak i relevantní výzkumy z ČR a ze zahraničí. Výzkumná část je založena na kvalitativně orientované metodologii a pracuje s daty z osmdesáti rozhovorů realizovaných s asistenty, učiteli, řediteli i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami z dvaceti základních škol hlavního vzdělávacího proudu. Data ve výzkumu byla zpracována prostřednictvím klasifikace, kódování a schematizace za využití metody rámcové analýzy. Na základě výsledků výzkumu je v závěru práce formulován návrh modelu kompetencí pro profesní standard asistenta pedagoga. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko
Barlová, Jitka ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Hádková, Kateřina (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
NÁZEV: Raná intervence. Komparativní studie České republiky a spolkové země Štýrsko AUTOR: Jitka Barlová KATEDRA: Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Tématem disertační práce je raná intervence. Jejím primárním cílem je poskytnutí podpory rodině dítěte raného věku v obtížné životní situaci. V úvodu práce sledujeme teoretická východiska rané intervence. Práce předkládá pohled na ranou intervenci nejen v kontextu zdravotního postižení, ale zaměřuje se i na problematiku ohrožení vývoje dítěte s psychosociálními riziky. Teoretické poznatky vycházení ze zahraničních zkušeností, které potvrzují důležitost a potřebnost rané intervence v sociálně znevýhodněných rodinách. Ve výzkumné části předkládáme výsledky komparativní analytické studie. Zvolili jsme kvalitativní přístup nakládání s daty s cílem porozumět fenoménům rané intervence v kontextu dané země. Systém rané intervence České republiky srovnáváme se systémem rakouského Štýrska. V rámci Evropy je Štýrsko považováno za jednu ze zemí s nejpropracovanějším a uceleným systémem rané intervence. Na základě výzkumného šetření identifikujeme společné i rozdílné fenomény a vyvozujeme implikace pro praxi. Klíčová slova: dítě raného věku, raná intervence, postižení, sociální znevýhodnění, sociální vyloučení,...
Podpora léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky
Dlouhá, Jana ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Blahutková, Marie (oponent)
DLOUHÁ, J. Podpora léčebného procesu hospitalizovaného dítěte pedagogickými prostředky. Praha: Pedagogická fakulta UK. Disertační práce. 199 s. Disertační práce se zabývá problematikou vlivu hospitalizace na subjektivní prožívání psychické pohody na děti mladšího a staršího školního věku a dále sociální oporou těchto dětí formální (z řad pracovníků pomáhajících profesí ve FN HK) a neformální (z řad rodičů a spolupacientů hospitalizovaných dětí tamtéž). Cílem předkládané práce je zkoumání závislostí mezi věkem a délkou hospitalizace dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové a jejich subjektivní pohodou. Dílčím cílem je zjistit vnímání hospitalizace u dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové a jejich vnímání sociální opory během ní ve vztahu ke zkušenostem dětí hospitalizovaných ve FDN Hradec Králové s pracovníky z řad pomáhajících profesí, kteří jsou kmenovými pracovníky FDN Hradec Králové. Disertační práci je rozdělena na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části práce je provedena analýza dosavadních poznatků v oblasti sociální opory hospitalizovaných dětí - z řad rodičů, pedagogických pracovníků působících ve školách při nemocnicích a podrobně jsme se zabývali problematikou profese herního specialisty v České republice a ve Velké Británii. V praktické části práce je...
Význam jinakosti pro speciálně pedagogické myšlení
Prouzová-Květoňová, Regina ; Titzl, Boris (vedoucí práce) ; Kysučan, Jaroslav (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Odpozorovat vztah člověka k jinakosti, nalézt způsoby její integrace a odhalit vztahy, které ve společnosti vůči odlišnosti byly a jsou - to je předmětem předkládané práce. Jinakost, odlišnost jsou totiž obecné pojmy, které zahrnují i osoby se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním, mentálním postižením, ale i příslušníky národnostních a náboženských menšin a lidi v mezních situacích. Autorčiným záměrem bylo najít velké množství případů, kdy je takto široce chápaná jinakost vnímána jako přínos případně jako stav, s nímž se lze vyrovnat buď za pomoci ostatních, nebo i bez ní. Stejně tak se ovšem lidská společnost stavěla a dodneška staví k odlišnosti odmítavě, s pohrdáním nebo výsměchem. Poznání těchto souvislostí, které se objevují napříč celou kulturou a v celé její historii, mohou pomoci jak profesionálům, tak lidem z druhé strany - lidem se znevýhodněním. Mohou pomoci nalézt cestu, po níž se vydat a přejít tak k porozumění sobě samému ve své jinakosti či k pochopení druhých, kteří se v zajetí jinakosti jakýmkoliv způsobem ocitli. Naznačené směry, tak jak se jimi ubírají jednotlivé kapitoly, přinášejí způsoby, jak se k odlišnostem stavět. Každá z kapitol má jiný přínos pro speciálně pedagogický obor, soustředí se na jistou specifickou oblast. Analyzuje fenomén odlišnosti v rámci pohádky,...
Systémy podpory studentů se zdravotním postižením v terciárním vzdělávání
Votava, Jiří ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Strnadová, Iva (oponent)
Název disertační práce: Systé m y podpory student se zdravotní m posti ení m vů ž terciární m vzd láváníě (srovnávací studie) Anglický název disertační práce: Support syste ms for students w ith disabilities in tertiary education (comparative study) Abstrakt: Vznik této práce souvisí se současnou situací terciárního vzdělávání, které se již řadu let nachází v ohnisku zájmu tvůrců vzdělávacích politik, vědeckých týmů i zájmových skupin. Například v komuniké Světové konference o vysokoškolském vzdělávání UNESCO z roku 2009 je opakovaně zdůrazněna společenská odpovědnost a sociální rozměr terciárního vzdělávání, které umožňuje hledat lidstvu řešení mnoha sociálních, ekonomických, vědeckých a kulturních problémů. Cílem práce, která má teoreticko komparační charakter, je vytvořit pojmový a informační základ pro hlubší porozumění systémům podpory studentů se ZP v terciárním vzdělávání, navrhnout možné modely či scénáře podpůrných aktivit a porovnat situaci v českém prostředí s vybranými příklady zahraničních institucí. Autor se zabývá problematikou vymezení systémů podpory studentů se ZP v terciárním vzdělávání, zmiňuje vybrané aktuální teorie vhodné při jejich popisu a analýze. Podpůrná struktura vzdělávání je definována jako systém institucí a služeb, který pomáhá vytvářet vhodné podmínky, řešit problémy a...
Soutěž na kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech
Vítková, Marie ; Kubík, Viktor (oponent) ; Novotná, Eva (vedoucí práce)
Resumé Tato bakalářská práce pojednává o liturgickém prostoru koncipovaném podle ideí Josipa Plečnika. Rozebírá možná východiska této šířkové koncepce a snaží se na ni najít odkaz v soutěžních projektech Plečnikových žáků. Cílem této práce je definovat Plečnikovo pojetí sakrálního prostoru a také sledovat jeho vývoj v pražské sakrální meziválečné architektuře. Josip Plečnik byl ve své tvorbě ovlivněn pevnou vírou v Boha, antikou a svým vídeňským učitelem Otto Wagnerem. Spojením těchto tří aspektů vznikla ojedinělá šířková koncepce liturgického prostoru, která našla odezvu mezi českými architekty meziválečného období a nadále se vyvíjela. Mimo soutěž na kostel Nejsvětějšího Srdce Páně na Vinohradech v roce 1919, kde se s touto koncepcí Plečnikovi žáci suverénně umístili na prvních místech, se toto pojetí liturgického prostoru objevuje i v roce 1927 v soutěži na vršovický kostel sv. Václava, kde je jasně znatelný vliv projektů z vinohradské soutěže. Plečnikův odkaz je patrný i v prostorách nově budovaných sborů církve Československé. Šířková koncepce, která měla za cíl zpřehlednit liturgický prostor a přiblížit bohoslužbu lidu, Československé liturgii velmi vyhovovala. Svou koncepcí Plečnik nakročil k dalším změnám liturgického prostoru, které byly definovány na II. Vatikánském koncilu v 60. letech. Dá se...
Možnosti speciálně pedagogické podpory čichového vnímání osob se zrakovým postižením na základě vyšetření čichu
Šumníková, Pavlína ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Vítková, Marie (oponent) ; Strnadová, Iva (oponent)
Čich je ve speciálně pedagogické praxi považován zajeden z kompenzačních smyslů. Předkládaná práce je zaměřena na vyšetření čichového vnímání u osob se zrakovým postižením. Pro naplnění cíle práce byly využity standardizované testy čichového vnímání UPSIT a STT, dále byly testované osoby dotazovány na subjektivní vnímání využití čichu v běžném životě. Výzkumu se zúčastnilo 154 probandů, 77 osob se zrakovým postižením (45 mužů a 32 žen) a 77 osob vidících jako kontrolní skupiny. Podmínkou k účasti osob se zrakovým postižením byl výskyt zrakové vady déle než pět let a stupeň zrakové vady (podle WHO, 1992) v kategorii těžké slabozrakosti, praktické a úplné nevidomosti. Osoby kontrolní skupiny byly vybírány následně tak, aby se shodovaly s osobami se zrakovým postižením věkem a pohlavím. Součástí použitých metod byla kritická analýza odborné literatury pro pochopení struktury čichového analyzátoru, procesu přenosu čichové informace, úrovně čichového vnímání během vývoje a zrání člověka a funkce čichu u osob se zrakovým postižením v kontextu dosud známých výzkumů čichového vnímání těchto jedinců. Vlastní výzkum byl vyhodnocen na základě standardních matematických a statistických metod. Pro hodnocení jednotlivých testů byly použity standardizované manuály, jež byly součástí testovaných setů. Získané výsledky...
Art therapy in the context of special pedagogic education
Šicková, Jaroslava ; Květoňová, Lea (vedoucí práce) ; Slavík, Jan (oponent) ; Vítková, Marie (oponent)
Obsahom dizertačnej práce je - hľadanie presahov arteterapie a špeciálnej pedagogiky v systéme novej paradigmy charakterizovanej výrazom inklúzia. V práci sú dokumentované hlavné teoretické východiská arteterapie, najmä spirituálně - ekologické východisko, ktoré svojim holistickým a integujúcim princípom korešponduje s najnovšími trendami špeciálnej pedagogiky, doplnené výstupmi kvlatitatívne orientovaného výskumu vo forme kazuistických štúdii a interpretácii výtvarnej reflexie rôzne handicapovaných jedincov. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
8 Vitková, Michaela
3 VÍTKOVÁ, Magda
4 VÍTKOVÁ, Marie
9 VÍTKOVÁ, Martina
8 VÍTKOVÁ, Michaela
3 Vítková, Magda
1 Vítková, Magdaléna
2 Vítková, Marina
1 Vítková, Markéta
9 Vítková, Martina
8 Vítková, Michaela
1 Vítková, Michala
1 Vítková, Miloslava
2 Vítková, Miroslava
2 Vítková, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.