Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 122 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Manažerské účetnictví jako nástroj pro řízení stavebního podniku
Heroldová, Veronika ; Chalupová, Hana (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem diplomové práce je manažerské účetnictví jako nástroj pro řízení stavebního podniku. Diplomová práce je rozdělena na část praktickou a teoretickou. V teoretické části je vysvětlen pojem stavební podnik a jeho řízení a následně je zde popsána problematika účetnictví s podrobnější specifikací účetnictví finančního a manažerského. Praktická část je již zaměřena na konkrétní stavební podnik, pro který je navržen model manažerského účetnictví, jako nástroj pro řízení stavebního podniku.
Finanční zdroje na pořízení nemovitosti z pohledu investora
Štěrbová, Nikol ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá posouzením finančních zdrojů na pořízení nemovitosti. Konkrétně se jedná o koupi bytu pomocí hypotečního úvěru. Investorem je mladý manželský pár. Práce je rozdělena na dvě části. Teoretická část se ve svých kapitolách zabývá bydlením, trhem s nemovitostmi, oceňováním nemovitostí a zdroji na financování nemovitostí. Praktická část řeší převážně výběr bankovní instituce, která páru poskytne hypoteční úvěr a dále bankovní instituce, která páru poskytne spotřebitelský úvěr na dofinancování zbylé potřebné výše ceny bytu.
Management of municipal property
Marek, Martin ; Vaňková, Lucie (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
This master thesis deals with management of municipality property municipality Stará Turá in the years 2013 - 2018. The theoretical part defines the territorial self-government in the Slovak republic, as well as management of the municipality, budget revenues and budget expenditures and municipality property. The analytical part contains basic information about the village Stará Turá, analysis and subsequent management of municipality property in the years. The last part deals with the possible utilization of the economic result for improvement of the municipality of Stará Turá.
Variantní řešení finančního plánu podnikatelského záměru
Zbožínek, Štěpán ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vytvořením finančního plánu pro podnikatelský záměr v oblasti vzduchotechniky. Podnikatelský záměr byl zaměřen na fungování projekční kanceláře, která se zabývá návrhem vzduchotechniky a tvorbou podkladů pro její realizaci. Při vypracování podnikatelského záměru se vycházelo z reálné situace na trhu, finanční plán byl vypracován v optimistické a pesimistické variantě. Optimistická varianta se věnuje stavu, kdy je dostatečné množství zakázek, tedy zaměřuje se na rozvoj společnosti, pesimistická varianta naopak pracuje na hranici minimálních možností pro uskutečnitelné podnikání.
Creating of Business Plan
Vojenčáková, Paulína ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
The content of the thesis is a proposal for a business plan. The thesis is divided into a theoretical and practical part. In the theoretical part is described the business intention briefly characterized business plan. The business plan is presented in a practical part and deals in detail with market analysis, marketing plan, business size, placement, personnel resources and financial plan. As part of the business plan, a marketing survey, financial plan and financial analysis are set out. Based on these factors, the profitability of the enterprise and the reality of the business plan are determined at the end of the work.
Stanovení daňové zátěže fyzické osoby
Smažinka, Josef ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalářská práce se obecně zaměřuje na charakteristiku a roztřídění daní. Dále poukazuje na důležitost daní jako příjmu do státního rozpočtu. První část práce definuje daně a rozděluje je do skupin podle různých kritérií. Popisuje daň jako příjem do státního, obecního a krajského rozpočtu od roku 1993 do současnosti. Druhá část má za úkol nastínit postup přerozdělování daně z příjmů fyzických osob, a to z hlediska několika variant. Srovnává přerozdělování této daně v rodném kraji oproti sousedním krajům a některým dalším krajům v České republice.
Řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu
Pilátová, Dominika ; Kocourková, Gabriela (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je řízení peněžních toků na vybraném stavebním objektu. Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy stavební objekt, podnikové finance, provozní náklady. Praktická část se zaobírá stanovení výše nájemného daného objektu při respektování konkurenčního prostředí.
Vývoj realitního trhu v dané lokalitě
Halabrínová, Nora ; Krejza, Zdeněk (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Bakalárska práca analyzuje vývoj realitného trhu nehnuteľností v danej lokalite. V teoretickej časti sa zaoberá vymedzením základných pojmov na realitnom trhu, príslušnou legislatívou a identifikáciou druhov nehnuteľností. Ďalej charakterizuje faktory ovplyvňujúce realitný trh, tvorbu trhovej ceny a realitný trh. V praktickej časti je analyzovaný vývoj cien bytov v dvoch skúmaných lokalitách od roku 2009 po rok 2017, konkrétne v mestách Sereď a Galanta. Nasleduje porovnanie vývoja cien obidvoch miest, porovnanie vývoja cien Serede s Trnavským krajom, do ktorého mesto patrí a stanovenie predikcie vývoja trhových cien na rok 2018.
Finanční analýza stavebního podniku
Juřička, Adam ; Ondrušková, Eva (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce je vyhotovit finanční analýzu společnosti MSO Trade a.s. v období 2012-2016. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. V první části je teoreticky definována finanční analýza, její záměr, uživatelé, dále byly definovány zdroje dat a metody použité pro posouzení finanční situace. V bakalářské práci byly použity absolutní, rozdílové a poměrové ukazatele. V druhé části byla sestavena případová studie vybraného podniku., pomocí metod popsaných v teoretické části. Na základě výstupů z finanční analýzy byla sestavena celková shrnutí, ze kterých vychází doporučení pro další směřování podniku.
Financování stavební zakázky z pohledu dodavatele
Diviš, Michal ; Hromádka, Vít (oponent) ; Vítková, Eva (vedoucí práce)
Tématem bakalářské práce je financování stavební zakázky z pohledu dodavatele. Práce je rozdělena na dvě části, a to teoretickou a praktickou. První část je zaměřena na vysvětlení pojmů týkajících se stavebnictví, zakázek a financování. Ve druhé části je popsána konkrétní realizace zakázky a je zpracován finanční plán. Cílem této bakalářské práce je ukázat možné finanční toky v průběhu realizace zakázky.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 122 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Vítková, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.