Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Proteomic analysis of soluble and transmembrane proteins in human lymphoma cells
Vít, Ondřej
V prezentovaných pracích jsme se s využitím proteomiky zabývali molekulárními změnami v buňkách lymfomu z buněk plášťové zóny (mantle cell lymphoma, MCL), souvisejícími s vznikem lékové rezistence. Identifikovali jsme tak kauzální a/nebo sekundární změny v proteinové expresi, spojené s rozvojem rezistence vůči experimentální molekule TRAIL a klinicky používaným antimetabolitům cytarabinu a fludarabinu. Odvozené buňky MCL rezistentní vůči proapoptotickému cytokinu TRAIL se vyznačovaly sníženou expresí klíčových enzymů metabolismu purinů. Tuto metabolickou dráhu tak lze považovat za "slabinu", kterou by bylo možné využít coby terapeutický cíl k selektivní eliminaci takovýchto rezistentních buněk. Rezistence vůči pyrimidinovému analogu cytarabinu se projevila křížovou rezistencí k dalším antinukleosidům. Proteomická a transkriptomická analýza ukázaly výrazně sníženou expresi deoxycytidin kinázy (dCK), jež je nutná k aktivaci purinových i pyrimidinových antinukleosidů. Tato změna vysvětluje křížovou rezistenci a je kauzálním mechanizmem rezistence vůči cytarabinu. Naše výsledky naznačují, že pacienti s MCL, u nichž selhala léčba založená na cytarabinu, by neměli být léčeni antinukleosidovými léčivy. Buňky MCL rezistentní vůči purinovému antinukleosidu fludarabinu vykazovaly křížovou rezistenci vůči...
Proteomic analysis of soluble and transmembrane proteins in human lymphoma cells
Vít, Ondřej ; Petrák, Jiří (vedoucí práce) ; Šulc, Miroslav (oponent) ; Lenčo, Juraj (oponent)
V prezentovaných pracích jsme se s využitím proteomiky zabývali molekulárními změnami v buňkách lymfomu z buněk plášťové zóny (mantle cell lymphoma, MCL), souvisejícími s vznikem lékové rezistence. Identifikovali jsme tak kauzální a/nebo sekundární změny v proteinové expresi, spojené s rozvojem rezistence vůči experimentální molekule TRAIL a klinicky používaným antimetabolitům cytarabinu a fludarabinu. Odvozené buňky MCL rezistentní vůči proapoptotickému cytokinu TRAIL se vyznačovaly sníženou expresí klíčových enzymů metabolismu purinů. Tuto metabolickou dráhu tak lze považovat za "slabinu", kterou by bylo možné využít coby terapeutický cíl k selektivní eliminaci takovýchto rezistentních buněk. Rezistence vůči pyrimidinovému analogu cytarabinu se projevila křížovou rezistencí k dalším antinukleosidům. Proteomická a transkriptomická analýza ukázaly výrazně sníženou expresi deoxycytidin kinázy (dCK), jež je nutná k aktivaci purinových i pyrimidinových antinukleosidů. Tato změna vysvětluje křížovou rezistenci a je kauzálním mechanizmem rezistence vůči cytarabinu. Naše výsledky naznačují, že pacienti s MCL, u nichž selhala léčba založená na cytarabinu, by neměli být léčeni antinukleosidovými léčivy. Buňky MCL rezistentní vůči purinovému antinukleosidu fludarabinu vykazovaly křížovou rezistenci vůči...
Měření výkonů u lokomočně hendikepovaných
Vít, Ondřej ; Kálal, Jan (vedoucí práce) ; Radvanský, Jiří (oponent)
Podstatou této práce je měření výkonů při pohybu u lokomočně hendikepovaných jedinců, jakožto ukazatel energetické náročnosti lokomoce (jízda na ortopedickém vozíku a chůze s dvoubodovou oporou). Lokomočním hendikepem je u našich probandů amputace části dolní končetiny z vaskulární indikace, jakožto představitel cca 90% veškerých amputací v ČR. V práci je stručně zmíněno i dělení amputací dle výšky zákroku, historie amputace a nejčastěji se vyskytující etiologický faktor vedoucí k amputaci. V sekci zabývající se samotnými výsledky měření výkonů jsou diskutována naměřená data i se závěry. A v poslední části této práce jsou tyto závěry diskutovány a porovnávány s námi dostupnými informacemi z podobných studií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Měření výkonů u lokomočně hendikepovaných
Vít, Ondřej ; Kálal, Jan (vedoucí práce) ; Radvanský, Jiří (oponent)
Podstatou této práce je měření výkonů při pohybu u lokomočně hendikepovaných jedinců, jakožto ukazatel energetické náročnosti lokomoce (jízda na ortopedickém vozíku a chůze s dvoubodovou oporou). Lokomočním hendikepem je u našich probandů amputace části dolní končetiny z vaskulární indikace, jakožto představitel cca 90% veškerých amputací v ČR. V práci je stručně zmíněno i dělení amputací dle výšky zákroku, historie amputace a nejčastěji se vyskytující etiologický faktor vedoucí k amputaci. V sekci zabývající se samotnými výsledky měření výkonů jsou diskutována naměřená data i se závěry. A v poslední části této práce jsou tyto závěry diskutovány a porovnávány s námi dostupnými informacemi z podobných studií. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Studium minoritních kapsidových proteinů myšího polyomaviru
Vít, Ondřej ; Němečková, Šárka (oponent) ; Forstová, Jitka (vedoucí práce)
Myší polyomavirus (MPyV) je malý neobalený virus. Jeho kapsida se skládá ze 72 pentamerů hlavního kapsidového proteinu VP1. Vnitřní prohlubeň každého pentameru VP1 obsahuje jeden minoritní kapsidový protein, buď VP2 nebo VP3. Minoritní proteiny nejsou potřeba ke vzniku kapsidy, avšak pro infekci hostitelské buňky jsou nezbytné, pravděpodobně kvůli jejich předpokládaným funkcím během vstupu viru do buňky. Po vstupu do buňky jsou viriony MPyV dopraveny do endoplazmatického retikula (ER). Předpokládá se, že VP2 a VP3 jsou zodpovědné za narušení membrány ER, které je potřeba pro následné doručení virové DNA do jádra. V sekvenci VP2 a VP3 byly předpovězeny tři hydrofobní domény. První, v unikátní Nkoncové oblasti VP2, druhá a třetí ve společné části sekvence VP2 a VP3. Třetí doména je zároveň C-koncovým alfa-helixem, zodpovědným za vazbu VP1. V naší laboratoři bylo již dříve zjištěno, že VP2 a VP3 fúzované k N-konci EGFP mají při produkci v savčích buňkách obdobné VP2 a VP3 divokého typu, konkrétně afinitu k vnitrobuněčným membránám a vysokou cytotoxicitu. Aby bylo zjištěno, která z předpokládaných hydrofobních domén VP2 a VP3 je zodpovědná za afinitu k membránám a cytotoxicitu, byly připraveny expresní plazmidy, nesoucí mutované VP2 a VP3 fúzované k N-konci EGFP. Výsledky ukazují, že delece druhé hydrofobní...
Vliv daní na ekonomický růst vyspělých zemí po roce 1945
Vít, Ondřej ; Ježek, Tomáš (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Jednou z nejdiskutovanějších otázek v ekonomii je vztah mezi ekonomickým růstem a daněmi. Cílem této práce proto je zhodnotit vliv jednotlivých typů daní na hospodářský růst v členských zemích OECD v období po druhé světové válce. Tato analýza vychází z rozšířeného neoklasického modelu růstu z roku 1992, jejímiž autory jsou Mankiw,Romer a Weil a pro ověření vztahu mezi ekonomickým růstem a zdaněním je použita regresní analýza panelových dat. Vliv zdanění je pak integrován do modelu prostřednictvím svého dopadu na akumulaci fyzického kapitálu, vývoje lidského kapitálu a technologie. Panelová data použitá k výpočtům byla získána ze statistických databází Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), Světové banky, Maddisonských historických dat a Penn World Table. K měření daňového zatížení bylo z důvodu lepšího porovnání výsledků použito několika různých metod. Konkrétně se jednalo o podíl daňových příjmů na HDP, podíl příjmů z jednotlivých typů daní na celkových daňových příjmech, zdanění práce a složenou daňovou kvótu. Jednotlivé výsledky se pak liší podle zvoleného měření daňového zatížení. Je tedy obtížné stanovit jasná růstová doporučení, nicméně je zřejmé, že cílem hospodářsko-politických orgánů by mělo být přenesení daňového břemene z přímých daní na nepřímé daně.
Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku
Vít, Ondřej ; Tichá, Alena (oponent) ; Tichý, Zdeněk (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce je zaměřena na Bezpečnost práce jako součást integrovaného systému řízení stavebního podniku. Jejím úkolem je představit základní legislativu bezpečnosti práce v České republice a poté analyzovat systém bezpečnosti práce v konkrétním stavebním podniku.
Vyvolají Bitcoiny revoluci měnového systému?
Vít, Ondřej ; Doležal, Ondřej (vedoucí práce) ; Sunega, Petr (oponent)
Tato práce prezentuje ekonomickou analýzu virtuální měny a platebního systému Bitcoin. Práce má několik cílů, z nichž hlavním je odpovědět na otázku, jestli Bitcoiny vyvolají revoluci na měnovém trhu. K zodpovězení otázky aplikuji teoretické poznatky o penězích ekonomů Rakouské školy, které aplikuji na měnu Bitcoin. Pomocí nich je vysvětleno, že se jedná o specifický druh peněz, jejichž podstata je opravdu revoluční. Avšak nelze předpokládat, že by mohly vyvolat opravdu významné změny v současném peněžním systému. Pro lepší pochopení veškerých souvislostí se práce částečně zabývá i vznikem směny a evolucí peněz. Z celkové ekonomické analýzy vyplývá, že Bitcoiny jsou novým druhem měny, který obíhá současně se současnými penězi, avšak nemůže je nahradit. Právě specifičnost systému vytváří překážky, které brání v jeho rozšíření a širším využití. Přínosem této práce je komplexní ekonomická analýza měny Bitcoin spolu s predikcí jejího budoucího vývoje.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.