Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 55 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Televizní fandovství a fenomén hry. Historicko-sociologická studie fenoménu televizního fanouškovství
Veselský, Matouš ; Šalanda, Bohuslav (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Tato diplomová práce předkládá analýzu povahy televizního fanouškovství, které interpretujeme jako formu hry. Práce se v teoretické části vymezuje vůči současným typologiím fanoušků, dále teoreticky pracuje s antropologickými a filosofickými výměry hry a s konceptem flow. Práce se rovněž zaměřuje na některé aspekty modernity. Empirická část práce sestává z kvalitativního výzkumu postaveného na kombinaci archivního výzkumu, pozorování a polostrukturovaných rozhovorů s televizními fanoušky. Cílem archivního výzkumu, který byl proveden v archivu České televize, je zachytit fenomén televizního fanouškovství v čase a poukázat na fakt, že televizní fandění není záležitostí pouze posledních dvaceti let. Pozorování a rozhovory s televizními fanoušky pak přinášejí popis současnosti, přičemž kombinujeme perspektivu pozorovatele s výpověďmi z rozhovorů, kterých bylo učiněno deset. Cílem této diplomové práce je tak popsat povahu televizního fanouškovství.
Registrované partnerství osob stejného pohlaví v České republice - institucionalizace a proměňující se postoje veřejnosti
Keltošová, Jana ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Dudová, Radka (oponent)
4 Abstrakt Diplomová práce se zaměřuje na rodinu jako základní kámen každé společnosti. Uvádí funkce rodiny a možné formy mezilidských vztahů. Česká republika patří ke státům, ve kterých je možné sledovat výskyt několika podob mezilidských vztahů - konkubinát heterosexuálních a stejnopohlavních párů, manželské páry a osoby v registrovaném partnerství. S postupem času se mění lidské postoje a ani česká společnost v tomto případě není výjimkou. Změnu postoje a pohledu na homosexualitu a postupnou akceptaci je možné sledovat již řadu dekád. Výsledkem těchto změn bylo v roce 2006 přijetí zákona o registrovaném partnerství. I když se česká moderní společnost snaží o eliminaci diskriminačních postojů, homoparentální rodiny nemají stejné právní a sociální jistoty jako heterosexuální rodiny s dětmi. Nerovnost dle stávajících českých zákonů existuje i mezi manželským svazkem a registrovaným partnerstvím. Česká republika musí učinit kroky, které zaručí rovnoprávné postavení všech typů rodin. V empirické části práce byla provedena analýza výsledků českých sociologických průzkumů s cílem identifikovat míru tolerance majoritní heterosexuální společnosti vůči minoritní homosexuální. Výsledky analýzy nám objasní, zda je česká společnost zcela tolerantní, nebo se jedná pouze o tzv. "toleranci za určitých podmínek". Postoje...
Archivace dat v sociálních vědách z pohledu Českého sociálněvědního datového archivu
Vávra, Martin
Český sociálněvědní datový archiv je dnes po téměř dvaceti letech své existence etablovanou výzkumnou infrastrukturou v rámci ČR a zároveň součástí evropské infrastruktury skrze organizaci CESSDA. Příspěvek se bude zabývat příležitostmi a omezeními, které jsou spojeny s archivací a sdílením dat v sociálních vědách. Důraz bude kladen na využívané standardy (pro metadata, zápis klíčových slov) a nástroje (řešení online databáze) a také na to, jak se skrze tyto standardy a nástroje rozvíjí celoevropský systém datových služeb v sociálních vědách.
Prezentace: Stáhnout plný textPDF; Stáhnout plný textPDF
Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři
Pešek, Pavel ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři se zabývá diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.
Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes
Zahrádková, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem současné společnosti a společnosti před rokem 1989 z hlediska termínů volnočasové společnosti a společnosti práce a to očima skupiny prodavaček. Ráda bych tímto způsobem přiblížila a pochopila jak fenomén práce, tak s ním velmi úzce propojený fenomén volného času. Na každém kroku se setkáváme s tvrzením "Na to nemám čas." Tento fenomén ale není nic nového, zaznamenaly ho již výzkumy v českém prostředí v 60. letech 20. století. Na základě automatizace a zkracování pracovní doby, od 2. poloviny 20. století, by se tak měl fond volného času zvětšovat. Již v 60. letech téhož století se tedy začaly ozývat hlasy, které tvrdily, že současná společnost stojí na pomyslném prahu společnosti práce a směřuje ke společnosti volnočasové. Je tomu tak ale doopravdy? Žijeme tedy ve společnosti práce či ve společnosti volného času, nebo ani jedna z možností není skutečností? Jak tomu tedy bylo před rokem 1989? A liší se práce a volný čas při různém společenském zřízení - státním socialismu a parlamentní demokracii? Na tyto otázky se pokusím odpovědět prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů profesní skupiny prodavaček.
Činnost československé rozvědky v Peru v období normalizace
Spurný, Martin ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktivitami československé rozvědky v Peru v letech 1970- 1989. Hlavním cílem práce je podrobný popis a analýza archivních dokumentů. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje kontext a historii komunistických bezpečnostních služeb. V teoretické části je také definováno použití diskurzivní analýzy a zvláštní pozornost je věnována komunistické ideologii. Empirická část je dále rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na popis hierarchie rozvědky, popis její činnosti, politického kontextu a úlohy dalších tajných služeb. Druhá část se zaměřuje na zkoumání argumentačních strategií a označování sociálních aktérů pomocí diskurzivní analýzy. V závěru práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se činnosti a jazyka konkrétního pracoviště československé zpravodajské služby.
Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989
Malá, Michaela ; Šafr, Jiří (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
V diplomové práci s názvem Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 se zabývám proměnami české mládeže po roce 1989 v kontextu jejich životního stylu. Uplatněný koncept životního stylu v sobě zahrnuje především tématiku trávení volného času a hodnot této mládeže. Od počátku svobodné české společnosti jsme totiž svědky postupující globalizace a rozvoje nejen technologií a internetu, což má vliv na způsoby trávení volného času a utváření životních stylů. Cíle práce jsou (1) zmapovat proměnu frekvence aktivit, které v této práci tvoří životní styl, u české mládeže po roce 1989, (2) zjistit, zda se proměnila struktura a obsah volnočasového směřování a (3) určit, jaké determinanty ovlivňovaly dané volnočasové tendence české mládeže. K naplnění takto určených cílů jsem využila komparativní sekundární analýzu dat z výzkumu mládeže Transformace sociální struktury 1991 a z mezinárodního výzkumu žáků PISA-L 2003. Klíčová slova Sociologie mládeže, životní styl, volný čas, hodnoty, česká mládež, adolescent, generace
Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015)
Bartůňková, Dana ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Řezníková, Sylva (oponent)
Práce Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015) se snaží postihnout nejvýraznější rozdíly a podobnosti mezi dvěma mediálními diskurzy a také jejich proměnu v souvislosti s proměnou společnosti, ke které došlo následkem změny politického režimu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce je věnována pozornost proměně definic pojmů ve slovnících a encyklopediích. Dále se práce zaměřuje na diskuzi humanitního a technického vzdělání v českém a také v zahraničním prostředí. Pomocí kritické diskurzivní analýzy výzkumná část práce analyzuje diskurz oborů vzdělání v českých tištěných novinových článcích ze dvou období (z let 1990/1 a z roku 2015). Cílem práce je postihnout tyto dva diskurzy, jejich aktéry, hlavní témata a argumenty. Závěr empirické části tvoří komparace obou diskurzů a vystihnutí rozdílů a podobností mezi nimi. Klíčová slova: humanitní vzdělání, technické vzdělání, mediální diskurz, kritická diskurzivní analýza
Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek
Jeřábková, Darina ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
"Vnitřní nepřítel" byl formální termín používaný ve slovníku státní bezpečnosti. Byla to vymezená kategorie odpůrců minulého režimu. Činností státní bezpečnosti bylo chránit socialistické a společenské zřízení. Ochrana spočívala v boji proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli. Bezpečnostní složky pro svoji činnost určovali, kdo splňuje tato kritéria. Diplomová práce "Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek" se vymezeným cílem snaží nalézt, jak byl v diskurzu státní bezpečnosti vnitřní nepřítel definován. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. V empirické části je k nalezení charakteristiky "vnitřního nepřítele" použita kvalitativní metoda analýzy diskurzu. Všechny analyzované texty pocházejí z Archivu bezpečnostních složek vztahující se k tomuto tématu. Texty jsou vymezeny dekádami období let 50 až 80 minulého století.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 55 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
11 VÁVRA, Martin
6 VÁVRA, Michal
4 VÁVRA, Miroslav
1 Vávra, Marek
6 Vávra, Michal
1 Vávra, Milan
4 Vávra, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.