Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 52 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři
Pešek, Pavel ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Černý, Karel (oponent)
Diplomová práce Výměny názorů na Facebooku - diskuse a jejich aktéři se zabývá diskusemi vedenými na Facebooku. V teoretické části se autor snaží nahlédnout na Facebook jako na svébytné internetové médium, které od svých uživatelů vyžaduje aktivní interakce. Pracuje hlavně s teorií Marshalla McLuhana a Ervinga Goffmana, ale snaží se zabývat i vývojem samotné sociální sítě Facebook. V praktické části se autor věnuje facebookovým diskusím a jejich aktérům. K zodpovězení svých výzkumných otázek používá dvě kvalitativní metody, diskursivní analýzu facebookových diskusí a polostrukturované rozhovory. Snaží se nahlédnout na to, zda v diskusích existují interakční vzorce, diskurs pojmosloví, který diskutéři používají, a také se snaží o obecnou deskripci facebookových debat. V polostrukturovaných rozhovorech mu pak jde o odhalení motivací uživatelů vyjádřit v diskusích svůj názor.
Zaměstnání a volný čas za socialismu a dnes
Zahrádková, Eva ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Havlík, Radomír (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá stavem současné společnosti a společnosti před rokem 1989 z hlediska termínů volnočasové společnosti a společnosti práce a to očima skupiny prodavaček. Ráda bych tímto způsobem přiblížila a pochopila jak fenomén práce, tak s ním velmi úzce propojený fenomén volného času. Na každém kroku se setkáváme s tvrzením "Na to nemám čas." Tento fenomén ale není nic nového, zaznamenaly ho již výzkumy v českém prostředí v 60. letech 20. století. Na základě automatizace a zkracování pracovní doby, od 2. poloviny 20. století, by se tak měl fond volného času zvětšovat. Již v 60. letech téhož století se tedy začaly ozývat hlasy, které tvrdily, že současná společnost stojí na pomyslném prahu společnosti práce a směřuje ke společnosti volnočasové. Je tomu tak ale doopravdy? Žijeme tedy ve společnosti práce či ve společnosti volného času, nebo ani jedna z možností není skutečností? Jak tomu tedy bylo před rokem 1989? A liší se práce a volný čas při různém společenském zřízení - státním socialismu a parlamentní demokracii? Na tyto otázky se pokusím odpovědět prostřednictvím polo-strukturovaných rozhovorů profesní skupiny prodavaček.
Činnost československé rozvědky v Peru v období normalizace
Spurný, Martin ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Diplomová práce se zabývá aktivitami československé rozvědky v Peru v letech 1970- 1989. Hlavním cílem práce je podrobný popis a analýza archivních dokumentů. Práce je rozdělena na teoretickou a empirickou část. Teoretická část popisuje kontext a historii komunistických bezpečnostních služeb. V teoretické části je také definováno použití diskurzivní analýzy a zvláštní pozornost je věnována komunistické ideologii. Empirická část je dále rozdělena na dvě části. První část se zaměřuje na popis hierarchie rozvědky, popis její činnosti, politického kontextu a úlohy dalších tajných služeb. Druhá část se zaměřuje na zkoumání argumentačních strategií a označování sociálních aktérů pomocí diskurzivní analýzy. V závěru práce jsou zodpovězeny výzkumné otázky týkající se činnosti a jazyka konkrétního pracoviště československé zpravodajské služby.
Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989
Malá, Michaela ; Šafr, Jiří (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
V diplomové práci s názvem Proměna životního stylu české mládeže po roce 1989 se zabývám proměnami české mládeže po roce 1989 v kontextu jejich životního stylu. Uplatněný koncept životního stylu v sobě zahrnuje především tématiku trávení volného času a hodnot této mládeže. Od počátku svobodné české společnosti jsme totiž svědky postupující globalizace a rozvoje nejen technologií a internetu, což má vliv na způsoby trávení volného času a utváření životních stylů. Cíle práce jsou (1) zmapovat proměnu frekvence aktivit, které v této práci tvoří životní styl, u české mládeže po roce 1989, (2) zjistit, zda se proměnila struktura a obsah volnočasového směřování a (3) určit, jaké determinanty ovlivňovaly dané volnočasové tendence české mládeže. K naplnění takto určených cílů jsem využila komparativní sekundární analýzu dat z výzkumu mládeže Transformace sociální struktury 1991 a z mezinárodního výzkumu žáků PISA-L 2003. Klíčová slova Sociologie mládeže, životní styl, volný čas, hodnoty, česká mládež, adolescent, generace
Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015)
Bartůňková, Dana ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Řezníková, Sylva (oponent)
Práce Humanitní versus technické vzdělá(vá)ní v ČR - analýza mediálního diskurzu v celostátních novinách (komparace diskurzu let 1990/1 a roku 2015) se snaží postihnout nejvýraznější rozdíly a podobnosti mezi dvěma mediálními diskurzy a také jejich proměnu v souvislosti s proměnou společnosti, ke které došlo následkem změny politického režimu. Práce je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. V teoretické části práce je věnována pozornost proměně definic pojmů ve slovnících a encyklopediích. Dále se práce zaměřuje na diskuzi humanitního a technického vzdělání v českém a také v zahraničním prostředí. Pomocí kritické diskurzivní analýzy výzkumná část práce analyzuje diskurz oborů vzdělání v českých tištěných novinových článcích ze dvou období (z let 1990/1 a z roku 2015). Cílem práce je postihnout tyto dva diskurzy, jejich aktéry, hlavní témata a argumenty. Závěr empirické části tvoří komparace obou diskurzů a vystihnutí rozdílů a podobností mezi nimi. Klíčová slova: humanitní vzdělání, technické vzdělání, mediální diskurz, kritická diskurzivní analýza
Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek
Jeřábková, Darina ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Cviklová, Lucie (oponent)
"Vnitřní nepřítel" byl formální termín používaný ve slovníku státní bezpečnosti. Byla to vymezená kategorie odpůrců minulého režimu. Činností státní bezpečnosti bylo chránit socialistické a společenské zřízení. Ochrana spočívala v boji proti vnějšímu a vnitřnímu nepříteli. Bezpečnostní složky pro svoji činnost určovali, kdo splňuje tato kritéria. Diplomová práce "Obraz vnitřního nepřítele v diskurzu bezpečnostních složek" se vymezeným cílem snaží nalézt, jak byl v diskurzu státní bezpečnosti vnitřní nepřítel definován. Práce je rozdělená na teoretickou a empirickou část. V empirické části je k nalezení charakteristiky "vnitřního nepřítele" použita kvalitativní metoda analýzy diskurzu. Všechny analyzované texty pocházejí z Archivu bezpečnostních složek vztahující se k tomuto tématu. Texty jsou vymezeny dekádami období let 50 až 80 minulého století.
Interrupční zákony v Československu v období 1950 až 1986
Černý, David ; Marková, Alena (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá legislativou upravující umělé přerušení těhotenství v Československu. Sleduje období v letech 1950-1986, kdy se tyto normy nejvíce proměňovaly. Zkoumány jsou dopady těchto zákonů, jaký měly vliv na populační situaci a jaké na ně existovaly názory. Zaměřujeme se taktéž na takzvané interrupční komise, což byla instituce, která v bývalém socialistickém Československu rozhodovala o osudu jednotlivých nechtěných těhotenství. Součástí práce je i vývoj dostupnosti antikoncepce v této zemi, jelikož legislativní úpravy s ní přímo souvisely.
Zdraví v rámci společenského diskurzu
Kučírková, Rút ; Vávra, Martin (vedoucí práce) ; Německý, Marek (oponent)
Cílem diplomové práce je charakterizovat pojetí "Zdraví v rámci společenského diskurzu" metodou analýzy dat a podkladů důvodových zpráv vládních návrhů zákona upravujících oblasti hygieny, prevence a ochrany zdraví na českém území, zaměřené na oblast veřejného zdravotnictví. Teoretická část je pokusem zasadit uvedenou problematiku do sociálního kontextu soudobé společnosti. Poukázat na ideologickou provázanost chápání zdraví jedince v sociálním systému ve smyslu jeho funkčnosti. Předmětem analýzy bude důvodová zpráva zákona z první republiky č. 332/1920 Sb., dále důvodové zprávy z období komunistické vlády - zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči a zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu. Posledním analyzovaným úsekem bude období po roce 1989, které bude zastupovat důvodové zprávy zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Pro textovou analýzu je použita metoda diskurzivní analýzy kombinovaná obsahovou kvantitativní metodou. Text práce je členěn na teoretickou část, popis metodologie, historický přehled organizace zdravotnictví a na analytickou část. Závěr práce je věnován komparaci výsledků všech analyzovaných zpráv.
Teorie pracovní motivace v socialistickém diskurzu 50. let
Gruntová Kolingerová, Hana ; Štemberk, Jan (vedoucí práce) ; Vávra, Martin (oponent)
Práce se zaměřuje na konstrukci teorie pracovní motivace v socialistickém manažerském diskurzu v průběhu 50. let v Československu. K tomu byly vybrány dva texty reprezentující dvě období (1951, 1957), které byly podrobeny kritické diskurzivní analýze. Ta se zaměřila na charakterizaci místa produkce, producentů a adresátů, na charakterizaci konstruované teorie a na způsoby jejího konstruování. V dalším ohledu byla popsána změna diskurzu, poukázáno na uplatňování některých diskurzivních schémat v období před nástupem komunistické strany k moci a na některé odlišnosti v konstrukci teorií pracovní motivace na liberálním západu. V návaznosti na Foucaultovy koncepty subjektivace a disciplinace pak bylo ukázáno, že daný socialistický diskurz lze chápat jako způsob konstruování specifické subjektivity pracujícího, použitý ve strategii distribuce lidského pracovního potenciálu všech občanů státu, která odpovídala uplatňování extenzivního hospodářství. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 52 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
10 VÁVRA, Martin
6 VÁVRA, Michal
4 VÁVRA, Miroslav
1 Vávra, Marek
6 Vávra, Michal
1 Vávra, Milan
4 Vávra, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.