Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hledání podle G. H.
Vavřínek, Filip ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Diplomová práce Hledání podle G. H. si klade za cíl představit prózu Pašije podle G. H. brazilské spisovatelky Clarice Lispectorové (1920-1977) a zkoumat toto dílo ve vztahu k biblickým motivům, které se v díle objevují. Nejprve autor představuje život a tvorbu spisovatelky a uvádí její přínos v rámci národního literárního kánonu. Následně podrobně analyzuje a interpretuje prózu Pašije podle G. H. V další části se pak věnuje vybraným biblickým motivům a ukazuje, k jakým významovým posunům v díle dochází. Práci uzavírá krátké zamyšlení nad funkcí biblických témat. Klíčová slova: Clarice Lispectorová, Pašije podle G. H., brazilská literatura dvacátého století, intertextualita, biblické motivy
Azulejos v Portugalsku s historizující tématikou, tzv. painéis historiados v 18.století
Cihlářová, Kiki ; Binková, Simona (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá portugalskými historizujícími panely azulejos v 18. století. Nejprve představuje náhled do výtvarného období Ciclo dos Mestres a díla malíře azulejos Manuela dos Santose. Analyzuje především jeho soubor panelů ve vstupním sále kláštera São Vicente de Fora v Lisabonu. Autorka práce podrobuje detailnímu rozboru vyobrazení historických událostí 12. století s cílem obhájit jejich umělecké historicky věrohodné zpracování. Pozornost věnuje taktéž portrétům králů Burgundské dynastie a dynastie Bragança, svědčících o historických okolnostech. Ve výsledné části výzkumu provedeném na základě osobních poznatků klade autorka důraz na přínosné informativní svědectví o podobě vyobrazených oblastí Lisabonu a Santarému a uměleckém vypořádání se se španělskou nadvládou Habsburků. Klíčová slova: Azulejos, historizující panely, São Vicente de Fora, Manuel dos Santos, Ciclo dos Mestres
Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století)
Válová, Karolina ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Burianová, Zuzana (oponent) ; Špánková, Silvie (oponent)
Disertační práce s názvem Proměny domu (analýza domu v portugalském románu 20. století) mapuje pojetí, zobrazení a především proměny prostoru domu, pojímaného též jako archetypální prostorová univerzálie v portugalském románu 20. století. Po úvodu a shrnutí heterogenních literárně-teoretických přístupů k analýze domu se ve druhé kapitole soustředí zejména na topologický rozbor a dále na rozbor symbolického prostoru. Pro tematologii a literární topologii je topos domu stěžejní. Ať už ve smyslu lidského obydlí, dočasného útočiště nebo naopak domova, je dům esenciálním prostorem většiny literárních příběhů, je jakýmsi statickým protějškem postavy, tvoří její zázemí či naopak cíl jejího směřování. Ve způsobu svého uspořádání může odrážet charakter postavy nebo zdůraznit významný rozpor mezi prostorem a bytostí, která jej obývá. V průběhu 20. století, v souvislosti s tím, jak se proměňuje role, funkce, podoba i význam literární postavy i ostatních konstitutivních prvků narativního textu, dochází k výrazným proměnám i v pojetí prostoru domu. Těmito proměnami se zabývá třetí kapitola práce, která v diachronním náhledu představuje vybrané autory portugalské prózy, v jejichž dílech se objevuje dům v podobě výrazného prostorového toposu. Obsahem následujících tří kapitol je již vlastní podrobný literárněvědný...
Češi v Portugalsku
Svatošová, Hana ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Češi v Portugalsku Práce mapuje rozličné faktory, které utvářely pohledy českých cestovatelů na Portugalsko ve dvacátém a dvacátém prvním století. Zaměřuje se na analýzu a syntézu sedmi cestopisů z tohoto období: Za horama pyrenejskýma Jiřího Gutha-Jarkovského (1902), Kde země končí a moře začíná Romana Vlacha (1962), Jak jsem se stal Portugalcem Alexandra Petrželky (1980), Poloostrov na konci světa Josefa Hotmara (1989), Jak jsme pili portské Jana Šmída (2004), Výlet do Portugalska aneb Poetický průvodce na cestu tam a zpátky Jana Buriana (2005) a Vstávám a pokračuji v cestě Františka Lízny (2010). V první kapitole je definován cestopis jako literární žánr, jeho charakteristické znaky a proměny jeho funkce v průběhu dějin. Druhá kapitola se soustřeďuje na analýzu jednotlivých cestopisů. Nejprve je analyzován profil autora, jeho motivace k cestě a sepsání cestopisu, a následně jazyk, forma a obsah díla. Ve třetí, syntetické kapitole, jsou výsledky analýzy porovnány. Je posouzena umělecká a výpovědní hodnota děl na základě míry správnosti a komplexity informací v nich prezentovaných. Dále je hodnocena míra, do jaké mohou být vybraná díla považována za subjektivní nebo objektivní vzhledem ke schopnosti autorů kombinovat zábavnou a naučnou stránku v cestopisu. Zvláštní přihlédnutí je věnováno knihám...
Dánský rytíř Sophie de Melo Breyner Andresenové
Jandová, Karolína ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Cílem této bakalářské práce je překlad povídky O Cavaleiro da Dinamarca Sophie de Mello Breyner Andresen. Teoretická část práce je věnovaná představení literárněhistorického kontextu a díla Sophie de Mello Breyner Andresen se zvláštním přihlédnutím k její tvorbě pro děti. Dále se věnujeme definici literatury pro děti a mládež jako žánru a specifickým rysům jejího překladu. Další část práce tvoří samotný překlad povídky do češtiny. Následuje komentář překladu spočívající v analýze výchozího textu a analýze konkrétních překladatelských problémů a posunů.
Zmnožení subjektu v prózách Mária de Sá-Carneira
Kráčmarová, Anna ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá pojetím subjektu a jeho zmnožením ve vybraných prózách portugalského modernisty Mária de Sá-Carneira. Nejprve je v souvislosti s avantgardou představen literární vývoj tzv. prvního portugalského modernismu, poté je přiblížen autorův život a tvorba. Nutným krokem je vymezení se vůči dřívější biografické interpretaci Sá-Carneirových textů, na něž navazuje nástin tří teoretických přístupů ke zmnožení subjektu. Následuje stručný literárněhistorický exkurz do problematiky dvojnictví, v jehož souvislosti je dále rozebírána novela ​A Confissão de Lúcio ​(Lúciova zpověď) a básně v próze ​Eu-próprio o Outro ​(Já jsem On)​. Subjekt a jeho rozkol je sledován a interpretován v souvislosti s autorovou poezií, intersekcionistickým diskurzem a v návaznosti na tvorbu dalších autorů. Zvláštní pozornost je věnována prostředkům a projevům zmnožování subjektu, které u Sá-Carneira podléhají několika předem určeným principům.
Past, Present and Future in the Work of José Eduardo Agualusa
Niňajová, Alena ; Grauová, Šárka (vedoucí práce) ; Válová, Karolina (oponent)
Predmetom tejto diplomovej práce je analýza národnej a kultúrnej identity vo vybraných dielach angolského spisovateľa Josého Eduarda Agualusu. Súčasťou je stručné uvedenie do problematiky angolských dejín, formovania spoločnosti, literatúry a predstavenie Josého Eduarda Agualusy. Popísané sú tiež znaky postokoloniálneho myslenia a literárne tendencie v období postmoderny, ktoré ovplyvnili tvorbu tohto súčasného angolského spisovateľa. Sú skúmané témy kultúrnej identity a s ňou spojené náhľady na ľudskú a historickú pamäť. Na základe analýzy vybraných diel je ukázané, akým spôsobom Agualusa kritizuje politickú situáciu v krajine a ako narába s rôznymi verziami angolskej identity. Kľúčové slova: Angola, Agualusa, identita, nacionalizmus, literatúra, postkolonializmus

Viz též: podobná jména autorů
1 Valová, Kamila
1 Valová, Katarína
5 Valová, Kateřina
1 Valová, Klára
3 Valová, Kristýna
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.