Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu
Maleček, Jan ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Šťastný, Petr (oponent)
Název: Vztah mezi svaly kyčelního kloubu a dynamikou přímého kopu při použití balistické vesty a batohu. Cíl práce: Stanovit míru vztahu mezi izokinetickou sílou svalů kyčelního kloubu při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci vzhledem k dynamice přímého čelního kopu bez a s výstrojí. Metoda: Práce odpovídá empiricky založené studii observačního charakteru. Měřený výzkumný soubor (n =15) tvořili účelově vybraní studenti Vojenského oboru (VO) navštěvující prezenční a kombinovanou formu studia na Fakultě tělesné výchovy a sportu (FTVS) Univerzity Karlovy (UK) v Praze. Dynamika přímého čelního kopu byla měřena pomocí siloměrné desky Kistler a data byla převáděna do programu BioWare. Izokinetická síla svalů při provádění flexe a extenze a při vnitřní a vnější rotaci kyčelního kloubu byla hodnocena pomocí izokinetického dynamometru Humac Norm. Flexibilita vybraných svalových skupin byla hodnocena vyškolenou osobou. Výsledné posouzení míry vztahů bylo provedeno pomocí Spearmanova korelačního koeficientu pořadí (rs). Výsledky: Nejsilnější korelační vztah vznikl mezi svaly provádějící vnější rotaci kyčelního kloubu (při rychlosti 90řs-1 ) a dopadovou silou přímého čelního kopu (impact force) u respondentů s výstrojí (rs = 0,66). U tohoto vztahu se podařilo prokázat významnou signifikantní...
Vliv výstroje a výzbroje na držení těla při střelecké poloze v kleku
Zdražila, Václav ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Kubový, Petr (oponent)
Název práce Vliv výstroje a výzbroje na držení těla při střelecké poloze v kleku Cíle Cílem této práce je zjistit vliv výstroje a výzbroje na držení těla při střelecké poloze v kleku. Konkrétně je v této práci zkoumán vliv nesené zátěže na držení těla, stabilitu míření a rovnováhu vysoké a nízké varianty střelecké polohy v kleku. Metody Jedná se o empirickou práci observačního charakteru. Střelecká poloha byla testována pomocí kamerového systému Qualisys a tlakových podlahových desek Kistler. Měření bylo provedeno na 16 studentech Vojenského oboru o průměrném věku 23 let (směrodatná odchylka 2,63 let). Měření probíhalo ve čtyřech úrovních, a to bez zátěže, s lehkou zátěží 15 kg, se střední zátěží 30 kg a těžkou zátěží 45 kg. Měření bylo provedeno na vysoké variantě kleku i na nízké variantě se zapřením lokte o přední koleno. Intraindividuální porovnání výsledků se provedlo pomocí T-testu. Výsledky Zátěž ve formě výstroje a výzbroje měla statisticky významný - negativní vliv na držení těla při střelecké poloze v kleku. Použitá výstroj a výzbroj způsobila nižší polohu trupu, u nízkého kleku navíc větší natočení ramen, menší stabilitu míření a menší kontrolu nad rovnováhou v poloze. Čím více váha výstroje a výzbroje stoupala, tím více negativní měla dopad na držení těla v kleku. Nízká varianta polohy...
Vliv výstroje a výzbroje na aktivaci kosterního svalstva při přímém čelním kopu
Oláh, Vladan ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Kubový, Petr (oponent)
Název práce: Vliv výstroje a výzbroje na aktivitu kosterního svalstva při provedení přímého kopu. Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit vliv nesené výstroje a výzbroje na aktivitu kosterního svalstva při provedení přímého čelního kopu. Použité metody: Jednalo se o empirickou práci observačního charakteru. Aktivita svalstva byla měřena pomocí povrchové elektromyografie synchronizované kamerovým systémem Qualisys. Ke statistickému zpracování byl použit jednopárový t-test s určením 5 % hladiny významnosti. Výsledky: Při nesené zátěži 15 kg nedošlo ke statisticky významnému snížení aktivity kosterního svalstva při provedení přímého čelního kopu. Při nesené zátěži 30 kg došlo ke statisticky významnému snížení aktivity kosterního svalstva při provedení přímého čelního kopu. Přidání 15 kg batohu k 15 kg v podobě neprůstřelné vesty, ochranné přilby a zbraně ovlivnilo tedy aktivitu kosterního svalstva při provádění přímého čelního kopu. Jako nadlimitní zátěž pro většinu respondentů se ukázala výstroj a výzbroj o celkové hmotnosti 45 kg. Při této hmotnosti došlo k sumačnímu akčnímu potenciálu, překročení koordinačně-silové funkční rezervy a zároveň s tím související deformaci technického provedení přímého čelního kopu. Klíčová slova: Boj zblízka, EMG, výstroj, výzbroj, přímý čelní kop.
Vliv běhu se zátěží na posturální stabilitu
Kellner, Petr ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Majerčík, Petr (oponent)
1 Abstrakt Název : Vliv běhu se zátěží na posturální stabilitu Cíle: Zjištění změn v posturální stabilitě po běhu na 3 km, relativně maximálním úsilím, s nesenou zátěží 15 kg. Výzkumný soubor: Skupina testovaných subjektů byla tvořena 7 vojáky Armády České republiky, průměrný věk 25,6 ± 2,1 let, kteří jsou studenty Vojenského oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu Unvirezity Karlovy. Metody: Diplomová práce byla koncipována jako observační studie teoreticko empirického charakteru, realizována pomocí intraindividuální komparativní analýzy na skupině 7 probandů. Posturální kontrola byla měřena pomocí rovnováhového testu U.S. Military Academy Stance Test a pomocí měření na tlakové desce Footscan. Běh byl realizován na běžeckém pásu, bez zátěže a se ze tážěží. Ke statistickému zpracování naměřených dat byly použity neparametrické statistické testy významnosti. Výsledky: Zjištěné výsledky změn v postulární stabilitě ve spojení s během na vzdálenost 3 km s nesenou zátěží 15 kg poukazují na zhoršení posturální stability měřené po běhu. Míra zhoršení posturální stability po 3 km dlouhém běhu se zátěží je u testovaných subjektů podobného rozsahu jako po 3 km dlouhém, obdobně intenzivního běhu bez zátěže. Klíčová slova: běh, zátěž, posturální stabilita, rovnováha
Kompenzační cvičení u zásahových jednotek Policie České republiky
Vácha, Marek ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Barták, Erik (oponent)
Název práce: Kompenzační cvičení u zásahových jednotek Policie České republiky Vymezení problému: Fyzická příprava je jednou ze základních částí služební přípravy. Tvoří nedílnou součást výcviku každé Zásahové jednotky Policie České republiky, stejně jako např. odborná policejní příprava, taktická, střelecká, zdravotní, psychologická příprava apod. Náročnost fyzické přípravy u ZJ, která se do značné míry přibližuje k přípravě vrcholových sportovců, by měla být chápána v celém spektru aktuálních poznatků a zařazení kompenzačních cvičení by mělo být její nedílnou součástí. Cíl práce: Cílem práce je zjistit současný stav provádění kompenzačních cvičení u Zásahových jednotek Policie České republiky (dále jen ZJ). Praktickým důvodem tohoto výzkumu je předpoklad, že pravidelné provádění kompenzačních cvičení pomáhá zkvalitnit celkovou fyzickou připravenost členů ZJ, což je nezanedbatelný aspekt vzhledem k finančně a časově náročné výchově nového člena těchto jednotek. Celkově by měla bakalářská práce přispět jako podklad vedoucím příslušníkům Policejního prezidia České republiky a jednotlivých krajských ředitelství, kteří zodpovídají za výcvik těchto jednotek. Výzkumný soubor: Výzkumný soubor se skládá z 80 členů zásahových jednotek různých krajských ředitelství PČR ve věku 25 - 53 let. Použité metody:...
Vliv výstroje na sílu přímého čelního kopu
Oláh, Vladan ; Majerčík, Petr (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název práce: Vliv výstroje na sílu přímého čelního kopu Cíl práce: Cílem této práce bylo zjistit a porovnat sílu přímého čelního kopu provedeného v balistické vestě a sílu přímého čelního kopu provedeného bez ní. Dalším dílčím cílem bylo porovnat síly mezi přímým čelním kopem provedeným v zátěžové a balistické vestě. Použité metody: Jednalo se o empirickou práci observačního charakteru. Síla kopu byla měřena pomocí úderového siloměru. Výsledky měření byly statisticky porovnány pomocí párového t-testu. Výsledky: V první části výzkumu, kdy byla měřena a porovnávána síla přímého čelního kopu provedeného s použitím balistické vesty a bez ní, byl zjištěn pozitivní vliv použití balistické vesty. Síla kopu provedeného v balistické vestě byla vyšší než síla kopu provedeného bez ní. Toto tvrzení však platí při ideálních podmínkách, při kterých měření probíhalo a kdy probandi nebyli ovlivněni zejména fyzickým zatížením, které je při vykonávání bojové činnosti běžné. V druhé části výzkumu, kdy byla měřena a porovnávána síla přímého čelního kopu provedeného s použitím balistické vesty a s použitím cvičné zátěžové vesty, nebyly zjištěny významné rozdíly mezi jednotlivými kopy. Klíčová slova: Boj zblízka, výstroj, zátěžová vesta, balistická vesta, přímý čelní kop.
Porovnání fyzických výkonů vojáka bez výstroje a s výstrojí při provádění základní a speciální tělesné přípravy
Švecová, Simona ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Barták, Erik (oponent)
Název práce: Porovnání fyzických výkonů vojáka bez výstroje a s výstrojí při provádění základní a speciální tělesné přípravy. Cíl práce: Práce posuzuje vliv výstroje na výkon jedince (vojáka). Zjišťují se vztahy mezi výsledky, které jsou zaznamenány pomocí motorických testů pohybových předpokladů k základní tělesné přípravě s pohybovými činnostmi, které jsou spojené se speciální tělesnou přípravou vojáka. Ve studii jsou použity standardizované motorické testy pohybových schopností a nestandardizované motorické testy zjišťující pohybové projevy, které jsou spojené s plněním služebních úkolů vojáka v rámci ozbrojených složek. K vyhodnocení výsledků je využita korelační analýza. Sledovanou skupinu tvoří záměrně vybraní vojáci Armády České republiky (AČR) z vojenského útvaru 1837 Chrudim ve věku 21-38 let. Použité metody: Jedná se o kvantitativní studii observačního charakteru s využitím korelační analýzy. K vyhodnocení je použit Spearmanův korelační koeficient. Klíčová slova: Voják, motorické testy, kondiční schopnosti, korelace, analýza zátěže.
Závislost síly úderu na silových a obratnostních schopnostech
Kellner, Petr ; Vágner, Michal (vedoucí práce) ; Barták, Erik (oponent)
Název : Závislost síly úderu na silových a obratnostních schopnostech. Cíle: Zjištění závislosti síly přímého úderu sevřenou dotočenou pěstí na vybraných motorických schopnostech. Výzkumný soubor: Skupina testovaných subjektů je tvořena sedmi vojáky Armády České Republiky, průměrný věk 23,4 ± 1,8 let, kteří jsou studenty Vojenského oboru na Fakultě tělesné výchovy a sportu Unvirezity Karlovy. Metody: Bakalářská práce byla koncipována jako observační studie teoreticko empirického charakteru. Síla úderu je změřena pomocí úderového siloměru. Vybranými motorickými schopnostmi jsou maximální dynamická síla paží, explosivní síla paží a nespecifická obratnost. Pohybové schopnosti jsou zjišťovány pomocí standardizovaných motorických testů. Vztah mezi výsledky motorických testů pohybových schopností a sílou úderu je zjištěn pomocí korelačních koeficientů a grafického posouzení pořadí respondentů ve zjišťovaných proměnných. Teoretické vysvětlení zjištěných vztahů je podpořeno i kvalitativním rozborem předešlých zkušeností respondentů se zjišťovanými proměnnými. Výsledky: Zjištěné výsledky vztahů mezi silou přímého úderu a testovanými motorickými schopnostmi poukazují na nižší úroveň závislosti mezi silou úderu a maximální dynamickou silou paží i explosivní silou paží. Porovnáváním vztahu síly úderu a...
Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu
Hrubý, Pavel ; Sýkora, Karel (vedoucí práce) ; Vágner, Michal (oponent)
Název: Porovnání energetického výdeje při přesunech v mokrém a suchém oděvu. Cíle: Cílem práce je zjistit rozdíl tepové frekvence při přesunu v suchém a mokrém oděvu při různých druzích rychlostí. Metody: Kvantitativní výzkum a následná intraindividuální komparace tepových frekvencí při přesunu v suchém a mokrém oděvu. Přesuny byly prováděny na běžeckém pásu a tepová frekvence byla měřena pomocí sporttestrů. Výsledky: Z výsledků můžeme odvodit, že při rychlosti 8 km/h bude na krátké trati přesun v suchém a mokrém oděvu přibližně stejně energeticky náročný. Dále bylo zjištěno, že při vyšších rychlostech je rozdíl tepové frekvence velký a v mokrém oděvu se u rychlosti 12 km/h TF přibližuje maximální TF. Klíčová slova: Energetický výdej, tepová frekvence, vojenské plavání, přesun ve ztížených podmínkách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Vagner, Maria
1 Vagner, Miloš
5 VÁGNER, Martin
2 Vágner, Marek
3 Vágner, Maria
5 Vágner, Martin
1 Vágner, Milan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.