Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Studium interakce forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a s proteinem 14-3-3
Vácha, Petr ; Obšil, Tomáš (vedoucí práce) ; Pavlíček, Jiří (oponent) ; Krůšek, Jan (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA Katedra fyzikální a makromolekulární chemie Autoreferát doktorské práce Studium interakce forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a s proteinem 14-3-3 RNDr. Petr Vácha Školitel: Prof. RNDr. Tomáš Obšil, Ph.D. Praha 2015 Abstrakt Tato doktorská práce se zabývá studiem interakcí lidského forkhead transkripčního faktoru FOXO4 s DNA a s regulačním proteinem 14-3-3. Hlavním cílem této práce byla detailní charakterizace interakce DNA-vazebné domény proteinu FOXO4 se dvěmi kanonickými sekvencemi DNA a dále objasnění úlohy proteinu 14-3-3 v procesu regulace funkce FOXO4. Transkripční faktory FOXO jsou účinnými aktivátory transkripce genů, čímž ovlivňují celou řadu buněčných procesů. Protein FOXO4 patří do rodiny forkhead transkripčních faktorů, což je skupina několika desítek proteinů, jejichž společným znakem je velmi konzervovaná DNA-vazebná doména. Podstata DNA-vazebné specifity těchto proteinů, tedy co přesně determinuje drobné odlišnosti ve vazebných vlastnostech jednotlivých forkhead proteinů, je i přes množství dostupných strukturních dat stále nejasné. Proto byla provedena detailní charakterizace interakcí mezi DNA-vazebnou doménou proteinu FOXO4 a DNA pomocí rezonance povrchového plazmonu (SPR) a časově- rozlišené fluorescenční spektroskopie. Výsledky...
Počítání bodů na eliptických a hypereliptických křivkách
Vácha, Petr ; Šťovíček, Jan (vedoucí práce) ; Drápal, Aleš (oponent)
V předložené práci studujeme algoritmy pro určování počtu bodů na eliptických a hypereliptických křivkách. V prvních kapitolách jsou popsány nejjednodušší a nejméně efektivní algoritmy. Dále jsou popisovány složitější a efektivnější algo- ritmy. Tyto algoritmy(zejména Schoofův algoritmus) jsou důležité v kryptografii založené na diskrétním logaritmu v grupě bodů eliptické resp. hypereliptické křiv- ky. Počet bodů křivky je totiž důležitý pro generování dat pro kryptosystém a pro vyloučení nežádoucích snadno napadnutelných případů. 1
Příprava DNA vazebné domény transkripčního faktoru FoxO4 pro tryptofanová fluorescenční měření
Vácha, Petr
Tato práce je součástí projektu, který se zabývá způsobem interakce 14-3-3 proteinů s forkhead transkripčním faktorem FoxO4. 14-3-3 proteiny jsou proteiny interagující s celou řadou buněčných proteinů. Touto interakcí ovlivňují aktivitu, či buněčnou lokalizaci svých vazebných partnerů. Transkripční faktor FoxO4 hraje významnou roli v regulaci buněčného cyklu, apoptózy, reakce na oxidativní stres a řady dalších buněčných procesů. Transkripční aktivita FoxO4 je řízena skrze fosforylaci protein kinasou B. Fosforylace způsobí inhibici vazby FoxO4 na DNA, navázání 14-3-3 proteinu na FoxO4 a transport vzniklého komplexu z jádra. Jedním z cílů projektu je objasnění molekulárního mechanismu těchto interakcí. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření mutantní cDNA proteinu FoxO4 obsahujícího pouze dva tryptofanové zbytky pomocí cílené bodové metageneze, který poslouží jako modelový systém pro studium konformačních změn DNA vazebné domény FoxO4 při interakci se 14-3-3 proteinem. Po získání cílové mutantní cDNA tento protein exprimovat a purifikovat. Kromě toho byla součástí práce ještě exprese a purifikace proteinu 14-3-3, který je součástí modelového systému pro studium mechanismu interakce těchto dvou proteinů.
Extrakce metadat z vědeckých článků
Vácha, Petr ; Schmidt, Marek (oponent) ; Smrž, Pavel (vedoucí práce)
Práce porovnává dostupné vědecké vyhledávače se skriptem pro extrakci metadat z vědeckých prací vyvinutým Tomášem Lokajem na FIT VUT v Brně. Výsledky potvrzují nedostatky v extrakci metadat. Tato bakalářská práce zároveň představuje ucelený návod na porovnání různých informací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
12 VÁCHA, Pavel
12 Vácha, Pavel
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.