Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 7 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Advanced spectroscopic characterization of quantum dot ensembles
Greben, Michael ; Valenta, Jan (vedoucí práce) ; Linnros, Jan (oponent) ; Vácha, Martin (oponent)
Název práce: Pokročilá spektroskopická charakterizace souborů kvantových teček Autor: Michael Greben Školící pracoviště: Katedra chemické fyziky a optiky Školitel: Prof. RNDr. Jan Valenta, Ph.D. Abstrakt: Polovodičové kvantové tečky (KT) jsou několik nanometrů velké krystality, v nichž je pohyb vybuzených elektronů a děr omezen ve všech třech rozměrech, což vede ke kvantování jejich energie - tzv. kvantový rozměrový jev (KRJ). V důsledku toho, KT často jeví velmi odlišné fyzikální vlastnosti ve srovnání s jejich objemovými protějšky. Z optického hlediska je zvláště zajímavé rozšířování zakázaného pásu s klesající velikostí KT. Velká lokalizace částice v prostoru také vede k "rozmazání" hybnosti (Heisenbergův princip neurčitosti) a způsobí větší překrytí vlnových funkcí nosičů, a tedy významné zvýšení pravděpodobnosti zářivé rekombinace (v případě polovodičů s nepřímým zakázaným pásem). To dělá z povodičových KT slibné kandidáty pro nové generace fotonických a fotovoltaických součástek. Tato disertační práce je primárně zaměřena na podrobnou spektroskopickou charakterizaci souborů přímých (PbS) a nepřímých (Si) polovodičových KT, a to jak v koloidní formě (toluen), tak zabudované v matrici (vícevrstvé oxidy a oxinitridy). PbS KT pasivované kyselinou olejovou byly získány od komerčních dodavatelů, Si KT...
Vybrané teorie informace a jejich srovnání
Vácha, Martin ; Souček, Martin (vedoucí práce) ; Buřilová, Marcela (oponent)
Práce se zabývá určením chápání pojmu informace v několika celkových filosofických koncepcích vybraných autorů (Platón, Aristotelés, McLuhan, Shannon, Šmajs, Patočka, Buckland, Saab). Kriticky rozebírá uvedená pojetí a snaží se zachytit jejich vývoj na pozadí širších filosofických rozumění vztahu člověka a světa. Podává popis vlivu rozvoje moderních komunikačních technologií na tento vztah a uvedená hlediska. Předloženo je rovněž odvození základních ohledů, které je možno z pojmu informace vyložit napříč uvedenými historickými koncepcemi i z vlastního autorova chápání pojmu informace.
Spring summer 2017
Hatlas, Juraj ; Vácha, Martin (oponent) ; Macháček, Mikuláš (vedoucí práce)
Výsledkom mojej bakalárskej práce je redesign logotypu značky Rick Owens a rozpracované 2 písma. Výstupom je autorská kniha ktorá dokumentuje proces tvorby redesignu loga a prezentuje fungovanie písma v rôznych ukážkach.
Vliv slabých magnetických polí na chování a fyziologii živočichů
Štefanská, Lucie ; Němec, Pavel (vedoucí práce) ; Vácha, Martin (oponent)
Slabá magnetická pole jsou součástí vnějšího prostředí, ve kterém živočichové žijí. Lze tedy předpokládat, že mohou mít vliv jak na jejich chování, tak na jejich fyziologii, včetně ontogenetického vývoje. Geomagnetické pole je všudypřítomné a život na Zemi doprovází už od jeho vzniku. Nezdá se tedy příliš překvapivé, že mnozí živočichové dokáží detekovat magnetické pole, a využít z něj získané podněty k orientaci a k navigaci. Přesto, že je tato schopnost, označovaná jako magnetorecepce, rozšířena napříč živočišnou říší, mechanismy transdukce a neurální podstata magnetorece a magnetické orientace zůstává ve velké míře nejasná. Tři hlavní hypotézy jsou podpořené experimentálními daty: hypotéza mechanismu založeného na elektromagnetické indukci, hypotéza beroucí v potaz biogenní magnetit a hypotéza zahrnující chemickou reakci s radikálovými páry. Vliv magnetických polí na organizmy se však neomezuje pouze na magnetorecepci. Pozornost je věnovaná hlavně nepravidelným změnám geomagnetického pole (zejména geomagnetickým bouřím) a dále oscilujícím artificiálním magnetickým polím, která se v prostředí objevila s nástupem elektrifikace, u nichž se předpokládá vliv na pohybovou aktivitu, paměť a učení, nocicepci, syntézu melatoninu a cirkadiánní rytmy, kardiovaskulární systém, genovou expresi a na reprodukci...
Magnetická orientace savců
Tejmlová, Kristýna ; Němec, Pavel (vedoucí práce) ; Vácha, Martin (oponent)
Geomagnetické pole Země může živočichům poskytovat směrovou a poziční informaci. Schopnost tuto informaci vnímat a využívat se nazývá magnetorecepce. Mechanismy magnetorecepce zatím nejsou zcela známy. Tři hlavní hypotézy lze rozdělit na mechanismy na světle nezávislé a závislé. Na světle nezávislé jsou mechanismy založené na elektromagnetické indukci a mechanismy založené na biogenním magnetitu. Na světle závislý je mechanismus reakcí radikálových párů. Vnímání geomagnetického pole umožňuje živočichům orientaci na dlouhé i krátké vzdálenosti. Projevit se může jako magnetický alignment, tj. spontánní natočení živočicha v prostoru určitým směrem vůči vektoru geomagnetického pole. Dalším projevem je magnetický polaritní nebo inklinační kompas, který živočichům umožňuje určení azimutu, tj. úhlu mezi směrem jejich pohybu a vektorem geomagnetického pole. Stanovit polohu a určit směr k cíli podle inklinace a intenzity magnetického pole umožňuje živočichům navigační mapa. Magnetická orientace savců se zdá být široce rozšířeným jevem. U hlodavců Rodentia lze pozorovat polaritní magnetický kompas, který je u podzemních hlodavců nezávislý na světle. Sudokopytníci Artiodactyla vykazují severojižní alignment, který je narušován nízkofrekvenčním magnetickým polem generovaným elektrickým vedením vysokého napětí....

Viz též: podobná jména autorů
2 Vácha, Marek
1 Vácha, Marek Orko
1 Vácha, Milan
3 Vácha, Miroslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.