Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Etické problémy péče o umírající ve velké nemocnici
Váňová, Věra ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Heřmanová, Jana (oponent) ; Holmerová, Iva (oponent)
V disertační práci se věnuji etickým problémům, se kterými se setkávají zdravotníci při péči o umírající nemocné. první kapitole přibližuji problematiku péče o umírající pacienty, předkládám pohled do historie péče o umírající a zaměřuji se na klíčová kriteria při péči o umírající, kterými jsou potřeby nemocných. druhé kapitole popisuji metodologickou část kvalitativního výzkumu, kterého se zúčastnilo 15 sester ze standardních oddělení, jednotky intenzivní péče a anesteziologicko resuscitačního oddělení Nemocnice Na Bulovce. Cílem výzkumného šetření bylo, prostřednictvím rozhovorů se sestrami, vyhledat a popsat etické problémy, se kterými se setkávají sestry při péči o umírající kontextu tří různých prostředí a v konkrétních situací Ve třetí kapitole uvádím komentované výsledky rozhovorů, ze kterých vyplynulo, že se sestry zamýšlejí nad ochranou lidského života v jeho kvalitou, dystanázií, marnou léčbou, rozdílem mezi ponecháním pacienta zemřít a eutanázií, autonomií, lidskou důstojností a poskytováním paliativní péče. Jednotlivé podkapitoly se skládají z teoretického zarámování a jsou doplněny o výpovědi respondentek výzkumného šetření a rozšířeny o můj komentář. Hlavním zjištěním je, že dotazované sestry trpí tzv. morálním distresem, který ovšem prezentují především v sérii konkrétních výhrad...
Vliv disturbancí a managementu lesa na odtokový proces
Šmrhová, Zuzana ; Langhammer, Jakub (vedoucí práce) ; Váňová, Věra (oponent)
Vliv disturbancí a managementu lesa na odtokový proces Abstrakt Hlavním cílem práce je zhodnocení sou asné domácí i zahrani ní literatury, zabývající se vlivem lesních disturbancí a managementu lesa na odtokový proces. V re er ní ásti jsou popsány jednotlivé disturbance a metodika, která je pro hodnocení jejich vlivu na odtok pou ívána. Práce je aplikována na modelová území v centrální ásti umavy, kde je zmapován a popsán zdravotní stav lesa pro jednotlivá povodí. Náplní práce je zhodnocení chování modelových povodí b hem vybraných srá kových situací a prokázání vlivu zdravotního stavu lesa na charakter pr toku. Klí ová slova: les, disturbance, management, land use, odtok, GIS
Příprava dobrovolníků v Domácím hospici Cesta domů
Matochová, Jana ; Haškovcová, Helena (vedoucí práce) ; Váňová, Věra (oponent)
Otázka smrti a umírání se dotýká každého člověka, jedná se o nelehkou a přesto přirozenou součást života každého z nás. Hospicová péče nabízí umírajícímu a jeho blízkým pomoc a podporu na poslední cestě "domů". V této práci popisuji možnosti přípravného kurzu pro dobrovolníky, kteří mají v prostředí hospicové péče své nezastupitelné místo. V empirické části prezentuji příklad z praxe českého Domácího hospicu Cesta domů, který komentuji na základě literatury i svých osobních zkušeností. Výstupem zkoumání je zpětná vazba pro vedení Domácího hospice Cesta domů, včetně návrhů ke změnám přípravného kurzu.
Standardizace a zvyšování kvality ošetřovatelské péče
Váňová, Věra ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Tučková, Jiřina (oponent)
Magisterská práce se zabývá kvalitou poskytované zdravotní péče. Je zaměřena zejména na kvalitu ošetřovatelské péče a její standardizaci. Výzkum byl realizován v lůžkové části Anesteziologicko-resuscitačního oddělení a všech jednotkách intenzivní péče jedné fakultní nemocnice. Teoretická část je rozdělena do dvou kapitol. První kapitola se zabývá definováním kvality a jejím hodnocením z pohledu pacienta a profesionála. Druhá kapitola se zabývá kvalitou v ošetřovatelství a s tím souvisejícími ošetřovatelskými standardy. Cílem výzkumné studie bylo zjistit znalosti, zkušenosti a názory ošetřovatelského personálu na ošetřovatelské standardy. Podle výsledků dotazníkového šetření jsou celkově znalosti respondentů velmi dobré. Pouze v lůžkové části Anesteziologicko-resuscitačního oddělení stávající situace vyžaduje podrobnější seznámení ošetřovatelského personálu s tematikou standardů ošetřovatelské péče.

Viz též: podobná jména autorů
8 Váňová, Veronika
1 Váňová, Viviana
1 Váňová, Vlasta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.