Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Provádění zoorehabilitací v České republice ve srovnání se situací v USA
Váňová, Tereza ; Hofmanová, Barbora (vedoucí práce) ; Machová, Kristýna (oponent)
Zoorehabilitace patří mezi složky ucelené rehabilitace, která využívá vzájemného působení dvou různých biologických druhů. První lékařské doporučení k jízdě na koni pochází již z 2. století našeho letopočtu. Psi byli poprvé využiti jako doplňková terapie v 8. století v Belgii. K největšímu rozvoji zoorehabilitace došlo v druhé polovině 20. století. Psi jsou využíváni v canisterapii díky své přátelskosti i vyšší tělesné teplotě, Kabatchnick a kolegové uvádějí průměrně 38,2°C (2016), které se využívá při polohování. Jsou pro klienty příjemným zpestřením a velkou motivací pro pokroky v jejich léčbě, jejich působení je ale spíše psychologického charakteru. Hiporehabilitace využívá jako koterapeuta koně, a to díky jeho specifickému trojdimenzionálnímu pohybu, který je nejvíce podobný pohybu těla člověka při chůzi. Jednou ze složek hiporehabilitace, je hipoterapie, která spadá pod složku fyzioterapie. U koní je základní podmínkou pro správné působení na klienty bezchybná mechanika pohybu, která je přenášena na klienta. Běžně využíváme k zoorehabilitaci koně a psy, je možné však využít i jiná zvířata, například kočky, fretky, malé hlodavce či hospodářská zvířata. Dochází k tomu jak z důvodů praktických, například ulehčení transportu a snížení nákladů, tak i z důvodu preferencí klientů. Každé zvíře, nehledě na druh, musí být správně socializované a zvyklé na přítomnost lidí. V České republice je mnoho odborníků, které můžeme srovnávat s odborníky zahraničními včetně USA. Výzkum v oblasti zoorehabilitace je velmi náročný, neboť není možné pokroky nijak měřit ani vážit, ale zkušenosti odborníky posouvají vpřed. Konference, které pořádají mezinárodní organizace, zajišťují jednodušší předávání nově nabytých informací a zkušeností.
Kazuistika pacientky s diagnózou revmatoidní artritis
Váňová, Tereza ; Žáková, Hana (vedoucí práce) ; Jarošová, Hana (oponent)
Název bakalá ské práce: Kazuistika pacientky s diagnózou revmatoidní artritis Shrnutí: Práce je zam ena na problematiku onemocn ní revmatoidní artritida a její fyzioterapeutickou pé i. Je složena ze dvou ástí. ást obecná obsahuje obecnou anatomii kloubu, v nuje se onemocn ní revmatoidní artritis, její diagnostice, lé b a komplexní rehabilita ní lé b . ást speciální je vlastní kazuistikou fyzioterapeutické pé e na toto téma. Klí ová slova: revmatoidní artritida, komplexní rehabilitace, fyzioterapie Vypracovala: Tereza Vá ová Vedoucí bakalá ské práce: Mgr. Hana Dušková Rok obhajoby: 2012

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.