Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 78 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově
Dobiášová, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. Předmětem zkoumání se tak stala problematika zhudebněné poezie a zejména její didaktické využití v pedagogické praxi. V práci se uplatní mezipředmětové vztahy - prolínají se poznatky z českého jazyka a literatury a z hudební výchovy. V úvodní kapitole nastiňuji obecné principy zhudebňování poezie, postup hudebního zpracování a společné rysy zhudebněných básní. Jádro diplomové práce tvoří výzkumná sonda, pro kterou jsem vytvořila několik příprav na vyučovací hodiny. V nich jsou využity různé metody a postupy práce se zhudebněnými básněmi - konkrétně jsem zvolila texty českých básníků 20. století. Připravené vyučovací hodiny jsou aplikovány v pedagogické praxi, a to metodou experimentálního vyučování. Všechna didaktická zpracování jsou doplněna reflexí nebo více reflexemi. V závěru výzkumné sondy shrnuji získané poznatky a formuluji závěry pro praxi.
Komparace vybraných hudebně pedeutologických problémů v České republice a v Rakousku
Kopřivová, Jitka ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Palkovská, Jana (oponent)
Cílem disertační práce je zachytit vybrané pedeutologické problémy učitele hudební výchovy na 2. st. ZŠ a SŠ v kontextu současné společnosti a vzdělávací politiky České republiky a Republiky Rakousko, které bezprostředně ovlivňují výkon profese. Jedná se zejména o zejména kariérní řád, profesní standardy učitelů, otázku stárnutí učitelské populace, sociálního a ekonomického postavení učitelů a feminizace ve školství. Součást práce tvoří srovnávací analýza kurikul vysokoškolské pregraduální profesní přípravy učitelů hudební výchovy obou zemí. Praktická výzkumná část prezentuje výsledky dotazníkového šetření názorů studentů oboru učitelství hudební výchovy a učitelů z praxe na vlastní pregraduální přípravu, motivaci k volbě učitelské profese a zachycuje jejich problémy na počátku samostatné školní praxe. Závěrem jsou prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů zachyceny pohledy vysokoškolských pedagogů a administrativních pracovníků na vybraná pedeutologická témata.
Rozvoj dětské hudební tvořivosti na 1. stupni ZŠ ve třídách s programem Začít spolu
Vlasatá, Anežka ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Bělohlávková, Petra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou rozvoje hudební tvořivosti u žáků prvního stupně ZŠ v souvislosti s alternativním vzděláváním, konkrétně vzdělávacím programem Začít spolu. Práce se snaží nastínit aktuální otázky alternativního vzdělávání a představuje hlavní myšlenky vzdělávacího programu Začít spolu. Dále pak zpracovává téma o tvořivosti obecně a v rámci něho se zaměřuje na specifickou problematiku hudební tvořivosti a jejího rozvoje. Cílem této práce je analyzovat a srovnat zkušenosti s užitím hudebně tvořivých činností ve výuce hudební výchovy v běžných třídách a ve třídách s programem Začít spolu.
Hans Krása: Brundibár - inspirační zdroj pro projektovou výuku v rámci hudebně dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ
Pajkrtová, Jana ; Bělohlávková, Petra (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
NÁZEV: Hans Krása: Brundibár - inspirační zdroj pro projektovou výuku v rámci hudebně dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ AUTOR: Jana Pajkrtová KATEDRA: Katedra hudební výchovy VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Petra Bělohlávková, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce Hans Krása: Brundibár - inspirační zdroj pro projektovou výuku v rámci hudebně dramatické výchovy na 1. stupni ZŠ je zaměřena na srovnání různých pojetí a nastudování opery a vytvoření vlastní autorské realizace ve formě školního projektu se zaměřením na dramatickou výchovu. Stručnou formou čtenáře seznamuje s pozadím vzniku opery, tvůrci opery, s obsahem a s pěveckým a nástrojovým obsazením. Přináší informace o osmi realizovaných inscenacích Brundibára - ať už renomovanými tělesy (Dismanův rozhlasový dětský soubor ČRo, brněnský pěvecký sbor Kantiléna, Dětská opera Praha, Plzeňský dětský sbor), tak i běžnými soubory ze základních nebo základních uměleckých škol (ZUŠ F. X. Richtera v Holešově, ZUŠ F. A. Šporka v Jaroměři, ZŠ Dukelská v Českých Budějovicích, ZŠ Merhautova a ZŠ náměstí 28. října, obě v Brně). Stěžejní kapitola práce nabízí podrobný popis školního projektu, jehož jádrem je životní příběh hudebního skladatele Hanse Krásy v souvislosti s jeho dětskou operou Brundibár. Hlavním tématem se stává boj proti zlu a nenávisti, nevzdání se naděje a víry v...
Hudebně poslechové projekty v předškolním vzdělávání
Vaňátková, Kateřina ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem práce bylo ověřit účinnost poslechových aktivit dětí předškolního věku v období pěti až šesti letech, představit využití metodiky poslechu hudby Jaroslava Herdena v podmínkách předškolní výchovy a vzdělávání a prokázat význam motivace a integrativních aktivit pro rozvoj pozornosti a celkového harmonického vývoje dítěte. V teoretické části jsem přiblížila vstup hudby do vědomí dítěte z hlediska základních psychických znaků a funkcí důležitých pro vnímání. Představila jsem základní hudební schopnosti, především hudební tvořivost, představivost a fantazii. V závěru teorie jsem osvětlila základní výrazové a formotvorné prostředky důležité pro hudební percepci a percepci v hudebně ontogenetickém kontextu a uvedla filozofii pedagogického myšlení o poslechových činnostech profesora Jaroslava Herdena. V praktické části jsem uvedla ucelený autorský projekt zahrnující metodiku poslechu hudby Jaroslava Herdena přizpůsobenou věku dětí od pěti do šesti let. Tento projekt jsem zrealizovala a následně vyhodnotila. Na základě výsledků výzkumu jsem dospěla k závěru, že za předpokladu silné motivace je poslechový projekt velmi dobře využitelný k rozvoji dětské percepce a apercepce a pozitivně ovlivňuje celou psychofyziologickou stránku dítěte.
Alena Tichá a její přínos pro hlasovou výchovu hudebně méně rozvinutých dětí na 1. stupni základní školy
Dunovská, Marie ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Bělohlávková, Petra (oponent)
Předmětem diplomové práce je zmapování přínosu odborné činnosti významné hudební pedagožky PaedDr. Aleny Tiché, Ph.D. pro metodiku práce s dětmi hudebně méně rozvinutými na 1. stupni základní školy. Práce si klade za cíl shromáždit základní informace biografické, bibliografické, teoretické a psychologicko-pedagogické povahy, které nejenom ozřejmí přínos Aleny Tiché pro pojetí metodiky hlasové výchovy a potažmo i práce s nezpěváky, ale vytvoří teoretický rámec pro náš vlastní výzkum v této oblasti. Ten je zacílen na zmapování obeznámenosti české hudebně pedagogické veřejnosti s metodikou zpěvu Aleny Tiché a případné praktické zkušenosti respondentů s touto metodikou ve vlastní práci s nezpěváky. Klíčová slova Hudební pedagogika, didaktika hudební výchovy, Alena Tichá, hudebně méně rozvinuté děti, nezpěváci, amúzie, hlasová výchova, děti mladšího školního věku.
Pedagogický odkaz Ivana Poledňáka
Čižinská, Klára ; Pecháček, Stanislav (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá osobností Ivana Poledňáka a jeho hudebně-pedagogickým odkazem. Nejprve se stručně zaměřuje na jeho život a jeho působení v hudebně pedagogických organizacích a na vysokých školách ČR. Následně jsou analyzovány jeho hudebně pedagogické publikace. Cílem této práce je především poukázat na jeho velký přínos v oblasti hudebního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Ivan Poledňák, Hudebně pedagogické invence, Hudba-škola-zítřek, 40 rozhlasových přednášek o Hudební výchově, ABC učitele hudební výchovy, Hudební výchova 8, Poslech hudby
Rozvoj hudební představivosti dětí předškolního věku při jejich hudebních činnostech
Příbramská, Štěpánka ; Kodejška, Miloš (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Teoretická východiska diplomové práce se zaměřují na soudobé koncepce rozvoje osobnostních, a hudebních hodnot dětí v předškolním věku. Přibližuje psychické a fyziologické mechanizmy propojení hudebnosti s osobnostními strukturami a dynamikou v ontogenetickém vývoji dítěte před jeho vstupem do základní školy. Z oblasti hudebnosti míří do podstaty hudební představivosti a utváření asociačních představ. V praktické části je provedena částečná dedukce teoretických východisek do roviny metodicko-didaktické a pojednává o rozrušování synkretického vnímání v souvislostech s proměnami abstrakce od názorných konkrét (např. postavičky, barvy) k nenázorným konkrétům (noty, grafické náznaky rytmického členění a pohybu melodie). V tomto smyslu se dotýká současných vědeckých trendů o konstituování transdidaktiky jako vědní disciplíny. Klíčová slova Hudební představivost, projekt, dítě předškolního věku, schopnosti a dovednosti
Rozvoj tvořivosti žáka základní školy prostřednictvím notačního programu
Grobár, Martin ; Váňová, Hana (vedoucí práce) ; Slavíková, Marie (oponent) ; Sedláček, Marek (oponent)
Vsouvislosti scelosvětovým rozvojem informační a komunikační technologie a sjejím postupným pronikáním do edukačních procesů se i v hudební pedagogice jeví otázky využití moderní technologie v hudebním vyučování jako aktuální a hudebně pedagogickou veřejností diskutované. Předmětem disertační práce se stalo bádání nad možnostmi notačního programu v rozvoji hudebnosti žáků na druhém stupni základní školy, zejména pak jejich elementární hudební tvořivosti. Teoretická část práce vytváří rámec vlastního výzkumu. Klasifikuje hudební technologie, podrobněji se zabývá nejdůležitějšími notačními programy s důrazem na ve výzkumu použitý program MuseScore a přináší nezbytná fakta k problematice hudební kreativity. Část výzkumná stanoví předmět, cíle a základní pracovní hypotézy výzkumu. Ten byl realizován v několika etapách a v návazných výzkumných šetřeních. Hlavní výzkum si kladl za cíl ověřit experimentální metodiku vyučování hudební výchovy u žáků šestých tříd základních škol s využitím notačního programu jako nástroje pro rozvoj jejich hudebně- tvořivých dovedností. Závěry výzkumu lze uplatnit v dalším procesu hledání možností využití hudební technologie v rozvoji celkové hudebnosti žáků v základním vzdělávání. Následná šetření verifikovala závěry hlavního výzkumu a ověřovala navrhovaná řešení v podobě využití...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 78 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Váňová, Helena
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.