Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Možnosti energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin
Usťak, Sergej ; Šinko, Jan ; Honzík, Roman
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, výrobcům tvarovaných tuhých biopaliv, provozovatelům kotelen na biopaliva, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o možnostech energetického využití dřeva z prořezu jabloní a některých dalších ovocných dřevin. Její uplatnění v praxi může zajistit ekologicky přijatelné a ekonomicky efektivní využití takového odpadního dřeva. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně dotčené problematiky. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich chemické, energetické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí souhrnné hodnocení dosažených výsledků a obecná doporučení pro praxi.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej ; Jambor, Václav
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně suchých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně suchých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Konzervační přípravek pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu
Usťak, Sergej ; Muňoz, Jakub ; Jambor, Václav
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům zemědělských bioplynových stanic, pracovníkům ve výzkumu a zemědělském školství a rovněž i všem ostatním zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o novém konzervačním přípravku pro silážování nadměrně vlhkých rostlin určených pro výrobu bioplynu. Publikace referuje o vývoji a ověření nového konzervačního přípravku pro silážování fytomasy určené pro výrobu bioplynu, zejména nadměrně vlhkých rostlin. Jeho využití v praxi může zajistit ekonomicky efektivní snížení ztrát organické sušiny, zvýšení kvality siláží a rovněž navýšení produkce bioplynu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů
Usťak, Sergej ; Honzík, Roman ; Muňoz, jakub
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnostech kombinace výroby bioplynu a hydrotermální karbonizace bioodpadů. Tyto možnosti jsou hodnoceny na základě zpracování kumulované energetické náročnosti pro výše uvedené kombinované procesy a jeho srovnání s konzervativní produkcí bioplynu na příkladu bioplynové stanice s instalovaným elektrickým výkonem 800 kW. Součástí metodiky je hodnocení potenciálu využití termotlakové hydrolýzní jednotky jako zařízení pro hydrotermální karbonizaci digestátu a jiných odpadů s cílem zlepšení jejich užitných vlastností, zejména z hlediska uplatnění v zemědělství jako kvalitních substrátů pro zúrodnění půd a za účelem sekvestrace uhlíku do půdy.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů pro čištění vod a vzduchu
Usťak, Sergej ; Muňoz, Jakub ; Usťaková, Marie
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, původcům a zpracovatelům bioodpadů, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o možnosti využití hydrotermálně upravených bioodpadů, zejména hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci, pro čištění vod a vzduchu. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení v případě aplikace na půdu. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků jako základní složky náplně biofiltrů pro čištění vod a vzduchu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Přípravky ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci
Usťak, Sergej ; Muňoz, Jakub ; Usťaková, Marie
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, majitelům a provozovatelům bioplynových stanic, odborníkům v oblasti meliorací a rekultivací, investorům a dalším zájemcům o dotčenou problematiku základní informace o přípravcích ke zlepšení půdních vlastností na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci. V úvodu metodika poskytuje základní přehled literárních informací ohledně uhlí podobných hmot, způsobech jejich přípravy, zejména způsobu hydrotermální karbonizace, základních vlastností, možností a perspektiv aplikace v praxi. Dále metodika popisuje vlastní výsledky získané v průběhu řešení výzkumného projektu využitelné v praxi a poskytuje jejich agrochemické, ekologické a ekonomické hodnocení. Na závěr uvádí přehled potenciálu uplatnění a hlavních možností využití nových přípravků na bázi hydrotermálně upravených zbytků po anaerobní fermentaci ke zlepšení půdních vlastností a zejména pro zúrodnění běžných zemědělských a antropogenních půd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Pěstování šťovíku krmného pro výrobu bioplynu: metodika pro praxi
Usťak, Sergej
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům bioplynových stanic a všem ostatním zájemcům základní informace o možnostech pěstování a zpracování na bioplyn perspektivní netradiční energetické plodiny šťovíku krmného (Rumex patientia L. x Rumex tianschanicus A.Los.). Doposud komplexní metodika pěstování této plodiny pro výrobu bioplynu zpracována nebyla. Metodika poskytuje základní botanickou charakteristiku rostliny, specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště, popisuje způsoby zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochrany rostlin, sklizně a konzervace silážováním pro výrobu bioplynu a poskytuje jejich ekonomické hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti pěstování mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. pro výrobu bioplynu: metodika pro praxi
Usťak, Sergej
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům, provozovatelům bioplynových stanic a všem zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o perspektivní netradiční plodině – mužáku prorostlého Silphium perfoliatum L. Doposud komplexní metodika pěstování této plodiny v podmínkách ČR zpracována nebyla. Publikace poskytuje základní botanickou charakteristiku rostliny, specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště, popisuje způsoby zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochrany rostlin, sklizně a posklizňového ošetření za účelem následné konzervace silážováním a produkce bioplynu. Na závěr je uveden přehled výnosů biomasy a potenciální produkce bioplynu, zejména metanu, včetně jejich ekonomického hodnocení.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti pěstování a využití jestřabiny východní Galega orientalis Lamb. v podmínkách České republiky: metodika pro praxi
Usťak, Sergej ; Váňa, Vojtěch
Cílem metodiky je poskytnout zemědělcům, zemědělským poradcům a všem zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o perspektivní netradiční plodině – jestřabině východní Galega orientalis Lamb. Doposud komplexní metodika pěstování této plodiny v podmínkách ČR zpracována nebyla. Publikace poskytuje základní botanickou charakteristiku rostliny, specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště, popisuje způsoby zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochrany rostlin, sklizně a posklizňového ošetření a dává přehled výnosového potenciálu a hlavních možností využití, zejména pro bioplyn. Rovněž je zdůrazněn význam pěstování této bobovité plodiny pro zúrodnění půd.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Čirok obecný Sorghum bicolor (L.) MOENCH, možnosti využití v podmínkách České republiky: metodika pro praxi
Hermuth, Jiří ; Janovská, Dagmar ; Strašil, Zdeněk ; Usťak, Sergej ; Hýsek, Josef
Čirok je jednou z nejdéle pěstovaných plodin. V současné době se ve světě řadí mezi pět nejvíce pěstovaných obilnin pro lidskou výživu. Tato metodika zahrnuje komplexní pohled na pěstování čiroku a uvádí nejnovější poznatky od botanické charakteristiky až po možnosti jeho využití. V této publikaci jsou zahrnuty kromě vlastních nově získaných poznatků i současné údaje ze světové literatury. V metodice jsou charakterizovány vybrané druhy čiroku vhodných do různých stanovištních podmínek České republiky. Jsou popsány aspekty a postupy, které mohou ovlivnit výslednou produkci včetně kvality fytomasy vybraných druhů čiroku také z hlediska energetického využití pro výrobu bioplynu.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.