Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Prevence hospitalismu u dětí předškolního věku
URBANOVÁ, Eva
Nemoc je pro každého člověka v jeho životě velmi zatěžující a nepříznivá situace, která je v některých případech spjata s nezbytnou hospitalizací. Ačkoliv je v dnešní době snaha hospitalizovat jedince pouze na nezbytně nutnou dobu, přesto existují situace, kdy je tato doba pobytu v nemocnici pro některé nemocné velmi dlouhá. Zvláště pak, jedná-li se o dětského pacienta, který náhle vzniklému stavu nerozumí a nechápe proč, když mu není dobře, nemůže být tam, kde je bezpečí, tedy doma ve svém prostředí se svými nejbližšími. Snahou všech zdravotníků je poskytovat hospitalizovaným dětem takové prostředí, které by eliminovalo negativní psychické a fyzické projevy právě v souvislosti s jejich nedobrovolným pobytem v nemocnici. V dnešní době se však také na péči o hospitalizované děti podílí mnoho jiných profesí, než jak tomu bylo dříve. Záměrem výzkumného šetření bylo identifikovat preventivně orientovaná opatření v rámci předcházení projevů hospitalismu u dětí předškolního věku využívaná vybranými dětskými odděleními. Dále jsme zjišťovali, jakým přínosem jsou tato opatření pro lékaře, sestry, hospitalizované děti a jejich rodiče. Teoretická část diplomové práce je zpracována na podkladě odborných zdrojů. Pro zpracování empirické části byla zvolena kvalitativní metoda s využitím polostrukturovaných rozhovorů s lékaři, sestrami, hospitalizovanými dětmi v předškolním věku a jejich matkami. Rozhovory byly realizovány v období únor a březen 2017 na dvou dětských odděleních nemocnic v Jihočeském a Moravskoslezském kraji. Získaná data byla následně analyzována metodou otevřeného kódování. V souladu se stanovenými cíli byl postup analýzy rozhovorů rozdělen do tří fází. V první fázi byly zpracovány rozhovory se zdravotníky. Ve druhé fázi byly analyzovány údaje získané od matek a třetí fáze spočívala v podrobné analýze rozhovorů s dětmi. Z výsledků, ke kterým jsme v rámci výzkumného šetření dospěli, je patrné, že velkou snahou zdravotníků eliminovat negativní důsledky hospitalizace předškolních dětí je naplněním jednotlivých bodů Charty práv dětí v nemocnici. V popředí zájmu stojí především délka hospitalizace, humanizace prostředí, eliminace zbytečných léčebných a ošetřovatelských procedur a v neposlední řadě vytváření podmínek pro společnou hospitalizaci s rodiči, kteří se tak stávají aktivnějšími účastníky celého léčebného procesu. Rodiče mohou provádět základní ošetřovatelskou péči, mají dostatek informací, avšak nejdůležitější je pro ně vědomí, že mohou být po celou dobu hospitalizace s dítětem, kterému se dostane náležité pomoci. Zároveň pomáhají zdravotníkům, především sestrám, získat čas, který mohou věnovat nejen své odborné činnosti, ale také dětem, které jsou hospitalizovány samy bez rodičů. Sestry a lékaři mohou nosit barevné uniformy, což má jistě také nemalý vliv na zmírnění úzkosti a vhodnou adaptaci dítěte. K vyšetření využívají Kiwanis panenky, jejichž prostřednictvím mohou s dítětem navázat spolupráci či demonstrovat léčebné nebo ošetřovatelské výkony. Kiwanis panenky mohou být také předškolním dětem společníkem a kamarádem, který je provází po celou dobu hospitalizace, ale také prostředkem pro vyjádření svých pocitů nebo prvkem pro tvořivou činnost a hru. Z analýzy výsledků výzkumného šetření vyplynulo, že na péči o hospitalizované děti na dětském oddělení se také velkou měrou podílejí učitelky, dobrovolníci a různé organizace, které sebou přinášejí i spoustu nápadů, možností a projektů. Tato efektivně a dobře koordinovaná spolupráce může mít velký význam nejen v péči o hospitalizované děti, ale také může přispívat ke kvalitě ošetřovatelské péče v pediatrii. Svou účastí na oddělení vytváří prostor pro samotné zdravotníky, kteří tak získají čas pro svou odbornou práci, podílejí se na humanizaci oddělení a zároveň vytváří pro děti a jejich rodiče programy, které jim dobu strávenou v nemocnici značně zpříjemní a dovolí tak alespoň na chvíli zapomenout, kde skutečně jsou.
Hodnocení kvality školy zřizovatelem
Rybová, Anna ; Chvál, Martin (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Bakalářská práce Hodnocení kvality školy zřizovatelem zjišťuje, jaké aktivity na úrovni regionálního školství realizují zřizovatelé převážně veřejných základních škol při jejich hodnocení. V České republice je hlavní autoritou pro hodnocení kvality podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání Česká školní inspekce, jejíž celostátní působnost je ukotvena zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Hodnotící kritéria pro jednotlivé stupně škol schvaluje každoročně ministr školství. V letech 2009-2012 probíhal národní projekt Cesta ke kvalitě, který pomáhal školám se zaváděním interní evaluace - autoevaluace. Jedním z výstupů daného projektu jsou též doporučující kritéria pro hodnocení škol zřizovatelem. Výzkumné šetření bakalářské práce ukázalo, že zřizovatelé hodnotí činnost ředitele školy, například pro určení finanční odměny či sankce. Hodnotící kritéria pro činnost ředitele nebývají veřejně dostupná na rozdíl od kritérií pro hodnocení škol, která musí být podle školského zákona veřejná. Veřejně dostupné dokumenty s metodikou hodnocení škol poskytli dva zřizovatelé a to Městská část Prahy 6 a magistrát města Liberec. Oba zřizovatelé hodnotí školy v podobných oblastech činností a můžeme prohlásit, že jsou shodné s doporučenými kritérii, která vzešla z...
Analýza vzdělávacích potřeb asistentů pedagoga na základních školách obce s rozšířenou působností Otrokovice
Javoříková, Marcela ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Urbanová, Eva (oponent)
Bakalářská práce se zabývá analýzou a identifikací vzdělávacích potřeb asistentů pedagoga v základních školách na území ORP (obce s rozšířenou působností) Otrokovice. Cílem bakalářské práce je zjistit, jaké vzdělávací potřeby mají asistenti pedagoga v základních školách v ORP Otrokovice. Teoretická část definuje východiska související se vzděláváním v organizaci, analýzou vzdělávacích potřeb, pojmem asistent pedagoga, jeho legislativním ukotvením i náplní práce. Empirická část zkoumá prostřednictvím obsahové analýzy dokumentů a dotazování vzdělávací potřeby asistentů pedagoga ve vybraném území. Výsledkem šetření je zjištění vzdělávacích potřeb asistentů pedagoga v obci s rozšířenou působností Otrokovice. Obsahová analýza dokumentů posloužila k získání informací o tom, jaké činnosti požadují po svých zaměstnancích ředitelé škol v náplních práce. Tyto konkrétní činnosti se staly podkladem pro dotazníkové šetření, jehož se zúčastnili asistenti pedagoga pracující v základních školách obce s rozšířenou působností Otrokovice a ředitelé škol. Dotazníkové šetření umožnilo konkretizovat oblasti, v nichž asistenti pedagoga cítí vzdělávací potřebu. Jejich požadavky na vzdělávací oblasti jsem porovnala s tím, co jako vzdělávací potřeby u svých zaměstnanců vnímají ředitelé škol. Se závěry šetření jsem seznámila...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 URBANOVÁ, Edita
2 URBANOVÁ, Eliška
8 URBANOVÁ, Eva
2 Urbanová, Edita
2 Urbanová, Eliška
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.