Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 6 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Optimalizace daně z příjmů právnické osoby
Urbanová, Barbora ; Ing. Daniel Orel, Ph.D (oponent) ; Svirák, Pavel (vedoucí práce)
Bakalářská práce se zabývá výhodností a nevýhodností různých způsobů financování automobilu pro společnost MAVI ÚČTO s.r.o.. Pro analýzu byly poptány úvěry a leasingy od třech společností. Jsou prozkoumány z hlediska výhodnosti, výše přeplatku a jejich vlivu na výši základu daně v jednotlivých obdobích. Na základě srovnání jednotlivých variant mezi sebou a s podmínkami stanovenými společností je vybrána nejoptimálnější varianta financování.
Občanské elity na lokální úrovni
Urbanová, Barbora ; Müller, Karel (vedoucí práce) ; Kný, Daniel (oponent)
Diplomová práce se zabývá procesem rekrutování nových politických elit, jež je považován za základní předpoklad pro obnovu demokratické společnosti v České republice. Práce zkoumá občanskou společnost a její zapojení do politického života a dění na úrovni komunální politiky. Případová studie se týká obce Dolní Břežany, ve které od roku 2002 probíhají významné procesy směrem k posilování transparentnosti politiky. V Dolních Břežanech je formou dotazníkového šetření zkoumána spokojenost se životem v obci, jakým způsobem se občané zapojují do veřejného života a zda o toto zapojení vůbec mají zájem. Dále se formou rozhovorů s představiteli výkonné moci z let 2002 až 2014 zjišťují jejich názory na politiku, veřejnost a politickou participaci. Cílem je zjistit, co je v roce 2002 inspirovalo ke vstupu do politiky a zároveň, co je v ní tak dlouho udrželo. Práce potvrzuje hypotézu, že v Dolních Břežanech se rekrutovala nová politická elita, jejímž cílem bylo zlepšit si podmínky života v obci. Tato elita však zůstala politicky činná díky tomu, že měla jasnou vizi o podobě obce. Vysoká spokojenost a důvěra občanů v politické představitele obce způsobila i zvýšení zájmu a zapojení občanů do politiky a veřejného života.
Význam voleb a nastavení volebního systému při změně režimu v zemích střední Evropy
Urbanová, Barbora ; Němec, Jan (vedoucí práce) ; Kuta, Martin (oponent)
Bakalářská práce se zabývá procesy přechodů k demokracii a souvisejícím ustanovování volebních systémů v průběhu nebo po pádu autoritářského režimu v Československu, Maďarsku a Polsku. Cílem práce je analyzovat události, které s pádem režimu souvisely a objasnit vliv a důležitost výběru volebního systému, který napomohl ustanovení a udržení demokracie v těchto zemích. První kapitola se zabývá volebními systémy. Druhá kapitola se týká procesů přechodů k demokracii a jejich klasifikování. Třetí kapitola se zabývá konkrétními případovými studiemi o jednotlivých srovnávaných zemích. Každá ze srovnávaných zemí prošla rozdílným typem přechodu k demokracii z hlediska ustanovování nového, demokratického režimu. Role elit byla v každé zemi jiná -- v Maďarsku byla jejich důležitost zdůrazněna, v Československu byly elity odstupujícího režimu zcela potlačeny díky společenské podpoře nové demokratické opozice, v Polsku se vládnoucí elity snažily o poklidné řešení situace s tím, že si chtěly ponechat co největší moc (o kterou je ale opozice rychle připravila). Volební systémy pro podporu tohoto procesy byly taky odlišné, ve všech zemích se ale podařilo transformací projít bez větších problémů. Důležitost volebních procesů souvisela zejména s obnovením a obrozením stranického systému, který se ukázal jako stavební kámen politického systému demokratických zemí.

Viz též: podobná jména autorů
2 Urbanová, Babeta
3 Urbanová, Berenika
1 Urbanová, Beáta
1 Urbanová, Bohumila
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.