Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 19 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické chování podnikatelských subjektů při využití SCM
Vašková, Petra ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Sodomka, Petr (oponent) ; Stehlík, Antonín (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá problematikou nákupu v podnicích. Zkoumá problematiku hodnocení a výběru dodavatelů. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují hodnocení a výběr dodavatelů pro zakázku. Dále se zabývá problematikou dodavatelsko-odběratelských vztahů, tvorbou a jejich řízením pomocí SCM – Supply Chain Management a problematikou hodnocení SCM – Supply Chain Managament. Téma disertační práce je velice aktuální, protože na výběru a hodnocení dodavatelů závisí nákup a náklady spojené s nákupem. Dobré řízení dodavatelsko-odběratelských vztahů může firmám ušetřit čas a další náklady. Při zpracování disertační práce bylo vycházeno nejen z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury českých i zahraničních autorů, ale i z provedených výzkumných šetření. Primární výzkum byl realizován kvantitativním výzkumem a to dotazníkovým šetřením. Výsledky získané primárním šetřením byly vyhodnoceny s využitím aplikace Microsoft Office Excel a UNISTAT ® Statistical Package Version 5.6.06 Light. Při zpracování disertační práce byly získané výsledky použity k vymezení nejdůležitějších faktorů ovlivňujících hodnocení dodavatelů a hodnocení SCM ve firmách a údajů o nákupu ve firmách. Kromě toho, výsledky získané z vyhodnocení dotazníkového šetření umožnily verifikovat stanovené hypotézy disertační práce. Dílčím výstupem disertační práce je návrh metodiky hodnocení nových a stávajících dodavatelů firmy včetně stanovení vah jednotlivých hodnotících kritérií. Pro běžné hodnocení dodavatelů je stanovena frekvence jejich hodnocení podle důležitosti dodávaného materiálu. Dále je tu metodicky popsáno jak hodnotit dodavatele v čase při běžném hodnocení dodavatelů a jak při výběru dodavatele na zakázku. Další dílčí výstup je návrh metodiky hodnocení úrovně SCM. V závěru disertační práce je věnována pozornost shrnutí získaných poznatků, diskuzi předpokladů pro implementaci navržené metodiky do podnikové praxe a možnostem další vědecké práce v pojednávané oblasti.
NÁVRH METODIKY MANAŽERSKÉHO ROZHODOVÁNÍ V DISTRIBUCI V EVROPSKÉM PROSTŘEDÍ
Kopčáni, Juraj ; Dostál, Petr (oponent) ; Čambál, Miloš (oponent) ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Abstrakt V současné době jsou stále větší nároky kladeny na rychlost a kvalitu dopravy výrobků a zboží od výrobců k dodavatelům a následně ke koncovému zákazníkovi. To si vyžaduje mnohé znalosti a zkušenosti z oblasti plánování, nákupu, výroby a distribuce. Ve všech činnostech a na všech úrovních v podniku je důležité se správně a včas rozhodnout jak postupovat, aby byla zajištěna maximální spokojenost zákazníka s minimálními náklady pro podnik. Pro zabezpečení rychlosti a kvality distribuce je potřebné se zaměřit na logistiku oběhových prostředků. Ta zahrnuje jak informační a komunikační tok, tak i zásobování, skladování, dopravu, manipulaci a balení. Aby podnik zabezpečil všechny tyto služby kvalitně, rychle a včas, je vhodné mít vypracovanou vhodnou metodiku pro daný proces. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky pro manažerská rozhodování v oblasti distribuce. Správně zvolená metodika distribuce může napomoct zrychlit přesun produktu od dodavatele k odběrateli nebo od výrobce k zákazníkovi, ale v konečném důsledku i snížit celkové náklady na distribuci. Při rozhodování o volbě distribučního kanálu jsou důležité také procesy a znalosti evropské legislativy v návaznosti na logistiku a management dopravy v České republice. Jedním z podkladů pro návrh metodiky byl sběr a zpracování dat, na základě kterého byla realizována analýza současného stavu. Dalším postupem byly stanoveny základní kritéria pro volbu podniků, které by mohli vykonávat distribuci. Následně byly přiřazeny jednotlivé váhy důležitosti k daným kritériím. V konečném rozhodování pro volbu distribučního podniku byly použity metody vícekriteriálního rozhodování. Práce byla vytvořena na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností z podniků v řešené oblasti. Cíle, kterých má být dosaženo: Cílem dizertační práce je návrh metodiky manažerského rozhodování v distribuci v evropském prostředí.
Lávka pro pěší v Blansku
Urbánek, Jan ; Štrba, Michal (oponent) ; Barnat, Jan (vedoucí práce)
Obsahem diplomové práce je návrh a posouzení nosné ocelové konstrukce lávky pro pěší a cyklisty. Ocelová lávka přemosťuje řeku Svitavu v obci Blansko a má rozpětí 24 metrů. Konstrukčně je lávka řešena jako prostorová prutová konstrukce se dvěma hlavními příhradovými nosníky. Horní a dolní pásy jsou zakřiveny ve tvaru kružnicového oblouku a propojeny diagonálními pruty. Nosníky jsou v úrovni horního a dolního pásu propojeny příčníky. Vodorovná tuhost horní a dolní plochy konstrukce je zajištěna ztužidly. Na dolní příčníky je uložena mostovka. Toto řešení je výsledkem porovnání a zhodnocení dvou variant.
Katalog společných zařízení, doplnění, aktualizace pro vybraná k.ú. v okrese Cheb
Urbánek, Jaroslav ; Vlasák, Josef (vedoucí práce) ; Hana, Hana (oponent)
Bakalářská práce se zabývá realizovanými společnými zařízeními pozemkových úprav v katastrálních územích okresu Cheb. Teoretická část je zaměřena na společná zařízení pozemkových úprav. V úvodu je čtenář seznámen s pojmem pozemková úprava, je popsán vznik a historie pozemkových úprav na území České republiky. Dále je charakterizován předmět, obvod a jejich forma. Čtenář je seznámen se společnými zařízeními pozemkových úprav, jejich financováním a údržbou. Jsou mu přiblížena společná zařízení, rozdělená do kategorií opatření ke zpřístupnění pozemků, protierozní opatření pro ochranu zemědělského půdního fondu, vodohospodářského opatření a opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí. Praktická část této práce se zabývá zdokumentováním a zaznamenáním výsledků do Katalogu společných zařízení pozemkových úprav. Jsou zde z několika hledisek zhodnocena společná zařízení pozemkových úprav. Součástí výsledků je vyhodnocení dotazníku.
Variabilita obsahu silic kmínu kořenného ( Carum carvi,L.)
Urbánek, Jiří
Cílem práce bylo prokázat variabilitu obsahu silic u hodnocených 36 vzorků (kmenů) z vybraných novošlechtění kmínu kořenného (Carum carvi L.). V literární části byl nejdříve popsán samotný kmín, jeho morfologie, původ a rozšíření. Následovalo shrnutí o jeho nejdůležitějším využití, dále byla krátce popsána jeho pěstební technologie a zdravotní stav. Další kapitola se věnovala šlechtění miříkovitých druhů se zaměřením na kmín. V posledních dvou kapitolách literárního přehledu jsou popsány rostlinné silice a obsahové látky kmínu kořenného. Praktická část přibližuje jednotlivé vzorky (kmeny), poté je zde popsána destilace s vodní párou na zjištění obsahu silic a plynová chromatografie, kterou proběhla analýza obsahu limonenu a karvonu. Vzorky (kmeny) číslo 25, 27, 34, 35 a 3 byly vyhodnoceny jako nejlepší pro další šlechtění z hlediska obsahu silic a měly správný poměr karvonu ku limonenu.
Vliv elektromagnetických polí na buněčné struktury
Urbánek, Jiří ; Fiala, Pavel (oponent) ; Vlachová Hutová, Eliška (vedoucí práce)
Práce se zabývá zkoumáním vlivu elektromagnetického pole na buněčné struktury. Buněčné struktury chápeme jako souhrnný popis všech organel umístěné v buňce. V našem jednouchém 2D modelu uvaţujeme pouze základní organely jako je buněčná membrána, cytoplazma a jádro. Cílem práce bylo seznámit se s vnějším prostředím, do kterého jsme umístily 2D model buňky, na který jsme působili elektromagnetický polem. Tato práce obsahuje výsledky, které byly získány numerickým modelováním v programu COMSOL. Na získaných výsledcích byly ověřeny teoretické předpoklady.
Výpočet a návrh elektrického podlahového topení dle ČSN
Urbánek, Jaroslav ; Šlezingr, Jan (oponent) ; Macháček, Jan (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou elektrického podlahového vytápění, jednotlivými typy topných prvků jako jsou topné kabely, topné rohože a topné fólie. Další část obsahuje prvky, které jsou důležité při realizaci podlahového vytápění. Součástí práce jsou vypsané normy, které řeší problematiku podlahového vytápění. V posledních částí lze najít návrh podlahové elektrického topení a fotovoltaického systému pro rodinný dům a nedílnou součásti je také ekonomické zhodnocení.
Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech
Juřica, Pavel ; Dupal, Andrej (oponent) ; Lenort, Radim (oponent) ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí strategického rozvoje podniků. Pokud se organizace rozhodne zavádět procesní řízení a své aktivity řídit, měla by být také schopna své procesy měřit a vyhodnocovat. To ji dává možnost účelně a efektivně řídit procesy a odhalovat nedostatky pro tvorbu strategie postavení podniku na konkurenčním trhu. Disertační práce přichází s novým modelem hodnocení procesního řízení v produkčních systémech, který podniky mohou využít jako vodítko pro svůj další rozvoj. V práci uvedené poznatky a skutečnosti přinášejí zcela nový pohled na oblast procesního řízení a jeho hodnocení u produkčních systémů. Hlavním cílem této disertační práce je navrhnout hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech na základě teoretického výzkumu a praktických zkušeností podniků z řešené oblasti. Navržené řešení pak bylo ověřeno terénním výzkumem ve vybraných podnicích.
Výkonnost dodavatelsko-odběratelských vztahů na prvním stupni dodavatelského řetězce
Chytilová, Ekaterina ; Bobák, Roman (oponent) ; Dupal, Andrej (oponent) ; Urbánek, Jiří (oponent) ; Jurová, Marie (vedoucí práce)
Budování pevných flexibilních logistických sítí je jedním z prioritních směrů výzkumu a vývoje v současném tržním prostředí. Dle názoru odborníků (Zelený M., 2006; Kim K.S., Liang, H., Knight, G.A., 2008) malé a střední průmyslové podniky se vyvíjí v současné době poměrně rychlým tempem. Proto jedním ze směru potenciálního vědeckého vývoje je oblast dodavatelsko-odběratelských vztahů pro malé a střední podnikání. Objektem výzkumu dizertační práce jsou dodavatelsko-odběratelské vztahy na prvním stupni dodavatelského řetězce pro střední podniky s diskontinuální zakázkovou výrobou a jinými druhy podnikání. V dizertační práci se rozebírají vazby v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů bez určení vlastností a charakteristických rysů podnikání v Evropské Unii a Ruské Federaci. Hlavním cílem dizertační práce je návrh metodiky hodnocení dodavatelů prvního stupně pro optimalizace řízení zakázky v podnicích vybraného typu Pro dosažení hlavního cíle dizertační práce byly stanoveny následující dílčí cíle: • Analýza současného stavu spokojenosti podniků se stávající úrovní vztahu s dodavatelem prvního stupně v podnicích vybraného typu, provedení pilotní studií s následnou analýzou výsledků. • Kritické zhodnocení současného stavu vědeckého poznání v oblasti dodavatelsko-odběratelských vztahu v podnicích vybraného typu. • Návrh metodiky komplexního hodnocení dodavatelů prvního stupně pro podniky vybraného typu. • Prvotní ověření a kontrola schopnosti provozu vytvořené metodiky. Sestavení ilustrativní komparativní případové studie. • Stanovení omezení výzkumu a podmínek uplatnění vytvořené metodiky v praxi a vyhodnocení vědeckého přínosu.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 19 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Urbánek, Jakub
3 Urbánek, Jan
5 Urbánek, Jaroslav
3 Urbánek, Jiří
1 Urbánek, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.