National Repository of Grey Literature 12 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Atlas krajiny České republiky
MGE DATA spol. s r. o., Praha ; VÚV T.G.M., Praha ; ČGS, Praha ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně, Brno ; Univerzita Karlova v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. Projekt je rozdělen do oddílů: 1. Krajina a metody studia; 2. Geografická poloha České republiky (Česká republika a svět, Česká republika a Evropa); 3. Historická krajina; 4. Přírodní krajina; 5. Současná krajina; 6. Krajina jako dědictví (Přírodní a kulturní dědictví); 7. Krajina jako prostor pro společnost; 8. Krajina budoucna.
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělst
Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Hejcman, Michal ; Šarapatka, Bořivoj
Kompilace současného rozsahu výzkumu v oblasti vybraných disciplín a parametrů biologie versus ekologického zemědělství. Výsledkem by měl být ucelený a komentovaný přehled, který bude využitelný při určování potřeb výzkumu a vývoje a k případnému metodickému vedení výběru vědecko-výzkumných projektů. Obsah studie: Biodiverzita v agroekosystémech ekologického zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice ekologické zemědělství a biodiverzita. Travní porosty a ekologické zemědělství. Literární rešerše karentovaných prací v problematice travní porosty a ekologické zemědělství. Literatura použitá v úvodních statích.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta lesnická a environmentální, Praha ; Česká zemědělská univerzita v Praze, Fakulta životního prostředí, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byl prokázán různý vývoj druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.
Atlas krajiny České republiky
Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta ; Česká zemědělská univerzita, Praha ; Masarykova univerzita v Brně ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Brno ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Česká geologická služba, Praha ; Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, Průhonice ; Janská, Eva ; Bičík, Ivan ; Martiš, Miroslav ; Kolejka, Jaromír ; Mackovčin, Peter ; Voženílek, Vít ; Pálenský, Peter ; Suchara, Ivan
Atlas krajiny ČR je geoinformační projekt, který na základě vědeckého vymezení krajiny a výzkumu regionálního rozvoje umožní prezentovat a využít historické i aktuální informace o krajině ČR na národní, regionální i lokální úrovni. V roce 2005 byly získány podklady autorů vybraných map pro hodnocení obsahu a technické kvality map před jejich předáním k posouzení pracovní skupině pro autorské originály a ke zpracování v technologické skupině.
Výzkum ekologie a rozšíření‚ návrh managementu populací a záchranných programů zvláště chráněných druhů živočichů: Záchranný program - program péče pro vydru říční (Lutra lutra) v České republice v letech 2006 – 2015
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Havlíčkův Brod ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Zoologická zahrada, Jihlava ; Ústav biologie obratlovců AV ČR, Brno ; Český nadační fond pro vydru, Třeboň ; Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha ; Marhoul, Pavel ; Nová, Petra ; Beran, Václav ; Hlaváč, Václav ; Culková, Markéta ; Toman, Aleš ; Hájková, Petra ; Roche, Marcela ; Poledníková, Kateřina ; Poledník, Lukáš
Program péče pro vydru říční v ČR je rámcovým materiálem, jehož smyslem je zajištění koncepčního dlouhodobého přístupu k ochraně druhu. Je souborem ochranných, managementových, legislativních a popularizačních opatření zajišťujících péči o tento druh. Časový horizont účinnosti Programu péče je 10 let, ovšem v jeho průběhu budou jednotlivá opatření kontrolována a hodnocena na základě stanovených kritérií a pokud nebudou dostatečně účinná, dojde k jejich revizi. Vydra říční je ohrožený druh, jehož početnost však v posledních letech vzrůstá. V minulosti byla rozšířena po celém území České republiky. Program péče pro vydru by měl pomoci zachovat životaschopnou populaci vydry na našem území, ale na druhé straně by měl napomoci vyřešení konfliktu mezi vydrou a rybáři. Vytvoření pozitivního vztahu rybářů k vydře, případně její tolerance bude pokládáno za naplnění hlavního cíle Programu péče. V takovém případě by bylo zajištěno také dlouhodobé zachování vydry říční na našem území i přes některé její negativní aspekty.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V roce 2009 vznikla první verze návrhu agroenvironmentálních opatření: ochrana půdy, její produkční funkce a funkcí environmentálních. Byla zkoumána fenologie rostlin jako náhrada plošných termínů seče travních porostů. Proběhl floristický, vegetační a zoologický výzkum s cílem zvýšení diverzity travních porostů na pozemcích vybraných farem.
Optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření s důrazem na ochranu přírody a krajiny
Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, Praha ; Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Praha ; Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Bioinsitut, Olomouc ; Novák, Pavel ; Pražan, Jaroslav ; Kuras, Tomáš ; Šarapatka, Bořivoj
Projekt se zaměřuje na současné ekologické zemědělství a na vybraná agroenvironmentální opatření s cílem zkvalitnění systému a posílení přínosů pro ochranu přírody a krajiny. Projekt ve své experimentální i aplikační části přináší návrhy optimalizace ekologického zemědělství a vybraných agroenvironmentálních opatření, prospěšné pro ochranu přírody a krajiny. Výsledky řešení budou aplikovatelné i v zemědělství konvenčním, zvláště budou vhodné pro chráněné oblasti. V problematice pedologie byla věnována pozornost především erozi a úbytku organické hmoty v půdě. Byly studovány vytypované farmy a prováděn botanický průzkum, který ovlivňuje návrh hospodaření. Průzkum společenství bezobratlých vyústil v doporučení ponechat neposečené lemy po celé vegetační období a určení jejich nejvhodnější pozice. Ornitologický výzkum prokázal prospěšnost na loukách, na kterých byly zastoupeny keře a stromy a na loukách s pozdní sečí. Dále bylo prokázáno, že je možné zabezpečit hnízdiště chřástala v jeho preferovaném biotopu. Byly dopracovány návrhy na odpovídající agroenvironmentální opatření založené na získaných přírodovědných poznatcích.
Funkční typy rostlin a jejich diverzita jako indikátory různých způsobů obhospodařování
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc ; Fakulta lesnická a environmentální, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Fakulta životního prostředí, Česká zemědělská univerzita v Praze, Praha ; Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha ; Mládek, Jan ; Hejcman, Michal ; Pavlů, Vilém
Projekt usiluje o vytvoření systému indikátorů, které budou přímo prakticky použitelné pro hodnocení krajinných funkcí ekologického zemědělství včetně funkce ochrany biodiverzity. Byly prokázány různé vývoje druhových společenství v závislosti na způsobu obhospodařování - pastvě, ponechání ladem a sečení. Zpráva obsahuje velmi stručné zhodnocení výsledků projektu. V příloze jsou uvedeny publikované výsledky.

National Repository of Grey Literature : 12 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.