Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
The Influence of the Spanish polysystem on Czech-Spanish translation during the second half of the 20th century
Cuenca Drouhard, Miguel José ; Uličný, Miloslav (vedoucí práce) ; Eichl, Radek (oponent) ; Vega, Miguel A. (oponent)
Dizertační práce Miguel José Cuenca Drouhard RESUMÉ Klíčová slova: překlad, česká literatura, 20. století, polysystémová teorie, cenzura, dějiny překladu, Čapek, Válka s mloky Dějiny jako vědecký nástroj přispívají nenahraditelnou měrou k pochopení vývoje člověka, jeho činů a myšlení, neboť lidská bytost je na rozdíl od věcí utvářena svou minulostí. V rámci translatologie jsou dějiny překladu vnímány jako cenný nástroj k pochopení komplexnosti překladatelské práce a jejího významu na poli tvůrčích činností a ve společnosti vůbec. Mezi teoriemi, jež se zabývají lidským konáním a zvláště překladem, se polysystémová teorie vyznačuje deskriptivním a systémovým přístupem vycházejícím z ruského formalismu a pražského strukturalismu. Polysystémová teorie klade důraz na dynamickou a heterogenní povahu systémů v protikladu k povaze statické, homogenní a ahistorické, jež byla mylně přisuzována strukturalistické perspektivě. Překladatelská činnost a její výsledek jsou součástí především polysystému cílové kultury, neboť právě v ní je dovršen překladatelský proces, a to recepcí a finální interpretací originálu, k němuž se v této fázi přidružují předpoklady a hodnoty (tzv. repertoár) cílového polysystému. Ačkoli mezi českým a španělským sociokulturním systémem panují ve zkoumaném období zjevné rozdíly, existují zde i...
Komentovaný překlad: Martínez M.A., Contribuciones Iberoamericanas al mundo: Botánica, Medicina, Agricultura; Madrid, Anaya 1988
Bocková, Tereza ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Uličný, Miloslav (oponent)
Tématem této bakalářské práce je komentovaný překlad. Má práce je rozdělena na dvě části. První část se skládá z překladu části knihy, která se týká etnobotaniky a rozšíření iberoamerických rostlin. V druhé části analyzuji originál a zabývám se posuny a problémy, ke kterým došlo při překladu. Cílem práce je podat funkční překlad a prokázat schopnost reflexe při analýze originálu a překladu.
Komentovaný překlad: Frida Kahlo, 1907-2007, vybrané kapitoly
Marksová, Romana ; Uličný, Miloslav (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Cílem této práce je překlad šesti kapitol z knihy Frida Kahlo: 1907-2007, která vznikla pod vedením mexického spisovatele Carlose Fuentese, a překlad následně okomentovat. První část komentáře se zabývá analýzou originálu na základě vnětextových a vnitrotextových faktorů. Druhá se soustředí na typologii překladatelských problémů a posunů a jejich konkrétní řešení. Závěr tvoří popis zvolené překladatelské metody. Součástí práce je také příloha obsahující originál textu a příslušné obrazové reprodukce.
Dva české překlady románu José Eustasia Rivery "La Vorágine"
Masaříková, Jana ; Uličný, Miloslav (vedoucí práce) ; Housková, Anna (oponent)
Diplomová práce se zabývá dvěma českými překlady románu José Eustasia Rivery "La Vorágine". Teoretická část práce pojednává o osobě autora románu, hispanoamerické literární tradici a textu díla. Dále se věnuje biografiím jednotlivých překladatelů a objasňuje tezi zastarávání překladu. Praktická část je zaměřena na analýzu konkrétních kapitol románu. Teoreticky analýza vychází z modelu Kathariny Reissové. Cílem diplomové práce je ověřit tezi zastarávání překladu. klíčová slova: José Eustasio Rivera; překlad; originál; česká verze
Komentovaný překlad knihy Guía Total: Baleares (kapitoly Eivissa, Menorca, Formentera), autor Miquel Rayó, ANAYA Touring Club Madrid, 2000 ISBN: 84-8165-768-9
Uková, Martina ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Uličný, Miloslav (oponent)
Cílem této práce je překlad úvodu a dvou kapitol z cestovního průvodce Guía Total Baleares, vzniklé pod vedením španělského autora Miquela Rayó, a překlad následně okomentovat. První část komentáře se zabývá analýzou originálu na základě vnitrotextových a vnětextových faktorů. Druhá část se zabývá popisem překladatelské metody, rozborem typologie překladatelských problémů posunů a jejich konkrétními řešeními. Součástí práce je příloha obsahující originál výchozího textu.
Komentovaný překlad: Historia de la música española
Šindelářová, Marie ; Králová, Jana (vedoucí práce) ; Uličný, Miloslav (oponent)
Cílem při práci s vybraným textem bylo vytvořit funkčně ekvivalentní překlad jedné kapitoly z knihy o dějinách španělské hudby ve španělském originále. Vzhledem k tomu, že tato kapitola pojednává o hudbě prvotní církve v Hispánii, jednalo se o vytvoření textu srozumitelnému českým čtenářům s určitými znalost mi španělské kultury a se zájmem o hudební počátky na Pyrenejském poloostrově. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části - samotný text překladu a odborný komentář, jenž se soustředí nejprve na charakterizování výchozího textu a následně na rozbor vybraných překladatelských řešení, zastupujících nejčastější překladatelské postupy užívané během celkového procesu překladu. Tato jednotlivá řešení jsou vždy doprovázena těmi nejrelevantnějšími příklady vybranými z textu překladu.
České překlady Lorcových Cikánských romancí
Řádková, Jana ; Uličný, Miloslav (vedoucí práce) ; Forbelský, Josef (oponent)
Není pochyb o tom, že Andalusan Federico García Lorca je jedním ze světově nejproslulejších španělských básníků a dramatiků. K jeho světovému ohlasu přispělo několik okolností -jeho osobnost, charakter jeho poezie a divadelní tvorby a násilná smrt roku 1936, která ho zastihla v plné tvůrčí síle. Tato deskriptivní studie k dějinám českého překladu pojednává o sbírce Cikánské romance a srovnává tři její překlady do češtiny. Básnická sbírka Cikánské romance vyšla poprvé roku 1928 a je považována za vrchol Lorcovy umělecké tvorby. Přetvořil v ní původně lidovou básnickou formu španělských romancí a smísil ji s prvky zcela moderními a osobitými. Tato práce obsahuje kapitolu věnovanou básníkovu životu a dílu, dále obsáhlou charakteristiku samotné sbírky, její stránky obsahové, jazykové i formální s důrazem na problematiku převodu španělských asonovaných veršů do češtiny. Jádro práce tvoří translatologická analýza prvního českého výboru z Cikánských romancí z pera Ilji Barta ( 193 7) , prvního úplného českého vydání od Františka N echvátala (1946) a prvního úplného českého vydání s asonancemi z pera Lumíra Čivmého (1956). V analýze originálu a překladu vycházíme z translatologického modelu , který vypracovala Rosario García Lópezová ve své knize Guía Didáctica de Ia traducción de textos idiolectales (Texto...
Vyjadřování mezipropozičních vztahů v překladu bilaterálních mezinárodních smluv
Novotná, Marcela ; Uličný, Miloslav (oponent) ; Králová, Jana (vedoucí práce)
Tato práce se zabývá vyjadřováním mezipropozičních vztahů v překladu bilaterálních mezinárodních smluv. V teoreticko-empirické části charakterizujeme právní funkční styl obecně a posléze vymezujeme znaky, jimiž se projevuje v českém a ve španělském jazyce. Stručně podáváme přehled o různých žánrech, jež tento funkční styl zastřešuje. Zastavujeme se i u problematiky právního překladu a vymezujeme dva jeho základní typy - překlad instrumentální a překlad dokumentární. Velký prostor věnujeme žánru bilaterální mezinárodní smlouvy a na základě odborné literatury a překladatelské analýzy stanovíme jeho dominantní rysy v českém a ve španělském jazyce (vyjma oblasti mezipropozičních vztahů, které se detailně věnujeme v empirické části naší práce). Následně přecházíme k oblasti mezipropozičních vztahů a vymezujeme je jako předmět našeho výzkumu. Empirická část je zpracována formou kvantitativního výzkumu. Na materiálu bilaterálních mezinárodních smluv z oblasti práva sociálního zabezpečení zkoumáme realizaci propozice z hlediska explicitnosti a implicitnosti jejího vyjádření. Poté přecházíme ke kvantitativnímu vyjádření mezipropozičních vztahů v souvětí a k utřídění a kvantitativnímu vyjádření zastoupení typů syntaktických celků, kde se zaměřujeme především na poměr hypotaxe a parataxe. Tento kvantitativní výzkum...
Komentovaný překlad: La vida cotidiana de los espanoles
Elstnerová, Romana ; Uličný, Miloslav (oponent) ; Králová, Jana (vedoucí práce)
Cílem této bakalářské práce je vytvořit funkčně ekvivalentní překlad odborného španělského textu o módě ve Španělsku z pohledu sociologie. Samotný překlad představuje první část této práce. Ve druhé části se pak nejprve celkově charakterizuje výchozí text a poté se přistupuje k nastínění hlavních problémů, které při překladu vyvstaly, a postupů užitých při jejich řešení. Jednotlivá překladatelská řešení jsou pak podložena konkrétními příklady z textu překladu.
České překlady Lorcových Cikánských romancí
Řádková, Jana ; Uličný, Miloslav (vedoucí práce) ; Králová, Jana (oponent)
Není pochyb o tom, že Andalusan Federico García Lorca je jedním ze světově nejproslulejších španělských básníků a dramatiků. K jeho světovému ohlasu přispělo několik okolností - jeho osobnost, charakter jeho poezie a divadelní tvorby a násilná smrt roku 1936, která ho zastihla v plné tvůrčí síle. Tato deskriptivní studie k dějinám českého překladu pojednává o sbírce Cikánské romance a srovnává tři její překlady do češtiny. Básnická sbírka Cikánské romance vyšla poprvé roku 1928 a je považována za vrchol Lorcovy umělecké tvorby. Přetvořil v ní původně lidovou básnickou formu španělských romancí a smísil ji s prvky zcela moderními a osobitými. Tato práce obsahuje kapitolu věnovanou básníkovu životu a dílu, dále obsáhlou charakteristiku samotné sbírky, její stránky obsahové, jazykové i formální s důrazem na problematiku převodu španělských asonovaných veršů do češtiny. Jádro práce tvoří translatologická analýza prvního českého výboru z Cikánských romancí z pera Ilji Barta (1937), prvního úplného českého vydání od Františka Nechvátala (1946) a prvního úplného českého vydání s asonancemi z pera Lumíra Čivrného (1956). V analýze originálu a překladu vycházíme z translatologického modelu, který vypracovala Rosario García Lópezová ve své knize Guía Didáctica de la traducción de textos idiolectales (Texto literario...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.