Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 26 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Koláž a její vývojové peripetie s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám
Marxová, Lenka ; Bláha, Jaroslav (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Tématem diplomové práce je vývoj a proměna koláže s přesahy k netradičním výrazovým prostředkům a výtvarným technikám. Teoretická část práce se zabývá proměnou koláže a jejími peripetiemi. Předkládá úvahy o tom, co vše můžeme považovat za koláž. Představuje jí nejen z hlediska technik s koláží těsně souvisejících (př. asambláž, dekoláž), ale především z hlediska jednotlivých principů, které umožňují uchopit koláž jako koncept a pozorovat jí v různých oborech. Problematika koláže, uvedená v teoretické části, je transformována do tematické řady, která je představena ve formě didaktických struktur, jež byly realizovány ve školní praxi a reflektovány vyučujícím. Výtvarná část zachycuje autorský projekt využívající jeden z představených principů koláže - spojení jednotlivých komponentů ve výsledný celek. Projekt se mimo jiné zabývá otázkou, zda je možné vystavět identitu místa pomocí vizuálních záznamů rozdílných participantů na jednotlivé stránky knihy. Klíčová slova: koláž, asambláž, dekoláž, montáž, muchláž, stratifie, kumulace, výtvarný objekt, instalace, koncept, body art, digitální koláž, net art, výtvarná výchova
Německá koncepce uměleckého vzdělávání v teorii a praxi
Kroutil, Jan ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Daniel, Ladislav (oponent)
Diplomová práce usiluje především o uvedení německé koncepce uměleckého vzdělávání do kontextu české výtvarné výchovy a o její komparaci s některými oborovými didaktickými proudy. V první části práce jsou na základě analýzy relevantních zahraničních publikací nejprve představena klíčová teoretická východiska koncepce, dále jsou popsána její specifika, vzdělávací metody a cíle. Závěr teoretické části tvoří ukázky možného pojetí projektů uměleckého vzdělávání v německé školní praxi. V empiricko-praktické části práce, která vychází z autorových osobních zkušeností získaných během erasmového studia v Německu (Karlsruhe, Pedagogická vysoká škola, Institut umění), je představena realizace koncepce v rámci vysokoškolské přípravy studentů umění, a to zejména na úrovni umělecké a pedagogické praxe studentů. Druhá část dále obsahuje reflexi vlivu koncepce uměleckého vzdělávání na autorovu vlastní výtvarnou tvorbu. Druhá část je zakončena analýzou dvou školních projektů, realizovaných německými praktikanty, a návrhem na jejich zlepšující alteraci za pomoci metod uměleckého vzdělávání. V závěru práce jsou shrnuty a zhodnoceny výsledky teoretické, empirické i praktické části, a jsou vysloveny otázky týkající se jednak možného přínosu koncepce do diskursu české výtvarné výchovy, jednak možností realizace této...
Humor ve výtvarné výchově
Plíhalová, Monika ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Kitzbergerová, Leonora (oponent)
Diplomová práce je věnována tématu humoru ve výtvarné výchově. Cílem diplomové práce je v teoretické části práce vymezit základní teoretická východiska humoru, provázat téma humoru s výtvarným uměním a poukázat na místo humoru v pedagogice. Cílem empirické části je charakterizovat vlastní tvorbu s využitím humoru, popsat realizovanou tematickou řadu výtvarných úkolů s humornými náměty, ale především zmapovat humor ve výuce výtvarné výchovy. V diplomové práci jsou nastíněna teoretická východiska humoru, a to v obecné rovině, ve spojení s výtvarným uměním a s pedagogikou. Vlastní tvorbu s humornými prvky představuje autorská kniha. Práce obsahuje tematickou řadu výtvarných úkolů s humornými náměty a jejich reflexi. Těžiště diplomové práce leží v kvalitativním výzkumném šetření projevů humoru ve výtvarné výchově na základě přímého pozorování výuky výtvarné výchovy. Pro vyhodnocení dat je využita Mayringova kvalitativní analýza obsahu. Jako hlavní cíl výzkumu bylo stanoveno zmapovat využití a charakter humoru ve výuce tří výtvarných pedagogů. V rámci interpretace výzkumných nálezů bylo na daném vzorku odlišeno pojetí humoru ve výuce jednotlivých učitelů výtvarné výchovy. Dále byly vymezeny oblasti, se kterými jsou humorné projevy při výuce spjaty. Výzkumné nálezy byly následně zohledněny v koncipování...
Výstavní prostor
Marxová, Lenka ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Bláha, Jaroslav (oponent)
Diplomová práce navazuje na tematiku zpracovanou v rámci bakalářské práce, ve které byly sledovány především alternativní site specific výstavní prostory, tzv. nezávislé galerie v České republice a popsány z hlediska motivace a důvodů jejich založení. Diplomová práce se zaměřuje na zkoumání specifických, převážně alternativních výstavních možností současného umění a deskripci soudobého fenoménu výstavního prostoru v zahraničí s ohledem na český kontext, přičemž tato zjištění rozvíjí do vlastní site specific výtvarné činnosti ve veřejném prostoru. Ta je následně transformovaná do didaktické struktury a poté realizována se studenty zvoleného pražského gymnázia ve veřejném prostoru v okolí školy. Edukační část diplomové práce je doplněna výzkumným šetřením kvalitativního charakteru, na základě něhož byla zachycena specifika zprostředkování daného tématu v rámci edukačního procesu.
Psyche et soma. Výtvarná tvorba jako podpora zdraví
Sojková, Irena ; Uhl Skřivanová, Věra (vedoucí práce) ; Fišerová, Zuzana (oponent)
Sojková, I.: Psyche et soma. Výtvarná tvorba jako podpora zdraví. [Závěrečná diplomová práce] Praha 2016 - Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, katedra výtvarné výchovy, 67 s. Diplomová práce se zabývá možnostmi rozvoje jednotlivých komponent zdraví, vycházejících z definice zdraví Světové zdravotnické organizace, prostřednictvím výtvarné tvorby. Výzkumná sonda je podložena příslušnými prameny z oblasti filosofie, fyziologie, pedagogiky a psychologie. Na základě těchto pramenů jsou vystavěny i jednotlivé výtvarné úkoly a činnosti, které jsou součástí realizace výzkumného šetření. Jako další východisko pro didaktické působení je využita vlastní autorská práce i dílo vybraných osobností z oblasti soudobého výtvarného umění. KLÍČOVÁ SLOVA tělo, zdraví, individualita, sebereflexe, artefiletika, výrazová hra, zážitek, školní a mimoškolní prostředí.
Profesní vidění učitelů ve výtvarné výchově
Ochová, Daniela ; Novotná, Magdalena (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá profesním viděním učitelů, jako jedním z aktuálních pojmů oborových didaktik, a to vzhledem k výtvarné výchově. Vychází z poznání, že myšlení profesionálů se neodehrává pouze v pojmech, ale i pomocí obrazů. Zabývá se profesním viděním v souvislosti s profesním věděním a jednáním, v úzké vazbě k učitelské reflexi a profesní přípravě učitelů. Výzkumná část přináší analýzu konkrétní hodiny výtvarné výchovy, zaznamenané metodou videostudie. Po analýze byly prozkoumány a porovnány komentáře studentů učitelství na úrovni vypozorovaných konceptů a subprocesů. Praktická část práce reflektuje přípravu a realizaci vlastní výtvarné řady, která reaguje na vybrané kategorie, vypozorované ve videostudie. Výsledky jsou dále reflektovány ve vztahu ke schopnostem žáků primární školy. Realizovaná výtvarná řada je podrobně rozebrána ve vztahu k analyzovaným konceptům. Klíčová slova reflexe, výtvarná výchova, didaktika výtvarné výchovy, diskurs, učitel, student, profesní příprava učitelů, profesní rozvoj, profesní vidění, profesní vědění, oborová didaktika, videostudie, analýza, koncept
Příběh - světci a světice
Štěrbová, Terezie ; Kornatovský, Jiří (vedoucí práce) ; Uhl Skřivanová, Věra (oponent)
SHRNUTÍ / ABSTRAKT/ ZÁVĚR Během psaní této bakalářské práce jsem se pokusila popsat obsahovost a význam světců a světic v jejich obecném teoretickém a společenském chápání. Především mne zaujala společenská úloha světců a světic, jakožto patronů v rámci lidové zbožnosti a zvyklostí. S vybranými světci jsem se pokusila netradičním způsobem propojit místa v krajině, ve které jsou právě oni uctívání a jsou mocnými ochránci těchto posvěcených míst. Tato specifická místa jsem vybírala ve své rodné krajině Beskyd. Krajina této oblasti a mnou vybraná posvátná místa, mne silně inspirovaly nejen v mé výtvarné realizaci, ale také v plánování pedagogických úkolů pro děti ve věkovém rozmezí 6-10 let. Posvátná místa, mající svého patrona, ukryta i v těch nejhlubších lesích nebo označující bod, ve kterém se křižují dvě polní cesty, budou vždy důležitým prvkem pro naši společnost. Člověk věřící nebo ne, vždy bude cítit něco nepopsatelného z těchto míst. Bude si říkat, že daný patron zde drží svou ochranou ruku, nebo bude věřit v magickou sílu ukrytou v přírodě z předkřesťanských dob. Stále však tato místa v sobě ponesou příběhy a legendy svatých. A nejen ty. Skrze tato místa se budou stále vanout příběhy lidí, jako podzimní chladný vánek, který vdechuje krajině posvátnou energii. Posvátná místa, která jsou zasvěcená už...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 26 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.