Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 13 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Genderová analýza neziskových organizací poskytujících služby příchozím
Michálková, Eva ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Diplomová práce analyzuje neziskové organizace poskytující sociální a další služby příchozím (lidem s migrační zkušeností), pozornost je zaměřena na projekty a aktivity těchto organizací určené ženám příchozím nebo zaměřující se na problematiku rovných příležitostí. Jádrem práce je kvalitativní feministický výzkum založený na hloubkových tematicky orientovaných rozhovorech a obsahové analýze relevantních dokumentů. Cílem práce je zjistit, jakým způsobem je prostřednictvímzmíněnýchprojektůa činností sociálních pracovnic_ků adalších pracovnic_ků neziskových organizací definována, naplňována a zvýznamňována kategorie genderu. V souvislosti s tímto práce prozkoumává, jak jsou příchozí konstruovány a konstruováni a jak jsou (zkoumanými) neziskovými organizacemi, ale i samotnými pracovnicemi_íky zobrazovány_i, a zda a jak se ve vztahu sociální_ho pracovnice_ka a klientek_ů projevují mocenské aspekty. Klíčová slova: nezisková organizace, neziskový sektor, migrace, integrace, sociální práce, gender, feministický výzkum, postkoloniální feministická analýza

Uhde, Zuzana ; Havelková, Hana (vedoucí práce)
Ženy migrantky jako aktivní občanky
Jenková, Pavla ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Diplomová práce se snaží nabídnout nový pohled na migraci a integraci migrantek žijících v České republice a to prostřednictvím vyprávění deseti z nich. Za použití metody narativního vyprávění životních příběhů těchto žen se autorka snaží dekonstruovat stereotypní chápání migrace jako hrozby nebo bezpečnostního ohrožení pro přijímající společnost, a naopak ukázat migrantky a jejich životní příběhy jako příběhy osob, které Českou republiku považují za svůj druhý domov, a na jehož rozvoji se aktivně podílejí. Občanství autorka chápe jako členství ve společnosti, jejíž právoplatnými a aktivními občankami jsou i ženy migrantky. Práce má celkově přispět k budování pozitivního vztahu k ženám migrantkám a nabídnout doporučení pro majoritní společnost a tvůrce/tvůrkyně integrační politiky jak reflektovat ženy migrantky.
Ocelové matky versus chůvy: mediální prezentace instituce nájemní domácí práce v České republice
Brabcová, Eva ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá analýzou mediálního diskurzu instituce nájemní domácí práce v České republice. Práce vznikla na základě diskurzivní analýzy mediálních článků vygenerovaných databází Anopress, přičemž analyzuje způsob mediálního zobrazování instituce nájemní domácí práce. Ve své práci se snažím poukázat na mediální produkci obrazu pracovnice v domácnosti jako atraktivního zboží a obrazu instituce nájemní práce v domácnosti jako prostředek pro slaďování veřejného a soukromého života žen. Prostřednictvím konceptů feministického výzkumu také doložím, že mediální diskurz vychází z esencialistických a diskriminačních praktik, které mají zásadní vliv na formování obrazu instituce nájemní domácí práce a na aktéry, kteří jsou s touto institucí spojeni. Mediální produkce takto konstruovaného sdělení, má zásadní vliv na pojímání instituce nájemní domácí práce ve veřejnosti. Klíčová slova: nájemní domácí práce, pracovnice v domácnosti, mediální diskurz, diskurzivní analýza
Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost
Uhde, Zuzana ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Šmausová, Gerlinda (oponent) ; Szapuová, Mariana (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, katedra sociologie Feministická rekonstrukce kritického konceptu péče Emancipace žen a globální spravedlnost Zuzana U h d e Abstrakt disertační práce Autorka v disertační práci prezentuje feministickou rekonstrukci konceptu péče ve světle globalizačních procesů a proměn pozdně moderních společností. Metodologicky práce vychází z metod současné kritické teorie společnosti. Termín re-konstrukce odkazuje na interpretaci, v níž se autorka na společenskou formu péče dívá z hlediska sociálně zneuznaných aktérek globalizačních procesů. Autorka nejprve předkládá rozbor přístupů a východisek teoretiček, které reprezentují hlavní orientace feministické teorie péče, přičemž se zaměřuje především na přístupy, jež překonávají paradigma práce. Konkrétně po náčrtu historických východisek feministické teorie péče v existencialismu a marxismu se zaměřuje na feministickou etiku péče Joan Tronto a Virginie Held a kritickou teorii péče Iris M. Young. Poté přistupuje k hlavní analýze disertační práce, v níž autorka kriticky analyzuje a vysvětluje společenskou formu péče v západní pozdně moderní společnosti. Současné tendence obecně charakterizuje jako proces deformované emancipace. Tuto diagnózu podrobně rozpracovává prostřednictvím kritického rozboru konkrétních procesů v podobě...
Agentury na hlídání dětí: profesionalizace péče o děti v prostředí expertních systémů
Souralová, Adéla ; Pavlík, Petr (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Téma placené péče se stalo jednou z hlavních agend feministického výzkumu. Agentury na hlídání dětí jsou v České republice relativně mladým aktérem, kterému zatím nebyla věnována pozornost. Tato diplomová práce se zaměřuje právě na tyto agentury s cílem ukázat, že tyto nejenom vyplňují mezeru na trhu, ale především vytvářejí specifickou poptávku po specifické péči. Práce vychází z kvalitativního výzkumu realizovaného s majitelkami těchto agentur a sleduje, jak je péče o děti konstruovaná. Analýza se skládá ze dvou velkých částí. V první popisuji agentury jako expertní systémy generující určitý druh důvěry. Ve druhé pak popisuji péči poskytovanou agenturami jako specializovanou, kvalifikovanou a profesionalizovanou. Hlavním cílem této práce je ukázat, jak je péče o děti v prostředí agentur dekonstruována jako ženská aktivita a rekonstruována jako genderovaná aktivita vyžadující určité dovednosti, jako aktivita vyžadující profesní prověřování.
Ženy v komunální politice: reflexe dominačních technik v promluvách komunálních političek
Adamusová, Marcela ; Havelková, Hana (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Ženy v komunální politice: reflexe dominačních technik v promluvách komunálních političek Příčiny nízkého zastoupení žen v české komunální politice je potřeba nahlížet jako komplexní a interdisciplinární problém. Tato práce přináší souhrn základních poznatků k problematice politické participace žen na lokální úrovni a také nejnovější data a příklady z českého prostředí. Zvláštní důraz je kladen na specifické genderové překážky, s nimiž se setkávají komunální političky při vykonávání politické funkce. Východisko tvoří teorie dominačních technik norské sociální psycholožky Berit Ås, která je nahlížena skrze optiku konceptů Nancy Fraser a Iris Marion Young. V empirické části je teorie dominačních technik ověřována v českém kontextu a konfrontována se zkušenostmi místních političek. Dílčím cílem práce je nastínit konkrétní strategie, které starostky a zastupitelky používají k překonávání genderově specifických bariér. Klíčová slova: ženy, komunální politika, bariéry, dominační techniky, zneviditelňování, zesměšňování, odpírání informací, dvojitá zátěž, obviňování
Tlumočnice emocí: Mezigenerační genderové strategie matek a dcer v prostředí vietnamských rodin v České republice
Vrbková, Tereza ; Ezzeddine, Petra (vedoucí práce) ; Uhde, Zuzana (oponent)
Současné antropologické výzkumy poukazují na vnitřní nejednotnou skladbu vietnamské menšiny v ČR a všímají si odlišných způsobů integrace různých generací této komunity (Martínková, 2008). Na rozdíl od 1. generace Vietnamců jsou děti intenzivněji konfrontovány s českou kulturou a společností, což vede k odlišným strategiím jednání. Tento jev přispívá ke kulturnímu dualismu především u dětí, které si vytvářejí nové identity, jež je odlišují od rodičů (Kušniráková, Tran Vu, Plačková, 2013; Vasiljev, 1999). Dle některých autorů tak mezi vietnamskými dětmi a rodiči vzniká akulturační trhlina, která může vést k mezigeneračnímu konfliktu (Janská, Průšvicová, Čermák, 2011). Klíčovým aspektem změn jsou i genderové vztahy a role v rámci rodiny v cílové zemi (George, 2005; Erel, 2009). Předkládaný etnografický výzkum zkoumá skrze perspektivu a analytickou kategorii genderu způsoby, kterými vietnamské matky a jejich dcery vyjednávají vzájemné mezigenerační vztahy. Zaměřuje se na narativní zvýznamňování mateřských praktik výchovy, kterými vietnamské matky usměrňují jednání svých dcer, kontrolují jejich genderové role, sexualitu, počestnost a zároveň se snaží budovat vzájemný pocit sounáležitosti. Ukazuje se, že velkou roli ve vyjednávání vzájemných vztahů hraje akulturační trhlina (Ho, Birman, 2010). Dcery si...
Zpráva o aktivitách a politických požadavcích ženských organizací a dalších genderově, či na minority zaměřených organizací týkajících se péče, zejména péče o děti v České republice po druhé světové válce
Uhde, Zuzana ; Dudová, Radka ; Pulkrábková, K. ; Soudková, Š.
Zpráva podává přehled o aktivitách a politických požadavcích ženských organizací a dalších genderově zaměřených či na minority zaměřených organizací zejména s ohledem na péči o děti v České republice po druhé světové válce.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 13 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.