Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 18 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese
Fejfar, Jakub ; Tymofeyeva, Alla (vedoucí práce) ; Honusková, Věra (oponent)
Legalita realizace práva na sebeurčení národa formou unilaterální secese Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou státnosti, národů, právem národů na sebeurčení a jeho realizací v podobě unilaterální secese. Klíčovým tématem je pak vzájemný vztah práva na sebeurčení národů a právem na územní celistvost státu. V práci jsou řešeny dvě výzkumné otázky, a to jestli je unilaterální secesi možné označit za legální možnost vzniku státu. A dále, která zásada má v současném mezinárodním právu větší váhu při posuzování unilaterální secese: zásada sebeurčení národů či celistvosti státu. V první kapitole je nejprve pozornost věnována pojmům stát a národ a rozebrány jsou i dvě základní zásady mezinárodního práva, a to zásada sebeurčení národů a zásada teritoriální integrity státního území. V druhé kapitole jsou představeny nejdůležitější teoretické přístupy k problematice secese jako například J. R. Wooda, M. Hechtera, D. L. Horowitze a zejména remediální přístup A. Buchanana. Dále je v této kapitole věnována bližší pozornost současné úpravě secese v mezinárodním právu a dále možným změnám mezinárodního práva v oblasti secese včetně analýzy role Mezinárodního soudního dvora při řešení otázek secese. Ve třetí kapitole jsou získané poznatky aplikovány na příkladech Bangladéše, rozpadu Jugoslávie, Kosova,...
Mezinárodní arbitráž a její kořeny
Šídlová, Kateřina ; Balaš, Vladimír (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Mezinárodní arbitráž a její kořeny Arbitráž, neboli rozhodčí řízení je v současné době jednou z nejvíce užívaných forem řešení sporů a to jak v mezinárodních, tak ve vnitrostátních otázkách. Vzhledem k vysokému nárůstu sporů řešených právě prostřednictvím rozhodce zejména v posledních dvaceti letech tohoto století může rozhodčí řízení dnes již směle konkurovat soudnímu řízení v oblíbenosti a počtu předložených sporů. S ohledem na výrazný nárůst užívání rozhodčích doložek především v soukromoprávních smlouvách, dochází vcelku často k mylným domněnkám, že rozhodčí řízení je primárně institutem soukromého práva a že se jedná o novodobý institut, který byl vytvořen až v moderní době a historicky vůbec neexistoval. V kapitole čtyři až šest této diplomové práce se zaměřím na dokázání, že kořeny dnes tak běžně užívaného institutu rozhodčího řízení sahají až do dob Starověkého Řecka, které se stalo kolébkou jak civilizace, tak právě rozhodčího řízení. Následně v této části také zmapuji vývoj rozhodčího řízení právě během dvou tisíc let jeho existence, a této historické ose poukážu, které aspekty rozhodčího řízení přetrvaly až do dnešních let, a v čem se naopak průběh a vedení dnešního rozhodčího řízení zásadně odlišuje od toho původního. Kapitolu sedm mé diplomové práce pak budu věnovat problematice...
Odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů
Penc, Lukáš ; Hýbnerová, Stanislava (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Název diplomové práce: Odškodňování obětí zvlášť závažných zločinů Abstrakt Tato diplomová práce se zabývá odškodňováním obětí zvlášť závažných zločinů v mezinárodním právu. Tyto zločiny představují porušení jus cogens a jejich důsledkem je závazek erga omnes. Současně je nesmírně obtížné tyto zločiny odškodnit z důvodu masovosti nebo systematičnosti jejich páchání. Cílem práce je analyzovat a zodpovědět její výzkumné otázky. Těmito výzkumnými otázkami jsou smluvní i obyčejová úprava obsahu odpovědnostní povinnosti, s důrazem na otázku, zda odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů lze považovat za součást odpovědnostní povinnosti relevantních subjektů, především států, a dále pak otázka, jaké zdroje mohou sloužit k efektivnímu odškodnění obětí zvlášť závažných zločinů. Práce je členěna do čtyř kapitol s tím, že její první kapitola pojednává o historické genezi odpovědnosti za zvlášť závažné zločiny a objasňuje základní pojmy, přičemž následující kapitoly odpovídají výzkumným otázkám práce. Druhá kapitola práce tak analyzuje smluvní a obyčejovou úpravu obsahu odpovědnostní povinnosti. Tato analýza ukázala, že všechny současné mechanismy odškodnění obětí spějí k ustálení institutu odškodnění obětí v mezinárodním právu, nicméně autor shledává otázkou k zamyšlení efektivitu odškodnění obětí zvlášť závažných...
Přínos Benátské komise v oblasti rozvoje a ochrany základních lidských práv
Illková, Natalie ; Bílková, Veronika (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Předkládaná práce se zabývá činností Evropské komise pro demokracii prostřednictvím práva neboli Benátské komise, která jakožto odborný orgán Rady Evropy poskytuje státům právní poradenství v oblasti demokracie, právního státu a lidských práv. Cílem této diplomové práce je zjistit, zda Benátská komise vzhledem ke své agendě týkající se lidských práv nějakým způsobem skutečně přispívá k rozvoji a ochraně lidských práv, a v případě že ano, jakými prostředky tak činí a jak jsou tyto efektivní. Práce je rozdělena do sedmi částí, které jsou dále rozděleny do jednotlivých kapitol. V části 1. je Benátská komise představena - zejména její struktura a členská základna. V další části jsou přehledně uvedeny typy výstupů a činností Benátské komise, skrze které poskytuje státům rady, jak sladit jejich právní úpravu s evropskými standardy. Část 3. pak zaznamenává vývoj tohoto mezinárodního orgánu, neboť v průběhu jeho téměř 30 leté existence se jeho úkoly částečně měnily. V dalších částech se práce zaměřuje na konkrétní působení Benátské komise v Evropě a dalších regionech. Analyzuje, jaké systémy ochrany lidských práv v regionech existují, jak regiony přistupují k lidskoprávní legislativě a jak země v regionech v tomto ohledu s Benátskou komisí interagují, respektive jak spolupráce s ní ovlivňuje přístup...
Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva
Brodská, Jitka ; Scheu, Harald Christian (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Dopad obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva ABSTRAKT A KLÍČOVÁ SLOVA Abstrakt: Rigorózní práce se věnuje dopadu obchodních aktivit soukromých subjektů na lidská práva. Problematika je v kontextu OSN rozpracována konceptem "byznys a lidská práva". Práce se snaží postihnout stávající mezinárodněprávní rámec upravující otázky dopadu aktivit byznysu na lidská práva. Práce zkoumá přínos Obecných zásad OSN pro byznys a lidská práva, globálně přijímaného rámce pro předcházení a řešení negativního dopadu obchodních aktivit na lidská práva. Obecné zásady nejsou právně závazné, vycházejí však ze stávajících standardů ochrany lidských práv obsažených v mezinárodním i národním právu. Struktura Obecných zásad je založena na třech pilířích: povinnosti státu chránit lidská práva, odpovědnosti společností respektovat lidská práva a přístupu obětí k nápravě. Téměř sedm let po jejich přijetí existují četné příklady jejich implementace prostřednictvím národních akčních plánů či konkrétních legislativních opatření, aktivit mezinárodních a regionálních organizací. Práce popisuje několik národních akčních plánů a legislativních opatření přijatých státy a shledává, že k zajištění účinného předcházení porušování lidských práv ze strany byznysu by mělo být učiněno více. Práce se rovněž zabývá snahami o vypracování...
Evropský soud pro lidská práva - výkon rozhodnutí a jeho komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie
Hilšerová, Iveta ; Hofmannová, Mahulena (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Evropský soud pro lidská práva - výkon rozhodnutí a jeho komparace s postupem Soudního dvora Evropské unie Abstrakt Tato práce má za cíl poskytnout přehled procesu výkonu rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva navazující na řízení vedené před tímto soudem, bez jehož ukončení nelze vykonávací řízení zahájit. Práce se zaměřuje jak na orgány Rady Evropy, které hrají v tomto procesu klíčovou roli, tak i na vnitrostátní subjekty a opatření, která jsou v souladu s rozhodnutím Evropského soudu pro lidská práva jimi přijímána. Dále se zaměřuje na mechanismy využívané jak při realizaci opatření, tak při dohledové činnosti ze strany orgánů Rady Evropy. V rámci ucelenějšího pohledu na tuto problematiku se autorka zaměřila na výkon rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva ve třech středoevropských zemích, aby komparovala jak ukotvení mezinárodněprávní ochrany lidských práv v právním řádu těchto zemí, tak systematiku orgánů, které se na výkonu rozhodnutí podílejí a na konkrétních případech demonstrovala praktický postup při výkonu rozhodnutí ESLP v České republice, Slovenské republice a Rakouské republice. Vzhledem k tomu, že na evropském kontinentu existuje ještě další možnost ochrany lidských práv prostřednictvím mechanismů Evropské unie, je tato práce zaměřena také na postupy a realizaci rozhodnutí Soudního...
Mezinárodní mediace jakožto nástroj řešení etnických konfliktů v Africe
Láníková, Hana ; Tymofeyeva, Alla (vedoucí práce) ; Faix, Martin (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá mediací, jakožto nástrojem řešení etnických konfliktů v Africe. Autorka si jako výzkumné téma této diplomové práce stanovila zjištění vhodnosti a efektivnosti zprostředkování jakožto nástroje řešení etnického konfliktu v Africe. Cílem diplomové práce je poskytnout zhodnocení současné mezinárodní právní úpravy mediace, její dostatečnosti a celistvosti. Dále si autorka klade za cíl poskytnout komplexní a ucelený pohled na problematiku využití mediace při řešení etnických konfliktů v Africe, a to pomocí interdisciplinární analýzy odborné literatury, a to jak české, tak zahraniční. Autorka spatřuje svůj osobní přínos sepsáním této práce v tom, že v českém prostředí ještě problematika mediace jakožto nástroje řešení etnických konfliktů nebyla systematicky zpracována. Tato diplomová práce je rozdělena do čtyř kapitol, které jsou dále členěny do podkapitol. V úvodní kapitole této práce je popsán teoretický úvod do problematiky etnicity a její právní úprava. Dále se autorka zabývá původem vzniku etnických konfliktů. Druhá kapitola se věnuje mezinárodní právní úpravě řešení konfliktů. Taktéž jsou v této kapitole podrobněji rozebrány jednotlivé možné způsoby řešení mezinárodních konfliktů a je hodnocena jejich vhodnost pro řešení etnického konfliktu. Autorka jednotlivé mírové...
Analýza trestněprávní terminologie v českých překladech vybraných románů F.M. Dostojevského
Tymofeyeva, Alla ; Rubáš, Stanislav (vedoucí práce) ; Rosová, Anna (oponent)
(česky): Diplomová práce je zaměřena na rozbor trestněprávní terminologie v českých překladech pěti románů F. M. Dostojevského. Jedná se o následující díla: 1) Běsi; 2) Bratři Karamazovi; 3) Idiot; 4) Zápisky z mrtvého domu a 5) Zločin a trest. Hlavním cílem práce je analýza právních pojmů, které se vyskytují na stránkách těchto románů, a zjištění toho, nakolik adekvátně se překladatelům podařilo převést je do českého jazyka. Tato srovnávací analýza by v důsledku měla vést k volbě nejvhodnějšího překladu jednotlivých pojmů z právního a jazykového hlediska, což by mohlo být zohledněno při tvorbě nových překladů zmíněných románů do českého jazyka. Analýza trestněprávní terminologie v českých překladech vybraných románů F. M. Dostojevského Analysis of the Criminal Law Terminology in the Czech Translations of Selected Dostoyevsky's Novels ALLA TYMOFEYEVA Vedoucí práce: PhDr. Stanislav Rubáš, Ph.D. Praha 2017
Legitimacy of mass surveillance and data collection in international law
Teššer, Marek ; Lipovský, Milan (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
ČJ Za poslední desetiletí překonaly digitální technologie nevídaný vývoj. Internet, který původně sloužil jako prostředek komunikace mezi akademiky, se přetransformoval na hlavní komunikační prostředek používaný na celém světě. Způsob, jakým lidé mohou spolu komunikovat, se tak značně zjednodušil. V důsledku toho, se na kyberprostor zaměřila i pozornost vlád a tajných služeb, s cílem ho co nejvíc kontrolovat. Po Snowdenových odhaleních v roce 2013 se na mezinárodní scéně rozpoutala debata o přípustnosti masivního sledování jako prostředku boje proti terorismu. Od událostí z 11. září se rozšířily pravomoci tajných služeb v oblasti monitorování komunikace osob. Tato praxe s sebou přinesla několik zajímavých a dosud nevyřešených problémů. Je takové jednání vůbec přípustné? Pokud je, za jakých podmínek? Diplomová práce analyzuje legitimitu masivního elektronického sledování a sběru dat v mezinárodním právu v kontextu ochrany lidských práv, zejména práva na ochranu soukromí. Zaměřuje se přitom na elektronické sledování prováděné prostřednictvím sledovacích programů americké Národní bezpečnostní agentury (NSA) a britského Vládního komunikačního ústředí (GCHQ). Jelikož se jedná o programy zahraničního sledování, práce věnuje důkladnou analýzu také sporné otázce extrateritoriální aplikovatelnosti...
Political persecution as a reason for granting protection in international law
Sirotová, Dominika ; Honusková, Věra (vedoucí práce) ; Tymofeyeva, Alla (oponent)
Táto diplomová práca sa zaoberá politickým prenasledovaním ako dôvodom, pre ktorý je udeľovaná medzinárodná ochrana. V úvode pojednáva o tom, akú úlohu zohrávalo prenasledovanie z politických dôvodov v minulosti, teda či prenasledovanú osobu oprávňovalo k poskytnutiu útočiska. Nasledujúca kapitola mapuje súčasné právne zakotvenie politického prenasledovania v príslušných predpisoch medzinárodného, ako aj európskeho práva, ktoré je dôležitým prameňom právnej úpravy udeľovania medzinárodnej ochrany na území Európskej Únie. Ako príklad toho, ako jednotlivé členské štáty zohľadňujú svoje medzinárodne-právne a európsko-právne záväzky v národných právnych predpisoch uvádza českú právnu úpravu. Jadrom tejto diplomovej práce je interpretácia jednotlivých pojmov kľúčových pre udeľovanie medzinárodnej ochrany z politických dôvodov, ktorá je rozhodujúca pre rozhodovanie o poskytnutí či neposkytnutí ochrany v konkrétnych prípadoch. Kapitola 4 porovnáva právne zakotvenie politického prenasledovania v 2 regionálnych právnych subsystémoch, európskom a inter-americkom, a inkorporáciu medzinárodne-právnych a regionálnych záväzkov do národnej legislatívy v oblasti Ameriky demonštruje na právnej úprave USA. Následne sa práca zaoberá otázkou, či politická neutralita môže slúžiť ako dôvod pre udelenie medzinárodnej...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 18 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.