Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 270 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Organizační kultura střední odborné školy
Grygorsky, Vito ; Šikýř, Martin (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Univerzita Karlova Pedagogická fakulta Centrum školského managementu DIPLOMOVÁ PRÁCE Organizační kultura střední odborné školy Organizational culture in high school Vito Grygorsky Vedoucí práce: Ing. Martin Šikýř, Ph.D. Studijní program: Specializace v pedagogice Studijní obor: Management vzdělávání 2018 Diplomová práce se zabývá problematikou organizační kultury ve střední odborné škole. Cílem práce je identifikovat hodnoty a artefakty, které v dané organizaci považují zaměstnanci za důležité. Diplomová práce je členěná do tří kapitol. První kapitola je zaměřená na teoretická východiska organizační kultury, její prvky, strukturu, modely a zdroje. Ve druhé kapitole práce je téma organizační kultury blíže rozvíjeno. Zabývá se otázkami managementu, strategie a klimatu organizace. Třetí kapitola práce zkoumá organizační kulturu konkrétní střední odborné školy dle definovaných základních otázek práce. Zaměstnanci školy považují hodnoty kultury školy za přednější před jejími artefakty a většina zaměstnanců je spokojena s organizační kulturou ve škole. Výzkumné šetření provedené ve škole oba předpoklady potvrdily.
Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy
Fraibišová, Markéta ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Pavlov, Ivan (oponent)
Název diplomové práce Vzdělávání odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy Autor Bc. Markéta Fraibišová Abstrakt Diplomová práce se zabývá vzděláváním odborných pracovníků Úřadu práce České republiky na území hlavního města Prahy. Úřad práce ČR jako správní úřad s celostátní působností má vlastní vzdělávací systém, do kterého zařazuje kmenové i projektové pracovníky. Vzdělávání zaměstnanců řídí přímí vedoucí, kteří identifikují vzdělávací potřeby, zařazují zaměstnance do vzdělávacích akcí a vyhodnocují výsledky vzdělávání. Cílem diplomové práce je návrh úprav vzdělávacího systému odborných pracovníků Úřadu práce ČR na území hlavního města Prahy. Teoretická část diplomové práce se věnuje vzdělávání dospělých, managementu vzdělávání a vzdělávání zaměstnanců veřejné správy. Praktická část diplomové práce je řešena dotazníkovým šetřením, rozhovorem a studiem dostupných interních dokumentů. Klíčová slova Úřad práce ČR, veřejná správa, profesní vzdělávání, vzdělávání dospělých, vzdělávání zaměstnanců
Hodnocení vzdělávací činnosti vysokých škol zaměřené na vzdělávání studentů se speciálními potřebami
Toupalová, Nikola ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na problematiku edukace a rozvoje studentů se speciálními potřebami v terciárním vzdělávání. Cílem diplomové práce je analyzovat dokumenty vztahující se ke vzdělávání osob se speciálními potřebami a komparovat nastavení systému podpory na jednotlivých vysokých školách. Práce vychází nejen z poznatků odborné literatury, a to jak světové, tak domácí, ale také z šetření provedeného na vybraných vysokých školách. Výzkumná část zahrnuje obsahovou analýzu, která systematicky popisuje obsahy dokumentů týkajících se vzdělávání studentů se speciálními potřebami a komparuje nastavení systému podpory na vybraných vysokých školách, které je doplněno o rozhovory s vedoucími pracovníky poradenských center. KLÍČOVÁ SLOVA Evaluace, management školy, terciární vzdělávání, handicap, inkluze.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 270 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.