Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 259 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Role vedoucího pedagogického pracovníka, rozdíly v nich, jejich kompatibilita a předpoklady jejich úspěšného zvládání
Vlažný, Jan ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Trojanová, Irena (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá rolemi vedoucího pedagogického pracovníka v současném českém školství. Tomu jsou přiřazovány hned tři velmi důležité role - manažera, lídra a vykonavatele pedagogického procesu. Práce zjišťuje, nakolik ředitelé škol a jejich zástupci těmto rolím rozumějí, jak si je definují a jak je vykonávají. Práce obsahuje teoretickou část s vymezením pojmů a pohledem autora na jednotlivé role, praktická část zahrnuje výzkumné šetření mezi řediteli škol a jejich zástupci. V závěru práce je uveden seznam použitých a citovaných pramenů a přílohy této práce.
Management vzdělávání dospělých v neškolských organizacích
Hübnerová, Michaela ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Tématem předkládané diplomové práce je téma Management vzdělávání v neškolských organizacích. Zabývá se interním systémem vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Coca- Cola Hellenic Česko a Slovensko. Hlavním cílem diplomové práce je analyzovat stávající systém vzdělávání pracovníků ve společnosti Coca - Cola Česko a Slovensko a Rakousko, komparovat systém vzdělávání vybraných zemí a na základě zjištěných skutečností navrhnout úpravu tohoto systému, aby podpořily další úspěšný rozvoj pracovníků v organizaci. Práce je členěna do dvou částí a to, do teoretické a praktické části. V teoretické části dojde k seznámení s odbornými pojmy, které jsou nutné k pochopení tématu. Práce se zabývá managementem vzdělávání, tvorbou strategie v organizaci, personální strategií, cyklem vdělávání v organizaci (analýzou vzdělávacích potřeb, plánováním vzdělávání, realizací) a jeho následným vyhodnocováním. V praktické části dojde k popsání současného stavu cyklu firemního vzdělávání ve vybrané organizaci Coca-Cola Hellenic Česko. Na základě zjištěných skutečností budou navrhnuty úpravy tohoto systému. Na základě analýzy současného stavu vzdělávání v třech porovnávaných zemích Coca-Cola Hellenic dojde následně ke komparaci vzdělávacího systému Coca-Cola Hellenic Rakousko, Polsko a Česko a Slovensko. V rámci provedeného...
Plánování profesního rozvoje učitele základní školy
Martinková, Dana ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Svobodová, Zuzana (oponent)
Práce se věnuje problematice personálních činností managementu vzdělávací organizace. Zabývá se popisem a analýzou procesu plánování profesního rozvoje učitelů základních škol. Autorka vymezuje pojmy rozvoj organizace, strategické personální plánování a rozvoj pracovníka, kterému se věnuje i z hlediska právního vymezení. Zaměřuje se na cyklus plánování profesního rozvoje, na specifika plánu profesního rozvoje učitele a roli ředitele základní školy v tomto procesu. Z teoretických poznatků vyvozuje vlastní výzkum uskutečněný formou regionální výzkumné sondy v Plzeňském kraji. Z výsledků dotazníkového šetření a rozhovorů s řediteli základních škol, ve kterých jsou uskutečňovány procesy profesního rozvoje učitelů, a kvantitativní obsahové analýzy plánů profesního rozvoje učitelů jsou získány informace, které tvoří základ popisu procesů plánování profesního rozvoje učitelů v základních školách Plzeňského kraje. KLÍČOVÁ SLOVA Plán profesního rozvoje, profesní rozvoj učitele, rozvoj organizace, rozvoj pracovníka, strategické personální plánování
Hospitační činnost ředitele střední školy
Vratišovský, Karel ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá hospitační činností vyššího a středního managementu soukromých středních škol, a to ve vztahu k profesnímu rozvoji učitele. Zaměřuje se na soukromé střední školy z kraje Hlavní město Praha. Práce se skládá ze dvou částí, a to části teoretické a praktické. V teoretické části se autor věnuje jednak rešerši pojmu hospitace, ale i jejímu právnímu vymezení v prostředí soukromých středních škol, jednotlivým funkcím a druhům hospitační činnosti. Dále pak vlivu hospitační činnosti na profesní rozvoj učitele a možným úskalím hospitační činnosti a možnostem eliminace těchto úskalí. Pozornost je věnována rovněž předhospitačnímu a pohospitačnímu rozhovoru stejně tak jako virtuálním hospitacím. Samostatná kapitola je věnována hospitačnímu záznamu a jeho stavbě stejně tak jako dalšímu profesnímu rozvoji učitele. Ve výzkumné části autor využil dotazníkového šetření, řízených rozhovorů a analýzy dokumentů a zachytil v ní současný stav na pražských soukromých středních školách. Sebraná data číselně popsal pomocí přehledných tabulek a grafů a vyhodnotil je. KLÍČOVÁ SLOVA hospitační činnost, hospitační záznam, ředitel střední školy, střední škola, hodnocení, profesní rozvoj učitele, funkce hospitace
Možnosti vzdělávání na pracovišti v rámci MŠ
Jantačová, Lenka ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou vzdělávání na pracovišti pedagogických pracovníků v rámci mateřských škol. Teoretická část je věnována popisu personálních činností, hlouběji je rozebrána jedna z personálních činností - vzdělávání a rozvoj pedagogických pracovníků ve vzdělávacích institucích, konkrétně v mateřských školách. Bakalářská práce teoreticky vymezuje pojmy vzdělávání a rozvoj, mateřská škola, pedagogický pracovník. Popisuje možné metody a možnosti vzdělávání na pracovišti. Pracuje s metodami vzdělávání (vzájemné hospitace, pověření úkolem, asistování, porady, rotace práce, mentoring, koučink), které jsou podrobně rozpracovány s možností uplatnění ve školském prostředí. Vychází z teoretických poznatků získaných studiem odborné literatury, elektronických zdrojů a aktuálních výzkumů. Praktická část se věnuje kvantitativnímu výzkumu realizovanému dotazníkovým šetřením, jehož respondenti jsou pedagogičtí pracovníci mateřských škol. Cílem dotazníkového šetření je snaha zmapovat vzdělávání na pracovišti mateřských škol. Jak přistupují pedagogičtí pracovníci k internímu vzdělávání a jaké formy vzdělávání preferují. Cílem práce je zjistit, které z vybraných metod vzdělávání jsou nejčastěji využívány v mateřských školách přímo na pracovišti a odpovědět na hlavní výzkumnou otázku "Jakými...
Rozvoj pedagogických pracovníků v kontextu mezigeneračního učení
Kokšteinová, Milada ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou rozvoje pedagogických pracovníků v kontextu mezigeneračního učení, a to v prostředí mateřských a základních škol. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. Teoretická část vymezuje pojem mezigenerační učení a popisuje s ním spjaté termíny. Zabývá se také otázkou pracovního prostředí a specifiky školské organizace, kterými se odlišuje od běžné organizace a poukazuje na důležitost spolupráce pedagogických pracovníků. Definuje mezigenerační učení učitelů a blíže charakterizuje jeho formy, obsahy a typy. Praktická část je tvořena výzkumným šetřením v prostředí škol, jehož respondenti jsou pedagogové mateřských a základních škol - učitelé, vychovatelé, speciální pedagogové, asistenti pedagoga a ředitelé těchto organizací. Cílem práce je na základě strukturovaných dotazníků specifikovat podmínky a kritická místa v prostředí pedagogických sborů při využívání mezigeneračního učení v základních a mateřských školách, určit jeho nejfrekventovanější formy a vymezit obsahy, ve kterých se využívá nejčastěji. Šetření bylo provedeno kvantitativní metodou formou strukturovaného dotazníku, na jehož základě byly potvrzeny nebo vyvráceny výzkumné předpoklady. Mapuje oblasti a formy mezigeneračního učení, kde dochází k pozitivní interakci generací a vymezuje problematické aspekty...
Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD
Lajmarová, Soňa ; Dvořáková, Miroslava (vedoucí práce) ; Tureckiová, Michaela (oponent)
Bakalářská práce s tématem "Další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti předškolního vzdělávání dětí s ADHD" má za úkol vyzdvihnout důležitost dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v předškolním vzdělávání. Předložením souborných teoretických poznatků chci poskytnout informace pedagogům mateřských škol, kteří se vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání a inkluzi setkávají s projevy dětí postižených neuro- vývojovou poruchou ADHD. Mým cílem je zmapovat situaci na vzorku MŠ v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a zjistit, jak pedagogové využívají při vzdělávání dětí s projevy ADHD získané poznatky. Hlavním nástrojem zjišťovaných položek je dotazníkové šetření, které shromažďuje obecná data respondentů, četnost a druhy podpory speciálních vzdělávacích potřeb dětí. V závěrečné části se zaměřuji na účinnost dalšího vzdělávání a motivaci pedagogů vzdělávat se a využívat nové poznatky v praxi. Vyhodnocením zjišťovaných položek si kladu za cíl poskytnout mateřským školám zpětnou vazbu o současné situaci ve vybraných subjektech, dále stanovit návrh opatření, který bude zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků a aplikaci získaných kompetencí při vzdělávání dětí s projevy ADHD.
Personnel marketing at Higher Education Institutions
Šutková, Lucia ; Tureckiová, Michaela (vedoucí práce) ; Dvořáková, Miroslava (oponent)
Diplomová práce "Personální marketing na vysokých školách" se ve své teoretické části zabývá popisem personálního marketingu, jeho definicí a významem. První kapitola teoretické části práce popisuje jeho rozdělení na externí a interní personální marketing. Druhá kapitola se zaměřuje na vybrané činnosti externího personálního marketingu na vysokých školách, budování image školy a využívání sociálních sítí k získávání nových pracovníků. Ve třetí kapitole jsou blíže popsané vybrané činnosti interního personálního marketingu na vysokých školách, konkrétně vnitřní komunikace, organizační kultura a rozvoj a vzdělávání zaměstnanců vysokých škol. Ve výzkumné části práce je prostřednictvím dotazníkového šetření zkoumáno využívání personálního marketingu na vysokých školách, které je doplněno analýzou zveřejňování volných pracovních pozic na internetových stránkách vysokých škol. Na základě výsledků provedených šetření jsou v závěru práce poskytnuté návrhy a doporučení ke zkvalitnění personálního marketingu na vysokých školách. Cílem diplomové práce je prostřednictvím vybraných činností personálního marketingu popsat jeho využitelnost na vysokých školách. KLÍČOVÁ SLOVA personální marketing, zaměstnanci vysoké školy, image školy, sociální sítě, vnitřní komunikace

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 259 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.