Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 58 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě
Kainc, Martin ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Osobnost a motivace instruktora aktivit v přírodě Cíle: Cílem této práce je vyzkoumat osobnost a motivaci instruktora aktivit v přírodě. Zjišťujeme a sumarizujeme hlavní motivy k práci instruktora. Dalším cílem je komplexně charakterizovat osobnost instruktora aktivit v přírodě a najít rozdíly mezi muži a ženami. Metody: V této práci využíváme metody dotazovací, analytické, syntetické a dedukční. Metoda dotazovací je využita při získávání proměnných. Analytickou metodu využíváme v rešeršní části práce a zbylé dvě metody při vyhodnocování výsledků. Výsledky: U osobnosti jsme zjistili nadprůměrnou hodnotu extroverze, víceméně průměrnou emocionální stabilitu, vysokou míru přívětivosti, nadprůměrnou svědomitost a poměrně velmi vysokou míru intelektu a představivosti. V oblasti motivace zjišťujeme průměrnou úroveň výkonové motivace, aspirační úrovně, vytrvalosti v práci a časové orientace do budoucnosti, odolnost vůči ztrátě pohotovosti a aktivity v kritických a vypjatých situacích a průměrné zlepšení výkonu při mírném napětí. Hlavními motivátory jsou sociální vazby v zaměstnání, zodpovědnost, hledání vzrušení a možnost osobního rozvoje v rámci oblíbených aktivit. Vedlejší motivy jsou životní styl a potřeba pro sebevyjádření. Klíčová slova: Motivace, osobnost, kariéra, outdoor industry
Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince
Antošová, Eliška ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Vliv přírody na lidské zdraví a vývoj jedince Cíle: Cílem této bakalářské práce bylo provést podrobnou rešerši odborné zahraniční literatury zabývající se vlivem přírody na lidské zdraví a vývoj jedince. Metody: K rešerši literatury byly použity především databáze odborných zahraničních článků především PubMed, Medline, Scopus. Výsledky: Studie zkoumají působení přírodního prostředí na jedince ve třech úrovních: fyziologické, psychologické a kognitivní. Výsledky poukazují na potenciální pozitivní efekt přírodního prostředí na jedince na všech zkoumaných úrovních. Studie tento efekt prostředí popisují jako restorativní, který je vysvětlován dvěma teoriemi: 1) Teorie regenerace pozornosti - tento restorativní efekt vysvětluje na základě obnovení kapacity záměrné pozornosti. 2) Teorie snížení stresu - vysvětluje restorativní účinek z hlediska pozitivního ovlivnění emočního stavu jedince, což má za následek snížení stresové reakce organismu a navození fyziologických procesů vedoucích k relaxaci, regeneraci a uvolnění. Dále studie poukazují na podstatnou roli přírodního prostředí v celkovém vývoji jedince a negativní důsledky plynoucí z nedostatečného kontaktu jedince s přírodou, které popisují jako "Nature Deficit Disorders". V neposlední řadě studie pokazují na potenciál využití přírodního...
Aplikace programu aktivit v přírodě ve školních družinách na Sedlčansku
Slepičková, Denisa ; Kalkusová, Lucie (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Aplikace programu aktivit v přírodě ve školních družinách na Sedlčansku Cíle: Cílem práce je aplikovat program her v přírodě a ověřit jeho odezvu v prostředí školních družin. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 121 dětí a 13 vychovatelek, které se zúčastnily navrženého programu her v přírodě. Program byl aplikován v devíti školních družinách Sedlčanska. Atraktivita a využitelnost programu byla zjišťována pomocí námi vytvořených dotazníků, které byly zadávány po skončení programu zvlášť dětem a zvlášť vychovatelkám. Data získaná z dotazníků byla dále zpracována pomocí kontingenčních tabulek a četností. Výsledky byly prezentovány pomocí grafů. Výsledky: Byl vytvořen pohybový program pro školní družinu v délce 1,5 hodiny ve verzích pro přírodní prostředí a pro prostředí tělocvičny. Všechny hry uvedené v přírodním prostředí obdržely na škále odpovídající školní klasifikaci průměrné hodnocení 1,38 oproti hodnocení 1,23 v prostředí tělocvičny. Průměr hodnocení obtížnosti všech her je dle vychovatelek 1,78, což se blíží stupni 2 - přiměřená obtížnost. 33,03 % žáků zvolilo nejlepší hru obsahující lanovou překážku. Závěr: Neprokázala se vyšší atraktivita programu v přírodě oproti programu v tělocvičně. Byla prokázána závislost obliby jednotlivých částí programu na věku účastníků, nejvyšší obliby dosáhly...
Posouzení zájmu o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně ZŠ
Kabrnová, Markéta ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Kalkusová, Lucie (oponent)
Název: Posouzení zájmu o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně ZŠ Cíle: Cílem práce je posoudit zájem o dobrodružné aktivity u žáků 2. stupně Základní školy Bronzová na základě sestaveného dobrodružného programu. Metody: Výzkumný soubor tvořilo 145 žáků 2. stupně Základní školy Bronzová, z toho 78 dívek a 67 chlapců, kteří se zúčastnili námi sestaveného programu dobrodružných aktivit. K získání potřebných informací byly sestaveny ankety, které obsahovaly otázky uzavřené, polouzavřené a jednu otevřenou, které byly určeny žákům. Další údaje byly zjišťovány pomocí pozorování učiteli. Získaná data byla písemně zaznamenána, graficky zpracována a následně vyhodnocena. Výsledky: Výsledky ukázaly, že žáci se aktivně zapojují do dobrodružného programu a že mají o dobrodružné aktivity v rámci hodin tělesné výchovy zájem. Největší dobrodružství zažívají při překážkách a aktivitách na rozvoj důvěry. V rámci svého volného času žáci ale dobrodružné aktivity nevyhledávají. Klíčová slova: dobrodružství, prožitek, dobrodružná výchova, kooperativní hry, dobrodružný program
Význam pohybových her pro romské děti mladšího školního věku
Bukáček, Pavel ; Kalkusová, Lucie (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Tato práce je zaměřena na význam pohybových her pro romské děti mladšího školního věku. Cílem práce je ověřit, jak a zda vůbec jsou pohybové hry pro tyto děti důležité, jakým způsobem tráví svůj volný čas a jak se jejich rodinná situace odráží na trávení volného času. Výzkum proběhl formou krátkých rozhovorů s dětmi.
Hodnocení spokojenosti zákazníka na turistických zájezdech - případová studie turistických zájezdů CK Alpina do Bulharska
Strnadlová, Markéta ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Vomáčko, Ladislav (oponent)
Název: Hodnocení spokojenosti zákazníka na turistických zájezdech - případová studie turistických zájezdů CK Alpina do Bulharska Cíl práce: Zhodnotit spokojenost zákazníků na vybraných zájezdech CK Alpina do Bulharska a navrhnout změnu závěrečného dotazníku. Metody: Pro získání potřebných dat bylo využito dotazování a pozorování. U dotazování byl použit existující dotazník CK Alpina obsahující 7 otázek. Zákazníci hodnotili spokojenost za pomoci Likertovy škály, ale také měli možnost otevřené odpovědi. Likertova škála byla vyhodnocena kvantitativně za pomoci přiřazení známek odpovědím. U slovních odpovědí byla provedena kategorizace. Na dvou zájezdech proběhlo přímé, skryté pozorování mou osobou. Pozorované jevy byly vybrány na základě operacionalizace a vnějších podnětů. Výsledky: Na všech pěti zájezdech do Bulharska byla zjištěna spokojenost zákazníků s programem zájezdu i průvodci. Největší nedostatky se objevovaly u autobusové dopravy, kterou si CK Alpina objednává od dopravců. Byl vypracován nový dotazník, který se více zaměřuje na vlastnosti, schopnosti a dovednosti průvodce. V původním dotazníku nebyly zahrnuty otázky na ubytování a stravu. U dnešních zákazníků stoupá význam těchto faktorů, proto v novém dotazníku tyto otázky nechybí. Klíčová slova: Cestovní ruch, volný čas, autobusový...
Životní styl paraglidisty
Jordán, Samuel ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Životní styl paraglidisty Cíle: Hlavním cílem naší práce je zjistit vliv paraglidingu na životní styl člověka. Dále chceme zjistit povahové vlastnosti (temperament) u paraglidistů. Metody: Data jsme sebrali pomocí polostrukturovaného rozhovoru s pěti respondenty a pomocí standardizovaných dotazníků EPI. Respondenti jsou muži ve věku od 26 do 37 let. Rozhovory byly zaznamenané na nahrávací zařízení a poté přepsány s pomocí programu Listen N Write do elektronické podoby v programu Windows Word. Dotazníky byly vyhodnoceny a přepsány do elektronické podoby v programu Windows Excel. Pomocí kvalitativního výzkumného procesu z rozhovorů a dotazníků jsme následně vyhodnotili vliv paraglidingu na životní styl. Komparací srovnáme naše výsledky s jinými studiemi zabývajícími se životním stylem, motivací, létáním a podobným druhem sportů. Výsledky: Výsledky naší práce ukazují, že vliv paraglidingu na životní styl je výrazný. Paraglidisté popisují skupinu kolem paraglidingu jako silně odlišnou od běžné populace. Jsou to lidé, kteří vyhledávají vzrušení, pocit sebekontroly a hlavně chtějí definovat sebe sama. Soustředí se více na kvalitu svého života, nežli na materiální cíle. Paragliding vnímají více nežli jen činnost, ale chápou ji spíše jako životní styl, který je definuje. Používají ho jako nástroj,...
Skateboarding - sport nebo životní styl
Juha, Michal ; Vomáčko, Ladislav (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Skateboarding - sport nebo životní styl Cíle: Cílem práce je prozkoumat vazby, vztahy a důvody, proč skateboardisté jezdí na skateboardu a nezkresleně je vyobrazit v majoritní kultuře tak, abychom mohli pochopit myšlení skateboardistů. Pokusíme se popsat, co odlišuje skateboardisty od zbytku společnosti a jaký to má význam pro jejich identitu. Metody: Pomocí kvalitativních metod, v našem případě polostrukturovaným interview, jsme získali potřebné množství informací od 6 jezdců na skateboardu. Sběr dat probíhal od dubna do července roku 2015. Ze získaných informací jsme analyzovali vzorce chování, motivy, motivaci a myšlenky jezdců. Výsledky: Skateboardisté nikdy nepřemýšlejí o definicích, nemají ani zájem skateboarding nějakým způsobem kategorizovat. Někteří se ihned ztotožňují s tím, že je skateboarding jejich životním stylem, někteří si zase postupně uvědomují, že se zřejmě jejich styl života dá za skateboardový považovat, další namítají, že by si skateboardingový styl života představovali intenzivněji, než jakým způsobem se oni sami skateboardingu věnují. Přesto připouštějí, že se svým životem zřejmě přibližují něčemu, co by se dalo nazvat životním stylem skateboardisty. Proto, aby člověk nějaký životní styl mohl vyznávat, musí aktivitu provozovat déle, to aby zjistil, co mu přináší a v...
Možnosti studia a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA
Oulická, Dominika ; Turčová, Ivana (vedoucí práce) ; Brtník, Tomáš (oponent)
Název: Možnosti studia a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA Cíle: Cílem práce je vyhledat a popsat možnosti studia na amerických univerzitách a pracovní příležitosti v oblasti aktivit v přírodě v USA. Metody: Diplomová práce je rešeršního charakteru a analyzuje dostupné tištěné zdroje vztahující se ke zkoumané problematice a internetové stránky uvádějící aktuální informace k předmětu zkoumání. Byly využity i vlastní zkušenosti autorky. Primárním zdrojem informací byly publikace z knihovny UK FTVS, závěrečné práce psané pod vedením odborníků na katedře sportů v přírodě UK FTVS a závěrečné práce z dalších českých univerzit vyučujících aktivity v přírodě. Dalším důležitým zdrojem byly odborné publikace, především články z časopisu Gymnasion, dále články z databáze EBSCO. Při zkoumání vysokých škol v USA nabízejících vzdělání v oblasti aktivit v přírodě, školského systému, stipendií, pracovních možností, přepravy a podmínek získání víz, byly využívány i informace z internetových zdrojů z důvodu aktuálnosti a vlastní zkušenosti. Výsledky: Oblast výchovy a aktivit v přírodě se stále dynamicky rozvíjí a vytváří tak mnoho dalších pracovních pozic pro kvalifikované pracovníky v ziskové i neziskové oblasti. Vysoké školy v USA nabízejí stále více možností studia aktivit v přírodě v rámci...
Reflexe kurzů Turistiky a sportů v přírodě
Hrubý, Aleš ; Frainšic, Michal (vedoucí práce) ; Turčová, Ivana (oponent)
Název: Reflexe kurzu Turistiky a sportů v přírodě Cíle: Hlavním cílem bakalářské práce je zhodnotit kurz Turistiky a sportů v přírodě na UK FTVS z pohledu účastníků. Dílčími úkoly je vytvoření vlastního dotazníku na základě dotazníku Outward Bound, získat hodnocení kurzu jeho účastníky pomocí elektronických dotazníků. Následně tyto výsledky porovnat s výsledky dotazníku Outward Bound. Metody: V této práci byla využita kvantitativní metoda výzkumu- dotazování s prvky kvantitativního výzkumu pro zjištění konkrétních názorů a postojů účastníků kurzu. Byl použit vlastní dotazník sestrojený na základě dotazníků použitými organizací Outward Bound ke zhodnocení svých kurzů. Výsledky: Výsledkem práce je zhodnocení kurzu Turistiky a sportů v přírodě na FTVS UK jeho účastníky. Byl potvrzen předpoklad, že kurz zanechává na svých účastnících silný pozitivní vliv. Zároveň byla zhodnocena i práce učitelů a další aspekty kurzu, které lze modifikovat pro udržení vysokého standardu kurzu. Závěr: Zhodnocení kurzu z pohledu jeho účastníků vychází velice pozitivně, jak z pohledu působení na účastníky, tak i z pohledu materiálního obsahu kurzu, tedy hodnocení vedoucích, zázemí a programu. Jednou z variant zlepšení kurzu z pohledu účastníků je například opět prodloužení kurzu. Klíčová slova: reflexe, kurz Turistiky a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 58 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.