Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2017
Tušer, Michal ; Muška, Milan
This report describes a study of open-water fish assemblage in Lake Balaton, Hungary, in 2017. The lake was acoustically surveyed using two horizontally-oriented 120 kHz transducers. The observed fish stock was assessed on the basis of fish sizes, abundance, biomass, and spatial distribution in the lake.
Zpráva z monitoringu populací sekavce podunajského (Cobitis elongatoides) v evropsky významných lokalitách Nová Říše a Podtrosecká údolí
Blabolil, Petr ; Bartoň, Daniel ; Kočvara, Luboš ; Tušer, Michal ; Vejřík, Lukáš
Cílem studie bylo provedení sledování populace sekavce podunajského několika lokalitách vybranách a přilehlých oblastí. Na všech lokalitách byl proveden odlov ryb elektrickým agregátem a pastmi, u úlovku zjištěny základní parametry populací a popsány charakteristiky prostředí.
Nový nástroj na zlepšení kvality vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Frouzová, Jaroslava ; Jůza, Tomáš ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Draštík, Vladislav ; Ricard, Daniel ; Sajdlová, Zuzana ; Šmejkal, Marek ; Vejřík, Lukáš ; Matěna, Josef ; Borovec, Jakub ; Kubečka, Jan
V nedávné době byl vytvořen Multimetrický index rybích společenstev (CZ-FBI). Účelem CZ-FBI je hodnocení ekologického potenciálu silně modifikovaných a umělých vodních útvarů tak, aby bylo možné poukázat na ekosystémy v nevyhovujícím stavu a zjednat nápravu. Příspěvek popisuje dílčí kroky vývoje CZ-FBI od použité filozofie, přes jednotlivé fáze jeho vývoje a představování odborné a laické veřejnosti, až po recentní stav. CZ-FBI je součástí certifikované metodiky Ministerstva životního prostředí ČR a nyní probíhá srovnání s dalšími metodikami hodnocení v rámci geografické interkalibrační skupiny.
Monitoring populací ryb ve Vltavě, kvantifikace migrace ryb z přehrady Lipno do toku Vltavy
Muška, Milan ; Tušer, Michal
Cílem studie bylo kvantifikovat migrační aktivity ryb mezi nádrží Lipno a řekou Vltavou se zřetelem na popsání dynamiky migračních procesů, odhad celkové početnosti migrujících ryb a stanovení miry ovlivnění původního říčního společeství migranty z nádrže.
Hydroacoustic assessment of the fish stock in Lake Balaton in 2014
Tušer, Michal ; Muška, Milan
The objective of this project was to survey fish assemblage in Lake Balaton using 120 kHz acoustics to estimate fish quantity in open water at night. In addition, the results from this work could further help answer what a proportion of Asian carps might occupy the waters of Lake Balaton based on the resultant size distribution of observed targets.
Co říkají ryby o kvalitě vodních ekosystémů
Blabolil, Petr ; Říha, Milan ; Peterka, Jiří ; Prchalová, Marie ; Vašek, Mojmír ; Jůza, Tomáš ; Čech, Martin ; Draštík, Vladislav ; Kratochvíl, Michal ; Muška, Milan ; Tušer, Michal ; Frouzová, Jaroslava ; Ricard, Daniel ; Mrkvička, Tomáš ; Sajdlová, Zuzana ; Vejřík, Lukáš ; Šmejkal, Marek ; Borovec, Jakub ; Matěna, Josef ; Boukal S., David ; Kubečka, Jan
Byla vytvořena první česká metodika hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů pomocí společenstev ryb. Před vlastním vývojem metodiky byla vypracována typologie vodních útvarů rozlišující mezi útvary v různých nadmořských výškách a různou průměrnou hloubkou. K vytváření metodiky byly použity údaje z monitoringu nádrží standardizovanou metodou odlovů ryb mnohoočkovými tenatními sítěmi. Výběr indikátorových metrik spočíval ve statistických analýzách citlivosti jednotlivých indikátorů k nejvýznamnějšímu stresoru – eutrofizaci. Na základě těchto analýz byly vybrány nejspolehlivější indikátory, které navíc splňovaly požadavky Rámcové směrnice vodní politiky (2000/60/ES), tedy zahrnující hodnocení četnosti, složení a věkové struktury rybího společenstva. Pro každou nádrž byl kombinací vybraných indikátorů spočten poměr ekologické kvality (Ecological Quality Ratio, EQR), který vyjadřuje míru odchýlení aktuálního od maximálního ekologického potenciálu nádrže. Dále byla provedena validace spolehlivosti EQR, a to za prvé s indexem popisujícím degradaci prostředí, a za druhé pomocí časové stability EQR u nádrži s daty zahrnujícími více let vzorkování. Validace prokázaly schopnost námi vyvinutého indexu (vyjádřeného hodnotami EQR) rozlišit mezi silně a slabě antropicky degradovanými nádržemi a malou časovou variabilitu tohoto indexu. Tato metodika tak splňuje požadavky na ní kladené Rámcovou směrnicí vodní politiky (2000/60/ES) a může být použita k hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
5 TUŠER, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.