Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 8 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Revitalizace a prostorové řešení pivovaru v Miroticích
Švarcová, Marie ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Urbanistická a architektonická studie prostoru bývalého pivovaru v centrální části města Mirotice. Studie je zaměřena na transformaci a prostorovou kultivaci lokality bývalého pivovaru a jeho okolí se zřetelem k revitalizaci bývalého pivovaru. Cílem návrhu je přispět formou šetrné přestavby ke zhodnocení prostoru bývalého pivovaru a navazujícího centrálního prostoru města při respektování historických hodnot.
Rozvoj západní části města Kroměříže
Kotova, Tetiana ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Rozvoj lokality umožní spojení obytné zástavby pomocí pěších a cykloturistických tras, překonat bariéru, kterou vytváří tato plocha a přerušuje jednou rovinu města a vytvořit komunikační osu s kopcem Barbořinou. V současné době území bylo zemědělské a určené pro rozvoj. Vzhledem k tomu, že tato plocha už se nepoužívá za účelem a nepřináší zisk, je to zelený brownfield. Realizace projektu vytvoří parkový areál, který se stane součástí urbanistické struktury, vytvoří nové druhy aktivit a vyřeší některé problémy s komunikací, například jako je nedostatek pěší a cyklo spojení mezi lokalitou Važany a Barbořinou.
Zdravé bydlení
Zhuravlyova, Yelena ; Koutný, Jan (oponent) ; Peřinková, Martina (oponent) ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Urbášková, Hana (vedoucí práce)
Každé velké město se postupem času dostává do těžko řešitelných problémů: přelidnění, dopravní zácpy, zhoršení ekologické situace. Přechod od průmyslové k informační fázi růstu proběhl v některých zemích rychleji, než se podařilo přetvořit infrastrukturu. Proto environmentální navrhování a stavebnictví by neměly být krátkodobou módou, ale spíše dlouhodobou cíle pro všechny skupiny spojených s výstavbou. Zdravé bydlení je jedním z mnoha požadovaných cílů, jak začít složitou a dlouhodobě ekologicky orientovanou rekonstrukci měst. Pro jejich úspěšnou ekologickou obnovu je nutná znalost již realizovaných příkladných řešení. Za tím účelem disertační práce analyzuje základní ekologické problémy sídel, analyzuje příklady přístupů ke zlepšení ekologických parametrů měst na referenčních zahraničních příkladech a vytváří kritéria a zásady navrhování urbanistických struktur pro zdravé bydlení v České republice.
Využití evropských zkušeností při obnově válkou zničených měst v Sýrii – příklad města Aleppo
Touchan, Shourouk ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Boháč, Ivo (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
• Výzkum se zaměřuje na studium plánování a rekonstrukce města Aleppa po vnitřních konfliktech a občanských válkách. • Za příklad bylo uvedeno město Berlín jakožto demonstrace evropské zkušenosti v ohledu čelení destrukci po druhé světové válce, což vedlo ke změnám na poli ekonomiky, politiky i plánování. • Zmíněné změny si získaly pozornost specialistů snažících se o přestavbu města v souladu s moderními metodami a brzy nato bylo proměněno z devastujícího na sofistikované a moderní velkoměsto. • Proto je možné v tomto ohledu těžit z evropské zkušenosti a vyvodit z ní pozitivní i negativní aspekty i pro tento experiment.
Management postindustriálního vývoje
Pokorný, Filip ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Pech, Zbyněk (oponent) ; Koutný, Jan (oponent) ; Havliš, Karel (vedoucí práce)
Tématem této práce je “Management postindustriálního vývoje”. Cílem práce je nalezení podpůrných prostředků pro rozvoj postindustriálního území v ČR. Tyto podpůrné prostředky byly hledány v zemích EU, které mají bohaté zkušenosti s regenerací postindustriálního území. Jako nejvhodnější byla vybrána Spolková republika Německo s koncentrací na oblast kolem města Lipska a Spojené Království Velké Británii a Severního Irska, kde jako stěžejní oblast byla zvolena oblast kolem Manchesteru. Následně byl analyzován jak legislativní rámec prostorového plánování, tak konkrétní nástroje podpory regenerace území v těchto zemích a v neposlední řadě také konkrétní postupy v regeneraci konkrétních měst. Jako další nástroje podpory byly prozkoumány certifikační nástroje hodnocení indikátorů udržitelného rozvoje a jejich možný podpůrný vliv na regeneraci postindustriálního území. Výše uvedené bylo dáno do souvislosti se čtyřmi konkrétními příklady deprivovaného postindustriálního území v ČR. Tyto čtyři příklady pokrývají širokou škálu typických příkladů českých deprivovaných postindustriálních území a jejich typické problémy při jejich regeneraci. Na základě těchto příkladů jsou doporučeny k přebrání vytipované vhodné zahraniční nástroje podpory regenerace území.
Zeleň jako indikátor kvality urbánního prostředí
Pondělíček, Michael ; Doc.Ing.Vladimír Švihla,DrSc. (oponent) ; Doc.Ing.arch.Ivan Vorel,CSc. (oponent) ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Disertační práce je založena na principu otevřeného přístupu k městské zeleni v rámci podpory trvale udržitelného rozvoje uvnitř měst. Trvale udržitelné hospodaření a plánování uvnitř měst s sebou nese i poptávku po indikátorech udržitelnosti a kvality života ve městech. Disertační práce se zabývá hodnocením pozitivních i negativních vlivů zeleně na kvalitu života ve městech a také tím, jak je zeleň ve městech ovlivněna a jaké má účinky na člověka. Práce zkoumá existující indikátory popisující kvalitu zeleně ve městech a jejich aplikace z hlediska udržitelnosti a současně sleduje i percepci zeleně ze strany obyvatel města. Na základě analýz a teoretických poznatků v práci obsažených je pro potřeby měření kvality života ve městě zkonstruován nový - agregovaný Indikátor obecné kvality zeleně města. Tento indikátor je v práci ověřen na vzorku 70 velkých a středních měst v ČR a je ověřena jeho vypovídací schopnost o potenciálu zeleně ve městech a to i ve vztahu k probíhající klimatické změně a dalším faktorům rozvoje. Indikátor a jeho matematická konstrukce přináší nové informace o potenciálním vlivu zeleně a její využitelnosti v rámci zvýšení udržitelnosti města a kvality života jeho obyvatel.
Současné možnosti regenerace veřejných prostorů v panelových sídlištích
Vraníková, Radmila ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Ing.arch.Hana Halasová (oponent) ; Kyselka, Mojmír (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Práce se zabývá novým přístupem k problematice řešení využití veřejných prostorů nacházejících se v současné zástavbě panelových sídlišť. Na základě zkušeností z dlouhodobého zpracovávání konkrétních návrhů regenerací veřejných prostorů jsou zde uvedeny principy a zásady pro regeneraci veřejných prostorů na sídlištích, vč. nového strukturálního členění funkčních ploch. Tyto principy a zásady budou sloužit jako metodická pomůcka pro veřejnou správu, samosprávu a pro projektanty zabývajícími se regeneracemi veřejných prostorů.
Přednádražní prostor a dopravní terminál města Havířova
Řezníček, Josef ; Tušer, Jaroslav (oponent) ; Koutný, Jan (vedoucí práce)
Hlavním úkolem diplomové práce bylo vypořádat se se specifiky dané lokality tak, aby nově navržená struktůra měla potenciál trvale udržitelného rozvoje všech jeho funkcí. V prostoru budoucího dopravního terminálu nevzniká jen samoúčelné nádraží, ale hlavně je zde vytvořen interakční bod, který má za následek zhodnocení a zatraktivnění okolních pozemků. V konečném důsledku má tento proces vézt k zcelení města, k jeho posílení a zatraktivnění při vnějším i vnitřním pohledu na město samé.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.