Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 278 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
"Je potřeba si to naplánovat." Praktiky omezování plýtvání potravinami v domácnostech
Pešková, Tereza ; Čada, Karel (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
"Je potřeba si to naplánovat." Praktiky omezování plýtvání potravinami v domácnostech Anotace Diplomová práce se zabývá problematikou plýtvání potravinami na úrovni spotřebitelů. Hlavím cílem bylo zjistit, jak vypadá spotřební chování zvolené cílové skupiny a jaký má vliv na množství vyhazovaných potravin v jejich domácnostech. K výzkumnému problému bylo přistupováno pomocí teorie praxe - tedy zkoumáním konkrétních praktik, které lidé uplatňují při spotřebě potravin. Při tomto přístupu byl kladen důraz jak na činnosti samotné, tak na významovou rovinu, která je s nimi svázána. Výsledky kvalitativního šetření ukazují, že největší vliv má na množství vyhozených potravin v domácnostech nákupní chování daných jedinců, což představuje například pečlivé plánování nákupů s ohledem na reálnou spotřebu. Odlišné praktiky se uplatňují také v situacích, kdy se již v domácnosti nahromadí starší potraviny a je potřeba je zpracovat, aby nedošlo k jejich vyhození. Tyto strategie jsou ovlivňovány různými aspekty - jsou podmíněny prostředím, dostupností nebo zkušenostmi respondentů. V textu jsou dále představeny motivace a bariéry, které ovlivňují, zda se lidé snaží omezovat svoji spotřebu a minimalizovat tak vyhazování potravin ve svých domácnostech.
Strategie valorizace životního minima v ČR
Kočová, Tereza ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Jeřábek, Hynek (oponent)
Valorizace životního minima je důležitým krokem pro správné nastavení celé soustavy sociálního systému. V českém prostředí se tomuto tématu nepřikládá dostatečná důležitost. Dokladem tomu může být absence výzkumů zaměřených na systém valorizace. Cílem této práce je navrhnout a otestovat alternativní strategie valorizace životního minima v ČR, což by mohlo pomoci nastínit další postup pro práci s tímto institutem s cílem zlepšení životní úrovně občanů. Práce se zaměřuje na testování tří alternativních strategií. První z nich navrhuje životní minimum valorizovat dle progresu meziroční inflace, druhá varianta upravuje životní minimum dle procentuální změny výdajů 20 % nejchudších domácností a třetí scénář přepočítává aktuální hodnoty tak, že odečítá dospělým 10 % a přičítá dětem 15 %. Tyto scénáře jsem následně testovala v programu SPSS na datech z šetření EU- SILC. Z výsledků vyplívá, že strategie valorizace založená na míře inflace hodnoty životního minima příliš neovlivňuje a rovněž téměř nemění posun osob nad hranici chudoby. Naproti tomu je scénář valorizace dle výdajů nejchudších 20 % velmi efektivní ve zvyšování příjmu nejchudších osob. Poslední alternativa, která přidává 15 % dětem a odebírá 10 % dospělým z aktuálního životního minima, pozitivně působí pouze na problematické skupiny, kterými...
Metody identifikace zainteresovaných stran v evaluaci
Strašilová, Eva ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou identifikace zainteresovaných stran v evaluaci. Nejprve je definován koncept zainteresovaných stran a jsou uvedeny charakteristiky evaluačních přístupů. Následně je uveden postoj světových evaluačních společností k zainteresovaným stranám. Nato jsou uvedeny 4 metody identifikace zainteresovaných stran: 1) Brainstorming, 2) Obecný seznam, 3) Otázky a 4) metoda sněhové koule. Vlastnímu výzkumné šetření se věnuje metodám identifikace zainteresovaných stran v evaluacích v České republice. Zdrojem dat jsou evaluace zabývající se programy OP a ROP. K analýze dat byla použita sekundární a obsahová analýza dat. Výsledkem výzkumu je, že v evaluacích OP a ROP nebyly aplikovány konkrétní metody identifikace zainteresovaných stran. Na základě výsledků výzkumu byl formulován nový postup identifikace zainteresovaných stran v evaluaci.
Změny ve vnímání sociální a distributivní spravedlnosti v ČR po roce 1989
Prokůpková, Zuzana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Tato práce je zaměřena na percepci sociální a distributivní spravedlnosti v ČR po roce 1989, se snahou vymezit případné změny a rozdíly, ke kterým vlivem transformace v názorech lidí došlo. Práce začíná vymezením pojmu sociální a distributivní spravedlnosti, dále se skládá z metodologické a dvou empirických částí. Metodologická část určuje otázky, které jsou ve výzkumu (sekundární analýze) zkoumány, použité datové soubory a vybrané osobnostní charakteristiky. Dále přibližuje realizovaný výzkum focus groups, jeho průběh, vzorek a cílové skupiny. První empirickou částí je sekundární analýza vnímání sociální spravedlnosti s cílem nalézt a identifikovat změny, ke kterým v průběhu devadesátých let došlo a dále určit faktory, na kterých percepce spravedlnosti závisí nebo závisela. Tyto výsledky jsou doplněny pohledem na vnímání spravedlnosti v roce 2005, kdy byl proveden podobný výzkum. Druhá část je tvořena analýzou focus groups, která měla hlouběji nahlédnout do motivů jedinců a zjistit, co konkrétně stojí za jejich přesvědčením o spravedlnosti či nespravedlnosti. V závěru této části je pokus o nelezení modelu jednání při rozhodování o otázkách sociální a distributivní spravedlnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě
Laurová, Lucie ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou hodnot na dvou úrovních. První úroveň se týká hodnotových orientací české a britské společnosti - posouzení, do jaké míry působí liberální tradice a rozdílný stupeň modernizace na hodnoty dospělé populace s cílem zjistit, do jaké míry jsou hodnoty rozdílné. Druhá úroveň se zabývá rozdílností hodnot náctiletých na vesnici a ve městě. Na úrovni dospělých byly zjištěny rozdíly hodnot ve městě a na venkově, z toho důvodu bylo cílem druhé části zjistit, jestli tato rozdílnost vlivem prostředí platí i u dospívajících. První část vychází z analýzy dosud nejnovějších dat EVS z roku 2008, v druhé části byl proveden výzkum mezi dvěma sty žáky osmých tříd základních škol. Výzkum náctiletých potvrdil rozdílnosti v hodnotách vyplývajících z analýzy evropského výzkumu, přičemž generační analýza potvrdila přibližování hodnot na vesnici a ve městě v České republice k Velké Británii v mladé generaci 15 - 29 let. Do budoucna se očekává další sbližování hodnot nezávisle na místě bydliště a větší přiblížení moderní západní Evropě. Klíčová slova: hodnoty, hodnotové orientace, prostředí, město, vesnice, volný čas, životní způsob, modernizace
Jak často a proč byli diskriminováni nejen Češi ? Mezinárodní srovnání před a po 89
Stelzerová, Hana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
"Disaster, war, conflict, complex emergencies and International public health risks."
Quinn V, John Michael ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Chlíbek, Roman (oponent)
PhD dizertační práce, John Michael Quinn V Abstrakt Ve 21. století v rámci oboru hygieny a epidemiologie přináší prevence nemocí, infekčních onemocnění a zdravotních rizik smíšené výsledky. Konvenční i hybridní války, konflikty, složité krizové události a katastrofy nadále představují vážná ohrožení veřejného zdraví a zůstávají oblastí strategického zájmu a znepokojení; epidemiologické studie s tímto konkrétním zaměřením stále chybí. V posledních desetiletích došlo zjevně k paradigmatické změně; na místo hlavních světových mocností, jež rozhodují o globálním dění, které má následně dopad na celosvětové zdraví, se vliv přenesl na více státních a ne-státních 'hráčů' soupeřících o regionální moc a vliv, což možná přispělo ke zvýšení počtu menších a méně závažných konfliktů, které jsou ovšem doprovázeny vysokou morbiditou a úmrtností a vysokou mírou nepřenosných chorob i infekčních onemocnění. Výzkum provedený v rámci tohoto doktorského projektu zahrnuje: 1) dotazníková šetření zaměřená na duševní zdraví a traumata spojená s válečnými konflikty; 2) migraci a vzrůstající potřebu zdravotnického personálu a jejich služeb v konvenčních a hybridních válečných konfliktech; sem spadá i problematika odcházení místních lékařů do zahraničí (odliv mozků / brain-drain), což negativně ovlivňuje zdravotní péči v místech...
Poškození zdraví u profesionálních sportovců, rehabilitace a prevence.
Vaněček, Václav ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šulcová, Margaréta (oponent) ; Bartoš, Miroslav (oponent)
Práce analyzuje dostupná data (celkem 564 záznamů) o úrazech pohybového aparátu u skupiny profesionálních 240 fotbalistů za období 16 let (1997 až 2013) průměrného věku vztaženého k začátku všech hracích sezón 24,3 roku (medián 24.0 roku, rozpětí 16 až 39 let). Byly sledovány proměnné věk, výška, hmotnost, BMI, postavení hráče na hřišti (defenzivní či ofenzivní hráč, brankář), počet zranění (úraz hlezna, kolena, svalu dolní končetiny, zlomenina dolní končetiny, zranění horní končetiny, zranění hlavy, krku a zad, zranění šlach a třísla) a povrch, na kterém k úrazu došlo (suchý - tvrdý, mokrý - měkký, umělý). Pro statistické zpracování dat a vyšetření možných závislostí úrazu na dalších proměnných byla zvolena metoda smíšeného modelu. Vliv zápasu v porovnání s tréninkem znamenal statisticky významně vyšší riziko sezóny s úrazem kolena a současně pokles rizika s rostoucí hodnotou BMI. Vedle statisticky významné proměnné trénink/zápas (zápas znamená větší riziko) závisí riziko úrazu kolena na druhu povrchu, přičemž suchý povrch znamená vyšší riziko úrazu kolene. Zápas je vysoce rizikový i pro úraz hlezna oproti tréninku - suchý povrch, stejně jako v případě úrazu kolene, zvyšuje významně riziko úrazu hlezna. S rostoucím počtem zápasů riziko, že během sezóny dojde k úrazu hlezna, klesá. Menší počet...
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 278 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
1 Tuček, Michael
4 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.