Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 269 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – říjen 2017
Tuček, Milan
V říjnu 2017 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce.Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (66 %) a policie (64 %), nejméně lidé důvěřují církvím (24 %), tisku, televizi a neziskovým organizacím (30-35%).U soudů a bank převažuje důvěra (53 % důvěřuje), u odborů velmi mírně nedůvěra, v hodnocení rádia, výzkumů veřejného mínění a internetu je podíl odpovědí statisticky vyrovnaný.Po březnovém mírném zvýšení důvěry ke všem médiím v říjnu došlo opět k poklesu důvěry k tisku. Po loňském vzestupu důvěry k odborům došlo letos k podobnému snížení. U neziskových organizací poklesla důvěra na zatím nejnižší hodnotu (důvěřuje jim jen necelá třetina dotázaných).
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017
Tuček, Milan
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017
Tuček, Milan
V rámci zářijového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny.
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2017
Tuček, Milan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající po roční zkušenosti postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným loňskou novelou zákona o českém školství. Podobná baterie byla položena v minulém roce, kdy se jednalo o právě zaváděná opatření. Oproti minulému roku byla baterie rozšířena o položky zjišťují názor na inkluzi dětí se speciálními potřebami do běžných škol a názor na povinný poslední roční předškolní výchovy. Už poněkolikáté se výzkum dotazoval na názory občanů na státní maturity a placení školného na veřejných vysokých školách.
Zlomenina proximálního femuru. Výsledky léčby. Sekundární prevence vzniku nových zlomenin proximálního femuru po zlomenině kontralaterálního proximálního femuru
Vaculík, Jan ; Džupa, Valér (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Edelmann, Karel (oponent)
Nízkozátěžové zlomeniny proximálního femuru jsou z nízkozátěžových zlomenin nejzávažnější z hlediska ztráty soběstačnosti, nárůstu mortality a rovněž z ekonomického hlediska. Po zlomenině proximálního femuru dochází k nárůstu rizika vzniku dalších nízkozátěžových zlomenin včetně zlomenin kontralaterálního proximálního femuru. Zlomeniny kontralaterálního proximálního femuru bývají spojovány s ještě vyšší mortalitou ve srovnání se zlomeninou prvního proximálního femuru. Přibližně polovina pacientů se zlomeninou proximálního femuru, již prodělala jinou nízkozátěžovou zlomeninu. Ani u těchto pacientů převážně není léčena osteoporóza, prevence zlomenin u těchto pacientů nebývá zahájena. Pacienti po nízkozátěžové zlomenině si často nejsou vědomi příčin vzniku zlomeniny a nevědí, že je možné preventivními opatřeními snížit riziko vzniku dalších zlomenin. Pacienti s nízkozátěžovou zlomeninu převážně trpí chronickými nemocemi a značná část těchto pacientů trpí kognitivními poruchami. Ze strany praktických lékařů převážně nebývá léčba k prevenci zlomenin poskytována, i když je dostupný dostatek důkazů o účinnosti preventivních opatření. Za účelem sjednocení postupu při prevenci zlomenin byly vypracovány doporučené postupy k prevenci zlomenin po zlomenině proximálního femuru, které byly přijaty odbornými společnostmi....
Souvislosti pracovního a soukromého, rodinného a partnerského života v současné české společnosti
Vohlídalová, Marta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Maříková, Hana (oponent)
Tématem této diplomové práce je vztah pracovního a soukromého, partnerského a rodinného života v současné české společnosti. Česká republika prošla po roce 1989 mnoha proměnami. Oblastmi, do kterých se tyto změny promítly velice výrazně, je svět práce a pracovního života na straně jedné a soukromého a rodinného života na straně druhé. Práce se zaměřuje na to, jak současní lidé pracující v nových pracovních podmínkách, které na českém trhu práce nastaly po roce 1989, a jak hodnotí vliv pracovního života na svůj život soukromý, partnerský a rodinný. Dalším tématem je způsob organizace pracovních kariér v páru a partnerské vztahy v kontextu pracovního života lidí. Součástí práce je též srovnání vybraných Evropských zemí z hlediska míry, do jaké jejich občané pociťují napětí mezi pracovním a rodinným životem. Tato práce je založena na kvantitativní analýze dat ze dvou různých výběrových šetření. První část je primární analýzou dat za Českou Republiku, která pocházejí z reprezentativního výběrového šetření uskutečněného v roce 2005. Mezinárodní srovnání je provedeno na datech z druhého kola Evropského sociálního výzkumu (ESS), které proběhlo na přelomu let 2004 a 2005. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2017
Tuček, Milan
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Součástí šetření byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště.Dvě třetiny veřejnosti hodnotí úroveň nezaměstnanosti jak přiměřenou, šestina jako příliš vysokou, desetina jako příliš nízkou. Oproti minulému roku podíl těch, kteří hodnotí úroveň nezaměstnanosti jako příliš vysokou, poklesl o více než polovinu. Od roku 2013 jde o pokles o 55 procentních bodů.Polovina dotázaných si myslí, že většina nezaměstnaných nemá zájem pracovat. To je dosud nejvyšší podíl, oproti loňsku vzrostl o 10 procentních bodů, oproti roku 2015 se zdvojnásobil. Odhad vývoje nezaměstnanosti v nejbližších dvou letech je následující: polovina (51 %) dotázaných soudí, že bude stejná, necelá čtvrtina (24 %), že se (především mírně) zvýší, více než desetina (13 %) čeká, že se (především mírně) sníží. Všechna zjištění dokazují, že respondenti reflektují současnou velice nízkou míru nezaměstnanosti v ČR, zároveň reflektují i její regionální diference.
Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2017
Tuček, Milan
V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice.Třetina dotázaných si myslí, že Česká republika se nedostatečně stará o životní prostředí, necelé tři pětiny (58 %) se kloní k názoru, že se stará „přiměřeně“.Nejhorší situace je v zatížení ŽP automobilovou dopravou (83 % odpovědí „spíše špatná“ a „velmi špatná“).\nNejpříznivěji je hodnoceno chování občanů k ŽP, úspornost spotřeby občanů, využívání obnovitelných zdrojů a dopad zemědělské výroby – dvě pětiny dotázaných hodnotily situaci „velmi dobře“ nebo „spíše dobře“.Co se týče chování vlastních domácností, naprostá většina z nich třídí běžný odpad (87 % „vždy“ nebo „často“), více než tři čtvrtiny pak i nebezpečný odpad. Naopak jen necelá pětina domácností kupuje „vždy nebo „často“ biopotraviny či omezuje jízdu autem (třetina domácností uvedla odpověď „nikdy“).V posledních třech letech se názory na míru ochrany ŽP, na ekologičnost chování občanů, institucí a vlastní domácnosti více méně nezměnily.
Postoje občanů k trestu smrti – květen 2017
Tuček, Milan
Centrum pro výzkum veřejného mínění zkoumalo v květnovém šetření postoje českých občanů k trestu smrti. Položené otázky se týkaly jednak obec-ného názoru na to, zda by trest smrti v České republice měl existovat, nebo ne, jednak zjišťovaly, nakolik lidé souhlasí, nebo nesouhlasí, s různými konkrétními výroky o trestu smrti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 269 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
4 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.