Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 274 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Hodnoty a hodnotové orientace žáků osmých tříd na vesnici a ve městě
Laurová, Lucie ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Soukup, Petr (oponent)
Tato práce se zabývá problematikou hodnot na dvou úrovních. První úroveň se týká hodnotových orientací české a britské společnosti - posouzení, do jaké míry působí liberální tradice a rozdílný stupeň modernizace na hodnoty dospělé populace s cílem zjistit, do jaké míry jsou hodnoty rozdílné. Druhá úroveň se zabývá rozdílností hodnot náctiletých na vesnici a ve městě. Na úrovni dospělých byly zjištěny rozdíly hodnot ve městě a na venkově, z toho důvodu bylo cílem druhé části zjistit, jestli tato rozdílnost vlivem prostředí platí i u dospívajících. První část vychází z analýzy dosud nejnovějších dat EVS z roku 2008, v druhé části byl proveden výzkum mezi dvěma sty žáky osmých tříd základních škol. Výzkum náctiletých potvrdil rozdílnosti v hodnotách vyplývajících z analýzy evropského výzkumu, přičemž generační analýza potvrdila přibližování hodnot na vesnici a ve městě v České republice k Velké Británii v mladé generaci 15 - 29 let. Do budoucna se očekává další sbližování hodnot nezávisle na místě bydliště a větší přiblížení moderní západní Evropě. Klíčová slova: hodnoty, hodnotové orientace, prostředí, město, vesnice, volný čas, životní způsob, modernizace
Jak často a proč byli diskriminováni nejen Češi ? Mezinárodní srovnání před a po 89
Stelzerová, Hana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd / Smetanovo nábřeží 6, 110 01 Praha 1 info@fsv.cuni.cz, tel: 222 112 111 www.fsv.cuni.cz Dle čl. 4 Opatření rektora č. 6/2010 o Zpřístupnění elektronické databáze závěrečných prací http://www.cuni.cz/UK-3470.html a čl. 1 Opatření děkana 29/2010 se z časového hlediska závěrečné práce dělí do tří skupin: a. "nové práce", tj. práce odevzdávané k obhajobě počínaje 29. 9. 2010, b. "starší práce", tj. práce odevzdané k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010, c. "práce před rokem 2006", tj. práce odevzdané k obhajobě před 1. 1. 2006. V tomto případě jde o "starší práci" odevzdanou k obhajobě od 1. 1. 2006 do 28. 9. 2010. Omlouváme se, ale dokument není v elektronické verzi k dispozici.
"Disaster, war, conflict, complex emergencies and International public health risks."
Quinn V, John Michael ; Bencko, Vladimír (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Chlíbek, Roman (oponent)
PhD dizertační práce, John Michael Quinn V Abstrakt Ve 21. století v rámci oboru hygieny a epidemiologie přináší prevence nemocí, infekčních onemocnění a zdravotních rizik smíšené výsledky. Konvenční i hybridní války, konflikty, složité krizové události a katastrofy nadále představují vážná ohrožení veřejného zdraví a zůstávají oblastí strategického zájmu a znepokojení; epidemiologické studie s tímto konkrétním zaměřením stále chybí. V posledních desetiletích došlo zjevně k paradigmatické změně; na místo hlavních světových mocností, jež rozhodují o globálním dění, které má následně dopad na celosvětové zdraví, se vliv přenesl na více státních a ne-státních 'hráčů' soupeřících o regionální moc a vliv, což možná přispělo ke zvýšení počtu menších a méně závažných konfliktů, které jsou ovšem doprovázeny vysokou morbiditou a úmrtností a vysokou mírou nepřenosných chorob i infekčních onemocnění. Výzkum provedený v rámci tohoto doktorského projektu zahrnuje: 1) dotazníková šetření zaměřená na duševní zdraví a traumata spojená s válečnými konflikty; 2) migraci a vzrůstající potřebu zdravotnického personálu a jejich služeb v konvenčních a hybridních válečných konfliktech; sem spadá i problematika odcházení místních lékařů do zahraničí (odliv mozků / brain-drain), což negativně ovlivňuje zdravotní péči v místech...
Poškození zdraví u profesionálních sportovců, rehabilitace a prevence.
Vaněček, Václav ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šulcová, Margaréta (oponent) ; Bartoš, Miroslav (oponent)
Práce analyzuje dostupná data (celkem 564 záznamů) o úrazech pohybového aparátu u skupiny profesionálních 240 fotbalistů za období 16 let (1997 až 2013) průměrného věku vztaženého k začátku všech hracích sezón 24,3 roku (medián 24.0 roku, rozpětí 16 až 39 let). Byly sledovány proměnné věk, výška, hmotnost, BMI, postavení hráče na hřišti (defenzivní či ofenzivní hráč, brankář), počet zranění (úraz hlezna, kolena, svalu dolní končetiny, zlomenina dolní končetiny, zranění horní končetiny, zranění hlavy, krku a zad, zranění šlach a třísla) a povrch, na kterém k úrazu došlo (suchý - tvrdý, mokrý - měkký, umělý). Pro statistické zpracování dat a vyšetření možných závislostí úrazu na dalších proměnných byla zvolena metoda smíšeného modelu. Vliv zápasu v porovnání s tréninkem znamenal statisticky významně vyšší riziko sezóny s úrazem kolena a současně pokles rizika s rostoucí hodnotou BMI. Vedle statisticky významné proměnné trénink/zápas (zápas znamená větší riziko) závisí riziko úrazu kolena na druhu povrchu, přičemž suchý povrch znamená vyšší riziko úrazu kolene. Zápas je vysoce rizikový i pro úraz hlezna oproti tréninku - suchý povrch, stejně jako v případě úrazu kolene, zvyšuje významně riziko úrazu hlezna. S rostoucím počtem zápasů riziko, že během sezóny dojde k úrazu hlezna, klesá. Menší počet...
Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice
Soumarová, Andrea ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Šanderová, Jadwiga (oponent)
Diplomová práce s názvem "Faktory ovlivňující nízký počet žen v IT profesích v České republice se soustředí na problematiku vysokého nepoměru mužů a žen v IT profesích na českém pracovním trhu. Na prvních stránkách představuji teoretické směry, které se problematikou zabývají od 80. let 20. století. Dále přibližuji problematiku nízkého počtu žen v IT profesích nejen v České republice, ale stručně komentuji hledání řešení situace také na mezinárodní úrovni. Nedílnou součástí textu je popis aktuálního stavu na pracovním trhu v České republice. V poslední řadě rozvádím jednotlivé faktory, které ovlivňují ženy při výběru budoucího povolání a brání jim vstupu do oboru informačních technologií. Součástí práce je výzkumné šetření, které přináší podrobné informace o zkušenostech žen, které pracují v IT profesích v České republice. Teoretickým východiskem mé diplomové práce je koncept genderu, podle kterého nejsou schopnosti a vlastnosti, které stereotypně připisujeme mužům a ženám biologicky dané, ale společensky utvářené.
Důvěra k vybraným institucím veřejného života – říjen 2017
Tuček, Milan
V říjnu 2017 byla součástí pravidelného šetření CVVM otázka zjišťující důvěru občanů ve vybrané společenské instituce.Největší důvěře ze zkoumaných veřejných institucí se těší armáda (66 %) a policie (64 %), nejméně lidé důvěřují církvím (24 %), tisku, televizi a neziskovým organizacím (30-35%).U soudů a bank převažuje důvěra (53 % důvěřuje), u odborů velmi mírně nedůvěra, v hodnocení rádia, výzkumů veřejného mínění a internetu je podíl odpovědí statisticky vyrovnaný.Po březnovém mírném zvýšení důvěry ke všem médiím v říjnu došlo opět k poklesu důvěry k tisku. Po loňském vzestupu důvěry k odborům došlo letos k podobnému snížení. U neziskových organizací poklesla důvěra na zatím nejnižší hodnotu (důvěřuje jim jen necelá třetina dotázaných).
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2017
Tuček, Milan
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti – září 2017
Tuček, Milan
V rámci zářijového šetření se CVVM zabývalo otázkou vzájemného soužití romské menšiny s ostatními obyvateli ČR, dále se věnovalo názorům na možnosti, které Romové mají v české společnosti, a zjišťovalo postoje veřejnosti k tomu, jak vláda a místní samosprávy řeší problematiku romské menšiny.
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2017
Tuček, Milan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající po roční zkušenosti postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným loňskou novelou zákona o českém školství. Podobná baterie byla položena v minulém roce, kdy se jednalo o právě zaváděná opatření. Oproti minulému roku byla baterie rozšířena o položky zjišťují názor na inkluzi dětí se speciálními potřebami do běžných škol a názor na povinný poslední roční předškolní výchovy. Už poněkolikáté se výzkum dotazoval na názory občanů na státní maturity a placení školného na veřejných vysokých školách.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 274 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
4 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.