Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 248 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Vliv nízkých očekávání na vzdělání českých Romů a australských Aboridžinců
Rambousková, Hana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou vzdělávání dvou etnických minorit žijících v odlišných majoritních společnostech a v různých částech světa - českých Romů a australských Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. Autorka představuje známé sociologické kritické teorie vzdělání a pojednává o historii zkoumaných menšin a vývoji přístupů majoritní společnosti k těmto menšinám. Zaměřuje se na důsledky diskriminace menšin v oblasti vzdělání. Ukazuje jak podobnosti mezi životními podmínkami zkoumaných menšin v České republice a Austrálii, tak některé odlišnosti vyplývající z rozdílných společenských poměrů. Jedním ze společných rysů obou menšin je nízká úroveň vzdělání, která negativně ovlivňuje všechny oblasti jejich života (např. zaměstnanost, podmínky bydlení, zdraví a délku dožití). Na dvou případových studiích autorka dokládá, že špatná úroveň vzdělání příslušníků minorit je důsledkem nesprávné vzdělávací politiky ve zkoumaných zemích. Hlavní příčinou neúspěchu romských děti v českých školách a dětí Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu není jejich neschopnost, ale nízká očekávání jejich učitelů, kteří na ně záměrně kladou nízké nároky a rodiče utvrdí v přesvědčení, že jejich děti nemají dostatečné schopnosti, aby dosáhly vyššího vzdělání a lepšího postavení ve společnosti. Dvě případové studie ukazují,...
Individual food self-sufficiency in Czech Republic: case study of permaculture oriented families and individuals
Soukup Tůmová, Terézia ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent)
Táto diplomová práca je deskriptívnou prípadovou štúdiou permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov, snažiacich sa o dosahovanie potravinovej sebestačnosti v rámci Českej republiky. Jej cieľom je popísať životný štýl ašpirujúcich samozásobiteľov, odkazujúcich sa v svojom snažení na permakultúrne princípy trvale udržateľného rozvoja a tvorby poľnohospodárskych systémov. Sústredí sa pritom na popis ekonomických a vecných pomerov daných domácností, stratégií a postupov pri dosahovaní potravinovej sebestačnosti a motivácií a prekážok s tým spojených. Vychádza z pozorovania a rozhovorov prevádzaných v 8 permakultúrnych domácnostiach.
Postoj lidí k agenturám práce a agenturnímu zaměstnávání v České republice
Lexová, Adéla ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Agenturní zaměstnávání je unikátní flexibilní nástroj schopný rychle reagovat na měnící se podmínky a požadavky současného trhu práce. Zároveň poskytuje flexibilní úvazky a zaměstnání nejen rizikovým skupinám na trhu práce, čímž pomáhá snižovat nezaměstnanost. Flexibilita agenturního zaměstnávání je však provázena vysokou mírou nejistoty. V České republice je agenturní zaměstnávání zatím nedoceněno a jeho využívání nedosahuje úrovně většiny Evropských zemí. Důvodem mohou být předsudky a stereotypy české společnosti založené na generalizaci protiprávního počínání některých agentur práce na všechny agentury a důležitost jistoty zaměstnání pro většinu české populace. Cílem práce bylo odhalit a analyzovat postoj a důvěru lidí v agentury práce a agenturní zaměstnávání. Výsledky vlastního reprezentativního šetření ukázaly, že lidé v ČR agenturám práce spíše nedůvěřují, spíše by se na ně neobrátili při hledání zaměstnání a spíše by se nenechali zaměstnat formou agenturního zaměstnávání. Jejich postoj se poté odlišuje v závislosti na jejich přímé zkušenosti s agenturním zaměstnáváním, povědomí o jeho fungování a sociodemografických charakteristikách, konkrétně na pohlaví, vzdělání a osobním příjmu. Vytvořená typologie ukázala, že lidé mají pozitivní či negativní postoj na základě pohlaví, vzdělání a velikosti místa...
Analýza potřeb subjektů usilujících o získání statusu v rámci kampaně Fairtradová města
Chmel, Václav ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v jejím úvodu představeny od globálních témat, přes koncept fair trade, až k předmětu výzkumu. Autor uvádí, jak nad postupem práce přemýšlel a proč si jako interpretační rámec analýzy dat vybírá systémovou teorii a teorii autopoiesis. Metodicky práce navazuje na přístup analýzy potřeb, jehož interpretační možnosti jsou také později využity. Před samotnou realizací kvalitativních rozhovorů, jakožto hlavní výzkumné metody, se autor zaměřuje na tvorbu hypotéz, které mu slouží jako vodítka pro výzkum. Používá k tomu zejména analýzu dostupných zdrojů. Pro tvorbu hypotéz jsou využity i výsledky vlastní kvantitativní analýzy dat využívající konfirmační faktorovou a logistickou regresní analýzu. Jsou provedeny kvalitativní rozhovory a po tematické analýze je celý problém důkladně analyzován výše zmíněnými postupy. Byly zjištěny, popsány a zhodnoceny potřeby subjektů zapojených do kampaně.
Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací
Pokorná, Kateřina ; Šanderová, Jadwiga (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Diplomová práce "Jak se aktivní senioři vyrovnávají se stereotypizací" představuje pohled aktivních seniorů na problematiku ageismu v české společnosti. Na základě analýzy polostrukturovaných rozhovorů ukazuje, že aktivní senioři nepovažují nerovnosti za významný problém hlavně z důvodu svého životního optimismu, který jim pomáhá stereotypy překonat. Dalším významným uplatňovaným způsobem je budování distance mezi respondenty jakožto aktivními seniory a zbytkem seniorské populace, na kterou nahlížejí pohledem shodným se zbytkem české společnosti. Představa, že na ně samotné předsudky neplatí, ale na jiné seniory ano, způsobuje ve svém důsledku reprodukci stereotypního pohledu na staré lidi, a aktivní senioři jsou současně prezentováni jako něco výlučného. Glorifikaci aktivního životního stylu ve stáří nepovažuji za přímý vliv trendu aktivního stárnutí, neboť všichni respondenti byli velmi činorodí v průběhu celého svého života. Byť se aktivní senioři prezentují jako otevření vůči společnosti, tak upřednostňují trávení volného času s ostatními (aktivními) lidmi svého věku. I přes proklamovanou asertivitu se často v konfrontaci s diskriminací chovají pasivně, či se očekávané nepříjemné situaci předem vyhnou.
Doping ve fitness a rekreační sport : obsahová analýza českých videí na YouTube
Miček, Jakub ; Balon, Jan (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Bibliografický záznam MIČEK, Jakub. Doping ve fitness a rekreační sport: obsahová analýza českých videí na YouTube. Praha, 2016. 48 s. Bakalářská práce (Bc.) Univerzita Karlova. Fakulta sociálních věd, Institut sociologických důvodů. Katedra sociologie. Vedoucí bakalářské práce PhDr. Mgr. Jan Balon, Ph.D. Abstrakt Fitness a YouTube jsou v současné době velice populární oblasti zájmů. I přes choulostivost problematiky dopingu se na toto téma tvoří různá videa, která jsou právě publikovaná na webové stránce YouTube. Převážná část výzkumů je orientována na vrcholový sport a rekreační sport s výrazně větší členskou základnou zůstává opomíjen. Jelikož mají rekreační sportovci ve srovnání s vrcholovými omezenější prostředky při získávání informací, YouTube se stává v tomto ohledu vhodným zdrojem, který ale není příliš vědecky probádaný. Tato práce se tak zabývá českými youtube videi zaměřenými na vztah fitnessu a dopingu. Poznatky jsou zjišťovány na základě obsahové analýzy nalezených videí různých autorů. Práce interpretuje výroky a informace, které se dostávají směrem k divákům. Dále dochází k využití těchto informací při práci s hypotézou: Autoři youtube videí můžou motivovat jejich diváky k užívání dopingu. Je zde také rozebráno, jestli může dojít ke zneužití výroků k užívání podpůrných látek.
Konstrukce identity dlouhodobě zaměstnaných Romů v Litvínově
Gonsiorová, Olga ; Cirklová, Jitka (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Autorka se v práci zabývá konstrukcí identity dlouhodobě zaměstnaných Romů ve městě Litvínov. Vychází z předpokladu, podpořeného několika výzkumy, že ve městě Litvínov, které se nachází v severních Čechách, budou Romové poměrně silně stigmatizováni. Jedno z nejsilnějších stigmat mezi obyvateli severních Čech je přesvědčení, že Romové nepracují. Romové, kteří jsou dlouhodobě zaměstnaní, se tomuto předsudku alespoň částečně vymykají. Přesto je jejich etnický původ na první pohled viditelný a jsou proto do jisté míry stále zařazováni mezi stigmatizovanou etnickou menšinu. Autorka se v teoretické části práce soustředí na to, aby čtenáře seznámila s teoretickými východisky zkoumání sociologického konceptu identity. V této části také čtenáři přibližuje romskou menšinu žijící v Česku. V praktické části se potom autorka soustředí zejména na svůj vlastní výzkum, v jehož rámci provedla šest hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s dlouhodobě zaměstnanými Romy z Litvínova, na jejichž základě dochází k zodpovězení svých stanovených výzkumných otázek.
Vliv nekoedukovaných turistických oddílu na vytváření identity jejich členů - případová studie
Švorcová, Tereza ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent)
Předkládaná diplomová práce se zabývá vlivem nekoedukovaných turistických oddílů na vytváření identity jejich členů. Cílem práce je odhalit, jaký vliv má na děti jejich členství v nekoedukovaném turistickém oddíle. Jak tato volnočasová aktivita ovlivňuje jejich identitu a také jaký má dopad na vývoj dětí. Teoretická část práce je věnována socializaci, sociálnímu prostředí, genderu, genderové socializaci a genderovým stereotypům. Dále vlivu vrstevníků a vrstevnických skupin na socializaci dětí a problematice správného využití volného času. Pro účely práce byly provedeny polostrukturované rozhovory se všemi stranami, které se podílejí na fungování těchto oddílů, tedy vedoucími, instruktory, rodiči a samozřejmě též současnými i bývalými členy a členkami oddílů. Pro porovnání některých výpovědí, byl proveden rozhovor s vedoucí oddílu, který funguje velmi podobně, ale je nekoedukovaný. Výsledky ukázaly, že nekoedukované oddíly jsou pro děti přínosem, neboť díky nim mají příležitost, dostat se k činnostem, které v běžné společnosti většinou zastávají příslušníci opačného pohlaví. To vše navíc bez zatížení genderově motivovanými společenskými předsudky. Velký vliv na chod oddílu, charakter provozovaných činností a potažmo i na vývoj dětí a formování jejich identity má smýšlení a přístup vedoucích. V...
Proměna partnerství - mezigenerační srovnání
Ešnerová, Aneta ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Vohlídalová, Marta (oponent)
Tato diplomová práce se věnuje proměnám partnerství mezi dvěma generacemi mužů a žen, kteří se narodili v letech 1960 - 1965 a v období mezi lety 1985 - 1990. Předkládaná práce se zaměřuje především na to, jak druhá demografická tranzice a výrazné společenské změny ve společnosti po roce 1989, ovlivnily intimní životy a partnerství jedinců v České republice. Pozornost je věnována zejména proměně načasování jednotlivých životních tranzic, které se posunuly do vyššího věku a tedy proměnám životních drah, zkušenostem s různými typy partnerství, okolnostem vstupu do partnerství a vlivu moderních technologií a pokroku ve zdravotnictví (v oblasti reprodukce) na intimní život. Práce se zabývá také tím, jak životní plány, hodnoty a priority ovlivňuji partnerské biografie jedinců z různých generací. K naplnění cíle je využita kvalitativní metodologie, konkrétně narativní rozhovory se 16 muži a ženami ze dvou výše uvedených generací.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 248 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
3 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.