Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 256 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kouření a hmotnost.
Pánková, Alexandra ; Králíková, Eva (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Kolek, Vitezslav (oponent)
Užívání tabáku úzce souvisí se změnami tělesné hmotnosti. Po zanechání kouření dochází u většiny pacientů k nežádoucímu váhovému přírůstku, avšak mechanismy vedoucí k hmotnostním změnám při odvykání jsou pochopeny pouze částečně. Několik hypotéz naznačilo dočasné zvýšení krevního tlaku po zanechání kouření. Navíc, obavy z váhového přírůstku po přerušení kouření jsou časté a mohou ovlivnit úspěšnost léčby závislosti na tabáku. Cílem naší práce bylo sledovat změny hmotnosti v závislosti na kouření, jejich možné prediktory, zhodnotit prevalenci hypertenze v závislosti na kuřáckém statusu, popsat změny hladin inkretinů a vybraných hormonálních parametrů po tříměsíční abstinenci a konečně zjistit prevalenci obav ze zvýšení hmotnosti po zanechání kouření a faktory spjaté s jejich výskytem. Sledovali a vyhodnocovali jsme vybrané parametry (anamnestické, dotazníkové, antropometrické, biochemické, hormonální) a hodnotili jejich změnu během úspěšné léčby závislosti na tabáku. Prokázali jsme, že po přerušení užívání tabáku se u naprosté většiny pacientů dostaví váhový přírůstek a dále i to, že více závislí kuřáci nebo ti s minimální fyzickou aktivitou jsou ve zvýšeném riziku vzestupu hmotnosti během odvykání. Získané výsledky svědčí i pro to, že prevalence diagnózy hypertenze se dle kuřáckého statusu po...
Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práýce
Kolomazník, Tomáš ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Numerato, Dino (oponent)
Autor práce: Bc. Tomáš Kolomazník Název práce: Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce Anotace (abstrakt) Diplomová práce "Bariéry dalšího vzdělávání nezaměstnaných z hlediska věku ohrožených na trhu práce" zkoumá bariéry vzdělávání v České republice u skupin nezaměstnaných ve věku 15-25 let a 50-64 let, které jsou často označovány jako znevýhodněné na trhu práce. Obě věkové skupiny se vyznačují nízkou mírou účasti na dalším vzdělávání, zároveň mají velmi specifické potřeby a problémy. Cílem této práce je identifikovat nejčastější bariéry ve vzdělávání obou skupin, zjistit, jaké jsou mezi nimi rozdíly a prozkoumat jejich sociodemografické prediktory. Pro statistickou analýzu byla využita data z výzkumu Kooperace realizovaného Fondem dalšího vzdělávání. V první části jsou vymezeny pojmy další vzdělávání, osoby ohrožené na trhu práce a představeny různé koncepty bariér ve vzdělávání. Dále jsou v práci představeny nejdůležitější výzkumy dalšího vzdělávání realizované v ČR. V praktické části bylo prozkoumáno sedm dimenzí bariér, kterými jsou nedostatek sebevědomí, nedostatečná relevance nabídky dalšího vzdělávání, nedostatek časových možností, nízká osobní priorita dalšího vzdělávání, finanční bariéra, nedostatečná informovanost o možnostech dalšího vzdělávání a...
Specifické problémy sociologického výzkumu týrání zvířat a návrh jejich řešení
Obermajerová, Kristýna ; Cejp, Martin (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá problematikou sociologického výzkumu týrání zvířat. V jejím rámci jsou identifikovány základní problémy, se kterými se tento výzkum musí vyrovnávat, tyto jsou detailně popsány a následně je navrženo řešení v podobě vytvoření nového výzkumného nástroje. Následně je učiněn pokus o validizaci tohoto nově vytvořeného výzkumného nástroje, jsou shrnuty jeho nedostatky i přednosti a je provedena diskuse dalšího možného výzkumu v této oblasti. V teoretické části práce je problém týrání zvířat představen nejdříve v historickém kontextu a následně je představeno shrnutí základních problémů sociologického zkoumání tohoto fenoménu. Závěrečná kapitola této části se zabývá otázkou etických aspektů výzkumu týrání zvířat. V metodologické části je představen postup rozvržení provedeného výzkumu, proces tvorby nového výzkumného nástroje a jsou zde popsány použité metody a přístupy. V analytické části jsou pak shrnuty poznatky získané v rámci kognitivních rozhovorů, které byly provedeny za účelem validizace nově vytvořeného výzkumného nástroje. Jsou diskutovány přínosy a limity nového nástroje a jsou učiněny návrhy na další pokračování ve výzkumu této problematiky.
Vývoj postojů české populace k tabáku a jeho užívání
Bureš, Roman ; Nekola, Martin (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Na kouření se dá nahlížet z mnoha směrů. Jsou zde patrné důsledky sociální, politické, zdravotní, ekonomické. Tabák je lidstvu znám již několik staletí, stejně tak dlouho mají lidé vůči tabáku nebo kouření určité postoje. V bakalářské práci se autor snaží nastínit vývoj diskuze kolem tabáku a jeho škodlivosti a především s ním spojený vývoj postojů. Cílem práce je popsat vývoj postojů české populace k tabáku a jeho užívání v analyzovaném období. Autor předpokládá, že se postoje k tabáku stávají více negativními než v minulosti. Tuto hypotézu autor opírá o teorii denormalizace. Autor dále popisuje denormalizaci tabáku a diskuzi, která kolem ní v nedávné minulosti probíhala. Výzkum je prováděn za pomoci analýzy sekundárních dat Sociologického ústavu Akademie Věd České republiky. Autor zkoumá kromě samotného vývoje postojů k tabáku a jeho užívání také vliv několika faktorů na postoje k tabáku a jeho užívání. Mezi těmito faktory můžeme najít věk, pohlaví a to, zda jde respondent kuřák či nekuřák. Kromě toho autor zkoumá, zda v české populaci jsou patrné postojové složky denormalizace tabáku.
Fenomén bezdětnosti v české společnosti
Hašková, Hana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Čermáková, Marie (oponent)
Mým výzkumným cílem se stalo jednak prozkoumání faktorů, které přispívají k prodlužování období bezdětnosti a případně k bezdětnosti celoživotní, a jednak rozšíření kategorizace bezdětných tak, aby lépe zachycovala životní příběhy a rozumění vlastní bezdětnosti těch, kteří děti nemají. Zaměření mých výzkumných otázek mne vedlo k využití dat a metodických postupů jak kvantitativní, tak i kvalitativní povahy. Kvalitativní analýza dat mě postupně vedla k formulaci dalších dílčích výzkumných otázek, které sice nebyly na začátku výzkumu formulovány, ale postupně se vynořovaly z dat jako podstatné, zajímavé a rozvíjející mé dosavadní vědění o (prodlužování anebo volbách) bezdětnosti. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Vliv nízkých očekávání na vzdělání českých Romů a australských Aboridžinců
Rambousková, Hana ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent)
Diplomová práce se zabývá otázkou vzdělávání dvou etnických minorit žijících v odlišných majoritních společnostech a v různých částech světa - českých Romů a australských Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu. Autorka představuje známé sociologické kritické teorie vzdělání a pojednává o historii zkoumaných menšin a vývoji přístupů majoritní společnosti k těmto menšinám. Zaměřuje se na důsledky diskriminace menšin v oblasti vzdělání. Ukazuje jak podobnosti mezi životními podmínkami zkoumaných menšin v České republice a Austrálii, tak některé odlišnosti vyplývající z rozdílných společenských poměrů. Jedním ze společných rysů obou menšin je nízká úroveň vzdělání, která negativně ovlivňuje všechny oblasti jejich života (např. zaměstnanost, podmínky bydlení, zdraví a délku dožití). Na dvou případových studiích autorka dokládá, že špatná úroveň vzdělání příslušníků minorit je důsledkem nesprávné vzdělávací politiky ve zkoumaných zemích. Hlavní příčinou neúspěchu romských děti v českých školách a dětí Aboridžinců a Ostrovanů Torresova průlivu není jejich neschopnost, ale nízká očekávání jejich učitelů, kteří na ně záměrně kladou nízké nároky a rodiče utvrdí v přesvědčení, že jejich děti nemají dostatečné schopnosti, aby dosáhly vyššího vzdělání a lepšího postavení ve společnosti. Dvě případové studie ukazují,...
Individual food self-sufficiency in Czech Republic: case study of permaculture oriented families and individuals
Soukup Tůmová, Terézia ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kandert, Josef (oponent)
Táto diplomová práca je deskriptívnou prípadovou štúdiou permakultúrne orientovaných rodín a jednotlivcov, snažiacich sa o dosahovanie potravinovej sebestačnosti v rámci Českej republiky. Jej cieľom je popísať životný štýl ašpirujúcich samozásobiteľov, odkazujúcich sa v svojom snažení na permakultúrne princípy trvale udržateľného rozvoja a tvorby poľnohospodárskych systémov. Sústredí sa pritom na popis ekonomických a vecných pomerov daných domácností, stratégií a postupov pri dosahovaní potravinovej sebestačnosti a motivácií a prekážok s tým spojených. Vychádza z pozorovania a rozhovorov prevádzaných v 8 permakultúrnych domácnostiach.
Postoj lidí k agenturám práce a agenturnímu zaměstnávání v České republice
Lexová, Adéla ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
Agenturní zaměstnávání je unikátní flexibilní nástroj schopný rychle reagovat na měnící se podmínky a požadavky současného trhu práce. Zároveň poskytuje flexibilní úvazky a zaměstnání nejen rizikovým skupinám na trhu práce, čímž pomáhá snižovat nezaměstnanost. Flexibilita agenturního zaměstnávání je však provázena vysokou mírou nejistoty. V České republice je agenturní zaměstnávání zatím nedoceněno a jeho využívání nedosahuje úrovně většiny Evropských zemí. Důvodem mohou být předsudky a stereotypy české společnosti založené na generalizaci protiprávního počínání některých agentur práce na všechny agentury a důležitost jistoty zaměstnání pro většinu české populace. Cílem práce bylo odhalit a analyzovat postoj a důvěru lidí v agentury práce a agenturní zaměstnávání. Výsledky vlastního reprezentativního šetření ukázaly, že lidé v ČR agenturám práce spíše nedůvěřují, spíše by se na ně neobrátili při hledání zaměstnání a spíše by se nenechali zaměstnat formou agenturního zaměstnávání. Jejich postoj se poté odlišuje v závislosti na jejich přímé zkušenosti s agenturním zaměstnáváním, povědomí o jeho fungování a sociodemografických charakteristikách, konkrétně na pohlaví, vzdělání a osobním příjmu. Vytvořená typologie ukázala, že lidé mají pozitivní či negativní postoj na základě pohlaví, vzdělání a velikosti místa...
Analýza potřeb subjektů usilujících o získání statusu v rámci kampaně Fairtradová města
Chmel, Václav ; Remr, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Práce analyzuje potřeby měst, škol a místních církevních sborů zapojených do kampaně Fairtradová města. Tato práce je koncipována v širokých souvislostech, které jsou v jejím úvodu představeny od globálních témat, přes koncept fair trade, až k předmětu výzkumu. Autor uvádí, jak nad postupem práce přemýšlel a proč si jako interpretační rámec analýzy dat vybírá systémovou teorii a teorii autopoiesis. Metodicky práce navazuje na přístup analýzy potřeb, jehož interpretační možnosti jsou také později využity. Před samotnou realizací kvalitativních rozhovorů, jakožto hlavní výzkumné metody, se autor zaměřuje na tvorbu hypotéz, které mu slouží jako vodítka pro výzkum. Používá k tomu zejména analýzu dostupných zdrojů. Pro tvorbu hypotéz jsou využity i výsledky vlastní kvantitativní analýzy dat využívající konfirmační faktorovou a logistickou regresní analýzu. Jsou provedeny kvalitativní rozhovory a po tematické analýze je celý problém důkladně analyzován výše zmíněnými postupy. Byly zjištěny, popsány a zhodnoceny potřeby subjektů zapojených do kampaně.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 256 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
4 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.