Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 154 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Míra naléhavosti různých oblastí veřejného života – únor 2017
Tuček, Milan
Do svého pravidelného únorového výzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění zařadilo otázku, v níž obyvatelé ČR hodnotili, jak moc je naléhavé zabývat se vybranými oblastmi veřejného života.
Zájem o politiku a názory na podílení se občanů na rozhodování - únor 2017
Tuček, Milan
V únorovém šetření dotazovalo Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v. v. i., dvě sady otázek týkajících se jednak zájmu občanů o politiku a jednak názoru na podíl politiků a občanů na rozhodování.
Hodnocení vývoje vybraných oblastí veřejného života během uplynulého roku – prosinec 2016
Tuček, Milan
V prosincovém šetření Centra pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i. hodnotili občané České republiky vývoj situace ve vybraných oblastech veřejného života během roku 2016.
Protiraketová základna USA v České republice
Adámek, Stanislav ; Tuček, Milan (vedoucí práce) ; Kuchař, Pavel (oponent)
V současné diskuzi sociální diferenciace životních stylů a vkusu lze rozeznat dvě základní teoretické pozice. Homologická teorie odvozená z myšlení Pierra Bourdieu předpokládá velký překryv mezi společenskou hierarchií a hierarchií kulturní spotřeby. Naopak úvahy postmodemích autorů jako je Beck či Bauman hovoří o procesu individualizace, který do značné míry oslabuje vztah mezí sociálním postavením jednotlivce a jeho životním stylem. Autor se v této práci snaží posoudit empirickou věrohodnost těchto antagonistických pozic. Z marketingových dat o spotřebních preferencích MML 2004 konstruuje typologii životních stylů české populace. Za pomocí multinomické logistické regrese zjišťuje míru ovlivnění těchto typů sociodemografickými charakteristikami respondentů. Ukazuje, že vzdělání a příjem respondentů diferencuje jejich životní styl. Zdaleka se ale nejedná 0 nejdůležitější determinantu. Fáze životního cyklu má na respondentův životní styl větší vliv než obě socioekonomické charakteristiky dohromady. Stejně tak je do značné míry odlišný od ostatních životní styl Pražanů, a to 1 při kontrole příjmu a vzdělání. Na základě analyzovaných dat tedy nelze přijmout postmoderní představu individualizace. Ani úzkou souvislost sociálního postavení a životního stylu předpokládanou homologickou teorií ale nelze potvrdit....
Působení skupinových mentalit v ČR po roce 1989
Černý, Jiří ; Šubrt, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent) ; Marada, Radim (oponent)
Disertační práce si klade za cíl popsat a analyzovat působení mentalit vybraných sociálních skupin jako jednoho z kulturně sociálních procesů transformace české společnosti po roce 1989. Mentality jsou popisovány prostřednictvím jejich odrazů v postojích a politických či ekonomických aktivitách jednotlivých sociálních skupin (definovaných podle socioprofesního statusu, subjektivního sociálního zařazení a věku), a to v národním i mezinárodním kontextu. V sociologii mělo zkoumání lidských kolektivit svůj vývoj, práce proto nejprve podává přehled vybraných sociologických teorií z této oblasti. Rozbor teoretických přístupů k dané problematice vedl k návrhu operacionalizace pojmu mentalita, a to konkrétně v sociologickém kontextu mentalit skupinových. Mentality lze považovat za taková schémata vnímání, myšlení a jednání, která jsou typická pro určitou skupinu lidí a relativně stabilní v čase. Byly stanoveny tři strukturní dimenze, ve kterých je vhodné projevy mentalit zkoumat - jedná se o skupinovou identitu, legitimitu organizace skupiny a dosahování skupinových cílů. Kvalitativní sonda, realizovaná v letech 2003-2004 formou hloubkových rozhovorů s reprezentanty různých sociálních skupin, ukázala, že zdroje utváření mentality leží jednak v reinterpretaci životních zkušeností skupiny, jednak ve vnímání a...
Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace
Vinopal, Jiří ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Jeřábek, Emil (oponent) ; Tuček, Milan (oponent)
Disertační práce shrnuje výsledky autorova několikaletého studia kognitivních přístupů v metodologii průzkumů, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Na jedné straně systematicky zpracovává celou oblast kognitivních přístupů v podobě jejich zdrojů, východisek, teoretických koncepcí i metodologického aparátu, na druhé straně do tohoto proudu přispívá technikou okamžité validizace. V úvodní části práce je tématika kognitivních přístupů vsazena do celkového rámce výzkumné chyby, čímž dochází k propojení kategorie standardizovaného dotazování s obecnějším metodologickým kontextem kvality výzkumných šetření. V následujících kapitolách jsou postupně probrány historické zdroje, kořeny a východiska kognitivních přístupů, jejich základní teoretické koncepce a metodologická výbava. V závěru je pak celkově zhodnoceno jejich postavení v současné výzkumné metodologii. Hlavní pozornost je věnována situaci dotazování, která je chápána jako dualistická: definovány a popsány jsou jak aspekty kognitivní (zpracování informace a zodpovídání dotazů), tak také interakční (sociální setkání tazatele/výzkumníka a dotazovaného). Průběh kognitivních procesů je definován v souladu s převládajícími psychologickými koncepcemi a výklad vlivů působících na mentální procesy respondentů a jejich odpovídání se tak pohybuje ve sledu:...
Kognitivní přístupy v metodologii výzkumných šetření: metoda okamžité validizace
Vinopal, Jiří ; Buriánek, Jiří (vedoucí práce) ; Jeřábek, Emil (oponent) ; Tuček, Milan (oponent)
Disertační práce shrnuje výsledky autorova několikaletého studia kognitivních přístupů v metodologii průzkumů, a to jak v rovině teoretické, tak praktické. Na jedné straně systematicky zpracovává celou oblast kognitivních přístupů v podobě jejich zdrojů, východisek, teoretických koncepcí i metodologického aparátu, na druhé straně do tohoto proudu přispívá technikou okamžité validizace. V úvodní části práce je tématika kognitivních přístupů vsazena do celkového rámce výzkumné chyby, čímž dochází k propojení kategorie standardizovaného dotazování s obecnějším metodologickým kontextem kvality výzkumných šetření. V následujících kapitolách jsou postupně probrány historické zdroje, kořeny a východiska kognitivních přístupů, jejich základní teoretické koncepce a metodologická výbava. V závěru je pak celkově zhodnoceno jejich postavení v současné výzkumné metodologii. Hlavní pozornost je věnována situaci dotazování, která je chápána jako dualistická: definovány a popsány jsou jak aspekty kognitivní (zpracování informace a zodpovídání dotazů), tak také interakční (sociální setkání tazatele/výzkumníka a dotazovaného). Průběh kognitivních procesů je definován v souladu s převládajícími psychologickými koncepcemi a výklad vlivů působících na mentální procesy respondentů a jejich odpovídání se tak pohybuje ve sledu:...
Reality show
Ondruch, Josef ; Kabele, Jiří (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 154 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.