Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 298 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Názory občanů na úroveň sociálního zabezpečení v ČR a alokaci veřejných prostředků – listopad 2018
Tuček, Milan
V listopadu 2018 zařadilo CVVM do svého pravidelného šetření jako každý rok blok otázek týkajících se sociální politiky. V rámci tohoto bloku jsme se ptali na to, v jaké míře je podle občanů České republiky zajištěno sociální zabezpečení v jednotlivých oblastech, i na hodnocení úrovně sociální politiky celkově. Zároveň jsme do výzkumu zařadili blok otázek zjišťující, v jakých oblastech by se měly navýšit či snížit finanční prostředky z veřejných zdrojů s cílem ukotvit oblast sociálních politik v rámci hodnocení výdajů státního rozpočtu.
Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky – listopad 2018
Tuček, Milan
V listopadovém výzkumu byla zjišťována priorita, kterou by podle respondentů měly mít jednotlivé oblasti sociální politiky při financování ze státního rozpočtu. V tomto případě měli respondenti z deseti vybraných oblastí sestavit pořadí, přičemž na první místo měli zařadit tu, kterou považují za nejdůležitější, a na desáté místo umístit tu, kterou považují za nejméně důležitou.Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou necelá polovina dotázaných uvedla na prvním nebo druhém místě (přibližně třetina na prvním), za ní následovalo zajištění ve stáří.
Hodnocení některých sociálních podmínek – říjen 2018
Tuček, Milan
Součástí říjnového šetření CVVM byla otázka zjišťující hodnocení možností, které nabízí naše společnost občanům v oblasti bydlení, finančního zabezpečení, zdravotní péče, vzdělávání a uplatnění na trhu práce.
LGBT hnutí v ČR očima aktivistů
Fiala, Jan ; Císař, Ondřej (vedoucí práce) ; Tuček, Milan (oponent)
Práce se zabývá problematikou LGBT hnutí v České republice v kontextu probíhající kampaně "Jsme fér" za rovné manželství. Záměrem bylo pokusit se na základě hloubkových polostrukturovaných rozhovorů s LGBT aktivisty zjistit, jak tito aktivisté vnímají postavení sexuálních menšin v ČR a s tím související situaci českého LGBT hnutí s ohledem na jeho emancipační potenciál. Ukázalo se, že aktivisté citlivě vnímají limity podmíněnosti tolerance české společnosti a že jsou si vědomi proměn společenského a politického kontextu ve vztahu k menšinám. Jednotlivé minority však nejsou veřejností vnímány stejně a dle aktivistů mohou být dokonce LGBT práva nástrojem legitimizace averze vůči jiným menšinám, především náboženským či etnickým. V rovině reflexí strategií probíhající kampaně kladli aktivisté důraz na politický lobbing za rovné manželství s oporou v mobilizaci komunity a utváření kolektivní identity definované právě požadavkem na rovné manželství. Z perspektivy aktivistů je tedy důležitý určitý balanc mezi profesionalizovaným lobbingem a grassroots aktivismem. Ačkoliv dle aktivistů znamená kampaň za rovné manželství dosud největší mobilizaci komunity, vnímají, že na kampaň je kriticky nahlíženo jednak alternativní aktivistickou scénou, které vadí její přílišný "konzervatismus", a také částí komunity,...
Hodnocení životních podmínek v místě bydliště – září 2018
Tuček, Milan
V zářijovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., zajímalo, jak jsou občané České republiky celkově spokojeni se životem v místě svého bydliště a také jak jsou v místě bydliště spokojeni s vybranými životními podmínkami.
Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám – září 2018
Tuček, Milan
V zářijovém šetření CVVM SOÚ AV ČR, v.v.i., položilo baterii otázek zkoumající postoje občanů České republiky k opatřením zavedeným novelou zákona o českém školství. Podobná baterie otázek byla položena poprvé v roce 2016, kdy se jednalo o právě zaváděná opatření. Vloni byla baterie rozšířena o položky zjišťující názor na inkluzi dětí se speciálními potřebami do běžných škol a názor na povinný poslední rok předškolní výchovy. Už poněkolikáté se výzkum dotazoval na názory občanů na společné státní maturity a na placení školného na veřejných vysokých školách.
Ochota přijmout zaměstnání – červen 2018
Tuček, Milan
V rámci červnového výzkumu položilo CVVM respondentům baterii otázek, která zjišťovala, zda by v případě nezaměstnanosti přijali zaměstnání vyžadující jisté ústupky, jako např. práci přesčas, v noci nebo o víkendech či vyšší pracovní tempo, a dále otázku, jakou práci by dotázaný hledal při ztrátě zaměstnání (konkrétní – jakoukoli). Naposledy byly tyto otázky položeny v roce 2015.
Česká veřejnost o nezaměstnanosti – červen 2018
Tuček, Milan
V červnovém šetření se CVVM zabývalo problematikou nezaměstnanosti. Podle zjištění ČSÚ je v současnosti nejnižší míra nezaměstnanosti za posledních 10 let, takže problémem je spíše nedostatek pracovních sil. Součástí pravidelně po roce se opakujícího šetření nezaměstnanosti byl blok otázek mapující názory občanů na současnou úroveň nezaměstnanosti v naší zemi, na její další vývoj, na důvod nezaměstnanosti a na obtížnost nalezení nové práce v místě bydliště.
Hodnocení ochrany životního prostředí – květen 2018
Tuček, Milan
V květnovém šetření se Centrum pro výzkum veřejného mínění SOÚ AV ČR, v.v.i., věnovalo tématu ochrany životního prostředí v České republice.
Postoje k ochraně životního prostředí a jejímu financování – květen 2018
Tuček, Milan
V květnu CVVM v rámci svého šetření zkoumalo postoje české veřejnosti k životnímu prostředí. Do tohoto širšího bloku byla zařazena baterie otázek týkající se obecné ochoty dělat něco pro ochranu životního prostředí. Zároveň jsme zjišťovali názory občanů na financování ochrany životního prostředí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 298 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Tuček, Marek
2 Tuček, Martin
2 Tuček, Matouš
1 Tuček, Michael
4 Tuček, Michal
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.