Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 14 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Variace izotopů stříbra na vybraných přírodních a archeologických vzorcích, metodický přístup
Venhauerová, Petra ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Magna, Tomáš (oponent)
Práce se zaměřuje na vypracování metodických postupů pro stanovování poměrů izotopů stříbra pomocí hmotnostního spektrometru se statickým magnetickým polem a ionizací indukčně vázaného plazmatu (MC-ICP-MS) v Centru stabilních a radiogenních izotopů na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. V práci je proto podrobně popsána metodika přípravy vzorků pro chromatografickou separaci a podmínky jejich následného měření. K měření izotopových poměrů 107 Ag/109 Ag stříbra v jednotlivých vzorcích jsou použity přírodní vzorky hornin z různých lokalit ložisek zlata a stříbra v České republice a Polsku. Dále archeologické nálezy úlomků stříbrných mincí z našeho území. Cílem této práce je zjistit, zdali existuje variace izotopů stříbra jak ve vybraných přírodních vzorcích z různých lokalit, tak i archeologických ekvivalentech. Změřené hodnoty jsou dále korelovány s již publikovanými podobnými přírodními, či archeologickými vzorky. Získaná data v této práci mohou být následně využita k interpretaci geologických procesů (např. fyzikálně-chemická frakcionace během tvoření rud) nebo k identifikaci zdrojových lokalit mincí či dalších archeologických nálezů (např. stříbrné ozdoby). Získané poznatky z této práce poslouží k vylepšení současné metodiky měření izotopů stříbra, tj. zlepšení kalibrace standardu a...
The Origin of Compositional and Textural Zoning of Shallow-Level Granitoid Plutons
Trubač, Jakub ; Janoušek, Vojtěch (vedoucí práce) ; Broska, Igor (oponent) ; Siebel, Wolfgang (oponent)
Základním cílem této Ph.D. práce je přispět k výzkumu formování kompoziční a texturní zonál- nosti mělce uložených plutonů. Procesy vedoucí ke vzniku kompoziční zonálnosti v těchto tělesech jsou zde popisovány jak na úrovni měřítka celého magmatického tělesa (plutonu), tak z hlediska mikroměřítka. Hlavnídůrazvpodrobnějšíchčástechtétoprácejekladennakombinacirůznýchkvantitativních souborů dat ze dvou dobře vybraných plutonů (říčanský pluton ve středočeském plutonickém komplexu a melechovský pluton v moldanubickém batolitu). Detailní studie jsou podpořeny dalším výzkumem plutonů štěnovického a ševětínského a plutonu Čistá. Uvedené příklady shr- nují vývoj variského magmatismu přímo v srdci Českého masivu, od pozdního devonu do ob- dobí permu. Ph.D. práce je založena na kombinaci terénních a strukturních studií (včetně metody anizot- ropie magnetické susceptibility, AMS), texturní analýzy, petrologických, geochronologických a geochemických metod a geofyzikálních výzkumů. Dále byly navrženy a aplikovány matem- atické přístupy k interpretaci geochemických dat, s potenciálním využitím v ostatních mag- matických systémech. Pevně věřím, že tyto souhrnné studie na pečlivě vybraných příkladech mají potenciál poskyt- nout všeobecně užitečné a důkladné porozumění vzniku zonálnosti včetně mechanismů stav- by...
Multiproxy evidence of Late Pleistocene environmental changes in the loess/paleosol sequence of Bůhzdař
Flašarová, Kristýna ; Strouhalová, Barbora (vedoucí práce) ; Trubač, Jakub (oponent)
Sprašové série disponují informacemi o přírodních podmínkách panujících v době jejich vzniku, které tak mohou být využity k rekonstrukci paleoklimatických podmínek a vegetace. K bližšímu poznání ekologických a klimatických změn v pleistocénu je nezbytná hustá síť detailně prozkoumaných profilů sprašových sérií z různých regionů (Frechen, 2011). Cílem této práce je vyplnit mezeru v geografickém rozložení detailně popsaných sérií moderními metodami ve střední Evropě. Zaměřuje se na sprašovou sérii na Bůhzdaři, která leží 9 km SV od Prahy. Tento profil byl naposledy studován v roce 1952 přírodovědcem Vojenem Ložkem. Tato práce používá řadu analýz k vytvoření multiproxy záznamu paleoenviromentálních změn, které jsou archivovány v sérii střídajících se spraší a paleopůd na Bůhzdaři. Ke zjištění klimatických podmínek panujících v době vzniku jednotlivých vrstev jsou použity geochemické analýzy v kombinaci se zrnitostní analýzou. Klíčová slova: sprašové série, Bůhzdař, Česká republika, granulometrie, organický uhlík, XRF, XRD, stabilní izotopy 13 C a 18 O
Chemimus hydrotermálního křemene z Au ložiska Mokrsko-západ stanovený metodou LA-ICP-MS
Štrba, Martin ; Zachariáš, Jiří (vedoucí práce) ; Trubač, Jakub (oponent)
Ložisko Mokrsko-západ, ležící asi 20 km jižně od Prahy, je jedním z nejvýznamnějších ložisek zlata v Českém masívu. Hydrotermální křemenné žíly se zde nacházejí ve dvou typech hostitelských hornin: tonalitech středočeského plutonu (SČP) a amfibolitech jílovského pásma (JP). Na ložisku bylo popsáno několik generací křemenných žil, které se vzájemně liší svou mineralizací. Práce má několik cílů. V první řadě stanovit a porovnat chemismus křemene z různých generací hydrotermálních žil, dále popsat distribuci nejdůležitějších stopových prvků a nakonec určit případné rozdíly v chemismu vzorků odebraných z JP a SČP. Pomocí metody LA-ICP-MS bylo analyzováno 16 vzorků žilného křemene odebraných na ložisku Mokrsko-západ. Bylo provedeno 101 analýz. Z analyzovaných stopových prvků byla největší pozornost věnována Li, Mg, Al, Ca, Fe, Cu, Zn, As, Sb a Pb. Bylo zjištěno, že Al významně ovlivňuje koncentrace většiny prvků. Byla potvrzena pozitivní korelace Al s většinou kovů. U vzorků s vysokou koncentrací Al byly zjištěny i zvýšené koncentrace dalších kovů (Fe, Cu, Zn, Pb) a As, které na ložisku tvoří sulfidickou mineralizaci. U vzorků s nižší koncentrací Al byly obsahy uvedených prvků nízké. Tyto vzorky pravděpodobně náleží starší generaci křemene (Q1). Vzorky s vyššími koncentracemi hliníku a kovů a arsenu...
Mikrochemismus křemene jako metalogenetický indikátor
Pacák, Karel ; Zachariáš, Jiří (vedoucí práce) ; Trubač, Jakub (oponent)
Oblast v okolí středočeského plutonu je jednou z nejvýznamnějších oblastí výskytu ložisek zlata v České republice. Ložiska tvořená hydrotermálním křemenem tvoří soubor dobře prozkoumaných lokalit zachycujících několik ložiskových typů - "intrusion related gold deposit" (ložiska Petráčkova hora a Mokrsko) a "orogenic gold" (ložiska Jílové u Prahy, Kasejovice). Mezi ložiska částečně podobná typu "orogenic gold" patří ložiska Libčice u Nového Knína a Roudný u Vlašimi. Na celkem 38 vzorcích z těchto pěti lokalit bylo provedeno zhruba 228 měření pomocí metody pomocí metody laserové ablace (LA-ICP-MS). Vzorky byly vybrány tak aby představovaly jak hlavní žilovinu s Au zrudněním, tak i pozdější žilovinu málo zrudněnou, nebo bez zrudnění. Na několika lokalitách byl zkoumán i nezrudnělý hydrotermální křemen bez přímé vazby na ložisko, za účelem porovnání chemického složení s rudním křemenem ze stejné oblasti. Hlavní náplní této práce byla in-situ analýza chemického složení jednotlivých generací křemenných žil a statistické porovnání odlišností v rámci jednotlivých ložisek, stejně jako porovnání zkoumaných ložisek navzájem. Celkem bylo měřeno 65 izotopů, nejvýznamnější příměsi v křemeni představují Al (až 2800 ppm), Sb (až 50 ppm), Ti (až 240 pm) a Li (až 280 ppm). Lokálně zvýšené byly i obsahy Ba, Mg, Fe,...
Motivace studentů středních škol ke studiu geologie prostřednictvím korespondenčního semináře
Teliščaková, Martina ; Trubač, Jakub (vedoucí práce) ; Mourek, Jan (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl popsat možnosti zvýšení zájmu středoškolských studentů o další studium geologie, jako možného budoucího profesního zaměření. Vhodným motivačním prostředkem se jeví využití odborného korespondenčního semináře pro získání i rozšíření jejich poznatků. Výzkumná část této práce pak spočívá v samotné aplikaci korespondenčního semináře skrze současná komunikační média (např. webový portál či sociální síť), přímo v prostředí středních škol. Výsledky výzkumu jsou statisticky zpracovány a vyhodnoceny pomocí dotazníkového šetření na modelové střední škole. Klíčová slova: motivace, geologie, korespondenční seminář, střední škola, dotazník
Srovnání leukokrátních granitoidů divergentních a konvergentních rozhraní
Janoušková, Renata ; Kachlík, Václav (vedoucí práce) ; Trubač, Jakub (oponent)
Granitoidy, které patří k jedné z nejvýznaměji zastoupených skupin hornin v kontinentální zemské kůře a zvláště pak v orogénech. Rozdělujeme je do několika základních typů podle jejich minerálního složení, petrografických, petrogenetických znaků, chemického složení a geotektonického prostředí jejich vzniku. Geneticky velmi zajímavým typem granitoidních hornin, jejichž geneze je v současné literatuře široce diskutována, jsou leukokrátní granitoidy. Představují snad s výjimkou části velmi starých archiických granitoidů řady tonalit-trondhjemit- granodiorit produkty extrémní diferenciace magmat, pocházejících z různých krustálních a plášťových zdrojů, případně vznikají mísením magmat z různých zdrojů a reakcemi magmatu s jejich okolím při výstupu. Podle geotektonického prostředí vzniku si je můžeme rozdělit na leukogranitoidy, které vznikají na divergentních rozhraních, zejména na středooceánských hřbetech, a na leukokrátní granitoidy vznikající v konvergentních režimech - ostrovních obloucích a aktivních kontinentálních okrajích. Práce podává petrografickou a geochemickou charakteristiku jednotlivých typů leukogranitoidů, charakterizuje zdroje magmat, prostředí vzniku a hlavní diferenciační procesy, mezi které patří zejména parciální tavení za přítomnosti vody a fluid, frakční krystalizace, míšení...
Tvorba www stránek Geologického parku PřF UK
Poláček, Boris ; Vondrovic, Lukáš (vedoucí práce) ; Trubač, Jakub (oponent)
Bakalářská práce "Tvorba www stránek Geologického parku PřF UK" je zaměřena na prezentaci Geologického parku Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Cílem je popularizace stavby a vývoje Českého masivu. Bakalářská práce je rozdělena do dvou částí: (i) rešeršní část, která je přehledným popisem moderních poznatků o regionálním členění Českého masivu a (ii) praktická část, ve které jsou prezentovány internetové stránky Geologického parku Přírodovědecké fakulty UK. Tyto stránky si kladou za cíl v maximálně možné srozumitelné formě přispět k popularizaci poznatků o geologické stavbě významné části České republiky. Klíčová slova: Český masiv, geologický park

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 14 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trubač, Jakub Bc.
1 Trubač, Jan
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.