Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 287 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Reflexe změny v řízení pedagogického procesu na přelomu osmdesátých a devadesátých let
Kaplanová, Jitka ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Starý, Karel (oponent) ; Pisoňová, Mária (oponent)
Disertační práce se zabývá reflexí změny v řízení pedagogického procesu na přelomu 80. a 90. let. Cílem práce bylo zjistit, jaký vliv má změna společenských, politických a ekonomických podmínek na přelomu 80 a 90. let na pojetí řízení pedagogického procesu. Šlo nám především o objasnění způsobu řízení v historickém kontextu, stanovit, zda jsou příčinou těchto změn pouze koncepční a strategické dokumenty rezortu školství, či stále se proměňující legislativa, nebo zda zde hrají roli i jiné faktory. V teoretické části jsme reflektovali změny v řízení pedagogického procesu od roku 1989 do dnes, provedli deskripci vývoje fenoménu řízení základní školy s akcentací na pedagogický proces. Vycházeli jsme z teoretických přístupů pedagogiky i obecného managementu. Cílem výzkumné části bylo objasnění vztahů, tvorba a deskripce schématu proměny řízení pedagogického procesu vlivem měnících se podmínek po roce 1989. Zvolen byl design kvalitativního výzkumu, jako výzkumná metoda orální historie. Sběr dat se skládal z analýzy a komparace dokumentů a následného provedení hloubkových rozhovorů s řediteli základních škol. Na základě výzkumného šetření byly stanoveny následující hypotézy: H1 - Změna společensko-politicko-ekonomických podmínek má vliv na pojetí pedagogického procesu, H2 - Změny ve společnosti v období...
Strategie řízení a správy školství v ČR - Národní rada vzdělávání
Straková, Eva ; Fryč, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza a komparace již existujících a fungujících Národních rad vzdělávání v zemích Evropské unie a OECD. Práce dále shrnuje dosavadní poznatky o diskusi a realizaci Rady v České republice. Nabízí vhled do historie vývoje správy a řízení školství v České republice od roku 1918 po současnost s přiblížením změn, které nastaly po listopadových událostech roku 1989. Výstupem je návrh koncepce možné budoucí Národní rady vzdělávání České republiky, který je zpracován na podkladě výsledků provedené analýzy.
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli
Sládková, Marcela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli Marcela Sládková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá současnou problematikou středního odborného vzdělávání a zapojením zaměstnavatelů do tohoto procesu. V teoretické části je zaměřena na systém středního odborného vzdělávání v České republice, postavený na rámcových vzdělávacích programech a na legislativní ukotvení spolupráce škol se zaměstnavateli. Dále popisuje cíle Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020 pro oblast odborného vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli a zabývá se konkrétními možnostmi spolupráce zástupců zaměstnavatelů a obchodní akademie při odborném vzdělávání, zejména v rámci odborné praxe žáků. Není opomenuta ani důležitá role ředitele školy při této spolupráci. Výzkumná část na základě výzkumného šetření analyzuje spolupráci učitelů, zástupců zaměstnavatelů a žáků obchodní akademie z hlediska vzájemných požadavků na odborné vzdělávání. Přináší poznatky, zkušenosti a podněty pro zaměstnavatele i pro realizaci spolupráce na stejných nebo podobných typech škol. Kritické zhodnocení konkrétní spolupráce jedné obchodní akademie se zástupci zaměstnavatelů odhaluje úskalí této oblasti středního odborného vzdělávání v širším kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA odborné vzdělávání, obchodní akademie, zaměstnavatelé,...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 287 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trojan, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.