Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 294 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Management preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 z pohledu ředitelů mateřských škol
Matějovská, Renata ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cílem diplomové práce je analýza inovací legislativy za posledních 10 let a jejich pozitivní či negativní vliv na práci ředitele v mateřské škole. Diplomová práce se v teoretické části zabývá managementem preprimárního vzdělávání v letech 2007-2017 očima ředitelů mateřských škol. V práci je popsán management, role ředitele mateřské školy, základní školská legislativa ČR, kompetence ředitele mateřské školy, vzdělávací politika. Praktická část zaměřená na výzkum změn v legislativě od roku 2007-2017 očima ředitelů mateřských škol a dále na management v preprimárním vzdělání po dobu 10 let z pohledu ředitelů mateřských škol. KLÍČOVÁ SLOVA kariérní řád, kompetence ředitele mateřské školy, MŠMT legislativa, management, ředitel mateřské školy
Vztah zřizovatele a ředitele preprimárního vzdělávání v Plzeňském kraji.
Bradová, Jana ; Šafránková, Jana Marie (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Diplomová práce, zabývající se problematikou vztahu zřizovatele a ředitele mateřské školy v Plzeňském kraji, si klade za cíl zhodnotit síť mateřských škol, které jsou samostatnými příspěvkovými organizacemi a jejichž zřizovatelem je obec. Zjistit, jaké má zřizovatel kompetence ve vztahu k mateřské škole, v jakých oblastech zřizovatel spolupracuje s ředitelem, jak hodnotí jeho práci, zda provádí kontrolní činnost a zda pracuje s výstupy kontrolních orgánů, zejména České školní inspekce. Zjistit, jaké jsou kompetence ředitele mateřské školy, zda je při své činnosti podporován zřizovatelem či nikoli. Zjistit, jak hodnotí spolupráci mezi zřizovateli a řediteli mateřských škol inspektoři České školní inspekce specializující se na oblast preprimárního vzdělávání a působící v Plzeňském inspektorátu ČŠI. Teoretická část práce vychází z odborné literatury, právních předpisů a strategických dokumentů týkajících se mateřských škol, jejich zřizovatelů a České školní inspekce, které byly platné v době vzniku této diplomové práce. Praktická část je vypracována na základě výsledků výzkumného šetření provedeného u ředitelů mateřských škol, u jejich zřizovatelů a u inspektorů České školní inspekce specializujících se na oblast preprimárního vzdělávání. KLÍČOVÁ SLOVA Preprimární vzdělávání, mateřská škola,...
Vliv genderu na styl vedení na vedoucích pozicích na pražských základních školách
Vágnerová, Michaela ; Kitzberger, Jindřich (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá srovnáním stylů vedení lidí na vedoucích pozicích v prostředí pražských základních škol. Cílem je zjistit genderového pojetí leadershipu na příkladu ředitele/lky a vliv a inspiraci na něj na základě jejich dosavadní profesní zkušenosti. První teoretická část práce je věnována představením leadershipu od jeho historického vývoje až po současné trendy. Genderová tematika je pak představena i z pohledu současného leadershipu. Druhá praktická část je věnována vyhodnocení rozhovorů a dotazníků a zkoumá spojitost mezi genderem, leadershipem a profesní zkušeností. Strukturovaný rozhovor je zaměřen na styl vedení lidí doplněný o pohled na genderovou tematiku samotných ředitelů a ředitelek. V rozhovoru jsou některé otázky zaměřeny i na samotnou osobnost leadera, která je v prostředí školství obzvláště důležitá. Dotazník, který respondenti vyplňovali před realizací rozhovoru, je použit pro získání informací profesních zkušeností. Prostředí stejného města je zvoleno z důvodů srovnatelných pracovních podmínek respondentů. Zároveň i všechny školy mají srovnatelné podmínky pro fungování z důvodu možné komparace náročnosti práce jednotlivých vedoucích pracovníků. Na základě výzkumného šetření je zjištěno, nakolik se pojetí leadershipu u všech respondentů shoduje a nakolik se genderově...
Vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice
Koberová, Michaela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj soukromého vysokého školství v České a Slovenské republice. Studiem odborné literatury, legislativních předpisů a zpracováním statistických veřejných i neveřejných dat práce analyzuje vývoj systému soukromého vysokého vzdělávání v České a Slovenské republice včetně jeho porovnání a shrnuje aktuální podmínky, za kterých soukromé vysoké školy uskutečňují svou činnost. Zároveň se práce zaměřuje na zpracování získaných statistických dat k počtu soukromých vysokých škol, jejich studentů a absolventů. Nedílnou součástí práce je také analýza studijních programů, které jsou na soukromých vysokých školách uskutečňovány. Metodou zpracování statistických dat je zejména kvantitativní obsahová analýza poskytnutých ze statistických úřadů v Čechách i na Slovensku a prostřednictvím ministerstev školství obou zemí. Pro výstupy je využita trendová analýza zobrazující tendence jevů v určitém časovém období i komparativní analýza porovnávající stanovené ukazatele.
Školská rada a její podíl na řízení školy
Kubíček, David ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Veteška, Jaroslav (oponent)
Bakalářská práce se zabývá problematikou zřizování školských rad na základních školách. Respondenty empirického výzkumu byli ředitelé úplných základních škol v Královéhradeckém kraji. Výsledky šetření mohou být využity zejména k hledání možností spolupráce mezi ředitelem školy a školskou radou tak, aby její činnost napomohla k celkovému rozvoji výchovně vzdělávacího procesu v dané škole. Jako podklad k zamyšlení může sloužit všem zúčastněným stranám, tj. vedení školy, pedagogickým pracovníkům, zřizovateli a v neposlední řadě i rodičům. Cílem bakalářské práce bylo zjistit, do jaké míry a v jakých oblastech školská rada ovlivňuje řídící práci ředitele školy. Dílčím cílem bylo specifikovat problematické oblasti vzájemného vztahu z pohledu ředitele školy a navrhnout, jak jejich účinky zmírnit nebo odstranit. KLÍČOVÁ SLOVA školská rada, pracovní výkon, školský zákon, kompetence, Česká školní inspekce

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 294 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trojan, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.