Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 282 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli
Sládková, Marcela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Odborné vzdělávání v obchodní akademii a spolupráce se zaměstnavateli Marcela Sládková ABSTRAKT Diplomová práce se zabývá současnou problematikou středního odborného vzdělávání a zapojením zaměstnavatelů do tohoto procesu. V teoretické části je zaměřena na systém středního odborného vzdělávání v České republice, postavený na rámcových vzdělávacích programech a na legislativní ukotvení spolupráce škol se zaměstnavateli. Dále popisuje cíle Strategie vzdělávací politiky v České republice do roku 2020 pro oblast odborného vzdělávání ve spolupráci se zaměstnavateli a zabývá se konkrétními možnostmi spolupráce zástupců zaměstnavatelů a obchodní akademie při odborném vzdělávání, zejména v rámci odborné praxe žáků. Není opomenuta ani důležitá role ředitele školy při této spolupráci. Výzkumná část na základě výzkumného šetření analyzuje spolupráci učitelů, zástupců zaměstnavatelů a žáků obchodní akademie z hlediska vzájemných požadavků na odborné vzdělávání. Přináší poznatky, zkušenosti a podněty pro zaměstnavatele i pro realizaci spolupráce na stejných nebo podobných typech škol. Kritické zhodnocení konkrétní spolupráce jedné obchodní akademie se zástupci zaměstnavatelů odhaluje úskalí této oblasti středního odborného vzdělávání v širším kontextu. KLÍČOVÁ SLOVA odborné vzdělávání, obchodní akademie, zaměstnavatelé,...
Komparace českého a slovenského kariérního systému pedagogických pracovníků
Valent, Marián ; Trojanová, Irena (vedoucí práce) ; Trojan, Václav (oponent)
Cieľom práce je zistiť rozdiely a zhodné riešenia v oblasti profesijného rozvoja v českom a slovenskom kariérnom poriadku. Základnou metódou je obsahová analýza a komparácia slovenského zákona s návrhom českého zákona a ich súvisiacich noriem. V prvých dvoch kapitolách sú spracované teoretické východiská pre základné pojmy: učiteľ a jeho profesijný rozvoj, kariérny systém a jeho zložky. V tretej kapitole sú spracované výsledky komparácie oboch zákonov a ďalších vykonávacích predpisov, či iných relevantných dokumentov. V podkapitole 3.7 sú zistenia z komparácie zhrnuté v odpovediach na položené výskumné otázky. Zo zistení vyplýva, že kariérne systémy oboch krajín sa v mnohých oblastiach zhodujú, čo môže byť spôsobené aj spoločnými historickými východiskami v danej oblasti. Medzi najdôležitejšie zhody patria - zavedenie viacúrovňovej kariérnej štruktúry, vnímanie profesijného rozvoja ako cesty k dosiahnutiu kompetencií a vykonávanie atestácie ako spôsobu ich overenia pre vyšší kariérny stupeň. Ako najpodstatnejšie rozdiely boli v rámci zistení identifikované tieto: v cieľových skupinách pedagogických zamestnancov, ktoré môžu vykonať atestáciu, v možnostiach, ktoré vedú k získaniu funkčného vzdelania a v povinnosti špecialistu pred výkonom špecializovanej činnosti absolvovať špecializačné vzdelávanie....
Ředitelé málotřídních škol
Pechačová, Michaela ; Trojan, Václav (vedoucí práce) ; Trunda, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zabývá činností ředitelů málotřídních škol. Cílem práce je zkoumat oblasti činností ředitelů málotřídních škol v Ústeckém kraji. Na základě dotazníkového šetření byly zkoumané jednotlivé oblasti činností ředitelů a dále pak určitá specifika této cílové skupiny, která bývají pro jejich činnost příznačná. Výsledky ukázaly, že se ředitelé nejvíce věnují oblasti související s administrativní činností, dále pak oblasti pedagogického procesu, oblasti komunikace a ekonomické agendy. Administrativní činnost ředitelé hodnotí jako svou nejméně oblíbenou činnost. Pedagogický proces a zaměřenost na žáky je pro ředitele největší prioritou a zároveň oblastí, na kterou by si přáli mít více svého času. Byla zjištěná určitá specifika práce ředitelů málotřídních škol, za která lze považovat rodinné prostředí školy a blízký kontakt s učiteli, žáky i rodiči, dále pak specifické podmínky pro pedagogickou činnost ve třídách, určitá přepracovanost ředitelů a potřeba jejich všestrannosti.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 282 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Trojan, Vítězslav
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.