Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Náhradní péče o dítě v České republice
Trnková, Lucie ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Radvanová, Senta (oponent)
Práce se zabývá problematikou náhradní péče o dítě v České republice a předkládá rozbor její právní úpravy obsažené jak v předpisech soukromého práva, tak v předpisech veřejnoprávních. Pojem náhradní péče o dítě v sobě zahrnuje několik samostatných právních institutů, jež společně tvoří systém sloužící k ochraně ohrožených dětí, které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. Systém náhradní péče se dělí na individuální péči rodinného typu a péči kolektivní zajišťovanou v ústavních zařízeních. Práce sleduje historický vývoj forem náhradní péče, rozebírá jejich aktuální právní úpravu včetně té procesní a hodnotí provázanost a vzájemnou souladnost jednotlivých právních předpisů. Cílem práce je analyzovat fungování systému náhradní péče a vymezit práva a povinnosti subjektů, které jím v různých rolích procházejí s důrazem na to, jak je zajišťováno naplňování práv nezletilého dítěte a sledován jeho nejlepší zájem. K tématu práce je vzhledem k jeho obsahu přistupováno víceoborově, neboť interdisciplinární spolupráce jednotlivých osob vystupujících jménem státu ve sledovaných právních vztazích náhradní péče, je v zájmu dítěte zcela nezbytná. Klíčová slova dítě, náhradní péče, osvojení, pěstounská péče, ústavní výchova, poručenství, opatrovnictví
Plán založení sportovního klubu v karate
Trnková, Lucie ; Pavelka, Radim (vedoucí práce) ; Stich, Jaroslav (oponent)
Název: PLÁN ZALOŽENÍ SPORTOVNÍHO KLUBU V KARATE Cíle: Cílem práce je vysvětlit, jak postupovat při založení sportovního klubu karate v nových podmínkách zakládání spolků. Dalším cílem je aplikovat teoretické poznatky na konkrétní klub karate Red Dragon Team (RDT) a navrhnout možnosti, jak zlepšit jeho fungování. Metody: Na základě studia odborné literatury a textů byla provedena rešerše dokumentů, která objasňuje základní pojmy a způsoby provádění potřebné analýzy. Ve druhé části byla využita SWOT analýza současného stavu vnitřního a vnějšího prostředí sportovního karate klubu RDT. Výsledky: Práce poskytuje ucelený návod, popisující jednotlivé kroky pro založení nového spolku v praxi. Po provedení SWOT analýzy, práce předkládá návrh řešení, jak odstranit možné nedostatky a jak lépe využít potencionál klubu RDT. Klíčová slova: spolek, karate, sportovní klub, management, SWOT analýza
Popularita sportu u veřejnosti ve srovnání s jeho prezentací v televizi
Trnková, Lucie ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Štědroň, Bohumír (oponent)
Název: Popularita sportu u veřejnosti ve srovnání s jeho prezentací v televizi Cíle: Cílem této práce je určit popularitu sportu u veřejnosti a srovnat ji s jeho prezentací v televizi. Popularita a sledovanost sportu je zjišťována pomocí dotazování veřejnosti. Rozhovory s odborníky na vysílání sportu v televizi objasňují pohled na sportovní zpravodajství na veřejnoprávní a komerční televizi. Celkové výsledky byly srovnány s výsledky pozorování prezentace sportu ve sportovním zpravodajství v bakalářské práci Trnkové (2014) a umožnily navrhnout doporučení pro využití v marketingu, ve sportovních a mediálních organizacích. Výsledky s sebou nesou i jistý vědecký přínos. Metody: Marketingový výzkum se skládá z kvantitativních i kvalitativních metod. Dotazování veřejnosti probíhalo pomocí elektronického dotazníku zveřejněného na serveru Vyplňto.cz. Rozhovory byly realizované hloubkovým individuálním interview a elektronickým dotazováním pomocí e-mailové korespondence. Teoretická část práce vychází z analýzy dokumentů. Výsledky: Sport je u české populace velice populární, a to v jeho aktivní i pasivní podobě. Pravidelně se o sport zajímají více muži než ženy, ale aktivnějšími sportovci jsou ženy. Nejvyhledávanějším médiem za účelem sledování sportu je televize, ačkoliv internet je také oblíbený. Sporty...
Prezentace sportu ve vysílání televize v České republice
Trnková, Lucie ; Čáslavová, Eva (vedoucí práce) ; Šíma, Jan (oponent)
Název: Prezentace sportu ve vysílání televize v České republice Cíle: Cílem této práce je měření a porovnání stopáže věnované jednotlivým sportům a sportovním reprezentacím ve veřejnoprávní a komerční televizi v rámci pravidelného sportovního zpravodajství v hlavním vysílacím čase. Na základě výsledků pozorování bude navrženo doporučení pro využití v marketingu a ve sportovních klubech. Metody: Samotný výzkum bude proveden pomocí metody pozorování sportovního zpravodajství v hlavním vysílacím čase na televizních stanicích ČT1 a TV Nova. Jedná se o nepřímé pozorování s využitím technického zařízení - televizní USB tuner a počítač. Z hlediska obsahu bude využita Berelsonova kvantitativní obsahová analýza, jež zkoumá obsah mediálních sdělení. V teoretické části je využita analýza dokumentů. Výsledky: Výsledky pozorování názorně zobrazují odlišné přístupy veřejnoprávní a komerční televize pro zařazení jednotlivých sportů do vysílání sportovního zpravodajství v hlavním vysílacím čase. Pro obě televize platí, že nejpopulárnějšími sporty ve sportovním zpravodajství jsou fotbal a lední hokej. Zároveň se projevuje trend popularity letních sportů, a to i v zimním období. Sportovní reprezentace dostávají větší prostor ve vysílání veřejnoprávní České televize. TV Nova se zaměřuje na self-promotion sportů...
Modifikace glutathion-S-transferasy vybranými glykačními činidly
Průchová, Zuzana ; Dršata, Jaroslav (vedoucí práce) ; Trnková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Zuzana Průchová Školitel: Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Název diplomové práce: Modifikace glutathion-S-transferasy vybranými glykačními činidly Glykace je neenzymová reakce, při které dochází k vazbě karbonylových sloučenin na volné aminoskupiny aminokyselin, peptidů, proteinů či jiných biomolekul. Tento proces je úzce spjat s poškozením funkce proteinů během diabetu mellitu, v průběhu stárnutí a při neurodegenerativních onemocněních. Hlavním předmětem této diplomové práce bylo sledování vlivu několika glykačních činidel na vlastnosti enzymu glutathion-S-transferasy (GST, EC 2.5.1.18), která hraje klíčovou roli při detoxifikaci řady exogenních i endogenních sloučenin. Zvolenými modelovými glykačními činidly byly methylglyoxal (0,5-2 mM), glyceraldehyd (0,5-10 mM), glukosa (50 mM) a fruktosa (50 mM). Průběh proteinové glykace byl hodnocen pomocí následujících metod: stanovení katalytické aktivity GST, stanovení obsahu primárních aminoskupin, hodnocení tvorby AGEs za použití fluorescence a Western blottingu, vznik vysokomolekulárních cross-linků a agregátů pomocí denaturující polyakrylamidové gelové elektroforézy (SDS-PAGE), změny v náboji molekuly GST metodou nativní PAGE. V průběhu měření se...
Interaction of Proteins with Low-molecular Substances in vitro. Effect of Glycation, Substances of Plant Origin, and Combination of these Factors on Function and Spectral Properties of Selected Proteins.
Trnková, Lucie ; Dršata, Jaroslav (vedoucí práce) ; Patočka, Jiří (oponent) ; Mikšík, Ivan (oponent)
Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra Katedra biochemických věd Kandidát Ing. Lucie Trnková Školitel Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Název disertační práce Interakce proteinů s nízkomolekulárními látkami in vitro. Vliv glykace, látek přírodního původu a kombinace těchto faktorů na funkci a spektrální vlastnosti vybraných bílkovin. Rostlinné polyfenolické látky se přirozeně vyskytují v lidské stravě a vyznačují se řadou biologických a farmakologických vlastností. Mají schopnost reagovat s nejrůznějšími proteiny včetně enzymů. Velký význam má jejich interakce se sérovým albuminem, jehož jednou z nejvýznamnějších funkcí je vázání, přenos a ukládání řady endogenních a exogenních nízkomolekulárních látek v krevním řečišti. Jedním z cílů práce bylo prostudovat vztahy mezi chemickou strukturou a vazebnými afinitami dvou významných skupin polyfenolických látek, konkrétně hydroxyskořicových kyselin a katechinů (flavanolů), s molekulou sérového abuminu v in vitro modelech pomocí spektrálních (UV-Vis absorpční spektroskopie, metoda zhášení fluorescence) a elektroforetických (nativní a SDS PAGE) metod. Některé polyfenoly způsobily změny v konformaci proteinu a byly zaznamenány určité vztahy mezi jejich strukturou a zjištěnými vazebnými afinitami k sérovému albuminu. Mezi...
Modifikace glutathion-S-transferasy vybranými glykačními činidly
Průchová, Zuzana ; Dršata, Jaroslav (vedoucí práce) ; Trnková, Lucie (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Zuzana Průchová Školitel: Prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. Název diplomové práce: Modifikace glutathion-S-transferasy vybranými glykačními činidly Glykace je neenzymová reakce, při které dochází k vazbě karbonylových sloučenin na volné aminoskupiny aminokyselin, peptidů, proteinů či jiných biomolekul. Tento proces je úzce spjat s poškozením funkce proteinů během diabetu mellitu, v průběhu stárnutí a při neurodegenerativních onemocněních. Hlavním předmětem této diplomové práce bylo sledování vlivu několika glykačních činidel na vlastnosti enzymu glutathion-S-transferasy (GST, EC 2.5.1.18), která hraje klíčovou roli při detoxifikaci řady exogenních i endogenních sloučenin. Zvolenými modelovými glykačními činidly byly methylglyoxal (0,5-2 mM), glyceraldehyd (0,5-10 mM), glukosa (50 mM) a fruktosa (50 mM). Průběh proteinové glykace byl hodnocen pomocí následujících metod: stanovení katalytické aktivity GST, stanovení obsahu primárních aminoskupin, hodnocení tvorby AGEs za použití fluorescence a Western blottingu, vznik vysokomolekulárních cross-linků a agregátů pomocí denaturující polyakrylamidové gelové elektroforézy (SDS-PAGE), změny v náboji molekuly GST metodou nativní PAGE. V průběhu měření se...
Vliv hydroxyskořicových kyselin na glykaci proteinů methylglyoxalem
Vejvalková, Hana ; Boušová, Iva (vedoucí práce) ; Trnková, Lucie (oponent)
Vypracovala: Hana Vejvalková Místo vypracování: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Název: Vliv hydroxyskořicových kyselin na glykaci proteinů methylglyoxalem Školitel: PharmDr. Iva Boušová, Ph.D. Diplomová práce byla zaměřená na potenciální antiglykační vliv antioxidantů přírodního původu (hydroxyskořicových kyselin) na modifikaci bovinního sérového albuminu a aspartátaminotransferasy vlivem methylglyoxalu jako glykačního činidla. Vliv hydroxyskořicových kyselin na vznik glykačních produktů jsem sledovala pomocí fluorescenčních, absorpčních a elektroforetických metod. Hydroxyskořicové kyseliny neměly jednoznačný účinek na glykaci modelových bílkovin. Jediným derivátem, u kterého byl prokázán antiglykační účinek na tvorbu nespecifických glykačních produktů a pentosidinu měřených fluorescenčně a spektrofotometricky, byla kyselina p-kumarová ve 100 μM koncentraci. Naproti tomu 100 μM kyselina chlorogenová projevovala silné proglykační účinky ve všech použitých metodách detekce glykačních produktů. Účinek všech testovaných látek byl závislý na použité koncentraci. Z výsledků vyplývá, že čím více substituentů daná kyselina ve své molekule obsahovala, tím silnější proglykační účinek tato látka vykazovala.
Dotační možnosti realizace rozvoje cestovního ruchu v mikroregionu Horňácko
Trnková, Lucie
Tato práce se zabývá zhodnocením využívání dotačních prostředků z různých dotačních titulů na nadnárodní, národní, regionální i místní úrovni v souvislosti s podporou rozvoje cestovního ruchu. Ke zhodnocení je vybraná problémová oblast mikroregionu Horňácko. Literární rešerše vysvětluje pojmy týkajících se evaluací strategických dokumentů, programů a projektů a současný přístup a podklady a dále i metody pro tato hodnocení. Práce dále rozebírá stěžejní strategické dokumenty související s rozvojem sledovaného území, skrze které je potvrzena důležitost rozvoje právě v oblasti cestovního ruchu a je zde specifikován potenciál území pro tento rozvoj. Obsažena je taktéž charakteristika území, historie a přiblížení konkrétních obcí. V přehledu realizovaných projektů je vyhodnoceno využívání podpor pro rozvoj cestovního ruchu. Dále jsou jednotlivé projekty v oblasti rozvoje cestovního ruchu na Horňácku zvláště zhodnoceny s cíli strategických dokumentů a využití potenciálu oblasti, ve vyhodnocení jsou zjištěny zásadní přetrvávající problémy, které potvrzuje i náplň nové strategie dané MAS pro další programovací období 2014 -- 2020. V rámci zjištěných faktů jsou dále zkoumány možnosti finanční podpory pro nové programovací období z různých dostupných zdrojů na různých úrovních.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
6 TRNKOVÁ, Lenka
10 TRNKOVÁ, Lucie
6 Trnková, Lenka
2 Trnková, Lydie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.