Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 79 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz
Kočárková, Tereza ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Kupka, Jiří (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na porovnání předpokládaných a skutečných vlivů větrných elektráren na krajinný ráz. Větrné elektrárny jsou stavby velkých rozměrů, které mohou způsobit pohledové znečištění krajiny. Jedná se o nový a unikátní prvek v krajině. Jejich počet se za posledních patnáct let významně zvětšil. Cílem diplomové práce je porovnat, zda zhotovená krajinářská hodnocení vybraných větrných elektráren odhadla jejich vliv na krajinný ráz, či zda byly předpokládané vlivy na krajinný ráz podhodnoceny nebo nadhodnoceny. Pro porovnání pozorovaných a očekávaných dopadů větrných elektráren na krajinný ráz byla vybrána tři zájmová území, ve kterých se nacházejí větrné elektrárny: Dětřichov u Frýdlantu, Petrovice a Zlatá Olešnice. Dílčími cíli bylo porovnání fotodokumentace realizovaných větrných elektráren s jejich počítačovými vizualizacemi. Práce je doplněna rozhovory se zástupci místní samosprávy, které sledují jejich postoj k větrným elektrárnám v obci a okolí. Výsledky porovnání předpokládaných a pozorovaných vlivů vybraných větrných elektráren na krajinný ráz ukázaly, že v lokalitách Dětřichova u Frýdlantu a v Petrovicích byly předpokládané vlivy větrných elektráren podhodnoceny. Zatímco ve Zlaté Olešnici se ukázaly předpokládané vlivy VTE na krajinný ráz shodné s těmi pozorovanými....
Dynamika alpinské hranice lesa ve Vysokých Sudetech
Treml, Václav ; Lipský, Zdeněk (vedoucí práce) ; Jeník, Jan (oponent) ; Buček, Antonín (oponent)
ř Ji= Y :!'g = !;$.š E š:H ; H.Ř 9 =.ř .l =.Ě =-dé'UAJó EEt.Hi.ťE:E ř a* EĚs ó E ;€BBE.EEÉ ÉĚ$EěĚ i g Ý 9 ť .t ^ A a.sĚ.:Ee;E 9 x R.E Ě .'l Q.: Ětsíi!šš*.'i FŤ] ř.-= CÉ ^ aN'trÉ.>'ř=-?j a 9 H)4.- É x ř€ Ť€ $ai'Ň Ě,=E EžĚ.BE aE^*=E^-t .[!i;i€;ířE> € s.E ě E f; ř:6 E.i; FĚ #i5 a Ě E >* r= r X šĚíi1=,?ž= E=t i:=i i.EE."EššssĚ -ťE Ettai; ž'ižž1E;1.ž?i ;6?5EggtEšŤaEt 'ĚE E Ě Ť ?zr= áE iatĚa; lŽ|*aEĚšE gP! EE áĚ ĚB E E E =š ĚEĚEĚii€;E€ááĚ * *eR:ER pR *+š€ššaBÉEigĚF?:ĚtEEE i;íiĚíi*EiĚ iĚE c-. EĚĚĚÉEi€ áE E iÉEÉi€Ě EEEťĚĚtiššiĚ ĚÉiagBg;s iiÉsE tĚ;[ššgáěi rEEE:E.sYgřE i3ě,íEE E 3 :áags i'ae;Ť FEĚš | t .šE; ří=aEĚĚ€ď{ E EgĚ;€áĚe€Ě eEňpg s;i
The influence of wind on treeline position - the question of summit syndrome
Kašpar, Jakub ; Treml, Václav (vedoucí práce) ; Kaczka, Ryszard (oponent) ; Altman, Jan (oponent)
Název: Vliv větru na polohu horní hranice lesa - otázka vrcholového fenoménu Autor: Jakub Kašpar Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Školitel: Václav Treml, Katedra fyzické geografie a geoekologie, Přírodovědecká fakulta, Univerzita Karlova Abstrakt: Na globální úrovni je poloha horní hranice lesa daná izotermou teploty vegetační sezony. Na regionální úrovni, však může být její poloha modifikována dalšími environmentálními faktory, jako je například působení větru. Intenzita působení větru roste se zkracující se vzdáleností mezi ekotonem horní hrance lesa a vrcholovými oblastmi. Vysoká intenzita působení větru může vést k přítomnosti vrcholového fenoménu. Ten může vést ke snížení polohy horní hranice lesa pod její potenciální elevaci danou teplotními podmínkami. Ekoton horní hranice lesa vyskytující se v jedenácti pohořích Střední Evropy v Harzu, Vysokých Sudetech a Karpatech sloužil jako model pro můj výzkum. Tato pohoří kopírují 50. rovnoběžku a podél gradientu rostoucí kontinentality. Vzdálenost polohy horní hranice lesa od vrcholu je v těchto pohořích značně variabilní. Kromě toho se jednotlivá pohoří liší svou hmotnatostí a pravděpodobně také intenzitou vrcholového fenoménu. Poloha horní hranice lesa ve Střední Evropě roste o 94 m na 100 km směrem...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 79 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.