Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů
Parýzková, Barbora ; Bárta, Pavel (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biofyziky a fyzikální chemie Kandidát: Bc. Barbora Parýzková Školitel: Mgr. Pavel Bárta, Ph.D. Název diplomové práce: Radioaktivně značené receptorově-specifické peptidy pro diagnostiku a terapii nádorů. Předkládaná rešeršní diplomová práce se zabývá receptorově-specifickými radioaktivně značenými peptidy a jejich využitím v diagnostice a terapii nádorových onemocnění. Kromě obecných poznatků týkajících se radiofarmak, je práce zaměřená i na popis jednotlivých diagnostických a terapeutických radionuklidů a dále i na některá používaná chelatační činidla. Největší pozornost je věnována peptidům somatostatinu a cholecystokininu a jejich využití v nukleární medicíně, jak pro zobrazování, tak pro léčbu některých malignit. Dalšími zmiňovanými peptidy jsou například bombesin, vasoaktivní intestinální peptid nebo α˗melanocyty stimulující hormon. Klíčová slova: receptorově-specifické peptidy, radioaktivní značení, diagnostické a terapeutické radionuklidy, radioterapie, radiodiagnostika, octreotid.
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Anzenbacherová, Eva (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje...
Effect of epigallocatechin gallate on bile production
Hiršová, Petra ; Čečková, Martina (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent) ; Slanař, Ondřej (oponent)
Souhrn Vliv epigallokatechingalátu na tvorbu žluče Epigallokatechingalát (EGCG), významný katechin zeleného čaje, působil příznivě u řady experimentálních modelů poškození jater. Jeho efekt na tvorbu žluče a jaterní metabolismus cholesterolu však nebyl dosud zcela objasněn. V předkládané disertační práci byl studován účinek EGCG na tvorbu žluče a homeostázu žlučových kyselin a cholesterolu jak u zdravých potkanů tak u potkanů s intrahepatální cholestázou navozenou podáváním ethinylestradiolu. Podávání EGCG potkanům vedlo ke snížení toku žluče o 23 %. Paracelulární permeabilita a biliární exkrece žlučových kyselin nebyla ovlivněna, zatímco biliární exkrece glutathionu po podáváni EGCG byla snížena významně (o 70 %). Stejně tak významné bylo snížení exprese proteinu Mrp2, hlavního transportéru pro glutathion. EGCG výrazně zvýšil biliární exkreci cholesterolu a fosfolipidů. Tyto změny těsně korelovaly se zvýšenou expresí Abcg5/8 (ATP-binding cassette transporter G5/8) a Sr-B1 (scavenger receptor class B type 1) a se sníženou expresí acyl-CoA:cholesterol acyltransferázy (Acat2). EGCG u potkanů rovněž zvýšil plazmatické koncentrace žlučových kyselin. Zatímco exprese hlavních jaterních transportérů žlučových kyselin se nezměnila, exprese Cyp7a1, klíčového enzymu v syntéze žlučových kyselin, byla po podávání EGCG...
Effect of Synthetic Magnolol Derivatives on Activity of Nuclear Receptors PPARγ and RXRα
Dymáková, Andrea ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova v Praze Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd University of Vienna Faculty of Life Sciences Department of Pharmacognosy Kandidát: Andrea Dymáková Školitelé: Mag. Simone Latkolik, doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph. D. Název diplomové práce: Vliv syntetických derivátů magnololu na aktivitu nukleárních receptorů PPARγ and RXRα Mezi terapeutické cíle v léčbě civilizačních onemocnění, jako jsou například metabolický syndrom nebo diabetes mellitus typu II, patří nukleární receptory, receptor aktivovaný peroxisomovými proliferátory  (PPAR) a jeho heterodimerizační partner retinoidní X receptor  (RXR). V současnosti užívané léky však mají řadu nežádoucích účinků, proto se hledají noví PPAR agonisté, kteří by disponovali lepšími vlastnostmi než tyto stávající léky (Berger et al. 2002, Berger et al. 2005). Právě magnolol byl již dříve popsán jako duální agonista PPAR a RXR (Fakhrudin et al. 2010, Zhang et al. 2011). Na základě bi-arylové struktury jeho molekuly byly navrženy a syntetizovány tzv. spojené magnolol dimery. Cílem této diplomové práce bylo studium agonistického potenciálu těchto derivátů na výše zmíněné nukleární receptory PPAR a RXR, výsledky byly porovnávány s magnololem. Aktivita těchto sloučenin byla studována v trans-aktivačním modelu v...
Eliminace alkoholu v krvi u pacientů léčených kumarinovými preparáty
Kahounová, Jana ; Vopršalová, Marie (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent)
UNIVERZITA KARLOVA Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Jana Kahounová Školitel: Doc. PharmDr. Marie Vopršálová, Ph.D. Ing. Jaroslav Procházka Název diplomové práce: ELIMINACE ALKOHOLU V KRVI U PACIENTŮ LÉČENÝCH KUMARINOVÝMI PREPARÁTY Kumarinové preparáty jsou nejčastěji používaná perorální antikoagulancia. Hlavním zástupcem je Warfarin. Nejdůležitější funkcí warfarinu je snížení tvorby K-dependentních koagulačních faktorů v játrech. Alkohol je nejstarší a nejpoužívanější návyková látka. Společností je tolerována a pravidelné užívání malých dávek alkoholu je považováno za "zdraví prospěšné". Cílem mé práce bylo zjistit, jak se současné užívání kumarinových preparátů a alkoholu vzájemně ovlivňuje. Celkem bylo otestováno 62 osob (33 mužů a 29 žen), z toho 27 osob (14 mužů a 13 žen) bylo léčeno kumarinovými preparáty, 35 osob (19 mužů a 16 žen) tvořilo kontrolní skupinu osob bez léčby kumarinovými preparáty. Všem osobám byla podána standardní dávka alkoholu. V časovém úseku - 0 (před podáním), 1½ a 3 hodiny (po podání) byla všem testovaným osobám měřena hladina alkoholu v krvi (COBAS INTEGRA 400 plus) a hodnota INR (SYSMEX CA 1500). Získaná data byla statisticky vyhodnocena a znázorněna pomocí modifikace grafu Bland-Altman. Z výsledků této studie...
In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands II.
Machalová, Vanda ; Trejtnar, František (vedoucí práce) ; Janočková, Jana (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakológie a toxikológie Študentka: Vanda Machalová Školiteľ: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Názov diplomovej práce: In vitro hodnotenie nových ligandov Toll-like receptorov II. Cieľom tejto diplomovej práce bolo testovanie nových látok na receptoroch Toll-like (TLR), typu TLR4 a TLR8, ako potenciálne adjuvanciá k vakcínam. Adjuvanciá sú stále viac potrebné k novým podjednotkovým vakcínam na podporu stimulácie dostatočnej imunitnej odpovede. Stimulácia TLR receptorov je bezpečná a vedie k aktivácii vrodenej aj adaptívnej imunity a k následnej k tvorbe špecifickej imunitnej odpovede. Testovanie prebiehalo na živých bunkových líniách exprimujúcich príslušné receptory pomocou kolorimetrickej detekcie aktivity. V tejto práci sa skúmala ich agonistická ale aj antagonistická aktivita na receptoroch TLR4 a TLR8 a bola stanovená stredná efektívna dávka (EC50) resiquimodu. Na základe výsledkov nemožno príslušné látky považovať za potenciálne adjuvanciá na receptore TLR8 a látka DM014 vykazuje potenciál agonistickej účinnosti na receptore TLR4, zatiaľčo látku DM015 možno použiť na ďalší výskum potlačenia imunity pri autoimunitných ochoreniach a ochoreniach spojených s nadmernou aktiváciou imunitného systému, pretože látka vykazuje...
In vitro evaluation of novel Toll-like receptor ligands I.
Hudáková, Kristína ; Trejtnar, František (vedoucí práce) ; Soukup, Ondřej (oponent)
1 ABSTRAKT Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra farmakologie a toxikologie Studentka: Kristína Hudáková Školitel: doc. PharmDr. František Trejtnar, CSc. Název diplomové práce: In vitro hodnocení nových ligandů Toll-like receptorů I Vakcinace proti infekčním chorobám, zabrání ročně miliónům úmrtí. Imunogenní vlastnosti vakcín jsou ještě posilněny přítomností imunologických adjuvans. Vývoj imunologických adjunvans vede k lepšímu bezpečnostnímu profilu vakcín a taktéž hraje klíčovou roli ve výzkumu nových vakcín proti patogenům, na které ještě v současnosti vakcíny neexistují. Hlavním cílem této diplomové práce bylo ověřit schopnost racionálně navržených malých ligandů ovlivňovat Toll-like receptory a tím pádem taky potenciál jejich využití jako imunologických adjuvans. Testování bylo provedeno za použití modifikových buněčných linií stabilně exprimujících lidské TLR4 nebo TLR8 receptory, jejichž aktivace vede k produkci sekretované embryonální alkalické fosfatázy. Na základě interakce s TLR receptory byly prověřeny agonistické a stejně tak antagonistické vlastnosti deseti analyzovaných látek označených jako DM 001 - DM010. Imunomodulační aktivita těchto testovaných látek byla určená stanovením množství sekretované alkalické fosfatázy pomocí kolorimetrické enzymatické reakce....
Modulace biotransformačních a antioxidačních enzymů vybranými přírodními látkami
Lněničková, Kateřina ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Anzenbacherová, Eva (oponent) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Mgr. Kateřina LNĚNIČKOVÁ Školitel: prof. Ing. Barbora SZOTÁKOVÁ, Ph.D. Název disertační práce: MODULACE BIOTRANSFORMAČNÍCH A ANTIOXIDAČNÍCH ENZYMŮ VYBRANÝMI PŘÍRODNÍMI LÁTKAMI V posledních desetiletích významně stoupl zájem o různé doplňky stravy, které obsahují léčivé byliny, rostlinné extrakty či izolované účinné látky. Jejich spotřeba celosvětově roste, a protože jsou obecně považovány za bezpečné, jsou mnohdy konzumovány v nepřiměřeně velkých dávkách. Po vstupu do organismu jsou tyto látky, stejně jako jiná xenobiotika, modifikovány především prostřednictvím biotransformačních enzymů a současně mohou tyto enzymy ovlivňovat. Případná modulace aktivity (indukce nebo inhibice) biotransformačních enzymů může významně ovlivnit farmakokinetiku současně podávaných léčiv. Pro bezpečné užívání přírodních látek je tedy nezbytná znalost jejich možného působení na biotransformační enzymy. Cílem předkládané disertační práce bylo studovat účinky extraktů vybraných rostlin a jejich obsahových látek s biologickým účinkem na aktivitu a expresi biotransformačních a antioxidačních enzymů. Zaměřili jsme se na studium účinků extraktů a obsahových látek z brusinky velkoplodé (Vaccinium macrocarpon, Ericaceae), zeleného čaje...
Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro
Špaček, Petr ; Szotáková, Barbora (vedoucí práce) ; Trejtnar, František (oponent)
Univerzita Karlova Farmaceutická fakulta v Hradci Králové Katedra biochemických věd Kandidát: Petr Špaček Školitel: Doc. Ing. Barbora Szotáková, Ph.D. Konzultant: RNDr. Věra Králová, Ph.D. Název diplomové práce: Stanovení markerů epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) u buněk in vitro Epiteliálně mezenchymální tranzice (EMT) je proces, během, kterého vznikají pohyblivé mezenchymální buňky z nepohyblivých epiteliálních buněk. Fyziologicky, EMT hraje důležitou roli během embryonálního vývoje a hojení ran. Ztráta kontroly nad tímto mechanismem může vést k fibróze a nádorové progresi. Pohyblivé mezenchymální buňky mohou pronikat přes bazální mebránu, dostávají se do krevního řečiště a jsou tak zánášeny do dalších tkání. Tranzice je regulována EMT markery. Tyto markery obsahují široké spektrum proteinů zahrnujících povrchové proteiny (E-kadherin, N-kadherin), cytoskeletální proteiny (vimentin), mikroRNA (miR 200) a transkripční faktory (Snail, Twist). V této studii byla exprese EMT markerů měřena pomocí RT-PCR a Western blottingu. Schopnost migrovat byla hodnocena v reálném čase analýzou za použití systému x-CELLigence. Dva znamé spouštěče EMT, StemXVivo™ EMT Inducing Media Supplement (IS) a TGF- β, byly porovnávány na lidských orálních nádorových buněčných liniích DOK a H376. TGF-β se ukázal jako...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.