Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 87 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Synthetic Jet Characteristic Velocity Estimated nn The Basis of Momentum Flux Measurement
Kordík, Jozef ; Trávníček, Zdeněk
The paper compares two methods of evaluation of synthetic jet characteristic velocity. The first method of the characteristic velocity estimation is based on a simple measurement of the synthetic jet momentum flux (the jet thrust) by means of precision scales. The second method is a standard one, it is based on spatial-temporal integration of the velocity profile at the synthetic jet actuator nozzle exit. The velocity profile was obtained here using hotwire measurements in air. Comparison of the methods is based on dimensionless stroke length of the synthetic jet. It is confirmed that the results of both methods are nearly the same for higher dimensionless stroke length. On the other hand, if the jet regime approaches to the synthetic jet criterion threshold (i.e. to the dimensionless stroke length of 0.5) the results of both methods diverge. Using the current results a correction is suggested for the momentum-flux-based method to match the standard one.
Design ligandů pro medicínské aplikace
Paúrová, Monika ; Kotek, Jan (vedoucí práce) ; Trávníček, Zdeněk (oponent) ; Řezanka, Pavel (oponent)
V posledních letech jsou díky své široké palet koordina ních a fyzikálních vlastností ve v tší mí e studovány radionuklidy m di (61 Cu, 64 Cu a 67 Cu). Tyto nuklidy nacházejí uplatn ní p edevším na poli nukleární medicíny, a to jak v diagnostických, tak i v terapeutických aplikacích. Cílem dizerta ní práce je studium koordina ních vlastností komplex dvojmocné m di jako základní odrazový m stek pro další potenciální aplikace. P edkládaná dizerta ní práce je rozd lena do dvou ástí. První ást se zabývá syntézou derivát cyklamu. Bylo p ipraveno celkem 16 nových makrocyklických ligand s fosforovými koordinujícími pendantními rameny (fosfinátové, fosfonátové, geminální P-C-P). Detailn ji byl studován vliv druhu pendantních ramen na selektivitu a rychlost komplexace m natých iont ; pro porovnání byl p ipraven i analogický ligand s karboxylátovou pendantní skupinou a tetramethylcyklam bez koordinující skupiny. Pomocí potenciometrických a 1 H a 31 P NMR titrací byly stanoveny protoniza ní konstanty ligand a konstanty stability komplex s vybranými ionty p echodných kov ; byla pozorována obecn vysoká selektivita k iontu Cu2+ . Kinetické vlastnosti - tj. rychlost vzniku a kinetická inertnost m natých komplex - byly studovány pomocí UV-Vis spektroskopie. Forma ní kinetika vybraných ligand byla také studována p i nízkých...
Analysis of non-harmonic excitation of synthetic jet actuators
Kordík, Jozef ; Trávníček, Zdeněk
Axisymmetric synthetic jet actuator based on a loudspeaker was tested experimentally. The actuator was driven by a voltage waveform, whose shape was derived from a pulse-width modulated signal. While the duty cycle and frequency of the excitation signal were varied the outlet velocities were measured by a hot-wire probe. Integral quantities such as characteristic velocity, momentum flux, and kinetic energy flux were evaluated from the outlet velocities. Their maxima were located as functions of frequency and the duty cycle. The found maximal values were compared with results obtained for harmonic excitation. The highest improvement (about 18%) was achieved for kinetic energy flux.
Fosfinoferrocenové ligandy s polárními amidovými substituenty
Charvátová, Hana ; Štěpnička, Petr (vedoucí práce) ; Trávníček, Zdeněk (oponent) ; Jambor, Roman (oponent)
Název práce: Fosfinoferrocenové ligandy s polárními amidovými substituenty Autor: Hana Charvátová Katedra: Katedra anorganické chemie Vedoucí dizertační práce: prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D. Abstrakt: Předkládaná dizertační práce se zabývá studiem v literatuře opomíjených fosfino- močovinových ferrocenových ligandů. Popisuje syntézu nových polárních amidů a hydrazidů 1'-(difenylfosfino)ferrocen-1-karboxylové kyseliny (Hdpf) s ethylenovým můstkem i bez něj a různě substituovanou močovinovou a guanidinovou terminální funkční skupinou. Močovinové a guanidinové deriváty s ethylenovým můstkem lze připravit z Hdpf a příslušného aminu s použitím amidačních činidel. Močovinové fosfiny bez můstku vznikají reakcí primárního amidu Hdpf s vhodnými acylačními činidly, zatímco analogický guanidin vzniká guanylací amido-aminu získaného reakcí acylbenzotriazolu Hdpf s ethylendiaminem. Reakce acylbenzotriazolu s volným guanidinem vede k hydrochloridu [1-(difenylfosfino)- ferrocenkarbonyl]guanidinu. Získané ferrocenové ligandy sloužily k přípravě čtyř typů palladnatých komplexů: [PdCl(η3 -C3H5)L], [PdCl(LNC )L], [Pd(LNC )L]SbF6 a trans-[PdCl2L2], kde L jsou nově připravené ligandy a LNC 2-[(dimethylamino)methyl]fenyl-C,N pomocný chelátový ligand. Katalytická účinnost komplexů s ethylenovým můstkem byla otestována v...
Kondenzační parní turbína
Trávníček, Zdeněk ; Fiedler, Jan (oponent) ; Kracík, Petr (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh kondenzační parní turbíny o zadaných parametrech. Nejprve je proveden návrh a výpočet tepelného schématu, následuje termodynamický výpočet průtočného kanálu turbíny a návrh vyrovnávacího pístu axiálních sil. V poslední části je posouzen vliv změny teploty chladicí vody na poslední stupně parní turbíny. Součástí práce je rovněž konstrukční výkres podélného řezu parní turbínou.
Anion receptors based on symmetrically tetrasubstituted calix[4]arenes
Klimentová, Jana ; Lukeš, Ivan (vedoucí práce) ; Budka, Jan (oponent) ; Trávníček, Zdeněk (oponent)
Předkládaná disertačni práce se týká aniontových receptorů založenýchna symetricky tetrasubstituovaných kalix[4]arenech v cone konformaci. Tyto receptory lze snadno připravit, jsou rozpustné ve vodě a pouŽitelnépÍoTozpoznávání tetraedrických oxoaniontů. Práce zač,ínákrátkým přehledem literatury z oblasti aniontových receptorů a sensorů zaIožených na kalixf4]arenech. Teoretická částpráce se zabývá stereochemickou studií struktur kalix[4]arenů z Cambridgeské strukturní databáze (CSD). Dtnaz je kladen na vliv inter- ďnebo intramolekulárních interakcí na geometrii a rigiditu kalix[4]arenového skeletu. Pro popis geometrie kalixf4]arenového skeletu bylo nutno zavést nové parametry a, F a 6, které výstiŽně popisují geometril základníbo skeletu kalixf4]arenů. Tato stereochemická studie sloužila jako zák|ad pro návrh potencionálních aniontových receptorů zaloŽených na symetricky tetrasubstituovaných kalixf4]arenech v c one konformaci. Experimentální částdisertačnípráce popisuje syntézu symetricky tetrasubstituovaných kalixf4]arenů obsahujících l-propoxy skupiny na dolním kruhu a syntézu kalíxf4]arenů s karboxymethoxy skupinami na dolním kruhu, u kterých je možno očekávat lepšírozpustnost ve vodě. Identita a čistota připravených látek by|a potvrz"''a lH a 13C NMR, ESI MS, FTIR, FT Raman' pomocí bodu tání a...
Aktivní řízení proudového pole syntetizovaným proudem v případě příčně obtékaného kruhového válce
Flídr, E. ; Broučková, Z. ; Šafařík, P. ; Trávníček, Zdeněk
Tato experimentální práce se zaměřuje na aktivní řízení proudového pole při obtékání kruhového válce s využitím syntetizovaných proudů. Vliv aktivního řízení na obtékání válce byl zkoumán pomocí vizualizace prováděné v malém aerodynamickém tunelu. Dále byly vyhodnoceny frekvenční a výkonové charakteristiky generátoru syntetizovaného proudu, na základě měření rychlosti Pitotovou sondou. Rezonanční frekvence generátoru byla také určena teoretickým výpočtem a porovnána s experimentálními výsledky.
Comparison of synthetic jet actuators based on sharp-edged and round-edged nozzles
Kordík, Jozef ; Trávníček, Zdeněk
Axisymmetric synthetic jet actuators based on a loudspeaker and on two types of flanged nozzles were tested and compared experimentally. The first type of the nozzle was a sharp-edged circular hole. The second one had a special design with fillets at inner and outer nozzle exit and with a small step in the middle of the nozzle. The function of the step was to prevent the flow reattachment during the extrusion stroke. The actuators with the two types of nozzles were operated at resonance and were compared first qualitatively using a simple phase locked flow visualization. Then the hot-wire anemometer was used to measure velocity \ndistributions along nozzle axis and velocity profiles at the nozzle exit. Comparison of the nozzles was based on evaluation of the characteristic velocity and integral quantities (volumetric, momentum, and kinetic energy fluxes). It was found out that these quantities, which were evaluated at the nozzle exit, differ substantially for both nozzles. On the other hand the velocity flow field in farther distances from the nozzle exit area did not exhibit such prominent differences.
PIV and LIF study of flow and thermal fields of twine plumes in water
Broučková, Zuzana ; Trávníček, Zdeněk
Flow and thermal fields of a pair of plane plumes in water are investigated using PIV and LIF experiments. The plumes are generated from thermal line sources (electrically heated cylinders, diameter D = 1.21 mm). Either continuous or pulsating heating were used with the same heating input power. For a continuous heating, low frequency oscillations were identified and the natural frequency was evaluated as 0.5 Hz. Pulsating heating was used at frequency of 0.25 Hz. The maximum time-mean velocity magnitude at the continuous and pulsating heating were commensurable, approximately 0.007 m/s. Temperature fields reasonably agree with these findings.
Active control of the wake behind the cylinder
Broučková, Zuzana ; Flídr, Erik ; Šafařík, P. ; Trávníček, Zdeněk
Active control of the flow around a cylinder using synthetic jet (SJ) array was experimentally investigated. The prevailing method was flow visualization. Modification of the wake was investigated at two values of a dimensionless momentum coefficient (Cμ = 0.21 and 1.02). Various α and Cf parameters were tested (where α is the angle between SJs and the main flow direction and Cf is the frequency ratio). The control moves separation point more downstream. Increasing frequency ratio Cf causes refining of the vortex structure. When SJs are placed at the front or rear stagnation points, wake tends towards the symmetrical pattern.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 87 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.