Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 16 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Krejčí, Klára ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Práce se zabývá problematikou správné klasifikace majetku, účetních a daňových odpisů, okrajově též technickým zhodnocením, oceňováním dlouhodobého majetku a jeho vyřazováním. Zmiňuje se i o problematice odložené daně.
Cash flow ? výkaz o peněžních tocích
Kosinová, Taťána ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Práce je zaměřená na všeobecné seznámení s pojmem cash flow. Kde tento pojem vznikl, co znamená a k čemu se výkazy s označením cash flow používají v praxi. Práce informuje o tom, do kolika a jakých části se výkaz člení a jaké metody jeho sestavení se používají. Dále se seznámíte s tím, že výkazy cash flow se sestavují ve dvou zákonem stanovených formách. Má práce je ale zejména založená na praktickém ukázce sestavení výkazu o peněžních tocích, kde se snažím tento výkaz sestavit ve všech zmiňovaných metodách.
Dlouhodobý majetek - účetní a daňové odpisy, odložená daň
Kožíšková, Lucie ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Práce se zabývá základní definicí dlouhodobého majetku z hlediska zákona o daních z příjmů a z hlediska účetnictví, dále je zaměřena na objasnění problematiky účetních a daňových odpisů, jejich charakteristika, výpočet, zaúčtování, odlišnosti daňových a účetních odpisů, obsahuje i praktické příklady výpočtu účetních a daňových odpisů. Dále se zabývá obecně problematikou odložené daně a odloženou daní z titulu rozdílu mezi účetními a daňovými odpisy (metody vykazování, účtování, praktické příklady).
Účetní a daňové odpisy dlouhodobého majetku
Hejhal, Petr ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Účetní jednotka by měla vést pro své potřeby odděleně účetní a daňové odpisy. Práce se zabývá přepisy, které účetní a daňové odpisy upravují a na souvislém příkladu jsou vysvětleny jednotlivé metody odepisování a stanovení hodnoty dlouhodobého majetku pro odepisování z účetního a daňového hlediska.
Účetní a finanční aspekty leasingu
Vokounová, Martina ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Tato práce se snaží poskytnout ucelený obraz o leasingu jako o jedné z možností pořizování investic. Poukazuje na jeho výhody a nezapomíná ani na nedostatky s ním spojené. Jednou ze součástí práce je také vývoj leasingu v podmínkách českého hospodářství zakončen jeho současnou situací. Při rozhodování managementu se nejdůležitější informace týkají konkurence na trhu ve smyslu výhodnějších podmínek při investování.Proto se tato práce snaží upozornit na skutečnosti, které by neměli být opomenuty při výběru správné varianty financování majetku.
Interní audit účetních výkazů
Kuldová, Lenka ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
V České republice je auditorská profese poměrně mladou profesí. Je spojena s transformací ekonomiky koncem osmdesátých a začátkem devadesátých let dvacátého století. I přes poměrně krátkou historii dochází k jejímu velmi rychlému rozvoji a již nyní lze říci, že její role bude i v budoucnu nadále stoupat, neboť audit je jediný účinný způsob, jak předcházet problémům a řešit je dříve, než nastaly. V moderním pojetí lze interní audit chápat jako nezávislou, objektivně ujišťovací a konzultační činnost zaměřenou na přidávání hodnoty a zdokonalování procesů v organizaci. Své místo nachází stále častěji vedle nejvyšší řídící úrovně. Cílem jeho činnosti je pomáhat pracovníkům podniku v efektivním plnění jejich funkcí.
Archivace účetních dokumentů
Kocingerová, Dominika ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
právní a technická stránka úschovy účetních dokumentů
Leasing
Kosková, Lenka ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Práce zachycuje problematiku leasingu především z účetního hlediska. Je zaměřena na účtování o leasingu podle české účetní legislativy a pro srovnání je zde popsána rovněž metodika Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. Poslední část se zabývá vysvětlením výhod a nevýhod leasingu ve srovnání s úvěrem, které je doplněno praktickým příkladem.
Vykazování a oceňování cenných papírů
Týfová, Radka ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
Práce popisuje jednotlivé druhy cenných papírů, jejich třídění, způsoby vykazování a oceňování v ČR. Vykazování a oceňování cenných papírů je uvedeno nejen podle české úpravy, ale i podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví a US GAAP.
Interní audit účetní závěrky
Chrobáková, Jana ; Toušková, Vendula (vedoucí práce)
První část práce se zabývá interním auditem obecně - jeho definicí, cíli, legislativou upravující oblast interního auditu, profesí interního auditora, postavením útvaru interního auditu v organizaci, postupy práce interního auditora a závěrečnou auditorskou zprávou. Druhá část práce je zaměřena na interní audit účetní závěrky, na hodnocení rizik a testování účtů vynosů, nákladů, aktiv a pasiv.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 16 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 Toušková, Veronika
1 Toušková, Věra
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.