Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 109 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Rozvoj metakognitivního myšlení žáků postupy RWCT
Picková, Jitka ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce na téma Rozvoj metakognitivního myšlení žáků postupy RWCT si klade výzkumnou otázku: Jak postupy RWCT rozvíjí metakognitivní myšlení žáků na 1. stupni ZŠ a s jakými výstupy? Cílem je nacházet možnosti, ale i meze žákovy metakognice za pomocí postupů RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). V teoretické části se tato diplomová práce na základě studia odborné literatury zabývá vymezením pojmu metakognice, vztahem metakognice a autoregulace, metakognice a sebereflexe, metakognice a výuka a v neposlední řadě postupy RWCT z hlediska cílů samotného programu a z hlediska cílů RVP ZV (Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání). Možnosti využití postupů RWCT v souvislosti s rozvojem metakognitivního myšlení žáků na 1. stupni základní školy byly prověřovány s využitím akčního výzkumu, který proběhl v jedné páté třídě. Při hledání odpovědi na výzkumnou otázku je použita analýza a popis na základě zúčastněného pozorování, žákovských produktů, písemné reflexe a sebereflexe žáků. Dále také na základě nestrukturovaného rozhovoru. Z akčního výzkumu vyplývá, že postupy RWCT podněcují u žáků diskusi, usnadňují vyjadřování vlastních názorů, vytváří prostředí pro úvahy a kritické myšlení. Postupy RWCT rozvíjí metakognitivní myšlení a v neposlední řadě naplňují RVP ZV. Pravidelná a...
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Novotná, Kateřina ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti učitelství na konkrétních pedagogických fakultách připravováni do praxe a jak studenti i začínající učitelé prvního stupně vnímají tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na vývoj pedagogických praxí a její provázanost ve vzdělávání budoucích učitelů. Předmětem šetření bylo také porovnání jednotlivých pedagogických fakult z hlediska časové dotace. Obsahem praktické části je kvalitativní šetření, které vychází z dotazníkové metody a rozhovoru. První výzkumné šetření zjišťuje a porovnává pohledy a zkušenosti studentů pedagogických fakult s pedagogickými praxemi. Druhé šetření se zaměřilo na začínající učitele prvního stupně, u kterých jsem metodou rozhovorů zjišťovala, jak zpětně nahlížejí a hodnotí pedagogickou praxi na fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogická praxe, student učitelství, 1. stupeň základní školy, fakultní školy, fakultní učitel, vysokoškolský učitel, začínající učitel
Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ
Kosová, Markéta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce vypracovaná na téma Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy si pokládá výzkumnou otázku: "Jaký význam ve vzdělávání učitelů má praxe a její délka v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy?" Cílem práce je představit a analyzovat efektivní způsoby rozvoje profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v kombinované formě studia. Konkretizovat význam praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí. Zpracovat konkrétní případy, tj. případy významnosti praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ. S oporou o odbornou literaturu jsou v teoretické části vymezeny základní pojmy související s tématem práce: učitel, kompetence, klíčové kompetence, pedagogické znalosti a dovednosti, konstruktivistický přístup ve vzdělávání a způsoby profesního rozvoje učitelů. Pozornost je věnována teorii, praxi a jejímu postavení ve vzdělávání učitelů. Reflexe, kooperace a portfolio jsou zde uvedeny jako efektivní prostředky profesního rozvoje učitelů zabezpečující propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, data získaná pomocí rozhovoru byla uspořádána do případových studií. Následná analýza jednotlivých studií pomohla nalézt odpověď na výzkumnou otázku. Z výzkumu vyplývá,...
Hodnocení pro učení
Pučálková, Kristýna ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o hodnocení cílené na podporu efektivního učení žáků. V první části práce jsou diskutována teoretická východiska tématu, konkrétně školní, a především formativní hodnocení. Je zde definován pojem hodnocení, jeho historie, funkce, typy a význam. Dále se práce zabývá tématem hodnocení pro učení a jeho metodami s přímou vazbou na výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována empirickému výzkumu hodnocení u dvou učitelek prvního stupně základní školy ze zvolené třetí a páté třídy včetně vnímání formativního hodnocení jejich žáky. Praktická část vychází ze získaných teoretických poznatků a je prováděna kvalitativní formou. K šetření výzkumu je zvolena případová studie formativního hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků s cílem zmapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Diplomová práce tak přináší zjištění, jakým způsobem je formativní hodnocení uplatňováno a jak tento inovativní způsob ve výuce vnímají nejen žáci ale i jejich učitelé. Z výzkumného šetření vyplývá, že zvolené učitelky ze třetí i v páté třídy zařazují jednotlivé možnosti formativního hodnocení do jejich výuky. Obě učitelky využívají toto hodnocení podle věku a individuálních zvláštností jedinců, přestože...
Domácí vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v České republice
Burgerová, Karolína ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním žáků 1. stupně základní školy v České republice. Teoretická část poskytuje informace o domácím vzdělávání jako alternativě plnění povinné školní docházky. Z práce je možno získat informace o tom, kam až spadají kořeny domácího vzdělávání, jaký je jeho vývoj u nás, jak domácí vzdělávání funguje, jaké jsou důvody volit domácí vzdělávání, jaká jsou jeho pozitiva, negativa a rizika. Není opomenuta ani otázka 2. stupně základní školy nebo získaní informace o tom, jak funguje domácí vzdělávání ve světě. Výzkumná část se zabývá dvěma oblastmi. První oblast je věnována kvantitativní výzkumu - průzkumu mezi studenty učitelství. Druhá oblast je kvalitativním výzkumem - tato oblast se zaobírá případovými studiemi. Cílem výzkumné části diplomové práce je z průzkumu mezi studenty učitelství zjistit názor, zkušenosti a informovanost o dané problematice. Pomocí rozhovorů a pozorování analyzovat, jak se z časového hlediska mění význam, možnosti a rizika domácího vzdělávání. Na základě dotazníků, rozhovorů a odborné literatury identifikovat důvody, proč česká populace volí domácí vzdělávání jako formu povinné školní docházky. Z dosavadních poznatků lze vytvořit závěr, že domácí vzdělávání je v České republice považováno za plnohodnotnou alternativu povinné školní...
Vzdělávání žáků ve Finsku
Bačová, Veronika ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Tato práce se zabývá popisem a analýzou silných stránek a faktorů ovlivňujících finský školský systém, které ho tak činí jedním z nejlepších na světě. Mezi tyto silné stránky patří například příprava budoucích pedagogů na fakultách, podpora žáků ve vzdělávání či současné kurikulum pro základní vzdělávání platné od roku 2016 aj. Silné stránky jsou však v pozadí ovlivňovány určitými faktory, jako je historie země, kultura, geografická a demografická charakteristika nebo ekonomická situace. Analýza těchto silných stránek a faktorů pomáhá porozumět problematice, kterou řeší tato práce. Analýza dále obsahuje komentáře podložené osobními zkušenostmi s finským školským systémem, které jsem měla možnost získat během svého studijního pobytu ve Finsku, a je východiskem pro konečnou komparaci s českým školstvím. Tyto zkušenosti jsou v práci obsaženy také formou psaných záznamů a dalších podpůrných materiálů získaných právě během hospitačních hodin na finských základních školách. Následná komparace se zaměřuje na nejpodstatnější body analýzy, jak finského, tak i českého školství, a ukazuje nejen na rozdíly v obou školstvích, ale také na určité podobnosti, které můžeme pozorovat. Toto srovnání nám tak přináší mnoho poznatků o kvalitách i rezervách českého školství a v neposlední řadě ukazuje na možnou...
Hodnotící kompetence učitele na 1. stupni základní školy se zaměřením na sebehodnocení žáků
Homoky, Vendula ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent) ; Šikulová, Renata (oponent)
Disertační práce poukazuje na problematiku školního hodnocení. Zaměřuje se na kompetenci učitele 1. stupně ZŠ k rozvoji sebehodnocení žáků. Cílem je vymezit a popsat problematiku hodnocení a sebehodnocení na 1. stupni ZŠ a zjistit, jakým způsobem je implementováno do vyučovacího procesu. Teoretická část je věnována osobnosti učitele, jeho profesi, profesním kompetencím, pojetí výuky a reflexi. Poté se autorka věnuje osobnosti žáka, klimatu ve školní třídě a interakci učitel - žák. V závěru se autorka zaměřuje na hodnocení ve vyučovacím procesu, především formativní hodnocení a sebehodnocení žáků. Výzkumná část prezentuje výsledky výzkumného šetření, pro které bylo využito kvalitativního designu případové studie. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jak učitelé na prvním stupni základní školy rozvíjejí ve vyučovacím procesu sebehodnocení žáků. Dále si autorka stanovila několik dílčích cílů. Prvním dílčím cílem je určit, jakým způsobem má žák možnost podílet se na hodnotícím procesu. Druhým dílčím cílem je zjistit a analyzovat metody, které učitel pro sebehodnocení žáků ve vyučovacím procesu využívá. Na základě výsledků šetření bylo v rámci hodnocení zjištěno zastoupení jak tradičního hodnocení známkou, tak především hodnocení formativního, které je založeno na poskytování zpětné vazby,...
Kooperativní učení v primární škole
Zittová, Dagmar ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá oblastí spolupráce v souvislosti s probíhající transformací současné školy. Popisuje vztahy, které ovlivňují klima třídy, hlavně vztah učitele a žáků, může mít podstatný vliv na působení dítěte ve škole. Přibližuje kooperaci a kooperativní vyučování, možnosti a úskalí zavádění kooperace do vyučování. Aby spolupráce byla efektivní a byla přínosem pro žáky i učitele, musí pro ni učitel vytvořit vhodné podmínky. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Postupy programu RWCT ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni ZŠ
Tůmová, Dana ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce "Postupy programu RWCT ve výuce českého jazyka a literatury na 1. stupni základní školy" pojednává o využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka v pátém ročníku základní školy. Cílem práce je prozkoumat, jaké možnosti dává využívání postupů programu RWCT ve výuce českému jazyku na 1. stupni základní školy. Jedním z klíčových cílů je sestavení uceleného materiálu pro výuku českého jazyka v pátém ročníku základní školy, jež je založen na metodách kritického myšlení, díky nimž si žáci osvojují nové učivo, ale také rozvíjejí čtenářskou gramotnost. Sborník demonstruje použitelnost metod kritického myšlení ve vyučování na konkrétních příkladech. Na základě reflexí posuzuji možnosti, které dává program RWCT výuce českému jazyku v pátém ročníku základní školy. Klíčová slova Učitel v primární škole, současné pojetí výuky, Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, program RWCT, kritické myšlení, model E - U - R, metody kritického myšlení, český jazyk a literatura.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 109 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tomková, Adéla
2 Tomková, Alexandra
3 Tomková, Alice
3 Tomková, Alžběta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.