Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 113 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Žákovské portfolio
Hrubanová, Alžběta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce s názvem Žákovské portfolio má teoreticko-výzkumný charakter. Teoretická část popisuje žákovské portfolio v širším kontextu a zabývá se analýzou a pojetím portfolia na prvním stupni základní školy. Zaměřuje se na význam portfolia pro žáka i učitele. Uvádí funkce portfolia. Poskytuje různé výhody a nevýhody žákovského portfolia. Nabízí fáze, jak pracovat s žákovským portfoliem. V teoretické části je také uvedena vazba mezi portfoliem a učitelem - žákem - rodičem. V souvislosti s žákovským portfoliem se práce věnuje hodnocení a učení. Objasňuje individualizaci v hodnocení žákovského portfolia. Dále práce označuje žákovské portfolio jako nástroj sebehodnocení a uvádí, jak vést žáky k sebehodnocení. Diplomová práce zkoumá možnosti a meze různých druhů a pojetí žákovského portfolia na 1. stupni ZŠ. Výzkumná část popisuje a analyzuje konkrétní pojetí reprezentačního portfolia v 5. ročníku ZŠ u paní učitelky V. Závěr výzkumné části posuzuje životaschopnost žákovského portfolia a hlavní přínosy práce s ním při učení a hodnocení žáků na konci 1. stupně ZŠ. Výzkumná práce dále popisuje význam práce paní učitelky V. s učitelským portfoliem pro kvalitu práce žáků na žákovském portfoliu. Klíčová slova Funkce portfolia, hodnocení, individualizace, pojetí portfolia, sebehodnocení.
Projektová výuka v prostředí malotřídní školy
Dokoupilová, Pavla ; Poche Kargerová, Jana (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce na téma Projektová výuka v prost edí malot ídní školy si klade výzkumnou otázku: Napomáhá za azování projektové výuky v prost edí malot ídní školy rozvoji klí ových kompetencí žák ? Cílem je popsat, analyzovat a vyhodnotit využití projektové výuky na primárním stupni malot ídní školy. Projektová výuka je zde chápána jako jedna z možností realizace vzd lávacího obsahu, který je vymezen Rámcovým vzd lávacím programem pro základní vzd lávání. Práce je len na na dv ásti - teoretickou a praktickou. Teoretická ást vychází z transformace eského školství po roce 1989. Poukazuje na humaniza ní program školské reformy a konstruktivistické p ístupy ve vyu ování. Zabývá se charakteristikou projektové výuky, typologií a fázemi projektu. Seznamuje se specifiky malot ídní školy a s možností za len ní projektové výuky do tohoto typu školy. Poukazuje na klady, ale i možná úskalí projektové výuky. Praktická ást se zabývá realizací a reflexí n kolika projekt v prost edí malot ídní školy s ohledem na specifika tohoto typu školy. Na základ analýzy se snaží posoudit, zda byly ve výuce napln ny principy projektové výuky a zda umožnila rozvoj klí ových kompetencí žák . Dále hodnotí, zda tento typ výuky m že p ispívat k vytvá ení sounáležitosti s místem, kde žák školu navšt vuje. KLÍ OVÁ SLOVA Transformace...
Využití mimoškolních zkušeností dětí ve školním vzdělávání
Kaletová, Ilona ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent)
NÁZEV: Využití mimoškolních zkušeností dětí ve školním vzdělávání AUTOR: Ilona Kaletová KATEDRA: Katedra primární pedagogiky VEDOUCÍ PRÁCE: PhDr. Anna Tomková, Ph.D. ABSTRAKT: Diplomová práce se zabývá možným využitím mimoškolních zkušeností dětí ve školním vzdělávání. V první části práce je cíl porovnávat formální a neformální vzdělávání. Budu hledat podobnost i odlišnost, a především přínos neformálního vzdělávání formálnímu vzdělávání. Konkrétně se zaměřím na dětskou neziskovou organizaci Liga lesní moudrosti. V závěru této části porovnám formální vzdělání a celoživotní vzdělávání zkoumané dětské organizace. Praktická část je konkrétně zaměřena na vesnickou školu a dětský kmen, který vedu. Pomocí metody pozorování a rozhovorů s učiteli a žáky, navštěvující zkoumaný kroužek, budu hledat přínos dětského kmene pro žáky vesnické základní školy. Dále ve škole realizuji tematické celky, které předpokládají možnost využití mimoškolních zkušeností dětí ve školním vzdělávání. Výsledkem této diplomové práce je, že dětský kmen má přínos pro žáky základní školy. Míra a intenzita je ale různá, záleží na zájmech jednotlivých členů kmene. KLÍČOVÁ SLOVA: Školní vzdělávání, mimoškolní aktivity, zkušenost, vzdělávací obsah, individualizace, případová studie
Komunikace učitele s rodiči žáků
Šebková, Adéla ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
V diplomové práci jsou shromážděná teoretická fakta zaměřená na komunikaci učitele s rodiči žáků. Práce se zabývá efektivní spoluprací mezi školou a rodiči. Vymezuje aktuální formy komunikace a další možné způsoby komunikace na základní škole. Nabízí různé způsoby zapojení rodičů do aktivit škol. Cílem práce je zjistit, jaká opatření mohou učitelé použít, aby komunikace mezi pedagogem a rodičem žáka byla užitečná a vedla k úspěšnému vzdělávacímu i osobnímu rozvoji žáků. V praktické části se práce zabývá efektivním vedením tripartitních schůzek jako jednou z možností vedení třídních schůzek na základní škole. Závěr práce nabízí soubor doporučení pro efektivní způsob vedení tripartitních schůzek. Efektivní způsob vedení tripartitních schůzek je zjišťován pomocí metody dotazování zkušených i začínajících učitelů. Klíčová slova: Komunikace, škola, učitel, rodič, žák, formy spolupráce, tripartitní schůzky
Rozvoj metakognitivního myšlení žáků postupy RWCT
Picková, Jitka ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Hejlová, Helena (oponent)
Diplomová práce na téma Rozvoj metakognitivního myšlení žáků postupy RWCT si klade výzkumnou otázku: Jak postupy RWCT rozvíjí metakognitivní myšlení žáků na 1. stupni ZŠ a s jakými výstupy? Cílem je nacházet možnosti, ale i meze žákovy metakognice za pomocí postupů RWCT (Reading and Writing for Critical Thinking). V teoretické části se tato diplomová práce na základě studia odborné literatury zabývá vymezením pojmu metakognice, vztahem metakognice a autoregulace, metakognice a sebereflexe, metakognice a výuka a v neposlední řadě postupy RWCT z hlediska cílů samotného programu a z hlediska cílů RVP ZV (Rámcově vzdělávací program pro základní vzdělávání). Možnosti využití postupů RWCT v souvislosti s rozvojem metakognitivního myšlení žáků na 1. stupni základní školy byly prověřovány s využitím akčního výzkumu, který proběhl v jedné páté třídě. Při hledání odpovědi na výzkumnou otázku je použita analýza a popis na základě zúčastněného pozorování, žákovských produktů, písemné reflexe a sebereflexe žáků. Dále také na základě nestrukturovaného rozhovoru. Z akčního výzkumu vyplývá, že postupy RWCT podněcují u žáků diskusi, usnadňují vyjadřování vlastních názorů, vytváří prostředí pro úvahy a kritické myšlení. Postupy RWCT rozvíjí metakognitivní myšlení a v neposlední řadě naplňují RVP ZV. Pravidelná a...
Pedagogická praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole
Novotná, Kateřina ; Mazáčová, Nataša (vedoucí práce) ; Tomková, Anna (oponent)
Diplomová práce, která nese název Pedagogické praxe a její role v rozvoji studentů učitelství v primární škole se zabývá problematikou pedagogických praxí na vysokých školách. Zároveň zjišťuje, do jaké míry jsou studenti učitelství na konkrétních pedagogických fakultách připravováni do praxe a jak studenti i začínající učitelé prvního stupně vnímají tuto problematiku. Teoretická část je zaměřena na vývoj pedagogických praxí a její provázanost ve vzdělávání budoucích učitelů. Předmětem šetření bylo také porovnání jednotlivých pedagogických fakult z hlediska časové dotace. Obsahem praktické části je kvalitativní šetření, které vychází z dotazníkové metody a rozhovoru. První výzkumné šetření zjišťuje a porovnává pohledy a zkušenosti studentů pedagogických fakult s pedagogickými praxemi. Druhé šetření se zaměřilo na začínající učitele prvního stupně, u kterých jsem metodou rozhovorů zjišťovala, jak zpětně nahlížejí a hodnotí pedagogickou praxi na fakultách. KLÍČOVÁ SLOVA Pedagogická praxe, student učitelství, 1. stupeň základní školy, fakultní školy, fakultní učitel, vysokoškolský učitel, začínající učitel
Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ
Kosová, Markéta ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Vondřičková, Klára (oponent)
Diplomová práce vypracovaná na téma Rozvoj profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy si pokládá výzkumnou otázku: "Jaký význam ve vzdělávání učitelů má praxe a její délka v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně základní školy?" Cílem práce je představit a analyzovat efektivní způsoby rozvoje profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ v kombinované formě studia. Konkretizovat význam praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí. Zpracovat konkrétní případy, tj. případy významnosti praxe a její délky v rozvoji profesních kompetencí učitelů 1. stupně ZŠ. S oporou o odbornou literaturu jsou v teoretické části vymezeny základní pojmy související s tématem práce: učitel, kompetence, klíčové kompetence, pedagogické znalosti a dovednosti, konstruktivistický přístup ve vzdělávání a způsoby profesního rozvoje učitelů. Pozornost je věnována teorii, praxi a jejímu postavení ve vzdělávání učitelů. Reflexe, kooperace a portfolio jsou zde uvedeny jako efektivní prostředky profesního rozvoje učitelů zabezpečující propojení teoretických znalostí a praktických zkušeností. Praktická část je zaměřena na kvalitativní výzkum, data získaná pomocí rozhovoru byla uspořádána do případových studií. Následná analýza jednotlivých studií pomohla nalézt odpověď na výzkumnou otázku. Z výzkumu vyplývá,...
Hodnocení pro učení
Pučálková, Kristýna ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Mazáčová, Nataša (oponent)
Předkládaná diplomová práce pojednává o hodnocení cílené na podporu efektivního učení žáků. V první části práce jsou diskutována teoretická východiska tématu, konkrétně školní, a především formativní hodnocení. Je zde definován pojem hodnocení, jeho historie, funkce, typy a význam. Dále se práce zabývá tématem hodnocení pro učení a jeho metodami s přímou vazbou na výzkumné otázky. Druhá část práce je věnována empirickému výzkumu hodnocení u dvou učitelek prvního stupně základní školy ze zvolené třetí a páté třídy včetně vnímání formativního hodnocení jejich žáky. Praktická část vychází ze získaných teoretických poznatků a je prováděna kvalitativní formou. K šetření výzkumu je zvolena případová studie formativního hodnocení v kontextu třídních systémů výuky a hodnocení žáků s cílem zmapování, analyzování a posouzení významnosti formativního hodnocení, hodnocení pro učení a hodnocení jako učení žáků. Diplomová práce tak přináší zjištění, jakým způsobem je formativní hodnocení uplatňováno a jak tento inovativní způsob ve výuce vnímají nejen žáci ale i jejich učitelé. Z výzkumného šetření vyplývá, že zvolené učitelky ze třetí i v páté třídy zařazují jednotlivé možnosti formativního hodnocení do jejich výuky. Obě učitelky využívají toto hodnocení podle věku a individuálních zvláštností jedinců, přestože...
Domácí vzdělávání žáků 1. stupně ZŠ v České republice
Burgerová, Karolína ; Tomková, Anna (vedoucí práce) ; Poche Kargerová, Jana (oponent)
Diplomová práce se zabývá domácím vzděláváním žáků 1. stupně základní školy v České republice. Teoretická část poskytuje informace o domácím vzdělávání jako alternativě plnění povinné školní docházky. Z práce je možno získat informace o tom, kam až spadají kořeny domácího vzdělávání, jaký je jeho vývoj u nás, jak domácí vzdělávání funguje, jaké jsou důvody volit domácí vzdělávání, jaká jsou jeho pozitiva, negativa a rizika. Není opomenuta ani otázka 2. stupně základní školy nebo získaní informace o tom, jak funguje domácí vzdělávání ve světě. Výzkumná část se zabývá dvěma oblastmi. První oblast je věnována kvantitativní výzkumu - průzkumu mezi studenty učitelství. Druhá oblast je kvalitativním výzkumem - tato oblast se zaobírá případovými studiemi. Cílem výzkumné části diplomové práce je z průzkumu mezi studenty učitelství zjistit názor, zkušenosti a informovanost o dané problematice. Pomocí rozhovorů a pozorování analyzovat, jak se z časového hlediska mění význam, možnosti a rizika domácího vzdělávání. Na základě dotazníků, rozhovorů a odborné literatury identifikovat důvody, proč česká populace volí domácí vzdělávání jako formu povinné školní docházky. Z dosavadních poznatků lze vytvořit závěr, že domácí vzdělávání je v České republice považováno za plnohodnotnou alternativu povinné školní...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 113 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 Tomková, Adéla
2 Tomková, Alexandra
3 Tomková, Alice
3 Tomková, Alžběta
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.