Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 36 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2017
Moravská zemská knihovna v Brně ; Tomáš, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2017.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2016
Moravská zemská knihovna v Brně ; Tomáš, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2016.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Výroční zpráva Moravské zemské knihovny v Brně 2015
Moravská zemská knihovna v Brně ; Tomáš, Tomáš
Výroční zpráva o činnosti, projektech a hospodaření Moravské zemské knihovny v Brně za rok 2015.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
OS Google Chrome - teorie a praxe
Plecháč, David ; Halbich, Čestmír (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Má diplomová práce se soustředí na charakterizování klíčových vlastností operačního systému Google Chrome OS a vyhodnocení možností využití tohoto operačního systému v praxi. Teoretická část práce popisuje smysl a filosofii komerčního operačního systému Google Chrome OS a jeho vazbu na prohlížeč Chrome. Vysvětlena je spojitost s open-source projekty Chromium a Chromium OS. Rozebrány jsou detaily vývoje aplikací a možnosti nasazení v organizační struktuře v podobě virtualizace a správy domény. V praktické části práce vyústí teoretické poznatky z vývoje aplikací pro Chrome OS ve vytvoření aplikace tenkého klienta pro vzdálené ovládání hardwarového čidla po internetu. Toto čidlo je navrženo a postaveno na platformě Arduino. Čidlo měří teplotu a vlhkost okolního vzduchu a vzdáleně spíná silnoproudá relé. Pro komunikaci po TCP/IP je použit moderní protokol MQTT, pro který je nakonfigurovaný server s MQTT Brokerem Mosquitto. Dále je demonstrován postup kompilace vlastního buildu operačního systému Chromium OS z veřejně poskytovaných zdrojových kódů společnosti Google. Na základě shrnutí všech nabytých teoretických a praktických poznatků jsem vyhodnotil možnosti nasazení operačního systému Chrome OS v soukromé i komerční oblasti.
Začleňování jedince do sociální skupiny v různých životních situacích ve vybraném regionu
Šámalová, Zuzana ; Varvažovská, Pavla (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zabývá problematikou začleňování jedince do sociální skupiny v různých životních situacích v Plzeňském kraji. Především se věnuje formám pomoci, která je dětem při odchodu z dětského domova poskytována krajem, resp. dětským domovem zřizovaným Plzeňským krajem. Diplomová práce analyzuje názory veřejnosti na problematiku začleňování dětí z dětského domova do společnosti, zjišťuje postoje samotných dospívajících jedinců, vedoucích pracovníků a zaměstnanců sociálních zařízení. Dále analyzuje problematiku v rámci rozvoje Plzeňského kraje. Cílem práce je navrhnout možnosti jak začlenit jedince bez rodiny do sociálních skupin v různých etapách života v Plzeňském kraji. Teoretická část diplomové práce pojednává o období socializace dítěte a absence rodiny, jakožto hlavního činitele socializace. Popisuje systém náhradní výchovy v České republice, život dětí v dětském domově a programy týkající se problematiky odchodu z dětského domova. Terénní šetření je provedeno s účelem dosáhnout cíle, dílčích cílů práce a následně interpretovat jejich výsledky. V závěru práce jsou shrnuty výsledky získané při zpracování této práce a následné doporučení pro zřizovatele dětských domovů, tedy pro Plzeňský kraj. Pro splnění hlavního cíle je navržena možnost jak začleňovat jedince do sociálních skupin a to formou nové pracovní pozice sociální průvodce.
Ochrana duševního vlastnictví orgány Celní správy
Drahoňovský, Tomáš ; Uhlík, Milan (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Diplomová práce si klade za cíl zjistit příčiny, rozsah a způsoby porušování práv duševního vlastnictví, včetně negativních dopadů, z pohledu státní kontrolní a dozorové činnosti prováděné Celní správou České republiky. Při zjištění nedostatků v právní úpravě, jejím dodržování, v organizaci a řízení práce navrhnout opatření k jejich eliminaci a efektivnějšímu výkonu služby. Práce je rozdělená na dvě části a to na teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou soustředěny dle autora nejdůležitější mezinárodní smlouvy, úmluvy a dohody, také právo Evropské unie a národní právní předpisy. V praktické části je uveden autorův názor na právní úpravu v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví, stručné rozdělení práv duševního vlastnictví a rovněž jsou představeny dozorové orgány včetně Celní správy České republiky. Dále jsou v praktické části popsány postupy Celní správy České republiky vůči zboží porušující práva duševního vlastnictví a prezentovány statistické údaje vztahující se k zadrženému zboží. V diplomové práci jsou uvedeny tresty za spáchané správní delikty či trestné činy v oblasti porušení práv duševního vlastnictví. Diplomová práce obsahuje také dotazníkové šetření, které autor práce provedl mezi příslušníky Celní správy České republiky, za účelem zjištění názoru na právní úpravu, organizaci a řízení práce na úseku ochrany práv duševního vlastnictví. V závěru práce jsou vyhodnoceny výsledky zkoumání a představeny nedostatky v právní úpravě, organizaci a řízení celních orgánů na úseku ochrany duševního vlastnictví. Autorem práce jsou navrženy vhodné úpravy k eliminaci zjištěných nedostatků dle jeho nejlepšího uvážení, i přestože není právníkem. Nakonec autorem diplomové práce bude zhodnocena pojednávaná problematika a shrnut cíl této práce.
Přeshraniční spolupráce jako faktor rozvoje Česko - Polského pohraničí
Kuníková, Yveta ; Husák, Jakub (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Předmětem diplomové práce jsou možnosti přeshraniční spolupráce na území euroregionů Česko-Polského pohraničí. Příhraniční oblasti obecně mají znevýhodněnou pozici která je dána jak geografickým tak administrativním členěním. V souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie nabývají euroregiony na významu svým výjimečným postavením v rámci přeshraniční spolupráce na regionální úrovni. První část je teoretickým úvodem do dané problematiky, je zde popsán historický vývoj přeshraniční spolupráce a důvody vzniku spolupráce regionů napříč státními hranicemi v Evropě. Druhá část je praktická a zabývá se analýzou skutečně realizovaných projektů přeshraniční spolupráce, následně pak posouzením a hodnocením jejich přínosu jako přínosu pro rozvoj euroregionu. Praktická část je realizována zejména na základě analýzy odborné literatury a dokumentů a použití polo-standardizovaných rozhovorů s hlavními aktéry uvedených projektů.
Trendy v trávení volného času na Náchodsku (srovnávací studie ve venkovském prostoru)
Kozáková, Helena ; Hudečková, Helena (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Volný čas získává v životě moderního člověka stále větší význam, protože s tím, jak se vyvíjí moderní společnost a s tím, jak se specializuje trh práce, dochází ke stále striktnějšímu oddělování času povinností a času zábavy. Volný čas je pro každého člověka vysoce individuální záležitostí a jeho podoba vychází z mnoha aspektů. Těmi, které mají na způsob a podobu trávení volného času vliv, jsou věk jedince a velikost bydliště. Právě otázka toho, jak se příslušnost k určité věkové skupině a velikost bydliště promítá do trávení volného času obyvatel Náchodska, je tématem předkládané diplomové práce. Praktická část je založena na vlastním výzkumu, který jednak mapuje tři obce rozdílné velikosti na Náchodsku z pohledu nabídky volnočasových aktivit a jednak postoj samotných obyvatel s ohledem na jejich věk a velikost bydliště. Výzkumným problémem bylo hledání souvislosti mezi věkem obyvatel a velikostí jejich bydliště a možnostmi trávení volného času a spokojenost s nimi. Výzkum ukázal, že způsob trávení volného času a spokojenost s nabízenými možnostmi volnočasových aktivit v místě bydliště je do určité míry determinována věkem oslovených a velikostí bydliště, ovšem míra tohoto vlivu není příliš vysoká. Volný čas a způsob jeho trávení je tedy v prvé řadě záležitostí individuální, přičemž věk a bydliště mají v této individualizaci své nezastupitelné místo.
Možnosti efektivního získávání finančních prostředků u neziskových organizací
Neradová, Martina ; Varvažovská, Pavla (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na efektivní způsoby získávání financí pro nestátní neziskové organizace. Jejím záměrem je návrh výše zmíněných způsobů, protože právě fundraising se stává kritickou disciplínou pro neziskové organizace ve snaze o udržitelné financování. Ovládnutím vhodných fundraisingových metod a navázáním vztahu s donory si organizace zajistí nejen klid, ale také svobodu pro své rozhodování a může tak plnit své poslání. S efektivním získáváním financí také souvisí komunikace směrem ven, neboť bez propagace organizace jen těžko získá individuální, nebo firemní dárce. Výzkum se opírá o kombinaci kvantitativních a kvalitativních přístupů. Kvantitativní část práce je založena na dotazníkovém šetření, které se zabývá neziskovými organizacemi a jejich fundraisingem . Dále je šetření zaměřeno na finance, které jsou na fundraising vynakládány a úspěšnost fundraisingových projektů. Kvalitativní část práce je tvořena polostrukturovanými rozhovory, které pomohou porozumět detekovaným oblastem hlouběji. Z výsledků dotazníkového šetření a polostrukturovaných rozhovorů je sestaven plastický obraz současného fundraisingu v českém prostředí a navrhuje efektivní způsoby financování. Fundraising je vnímán jako zásadní disciplínou pro udržitelnost organizací, ale minimum z nich ho dělá na profesionální úrovni. Také bylo zjištěno, že české neziskové prostředí díky svému opožděnému vývoji nabízí velký prostor pro praktikování nových fundraisingových metod, které jsou běžně užívány v zahraničí.
Spolková činnost (tradice a současnost) v malých lokalitách
Hatka, Tomáš ; Hudečková, Helena (vedoucí práce) ; Tomáš, Tomáš (oponent)
Předmětem diplomové práce je sociokulturní role spolků v malých lokalitách, kterými jsou venkovské obce a malá města. Prostřednictvím dvou vybraných zájmových činností typických pro malé lokality a organizovaných na bázi spolků/klubů, fotbalové oddíly a sbory dobrovolných hasičů, jsou zkoumány tradice ve vybraných obcích a rozsah současné spolkové činnosti. Význam je přikládán společenským vazbám působícím jak uvnitř spolků, tak mimo ně. Teoretickým východiskem je pro ně koncept Ferdinanda Tönniese Gemeinschaft und Gesellschaft označující dva typy společenské vazby založené na rozlišení dvou druhů lidské vůle. Výzkum kvalitativního charakteru zaměřený na vnímání tradic, současného postavení, poslání a potřeby do budoucna s ohledem na rozvoj aktivit provedený u tří generací zástupců jednotlivých spolků ukazuje mezigenerační rozdíly ve vnímání spolkové činnosti. Prostřednictvím systematické registrace současných potřeb s ohledem na budoucí vývoj spolkové činnosti nastiňuje tato práce možnosti vzájemné spolupráce vedoucí ku prospěchu nejen samotných organizací, ale také pro lokalitu, ve které se tyto spolky nacházejí.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 36 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.