Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Electrochemical Study of Selected Pyrene Derivatives as Precursors to Organic Semiconductors
Koláčná, Lucie ; Tobrman, T. ; Ludvík, Jiří
A series of 9 precursors for pyrene based biodegradable organic (semi)conductors having tetrasubstituted double bond as a central organic core and photo- or redox active centers attached at this core were electrochemically investigated in order to determine the influence of individual parts of the molecule on the redox properties, to describe the location of the reduction center and to understand the structure - redox activity relationship of the mentioned compounds.
New C-H activations and cross-coupling reactions for modification of deazapurine nucleobases
Sabat, Nazarii ; Hocek, Michal (vedoucí práce) ; Tobrman, Tomáš (oponent) ; Hlaváč, Jan (oponent)
Tato práce se zabývá vývojem nových C-H aktivačních reakcí a Suzuki-Miyaura reakcí ve vodné fázi využitelných pro syntézu modifikovaných deazapurinových nukleobází. Byla vyvinuta metodologie pro chemo- a regioselektivní syntézu vysoce funkcionalizovaných deazapurinů založená na moderních metodách C-H aktivace, které umožňují do molekuly zavést různé funkční skupiny jako např. amino-, imido-, silyl- a fosfonyl-. Aminodeazapurinové deriváty byly připraveny přímou Pd/Cu katalyzovanou C-H aminací a C-H chloroaminací z 6-substituovaných 7-deazapurinů pomocí N-chlor-N-alkyl- arylsulfonamidů. C-H imidační reakce pyrrolopyrimidinů pomocí N-sukcinimido- a N- ftalimidoperesterů byly provedeny za katalýzy ferrocenem. Dále byly navrženy iridiem katalyzované C-H silylační reakce 6-fenyldeazapurinů pomocí alkyl silanů. Pomocí manganem iniciované C-H fosfonace byly připraveny velmi zajímavé deazapurinové fosfonáty, které byly dále převedeny na příslušné fosfonové kyseliny. Všechny vyvinuté přímé C-H aktivační reakce probíhají regioselektivně v poloze 8 na deazapurinovém jádře s výjimkou C-H silylací, které přednostně probíhají v ortho poloze na fenylu, což nicméně vede k zajímavým sloučeninám. Druhá část této práce je zaměřena na modifikaci 7-deazapurinových bází v polohách 6 a 7 pomocí Suzuki-Miyaura reakcí s...
Cyklotrimerizace alkynů a nitrilů v syntéze helikálních chirálních látek
Klívar, Jiří ; Stará, Irena (vedoucí práce) ; Tobrman, Tomáš (oponent)
Byly připraveny dialkynnitrily 156 a 168 pro syntézu aza[6]helicenů 146 a 147 pomocí intramolekulární [2+2+2] kocyklotrimerizace. Byla ověřena možnost použití v literatuře dosud nepopsané intramolekulární kocykloizomerizace alkyndinitrilů 182, 187, 197 a 195 pro přípravu pyridazinových dibenzodiazahelicenů 148, 149 a dioxadiazahelicenů 150, 151. Dále byly připraveny alkyndinitrily 152, 153, 154 a 155 pro další studium této nové kocykloizomerizační reakce. Teoretický úvod popisuje vybrané reprezentativní příklady přípravy azahelicenů a azoniových helicenů, současný vývoj [2+2+2] kocyklotrimerizace pro syntézu pyridinů a přístupy používané při syntéze pyridazinů. Syntéza dialkynnitrilů 156 a 168, diazahelicenů 148, 149, 150, 151 a alkydinitrilů 152, 153, 154 a 155, je popsána v části Výsledky a diskuze a Experimentální část.
The Combination of Organometallic, Transition-Metal Catalyzed, Radical and Carbocationic Reaction Steps to Domino Processes
Jagtap, Pratap Ramling ; Jahn, Ullrich (vedoucí práce) ; Tobrman, Tomáš (oponent) ; Bureš, Filip (oponent)
V této práci je představena metodika, spojující reaktivní meziprodukty ve více oxidačních stavech do tandemových sekvencí. Zkoumaná sekvence se skládá z 1,2-adice organokovů/izomerizace katalyzované přechodnými kovy/Michaelovy adice/jednoelektronové (SET) oxidace/radikálové cyklizace/oxygenace vedoucí k vysoce funkcionalizovaným karbocyklickým sloučeninám. Byla studováno použití katalytického množství SET oxidantu. Tandemovou 1,2-adicí/rutheniem katalyzovanou redoxní izomerizací/oxidací vzniklých enolátů/radikálovou dimerizací byly připraveny 1,4-diketony a výsledky byly porovnány s přípravou 1,4-diketonů oxidativním kaplinkem enolátů ketonů. Byla provedena totální syntéza vybraných lignanů s tetrahydrofuranovým jádrem z 1,4-diketonů připravených tandemovou adicí/izomerizací/dimerizací.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.