Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 12 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Profesionalizace neziskové organizace prostřednictvím funkčního modelu dobrovolnictví
Pragerová, Klára ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Tošner, Jiří (oponent)
Předkládaná práce se zaměřuje na rozvoj dobrovolnictví jako součást profesionalizace neziskové organizace. Případová studie proběhla v organizaci Pestrá společnost, o.p.s, která se věnuje výcviku asistenčních psů a poskytuje sociální služby pro majitele asistenčních psů. Ke své práci pravidelně a dlouhodobě využívá dobrovolníky. Výzkum v této organizaci potvrzuje fakt, že kvalitní management dobrovolnictví efektivně využívá kapacity motivovaných dobrovolníků a snižuje celkové finanční náklady organizace. Teoretická část práce se zaměřuje na profesionalizaci dobrovolnického managementu prostřednictvím výběru a zaučení dobrovolníků s ohledem na reflektování jejich motivace. Popisuje, jakým způsobem se propojuje motivace dobrovolníků s cíli organizace. Organizace, která se při výběru a zaučení dobrovolníků zajímá o to, jak propojit cíle své práce s představami dobrovolníka a jeho motivací, musí nepochybně z této spolupráce profitovat. Praktická část se formou případové studie zaměřuje na konkrétní organizaci. Kvalitativní část výzkumu přináší konkrétní podněty pro změny a opatření, které jsou v rámci akčního výzkumu navrhovány. Tato opatření jsou zároveň implementována a po třech měsících od zavedení je zhodnoceno, k jakým konkrétním změnám došlo a jaké měly tyto změny dopady pro profesionalizaci...
O syre z Mokrej, trochu inak
Prokopová, Martina ; Pauknerová, Karolína (vedoucí práce) ; Tošner, Jiří (oponent)
Predkladaná diplomová práca sa venuje domácej produkcii syra v slovenskej obci Mokrá z perspektívy Actors-Network Theory a v rámci diskurzu praktík. Práca kombinuje výsledky autorkinho etnografického výskumu v teréne s pokusom o experimentálne etnografické písanie. Vychádza z predstavy, že syr môžeme považovať za aktéra, ktorý je schopný ovplyvňovať fyzický aj sociálnokultúrny život syrárov. Syru je pripísaný hybridný, prírodný, diskurzívny a kolektívny charakter. Autorka sa zameriava na pôsobnosť syra primárne vzhľadom k telám syrárov skrze koncept praktického porozumenia, a pôsobnosť syra vzhľadom k mokranskej krajine skrze koncepty terroir a taskscapes. V snahe nazrieť na fenomén domáceho mokranského syra z nového uhla pohľadu sa autorka v texte presúva do rôznych časopriestorových perspektív. Najskôr časopriestorovú perspektívu rozširuje. Syr vníma ako udalosť, čo jej umožňuje objaviť nových aktérov zúčastnených v procese výroby syra. Potom perspektívu zužuje. Presúva do sveta mliečnych baktérií a objavuje ich obrovský vplyv na výrobu/vznik syra, jeho chuť aj kvalitu, a napokon diskurz mikrobiopolitiky. Samostatnú časť práce tvorí téma ekonomiky mokranského syra a jej legitimita. Kľúčové slová: syr, aktér, ANT, pôsobnosť, ekonomika syra, legitimita, krajina, terroir, praktické porozumenie,...
Management dobrovolnictví v Německu
Šobrová, Lenka ; Vrzáček, Petr (vedoucí práce) ; Tošner, Jiří (oponent)
Práce se zaměřuje na dobrovolnictví v sociální oblasti. Tento jev se v České republice rozmáhá, stále však, díky našemu historickému vývoji, zaostáváme za západními zeměmi. Z tohoto důvodu se práce zabývá managementem dobrovolnictví v Německu, který je velmi propojen s řízením organizace. Téma managementu dobrovolnictví člením na oblast získávání a výběru dobrovolníků, jejich vzdělávání, hodnocení a odměňování dobrovolníků a na oblast koordinace činností dobrovolníků. Cílem práce je, na základě studia německé praxe, dát do českého prostředí přenesitelná doporučení k jednotlivým oblastem managementu dobrovolnictví, tedy návrhy na zefektivnění řízení dobrovolníků pro česká dobrovolnická centra/ organizace. Teoretická část práce vychází z odborné literatury jak české, tak zahraniční a přináší informace o stavu dobrovolnictví v ČR a v Německu. Praktická část byla realizována ve Freiwilligen- Zentrum Aachen a ve Freiwilligenagentur Impuls Düsseldorf. V dobrovolnickém centru v Aachenu jsem v jednotlivých oblastech managementu dobrovolníctví realizovala v různé kombinaci metody rozhovoru s koordinátorkou dobrovolníků, dotazníkového šetření s dobrovolníky, pozorování a studium dokumentů. V dobrovolnickém centru v Düsseldorfu jsem ke každé oblasti managementu dobrovolnictví realizovala rozhovor s...
Bariéry dobrovolnictví v organizacích v regionu Teplice
Janušová, Lucie ; Dohnalová, Marie (vedoucí práce) ; Tošner, Jiří (oponent)
Diplomová práce na téma "Bariéry dobrovolnictví v organizacích v regionu Teplice" si klade za primární cíl, zjistit, zda existují nějaké bariéry ve zvolených organizacích v souvislosti s dobrovolnictvím a o jaké bariéry se jedná. Zvolené organizace jsou nestátní neziskové organizace (dále NNO) a příspěvkové organizace v okrese Teplice, zaměřené na sociální služby. Zjišťuji, zda mezi NNO a příspěvkovými organizacemi existují v přístupu k dobrovolnictví rozdíly nebo zda jsou stejné. Také se snažím zjistit, zda pro práci s dobrovolníky existují nějaké faktory, které souvisejí s okresem Teplice. Následně dávám do souvislosti názory na dobrovolnictví a parametry organizací. V úvodní části charakterizuji občanský sektor a problematiku dobrovolnictví, dále popisuji okres Teplice, přibližuji problematiku sociálních služeb a následně se věnuji výzkumu. V závěru prezentuji výsledky práce a navrhuji řešení.
Aplikace agilní metodiky Scrum a využití podpůrných softwarových nástrojů
Tošner, Jiří ; Doskočil, Radek (oponent) ; Smolíková, Lenka (vedoucí práce)
Agilní metodiky vývoje software jsou velmi populární pro jejich efektivitu a flexibilitu. Tato diplomová práce je zaměřena na agilní metodiku vývoje software nazvanou Scrum. Nejprve je uvedena základní charakteristika a srovnání tradičních a agilních metodik. Pozornost je věnována zejména zmíněné metodice Scrum, která je v praktické části znázorněna na příkladu využití konkrétní firmou. K organizaci metodiky Scrum je vhodné využít některý ze softwarových nástrojů. Proto je uveden také přehled a základní srovnání nejpoužívanějších podpůrných softwarových nástrojů, pro organizaci této metodiky. Závěrem práce jsou doporučení ke zlepšením pro zkoumaný tým, na základě identifikovaných nedostatků.
Metodika supervize v sociálních službách: Podpora transformace sociálních služeb v letech 2011 – 2013
Tošner, Jiří
Nedílnou součástí vzdělávání a praxe je supervize. Je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou, kontrolní a vzdělávací. Supervize tudíž plní v procesu deinstitucionalizace nezastupitelnou roli. Publikace byla vytvořena Národním centrem podpory transformace sociálních služeb v rámci projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR "Podpora transformace sociálních služeb".
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Průvodce dobrovolnictvím pro neziskové organizace
Bartošová, Bronislava ; Benedíková, Luisa ; Beranová, Irena ; Cruzová, Dagmar ; Čechová, Gabriela ; Dolejská, Marcela ; Furmanová, Bohdana ; Grimová, Berta ; Holubová, Šárka ; Hrouda, Vojtěch ; Kropáčková, Jana ; Lusková, Daniela ; Novotný, Michal ; Sozanská, Olga ; Plodková, Bohdana ; Prahl, Radim ; Teicherová, Eva ; Tošner, Jiří ; Urbánková, Hana
Text, který má za účel pomoci s orientací v problematice dobrovolnictví a v současném vývoji tohoto fenoménu u nás. Tento průvodce vznikl jako výstup projektu „Zvýšení profesionality nevládních neziskových organizací v oblasti dobrovolnictví“ podpořeného Nadací rozvoje občanské společnosti z programu PHARE 2000.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Metodika dobrovolnictví v obci - jak na to?
Tošner, Jiří ; a kol
Metodika "Dobrovolnictví v obci - jak na to?" nabízí možnosti zapojení dobrovolníků do života společnosti, a to formou komunitního dobrovolnictví jako prostředku vytváření místních i regionálních sociálních sítí. Metodika představuje staletou historii i současný stav dobrovolné spolupráce občanů i organizací, uvádí konkrétní příklady dnešní spolupráce od menšího města - Soběslav, přes větší města - Prachatice, Vsetín, Opava, včetně krajského města Ústí nad Labem, až po oblast Vysočina a také zahraniční příklad z rakouského Deggendorfu. Metodika popisuje doporučené postupy vytváření komunit na základě koordinace dobrovolnické spolupráce, kterou nazýváme management dobrovolnictví. Také představuje konkrétní možnosti zapojení a spolupráci veřejné správy, dobrovolnických center s využitím podpůrných pracovních - obvykle dobrovolných - skupin občanů a zástupců veřejné správy i dalších organizací. Dobrovolné zapojení občanů do komunitních aktivit je přirozený a tvořivý prostředek, jehož cílem je podpora sociální integrace a zvýšení kvality života občanů díky dobře fungujícímu partnerství občanské, veřejné a komerční sféry na místní i regionální úrovni.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Možnosti rozvoje dobrovolnictví v Jindřichově Hradci
Havlová, Lenka ; Sedláková, Jaroslava (vedoucí práce) ; Tošner, Jiří (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na dobrovolnictví v sociálních službách v Jindřichově Hradci a možnost jeho dalšího rozvoje. Základem práce je zmapování současné situace dobrovolnictví fungujícího v této oblasti v Jindřichově Hradci. Na základě zjištěných informací je sestaven a následně rozpracován návrh projektu, který by měl umožnit další rozvoj dobrovolnických aktivit. Práce se opírá i o praktické zkušenosti, které autorka získala během několikaleté praxe v dobrovolnictví.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 12 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 Tošner, Jindřich
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.