Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 20 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Kvantitativní uvolňování v Japonsku
Pavlíček, Adam ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Titze, Miroslav (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na kvantitativní uvolňování v japonské ekonomice. Problematika je nejprve zasazena do teoretického rámce a posléze dána do souvislosti s vývojem moderní japonské ekonomiky. V práci je popsán průběh obou dosavadních vln japonského kvantitativního uvolňování, stejně jako okolnosti jejich spuštění a jejich dosud známé následky. Aplikační část práce představuje vyhodnocení dopadů současné vlny kvantitativního uvolňování, která je provedeno na základě impulse - response analýzy.
Důsledky devizových intervencí ČNB na ekonomiku ČR
Košická, Monika ; Titze, Miroslav (vedoucí práce) ; Štěpánek, Pavel (oponent)
Česká republika se již nějakou dobu potýká s hrozbou deflace, a proto ČNB využila devizové intervence, které tomu mají zabránit. Práce zkoumá současný stav ekonomiky a hledá odpověď na otázku, zda toto znehodnocení koruny skutečně zabrání hrozící deflaci a případné deflační spirály. Pro naplnění cíle jsou využity metody deskripce, srovnávání, pozorování a analýzy, včetně vztahové analýzy. Teoretická část práce se zaměřuje na teoretické dopady depreciace na ekonomiku z makroekonomického hlediska. Dále řeším problém deflace a pro příklad uvádím probíhající deflaci v Japonsku. V praktické části porovnávám názory ČNB s jinými, alternativními názory na tuto situaci. V závěru práce se zabývám analýzou HDP, exportem a importem, směnnými relacemi, spotřebou a inflací. Na základě této analýzy jsem dospěla k závěru, že přestože došlo ke zlepšení stavu některých makroekonomických veličin, není prozatím možné to přisuzovat devizovým intervencím.
DOT.COM BUBBLE - PŘÍČINY, NÁSLEDKY, SOUČASNOST
Cakl, Martin ; Titze, Miroslav (vedoucí práce) ; Pfeifer, Lukáš (oponent)
Bakalářská práce se zabývá internetovou krizí, která vypukla v roce 2000. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí, které se dále dělí na podkapitoly. První část se zabývá teoretickými východisky pro dot.com krizi a druhá část analyzuje její příčiny, následky a v neposlední řadě zkoumá dnešní situaci na trhu internetových firem. Výsledkem práce je zhodnocení, že mezi nejdůležitější vlivy, které sehrály roly pro vznik bubliny, byli analytici, spekulanti, monetární politika a hlavně celkově pozitivní atmosféra vůči investování do internetových firem. Dále práce konstatuje, že v současné situaci existuje na trhu internetových firem, v segmentu firem, zabývajících se sociálními médii, situace, kdy mají ceny akcií firem nadstandardně vysoké hodnoty a mohlo by se tak jednat o novou bublinu na finančním trhu.
Souvislosti úvěrového a hospodářského cyklu
Jůza, Jaromír ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Titze, Miroslav (oponent)
Nadměrná úvěrová aktivita bank je považována za jednu z příčin nedávné finanční a hospodářské krize. Tématem této diplomové práce je zhodnocení vztahu úvěrového a hospodářského cyklu ve státech eurozóny a zkoumání rozdílností, které mezi těmito ekonomikami byly zaznamenány. Primárním cílem práce bude analýza úvěrového cyklu v těchto zemích a jeho vývoj od roku 2000 do současnosti. Práce se pokusí zodpovědět, zda finanční trhy samy o sobě mohou skrz endogenní úvěrové "boomy" vytvářet ekonomické nerovnováhy. Práce se bude zabývat dále otázkou, zda finanční trhy samy o sobě mohou skrz endogenní úvěrové "boomy" vytvářet ekonomické nerovnováhy. V úvodní části se bude práce zabývat nejprve teorií hospodářských cyklů a následně alternativními teoretickými přístupy, zejména Hypotézou finační nestability Hymana Minského a následně nejnovějšími teoretickými poznatky k problematice úvěrových cyklů. Další část se zaměří na identifikaci faktorů hrajících podstatnou roli pro vývoj ekonomiky v předkrizovém období. Následující část bude věnována mezinárodnímu srovnání vývoje úvěrových cyklů států eurozóny (výběr z těch států, které byly odolnější vůči krizi a těch citlivějších vůči krizi). Závěr práce se bude zabývat doporučeními pro centrální banky, které by ve svém důsledku mohly omezit pro-cyklické efekty vývoje objemu úvěrů.
Analysis of financing public universities in the Czech Republic and Slovakia in the context of economic crisis
Stankovič, František ; Titze, Miroslav (vedoucí práce) ; Vebrová, Ludmila (oponent)
Vysoké školství je v dnešní společnosti nenahraditelné. Představuje nejvyšší stupeň vzdělávací soustavy a přispívá k rozvoji znalostní společnosti. Efektivní systém financování vysokých škol je pro společnost velmi důležitý. Veřejné vysoké školy tvoří v ČR a SR převážnou část systému terciárního vzdělávání. Vysoké školství v ČR a SR je podfinancováno a i když je charakterizováno jako vícezdrojové, primárním zdrojem zůstávají finance z veřejných zdrojů. Při jejich přidělování hrají stále větší roli kvalitativní ukazatele. Ty narozdíl od výkonových motivují školy ke zkvalitňování poskytovaného vzdělávání a rozvoje vědy a výzkumu, co se v období krize ukázalo jako klíčové.
LIQUIDITY MANAGEMENT PROBLEMS OF FED DURING BANKING PANIC 1929 - 1933
Titze, Miroslav ; Brůna, Karel (vedoucí práce) ; Jakl, Jakub (oponent)
Diplomová práce zkoumá problematiku řízení likvidity FED v kontextu bankovní krize 1929 -- 1933. Řízení likvidity U. S. bankovního systému v podobě implicitního cílení rezerv nebylo vhodné v čase prudkého nárůstu poptávky po rezervách. FED na základě Real-bills a Rielfer-Burgess doktríny nedostatečně akomodoval poptávku po rezervách a přispěl k prohloubení bankovní paniky. Na základě vývoje úrokových sazeb na peněžním trhu i poptávky po operacích na volném trhu FED považoval měnové podmínky za uvolněné. První výraznější nákupy cenných papírů uskutečnil v roku 1932, no po krátké době program nákupů opustil. Měnová politika FED v období bankovní paniky se dostávala i do potenciálního konfliktu mezi udržitelností zlatého výměnného standardu a stabilitou U. S. bankovního systému.
Analýza investičního cyklu v ČR v letech 2000 - 2012
Faltus, Milan ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Titze, Miroslav (oponent)
Tématem této práce je analýza průběhu investičního cyklu v České republice v letech 2000-2012 a objasnění vlivu vymezených determinant na vývoj investic. V průběhu práce je popsáno investiční prostředí, ve kterém se investoři rozhodují, a které mimo jiné ovlivňuje i hospodářská politika státu. Po příspěvkové analýze jednotlivých složek k růstu HDP, následuje statisticky zaměřená část, která zkoumá míru investic a investiční determinanty a jejich vzájemnou spojitost s HTFK. Práce též obsahuje alternativní náhled na investice v produkční sféře, a to s pomocí ukazatele hrubých domácích příjmů George Reismana. Závěrem jsou představeny ostatní, nedobře kvantifikovatelné faktory, které mohou též ovlivňovat vznik a vývoj investičního cyklu.
Analýza trhu práce za Velké hospodářské krize v Československu
Janout, Daniel ; Procházka, Pavel (vedoucí práce) ; Titze, Miroslav (oponent)
Ve své bakalářské řeším otázku, zda státem zvolená politika byla adekvátní a zda se díky ní podařilo částečně eliminovat nezaměstnanost a sociální problémy. Tato hypotéza byla zamítnuta, jelikož mnohé státní návrhy a snahy o nastartování ekonomiky a zejména snahy o růst zaměstnanosti a zmírňování sociálních problémů byly zvoleny chybně a v některých věcech si řešení i protiřečila. Tyto závěry vychází z porovnání vybraných hospodářských ukazatelů, které tyto poznatky demonstrovaly na grafických porovnáních, kdy mj. vycházím z dobových statistických ročenek a novodobé literatury. Práce definuje praktickou hospodářskou politiku podpořenou porovnáním vybraných ukazatelů a hodnotí vhodnost implementace daných návrhů. Součástí analýzy je i krátké porovnání snah státu zmírnit krizi za VHK a SFK a také názory vybraných ekonomů na teorii krizí.
German trade surplus within the context of the eurozone crisis
Morong, Martin ; Titze, Miroslav (vedoucí práce) ; Řežábek, Pavel (oponent)
Práca skúma konkrétne faktory ovplyvňujúce nemecký obchodný prebytok a spôsob, akým tieto zdroje ovplyvnili ostatné ekonomiky v eurozóne. Záver vyplývajúci z tejto bakalárskej práce je, že to boli prevažne tieto prostriedky, ktoré financovali deficity bežných účtov PIIGS a zväčšovali nerovnováhy v eurozóne, ktoré sa prejavili v kríze platobných bilancií. Potom ako sa Európou prehnala kríza, tieto kapitálové toky náhle ustali a spôsobili insolvenciu periférnych ekonomík. Riešením vzniknutej situácie bol prílev verejného kapitálu, najmä prostredníctvom platobného systému TARGET2. V súčasnosti zasiahnuté ekonomiky prechádzajú internou devaluáciou, pričom Nemecko vykazuje permanentne vysoký obchodný prebytok. Pozornosť je venovaná dôsledkom a rizikám, vyplývajúcich z tejto pretrvávajúcej nerovnováhy medzi SRN a ostatnými členmi EMU.
Makroekonomická analýza Francie a nastavení hospodářské politiky v letech 2000-2012 s ohledem na průběh v hospodářském cyklu
Novotný, Michal ; Czesaný, Slavoj (vedoucí práce) ; Titze, Miroslav (oponent)
Cílem této diplomové práce je analýza a posouzení makroekonomického vývoje Francie v závislosti na nastavení jednotlivých odvětví hospodářské politiky a to mezi lety 2000 a 2012, případně 2013. Na základě jednotlivých zjištění bude dáno doporučení pro nastavení hospodářské politiky. V teoretické části, která je tvořena sekcí jedna až pět, je popsána hospodářská politika a její jednotlivá odvětví, hospodářský růst a cyklus, makroekonomická analýza a jednotlivé zkoumané veličiny. Praktická část, která je rozdělena do čtyř sekcí, obsahuje popis výchozí situace a analýzu jednotlivých zkoumaných proměnných a hospodářské politiky v rámci hlavního zkoumaného období. Poslední sekce praktické části obsahuje jednotlivá doporučení pro hospodářskou politiku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 20 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.