Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 33 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
Sochorová, Zuzana ; Santolík, Ondřej (vedoucí práce) ; Chum, Jaroslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek Autor: Zuzana Sochorová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Santolík , Dr., Katedra fyziky po- vrchů a plazmatu, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná disertační práce je založena na analýze elektromagne- tických emisí rovníkového šumu (RŠ). Tyto vlny se pohybují v blízkosti geomagne- tického rovníku na frekvencích mezi protonovou cyklotronovou a spodní hybridní frekvencí. Použitá data byla naměřena na 4 družicích Cluster v období od ledna 2001 do prosince 2010. Pro celkovou statistickou analýzu emise jsme využili dat z přístroje STAFF-SA, který poskytoval nepřetržité měření. Pro vizuální identifi- kaci RŠ jsme sestavili 3 výběrová kritéria, pomocí kterých jsme vytvořili databázi více jak 2000 emisí. Ukázali jsme, že RŠ se vyskytoval téměř v celém rozsahu zkoumaných vzdáleností (L ∼ 1 až L ∼ 10, kde L značí McIlwainův parame- tr) s maximem mezi L = 3 a L = 5,5. Průběh pravděpodobnosti výskytu RŠ v závislosti na magnetickém lokálním čase vykázal v oblasti mimo plazmosféru významné zvýšení v odpoledním sektoru. V plazmosféře byla naopak zazna-...
Ion processes in gases for the trace analysis of volatile compounds in air
Spesyvyi, Anatolii ; Španěl, Patrik (vedoucí práce) ; Matejčík, Štefan (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Tato práce popisuje vývoj nové techniky hmotnostní spektrometrie v proudově- driftové trubice s vybranými ionty, SIFDT-MS, pro on-line kvantifikaci těkavých organických sloučenin, VOC, založené na ion-molekulových reakcí v plynné fázi. SIFDT-MS představuje novou generaci úspěšně používané analytické metody hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS. Hlavní rozšíření SIFDT-MS spočívá v aplikaci homogenního elektrického pole E podél průtokové trubice, která se tak stává proudově-driftovou trubicí, kde mohou být iontové procesy řízeny intenzitou pole E. Nově zavedená Hadamardova modulace pomocí hradloví čočky před proudově-driftovou trubicí umožňuje přímé měření rezidenčního času iontů a odpovídajících dob ion-molekulových reakcí, které je nezbytné pro přesné výpočty koncentrací za proměnlivých podmínek. Podrobná experimentální studie těchto procesů byla provedena a výsledky posloužily jako základ analytické metody. Známý problém SIFT-MS, překryv izobarických iontů na hmotnostních spektrech izobarických směsí, byl řešen pomocí maticové pseudoinverze. Na závěr dva přístupy pomocí data-minig metod byly úspěšně testovány na datech získaných v SIFT-MS pomocí fragmentace iontů sedmi monoterpenových izomerů.
Study of Equilibrium Magnetic Configuration in Tokamak Type Devices
Havlíček, Josef ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Kubeš, Pavel (oponent) ; Van Oost, Guido (oponent)
Tato dizertační práce prezentuje magnetická pole tokamaku COMPASS a práci vykonanou během reinstalace COMPASSu v České republice. V technické části práce je popsána geometrie, vakuová magnetická pole a výkonové zdroje obvodů cívek poloidálního pole. Je představen návrh filtrů výkonových zdrojů a vylepšení algoritmu regulátorů výkonových zdrojů. Ve fyzikální části je popsána implementace modelu indukovaných proudů do kódu EFIT++, který se využívá pro rekonstrukci MHD rovnováhy. Kód EFIT++ byl přizpůsoben pro COMPASS. Je představeno využití kódu EFIT++ při provozu tokamaku COMPASS. Na příkladech je vysvětlena globální energetická bilance během nestacionárních fází výboje v tokamaku. Přiložené články popisují nové výkonové zdroje a zpětnovazební systém vyvinutý pro kontrolu plazmatu v tokamaku COMPASS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Experimentální studium využití sondových metod pro diagnostiku nízkoteplotního zamagnetovaného plazmatu
Zanáška, Michal ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Adámek, Jiří (oponent)
Ball-pen pen sonda je poměrně nová diagnostická metoda určená pro přímé měření potenciálu plazmatu ve zmagnetizovaném plazmatu. V dnešní době je již běžně používaná na několika evropských vysokoteplotních zařízeních a byla testována i v podmínkách nízkoteplotního plazmatu, které se značně liší od podmínek ve vysokoteplotního plazmatu. Předchozí výsledky ukázaly, že ball-pen sonda by mohla být použitelná i v nízkoteplotním plazmatu. Přesto pro potvrzení použitelnosti ball-pen sondy bylo třeba dalších měření. Cílem této práce tak je srovnat metodu ball-pen sondy současně s měřením pomocí Langmuirovy a emisní sondy. Měření byla provedena ve stejnosměrném výboji v cylindrickém magnetronu pro různé výbojové podmínky a radiální polohy sond. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Experimentální studium centrální a okrajové oblasti prstence plazmatu na tokamaku Compass
Štefániková, Estera ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Hron, Martin (oponent)
Diagnostika Thomsonova rozptylu s vysokým rozlišením na tokamaku COMPASS měří radiální profily elektronové teploty a hustoty v centrální a okrajové části plazmatu. Prostorové rozlišení v okrajové části je optimalizováno na studium okrajové transportní bariéry, která se formuje během módu s vyšším udržením (tzv. H-mod). Jsou pozorovány charakteristické krajové profily s tzv. pedestalem, o který se středový profil teploty a hustoty zvýší. Tvar pedestalu lze popsat funkcí modifikový hyperbolický tangens, což je pětiparametrový model, kterým se získají důležité parametry pedestalu jako např. výška a šírka. Nově je v této práci ukázáno fitování celých radiálních profilů elektronové teploty, hustoty a tlaku s pedestalem. Fitování se dál využije ve statistickém zpracování hodnot teploty a hustoty na vrcholu pedestalu, kdy chceme najít hranici tlaku oddělující režim H-modu.
Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku plazmatu
Peterka, Matěj ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Ball-pen je unikátní sonda vyvinutá před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Její prvotní použití je přímé měření potenciálu plazmatu v tokamaku CASTOR. V současné době je používána k rutinním měřením na několika Evropských tokamacích a byla již testována i v nízkoteplotním plazmatu. Cíle této diplomové práce jsou primárně experimentální. Z dostupných materiálů byla zkonstruována ball-pen sonda uzpůsobená pro systematická měření radiálních profilů v nízkoteplotním plazmatu válcového magnetronu. Pomocí srovnání s jinými diagnostikami se podařilo prokázat, že ball-pen sonda je v určitém rozsahu parametrů plazmatu schopna poskytovat přímé měření potenciálu plazmatu, přestože její voltampérová charakteristika není symetrická, což je v rozporu se zjednodušenou teorií pro ball-pen sondu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Study of the Chemical Oxygen-iodine Laser with the production of atomic iodine from gaseous compounds
Picková, Irena ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Čada, Martin (oponent) ; Krčma, František (oponent)
Tato práce se zabývá studiem disociace jodových molekul v souvislosti s vývojem chemického a výbojového kyslík-jodového laseru. Byla zkoumána chemická disociace molekuly HI a výbojová disociace molekul CH3I a CF3I. Hlavní diagnostickou metodou je absorpční spektroskopie. Součástí práce je modelování systému chemických rovnic. Na základní část práce navazuje zkoumání plazmatu buzeného radiofrekvenčním zdrojem v plazmatické trysce s dutou katodou v argonu a ve směsi argonu s jodem metodou Langmuirovy sondy.
Preparation of nanostructured and nanocomposite thin films with plasma polymer matrix
Solař, Pavel ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Novák, Rudolf (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev s matricí plazmového polymeru Autor: Pavel Solař Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, MFF, UK Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Tato práce je zaměřena na studium tenkých vrstev využívajících částice a sloupce z kovu a plazmového polymeru. Byly studovány procesy formování částic připravených z různých materiálů. Velikost tvar a chemické složení částic bylo charakterizováno při různých depozičních podmínkách. Byl zkoumán transport částic z kovu a plazmového polymeru uvnitř částicového zdroje a mezi výstupní štěrbinou a substrátem. Částice byly využity při přípravě kompozitních vrstev, především při přípravě vrstev s kontrolovanou drsností pro využití například při zkoumání vlivu drsnosti na růst buněk. Byla studována příprava sloupcových vrstev pomocí depozice pod úhlem a byly využity částice jako zárodečná centra pro sloupcový růst. Klíčová slova: Nanočástice, depozice pod úhlem, plazmový polymer, kompozitní tenká vrstva
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Zanáška, Michal ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Hrachová, Věra (oponent)
Ball-pen sonda představuje novou unikátní sondu vyvinutou před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR za účelem přímého měření potenci- álu plazmatu na tokamaku CASTOR. Nyní je již úspěšně používána na několika dalších evropských vysokoteplotních zařízeních. V posledních letech se usiluje o využívání ball-pen sondy také v podmínkách, pro které nebyla původně ur- čena. Cílem této bakalářské práce je experimentálně prokázat, že ball-pen sonda je vhodná pro přímé měření potenciálu plazmatu také v nízkoteplotním slabě zmagnetizovaném stejnosměrném výboji v cylindrickém magnetronu, a to prove- dením současného srovnávacího měření pomocí Langmuirovy sondy. 1
Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace
Petr, Martin ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Straňák, Vítězslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení vzorků okolní atmosféře - metodou spektrální elipsometrie byla měřena tloušťka vrstev, metodou XPS pak chemická struktura vrstev. Po přípravě vzorků byla ex-situ měřena morfologie vrstev i jejich optické vlastnosti. Ukazuje se, že v počátečních stádiích růstu vlastnosti vrstev plazmových polymerů závisí na jejich tloušťce i na materiálu substrátu. Pro připravené nanokompozity kov/plazmový polymer byla rozvinuta celá řada aplikací: mohou sloužit jako superhydrofobní povrchy, gradientní povrchy, substráty pro Ramanovu spektroskopii nebo jako antibakteriální vrstvy. Velká pozornost byla věnována také speciálním optickým vlastnostem připravených nanokompozitních vrstev. Práce má experimentální charakter.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 33 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
13 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
1 Tichý, Miloslav
8 Tichý, Miloň
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.