Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 24 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ultra tenké vrstvy nanášené magnetronovým naprašováním a jejich charakterizace
Petr, Martin ; Kylián, Ondřej (vedoucí práce) ; Straňák, Vítězslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Práce je zaměřena na depozici tenkých a ultratenkých vrstev plazmových polymerů, jejich charakterizaci a přípravu nanokompozitů kov/plazmový polymer. Charakterizace vrstev byla částečně prováděna in-situ bez vystavení vzorků okolní atmosféře - metodou spektrální elipsometrie byla měřena tloušťka vrstev, metodou XPS pak chemická struktura vrstev. Po přípravě vzorků byla ex-situ měřena morfologie vrstev i jejich optické vlastnosti. Ukazuje se, že v počátečních stádiích růstu vlastnosti vrstev plazmových polymerů závisí na jejich tloušťce i na materiálu substrátu. Pro připravené nanokompozity kov/plazmový polymer byla rozvinuta celá řada aplikací: mohou sloužit jako superhydrofobní povrchy, gradientní povrchy, substráty pro Ramanovu spektroskopii nebo jako antibakteriální vrstvy. Velká pozornost byla věnována také speciálním optickým vlastnostem připravených nanokompozitních vrstev. Práce má experimentální charakter.
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Peterka, Matěj ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Komm, Michael (oponent)
Ball-pen je unikátní sonda vyvinutá před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Její prvotní použití bylo přímé měření potenciálu plazmatu v tokamaku CASTOR. Následně byla testována také na několika dalších Evropských tokamacích i jiných vysokoteplotních zařízeních. Cíle této bakalářské práce jsou primárně experimentální. Z dostupných materiálů byla zkonstruována ball-pen sonda uzpůsobená pro měření v nízkoteplotním plazmatu válcového magnetronu. Přestože se jeho parametry výrazně odlišují od vysokoteplotních zařízení, podařilo se ukázat, že hlavní principy měření s Ball-pen sondou zde stále platí.
Studium parametrů plazmatu v plazmatické trysce
Štefániková, Estera ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Klusoň, Jan (oponent)
Tato bakalářská práce se zabývá diagnostikou nízkoteplotního plazmatu pomocí Langmuirovy sondy. Měření byla provedena na systému plazmové trysky, který je velmi perspektivní zejména pro depozici tenkých vrstev. Kromě různých odolných a průmyslově zajímavých vrstev existují i vrstvy se speciálními elektrickými nebo optickými vlastnostmi, které jiným způsobem připravit nelze. Znalost parametrů používaného plazmatu je nezbytná pro řízení a reprodukovatelnost materiálových depozic. Hlavní přínos předkládané práce spočívá v proměření vertikálních profilů hlavních parametrů plazmatu (elektronová teplota, hustota a střední energie; plovoucí potenciál, potenciál plazmatu) za různých tlaků.
Selected issues of thermonuclear fusion in tokamak-like magnetic containers
Ondáč, Peter ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Kudrna, Pavel (oponent)
V tejto práci sú formou rešerše zhrnuté základné poznatky o problematike termojadrového výskumu. Slúži ako úvod do tejto oblasti fyziky pre úplných začiatočníkov, ale aj mierne pokročilých záujemcov. V prvých dvoch kapitolách sú uvedené základné pojmy a predstavy spojené s riadenou termonukleárnou reakciou. Bližšie je opísané magnetické udržanie plazmy v tokamakoch. Fyzikálne najdôležitejšia je tretia kapitola, ktorá obsahuje už aj pokročilejšej časti fyziky. Rozoberá hlavné zameranie tejto práce, teda niektoré z najdôležitejších problémov brzdiacich termojadrový výskum. Záverečná štvrtá kapitola je voľnejšia. Pojednáva o predstavách a víziách blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti.
Caetano Veloso a brazilský tropikalismus
Tichý, Milan ; Housková, Anna (vedoucí práce) ; Dufková, Vlasta (oponent)
Resumé: Magisterská diplomová práce Caetano Veloso a brazilský tropikalismus analyzuje stejnojmenné hudební hnutí, které proběhlo v Brazílii v letech 1967 a 1968. Na pozadí zlomového politického vývoje konce dekády sleduje jeho souvislosti a vzájemné synergie s avantgardním uměním vznikajícím ve stejné době na poli inovátorské výtvarné tvorby Hélia Oiticicy, radikálního divadla Oficina, Glauberem Rochou zastoupenou novou vlnou brazilského filmu nebo skupinou konkretistických básníků kolem bratrů Camposů. Dále se zabývá vazbami a podobnostmi hnutí s esteticko-filozofickými pozicemi brazilských modernistů a sleduje význam tropikalismu pro další směřování brazilské písňové tvorby. Této analýze předchází shrnutí celého vývoje brazilské hudebnosti, které mapuje nejen její kořeny, ale i všechny klíčové momenty, impulsy, trendy a vzájemné souvislosti. Důraz je kladen na v Brazílii dominantní tvorbu písňovou.
Diagnostika nízkoteplotního plazmatu pomocí Langmuirovy a emisní sondy
Klusoň, Jan ; Kudrna, Pavel (vedoucí práce) ; Tichý, Milan (oponent)
Magnetronové naprašování patří mezi nejvýznamnější metody výroby tenkých vrstev s velmi rozmanitými fyzikálními vlastnostmi. Jako příklad lze uvést vrstvy vynikající svojí tvrdostí, odolností, nízkým třením a rovněž vrstvy se specifickými elektrickými nebo optickými vlastnostmi. Základní naprašovací proces byl v průběhu vývoje významně zdokonalen a v současnosti existuje celá řada technik magnetronového naprašování. Jednu z těchto technik představuje pulzní magnetronové naprašování. Pulzní režim je zvláště vhodný pro depozici elektricky nevodivých materiálů, neboť při něm nedochází k nabíjení odprašovaného terče a následným obloukovým výbojům. Podstatný je rovněž fakt, že v pulzním režimu lze deponovat na substráty při nižších teplotách. Předmětem této práce je studium nízkoteplotního plazmatu v magnetronovém výboji buzeném pulzním stejnosměrným napětím. Měření bylo realizováno na experimentální aparatuře válcového magnetronu. Diagnostika plazmatu byla prováděna prostřednictvím elektrostatické Langmuirovy a emisní sondy. V časovém a prostorovém rozlišení byly zjišťovány průběhy základních parametrů plazmatu, tj. elektronové koncentrace, elektronové teploty a potenciálu plazmatu. Změřeny byly závislosti na tlaku, délce napěťového pulzu a na velikosti budicího napětí.
Tvorba radikálů v plazmatu výboje v supersonické trysce
Mašát, Milan ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Glosík, Juraj (oponent)
Nazev prace: Tvorba radikalu v plazmatu vyboje v supersonicke trysce Autor: Milan Masat Katedra (ustav): Katedra fyziky povrchu a plazmatu Vedouci diplomove prace: Prof. RNDr. Milan Tichy, DrSc. e-mail vedouciho: Milan.Tichy@mif.cuni.cz Abstrakl: Volne radikaly hraji klfcovou ulohu v chemickych reakcich v atmosfefe zeme. Studium jejich struktury a chemickych vlastnosti je tedy dulezite pro pochopeni deju v atmosfefe. Jejich vysoka reaktivita ale pfinaSi potfebu speciflckych metod zkoumani, mezi hiavni omezeni patfi kratka doba zivota a tedy nutnost jejich zkoumani ihned po jejich tvorbe. Pfi pouziti bfiznych laboratornich metod tvorby radikalu tyto vznikaji s teplotami vyrazne vySSimi nez v podmtnkach atmosfery, kterym se chceme v laboratofi pfiblizit. V ramci teto diplomove" prace jsem pracoval na vyvoji zdroje chladnych radikdlu a zafizeni pro zkoumani jejich charakteristik. Kombinuji zde plazmaticky zdroj, ktery poskytuje dostateCne koncentrace volnych radikalu se supersonickou expanzi, ve ktere jsou translaCni i vnitfni stavy radikalu ochlazeny na tcploty hluboce pod pokojovou teplotou. K jejich charakterizacijsem vyuzil metody spektroskopie s vysokym rozlisenim za pouziti diodovych laseru pracujicich v blizke infracervene oblasti. V ramci teto prace probdhl i vyvoj a vyroba elektronickych zafizeni a...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 24 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, Marek
3 Tichý, Martin
11 Tichý, Michal
1 Tichý, Mikuláš
1 Tichý, Miloslav
6 Tichý, Miloň
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.