Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 34 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Development and application of methods for measurement of magnetic field on tokamaks
Kovařík, Karel ; Ďuran, Ivan (vedoucí práce) ; Mlynář, Jan (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Vývoj a aplikace diagnostických metod pro měření magnetických polí na tokamacích Autor: Ing. Karel Kovařík Katedra: Katedra Fyziky povrchů a plazmatu, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky, v. v. i. Vedoucí disertační práce: Ing. Ivan Duran, PhD. (Ústav fyziky plazmatu, Akademie věd České republiky, v. v. i.) Abstrakt: Práce popisuje ve dvou částech experimenty v rámci výzkumu jaderné fúze v magnetickém udržení. První část popisuje ozařovací testy Hallových senzorů s citlivou vrstvou tvořenou polovodičem z InSb. Test porovnává efekt ozařování pomalými a rychlými neutrony na citlivost Hallových senzorů. Ukazuje také malé změny vlastností senzorů pro dávky neutronů jen o řád nižších než se předpokládá za celou životnost tokamaku ITER. Druhá část popisuje měření parametrů turbulentních struktur v ořezové vrstvě tokamaku COMPASS a zejména paralelního elektrického proudu tekoucího podél těchto struktur. Práce popisuje design nové kombinované sondy schopné měřit nejen elektrostatické vlastnosti turbulentních struktur, ale i paralelní elektrický proud, který jimi protéká. Výpočet paralelního elektrického proudu je analyzován a porovnán s experimentem. Je ukázána statistická analýza získaných dat. Jsou prezentovány empirické vztahy pro...
Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek
Sochorová, Zuzana ; Santolík, Ondřej (vedoucí práce) ; Chum, Jaroslav (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Družicová pozorování vln v magnetosférickém plazmatu nízkých šířek Autor: Zuzana Sochorová Katedra: Katedra fyziky povrchů a plazmatu Vedoucí disertační práce: prof. RNDr. Ondřej Santolík , Dr., Katedra fyziky po- vrchů a plazmatu, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v.v.i. Abstrakt: Předkládaná disertační práce je založena na analýze elektromagne- tických emisí rovníkového šumu (RŠ). Tyto vlny se pohybují v blízkosti geomagne- tického rovníku na frekvencích mezi protonovou cyklotronovou a spodní hybridní frekvencí. Použitá data byla naměřena na 4 družicích Cluster v období od ledna 2001 do prosince 2010. Pro celkovou statistickou analýzu emise jsme využili dat z přístroje STAFF-SA, který poskytoval nepřetržité měření. Pro vizuální identifi- kaci RŠ jsme sestavili 3 výběrová kritéria, pomocí kterých jsme vytvořili databázi více jak 2000 emisí. Ukázali jsme, že RŠ se vyskytoval téměř v celém rozsahu zkoumaných vzdáleností (L ∼ 1 až L ∼ 10, kde L značí McIlwainův parame- tr) s maximem mezi L = 3 a L = 5,5. Průběh pravděpodobnosti výskytu RŠ v závislosti na magnetickém lokálním čase vykázal v oblasti mimo plazmosféru významné zvýšení v odpoledním sektoru. V plazmosféře byla naopak zazna-...
Ion processes in gases for the trace analysis of volatile compounds in air
Spesyvyi, Anatolii ; Španěl, Patrik (vedoucí práce) ; Matejčík, Štefan (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Tato práce popisuje vývoj nové techniky hmotnostní spektrometrie v proudově- driftové trubice s vybranými ionty, SIFDT-MS, pro on-line kvantifikaci těkavých organických sloučenin, VOC, založené na ion-molekulových reakcí v plynné fázi. SIFDT-MS představuje novou generaci úspěšně používané analytické metody hmotnostní spektrometrie v proudové trubici s vybranými ionty, SIFT-MS. Hlavní rozšíření SIFDT-MS spočívá v aplikaci homogenního elektrického pole E podél průtokové trubice, která se tak stává proudově-driftovou trubicí, kde mohou být iontové procesy řízeny intenzitou pole E. Nově zavedená Hadamardova modulace pomocí hradloví čočky před proudově-driftovou trubicí umožňuje přímé měření rezidenčního času iontů a odpovídajících dob ion-molekulových reakcí, které je nezbytné pro přesné výpočty koncentrací za proměnlivých podmínek. Podrobná experimentální studie těchto procesů byla provedena a výsledky posloužily jako základ analytické metody. Známý problém SIFT-MS, překryv izobarických iontů na hmotnostních spektrech izobarických směsí, byl řešen pomocí maticové pseudoinverze. Na závěr dva přístupy pomocí data-minig metod byly úspěšně testovány na datech získaných v SIFT-MS pomocí fragmentace iontů sedmi monoterpenových izomerů.
Study of Equilibrium Magnetic Configuration in Tokamak Type Devices
Havlíček, Josef ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Kubeš, Pavel (oponent) ; Van Oost, Guido (oponent)
Tato dizertační práce prezentuje magnetická pole tokamaku COMPASS a práci vykonanou během reinstalace COMPASSu v České republice. V technické části práce je popsána geometrie, vakuová magnetická pole a výkonové zdroje obvodů cívek poloidálního pole. Je představen návrh filtrů výkonových zdrojů a vylepšení algoritmu regulátorů výkonových zdrojů. Ve fyzikální části je popsána implementace modelu indukovaných proudů do kódu EFIT++, který se využívá pro rekonstrukci MHD rovnováhy. Kód EFIT++ byl přizpůsoben pro COMPASS. Je představeno využití kódu EFIT++ při provozu tokamaku COMPASS. Na příkladech je vysvětlena globální energetická bilance během nestacionárních fází výboje v tokamaku. Přiložené články popisují nové výkonové zdroje a zpětnovazební systém vyvinutý pro kontrolu plazmatu v tokamaku COMPASS. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Experimentální studium využití sondových metod pro diagnostiku nízkoteplotního zamagnetovaného plazmatu
Zanáška, Michal ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Adámek, Jiří (oponent)
Ball-pen pen sonda je poměrně nová diagnostická metoda určená pro přímé měření potenciálu plazmatu ve zmagnetizovaném plazmatu. V dnešní době je již běžně používaná na několika evropských vysokoteplotních zařízeních a byla testována i v podmínkách nízkoteplotního plazmatu, které se značně liší od podmínek ve vysokoteplotního plazmatu. Předchozí výsledky ukázaly, že ball-pen sonda by mohla být použitelná i v nízkoteplotním plazmatu. Přesto pro potvrzení použitelnosti ball-pen sondy bylo třeba dalších měření. Cílem této práce tak je srovnat metodu ball-pen sondy současně s měřením pomocí Langmuirovy a emisní sondy. Měření byla provedena ve stejnosměrném výboji v cylindrickém magnetronu pro různé výbojové podmínky a radiální polohy sond. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Experimentální studium centrální a okrajové oblasti prstence plazmatu na tokamaku Compass
Štefániková, Estera ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Hron, Martin (oponent)
Diagnostika Thomsonova rozptylu s vysokým rozlišením na tokamaku COMPASS měří radiální profily elektronové teploty a hustoty v centrální a okrajové části plazmatu. Prostorové rozlišení v okrajové části je optimalizováno na studium okrajové transportní bariéry, která se formuje během módu s vyšším udržením (tzv. H-mod). Jsou pozorovány charakteristické krajové profily s tzv. pedestalem, o který se středový profil teploty a hustoty zvýší. Tvar pedestalu lze popsat funkcí modifikový hyperbolický tangens, což je pětiparametrový model, kterým se získají důležité parametry pedestalu jako např. výška a šírka. Nově je v této práci ukázáno fitování celých radiálních profilů elektronové teploty, hustoty a tlaku s pedestalem. Fitování se dál využije ve statistickém zpracování hodnot teploty a hustoty na vrcholu pedestalu, kdy chceme najít hranici tlaku oddělující režim H-modu.
Experimentální a teoretické studium využití sondových metod pro diagnostiku plazmatu
Peterka, Matěj ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Horáček, Jan (oponent)
Ball-pen je unikátní sonda vyvinutá před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR. Její prvotní použití je přímé měření potenciálu plazmatu v tokamaku CASTOR. V současné době je používána k rutinním měřením na několika Evropských tokamacích a byla již testována i v nízkoteplotním plazmatu. Cíle této diplomové práce jsou primárně experimentální. Z dostupných materiálů byla zkonstruována ball-pen sonda uzpůsobená pro systematická měření radiálních profilů v nízkoteplotním plazmatu válcového magnetronu. Pomocí srovnání s jinými diagnostikami se podařilo prokázat, že ball-pen sonda je v určitém rozsahu parametrů plazmatu schopna poskytovat přímé měření potenciálu plazmatu, přestože její voltampérová charakteristika není symetrická, což je v rozporu se zjednodušenou teorií pro ball-pen sondu. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Study of the Chemical Oxygen-iodine Laser with the production of atomic iodine from gaseous compounds
Picková, Irena ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Čada, Martin (oponent) ; Krčma, František (oponent)
Tato práce se zabývá studiem disociace jodových molekul v souvislosti s vývojem chemického a výbojového kyslík-jodového laseru. Byla zkoumána chemická disociace molekuly HI a výbojová disociace molekul CH3I a CF3I. Hlavní diagnostickou metodou je absorpční spektroskopie. Součástí práce je modelování systému chemických rovnic. Na základní část práce navazuje zkoumání plazmatu buzeného radiofrekvenčním zdrojem v plazmatické trysce s dutou katodou v argonu a ve směsi argonu s jodem metodou Langmuirovy sondy.
Preparation of nanostructured and nanocomposite thin films with plasma polymer matrix
Solař, Pavel ; Biederman, Hynek (vedoucí práce) ; Novák, Rudolf (oponent) ; Tichý, Milan (oponent)
Název práce: Příprava nanostrukturovaných a nanokompozitních vrstev s matricí plazmového polymeru Autor: Pavel Solař Katedra: Katedra makromolekulární fyziky, MFF, UK Vedoucí doktorské práce: Prof. RNDr. Hynek Biederman, DrSc., Katedra makromolekulární fyziky, Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze Abstrakt: Tato práce je zaměřena na studium tenkých vrstev využívajících částice a sloupce z kovu a plazmového polymeru. Byly studovány procesy formování částic připravených z různých materiálů. Velikost tvar a chemické složení částic bylo charakterizováno při různých depozičních podmínkách. Byl zkoumán transport částic z kovu a plazmového polymeru uvnitř částicového zdroje a mezi výstupní štěrbinou a substrátem. Částice byly využity při přípravě kompozitních vrstev, především při přípravě vrstev s kontrolovanou drsností pro využití například při zkoumání vlivu drsnosti na růst buněk. Byla studována příprava sloupcových vrstev pomocí depozice pod úhlem a byly využity částice jako zárodečná centra pro sloupcový růst. Klíčová slova: Nanočástice, depozice pod úhlem, plazmový polymer, kompozitní tenká vrstva
Měření potenciálu plazmatu pomocí ball-pen a Langmuirovy sondy
Zanáška, Michal ; Tichý, Milan (vedoucí práce) ; Hrachová, Věra (oponent)
Ball-pen sonda představuje novou unikátní sondu vyvinutou před několika lety na Ústavu fyziky plazmatu Akademie věd ČR za účelem přímého měření potenci- álu plazmatu na tokamaku CASTOR. Nyní je již úspěšně používána na několika dalších evropských vysokoteplotních zařízeních. V posledních letech se usiluje o využívání ball-pen sondy také v podmínkách, pro které nebyla původně ur- čena. Cílem této bakalářské práce je experimentálně prokázat, že ball-pen sonda je vhodná pro přímé měření potenciálu plazmatu také v nízkoteplotním slabě zmagnetizovaném stejnosměrném výboji v cylindrickém magnetronu, a to prove- dením současného srovnávacího měření pomocí Langmuirovy sondy. 1

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 34 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TICHÝ, Martin
1 Tichý, Marek
1 Tichý, Marko
3 Tichý, Martin
13 Tichý, Michal
2 Tichý, Mikuláš
1 Tichý, Miloslav
8 Tichý, Miloň
3 Tichý, Miloš
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.