Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 42 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století
Rezek, Michal ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent) ; Bezděk, Jiří (oponent)
Práce "Významné osobnosti české klavírní pedagogiky dvacátého století" je součástí dlouhodobého výzkumu zaměřeného na českou klavírní pedagogiku a její vývoj ve dvacátém století. Jednotlivé kapitoly se zaobírají pedagogickou působností významných osobností naší klavírní pedagogiky, s ohledem na tradici a provázanost sekundárního a terciálního vzdělávání zaměřeného na přirozené kulturní metropole Prahu a Brno. Součástí je i historie vzniku a činnosti jednotlivých hudebních ústavů. Významným osobnostem jsou věnovány biografické medailony s údaji o jejich vlastním uměleckém vývoji, koncertní a pedagogické činnosti, užívanými pedagogickými metodami a výsledky jejich práce, včetně uvedení nejúspěšnějších žáků. Práce obsahuje ve stručném výběru i činnost pedagogických osobností v rámci dlouhodobější působnosti na ostatních konzervatořích a také osobnosti české pedagogiky, které byly vzdělány na našich ústavech, avšak dlouhodobě působící v zahraničí. Na základě souhrnu všech získaných poznatků je vypracován nástin generační kontinuity a vývoje české klavírní pedagogiky dvacátého století. KLÍČOVÁ SLOVA klavír, pedagog, osobnost, klavírní škola, česká klavírní pedagogika, vyučovací metody.
Školní vzdělávací program a ZUŠ
Šefčíková, Alena ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent)
Cílem diplomové práce je zjistit prostřednictvím kvalitativní studie s podpůrnou metodou rozhovoru, zda vybrané ZUŠ v rámci jednoho kraje za srovnatelných podmínek zvolily stejné metody postupu při tvorbě ŠVP, zda přistoupily k jeho tvorbě inovativně nebo zvolily cestu tvorby ze stávajících osnov. Dále se práce zabývá otázkou, jestli sledované školy stále pracují na svém ŠVP a jestli ho inovativně dotvářejí podle zpětné vazby získané z praxe. Poslední okruh, kterým se práce zabývá, je samotná výuka podle ŠVP, její klady a zápory z úhlu pohledu jednotlivých škol.
Specifičnost pojetí klavírní výuky dětí předškolního věku
Nohová, Vladislava ; Tichá, Libuše (vedoucí práce) ; Gregor, Vít (oponent)
Diplomová práce se věnuje specifičnosti výuky hry na klavír dětí předškolního věku. Uvádí do souvislostí poznatky vývojové psychologie, hudební psychologie a klavírní metodiky s jejich odrazem v praktické výuce hry na klavír. Práce je rozdělena do pěti kapitol, které vychází ze stěžejních publikací vývojové a hudební psychologie v České republice, teoretických prací současných klavírních pedagogů, klavírních škol a dotazníkového šetření provedeného v rámci zpracování diplomové práce. První kapitola se zabývá úrovní psychického vývoje dítěte předškolního věku a jejím odrazem v klavírní výuce. Druhá kapitola pojednává o úrovni hudebních schopností dítěte v témže věkovém období. Kapitola třetí pak nastiňuje další specifika ve výuce předškolního dítěte, věnuje se osobnostem žáka a učitele jakožto hlavním tvůrcům vyučovacího procesu, zmiňuje se o metodách používaných při výuce a v neposlední řadě i o úloze rodičů při hudebním vzdělávání jejich dítěte. Čtvrtá kapitola shrnuje metodické postupy vybraných klavírních výukových materiálů vhodných pro výuku žáků předškolního věku. Závěrečná kapitola doplňuje práci o názory pedagogů klavírní hry na problematiku výuky dětí předškolního věku.
Kyperská hudební kultura se zaměřením na klavírní dílo a klavírní pedagogiku
Nicolaouová, María ; Palkovská, Jana (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent)
Diplomová práce se zabývá kyperskou hudební kulturou a zaměřuje se především na klavírní pedagogiku a klavírní dílo. Cílem této práce bylo uvést hlavní představitele kyperské klasické hudby, hudební život na Kypru, historii a současnost klavírní pedagogiky. Součástí práce je také vlastní výzkum provedený dotazníkovým šetřením a didaktický a interpretační náhled na stěžejní instruktivní dílo Kinderlaunen kyperského klavíristy a skladatele Nicolase Economou. Práce je rozdělena na šest kapitol, které čerpají z dostupné literatury a především z výzkumu provedeného v této oblasti. Těchto šest kapitol se dá pomyslně rozdělit na dvě části, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část se zabývá hudební historií ostrova, představením výrazných osobností kyperské klasické hudby a zmapováním hudebního života na Kypru. Dále se tato část věnuje kyperskému hudebnímu školství a výukovým metodám v klavírní pedagogice. Praktická část práce obsahuje analýzu a výsledky předloženého dotazníku a didaktický a interpretační náhled na instruktivní klavírní dílo již výše zmíněného kyperského klavíristy a skladatele. Klíčová slova: Kypr; klavírní pedagogika; hudební kultura; hudební školství; instruktivní klavírní dílo; Kinderlaunen; hudební osobnosti; výukové plány;
Klavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠ
Kroupová, Veronika ; Gregor, Vít (vedoucí práce) ; Tichá, Libuše (oponent)
Bc. Veronika Landkammerová Abstrakt díla Diplomová práce Klavírní školy současnosti a jejich využití v praxi na ZUŠ pojednává o nejrozšířenějších a pro výuku nejvhodnějších klavírních školách v Čechách. Při posuzování škol vychází z nových směrů přelomu 19. a 20. století, jejichž jedním z prvních průkopníků byl Ludwig Deppe. Jedná se především o vytváření hudebních představ a potřeby váhy paže během hry. Odsuzuje tak starou metodiku a udává příklady. V první části práce je popisován vývoj klavíru jako nástroje a s ním spojený vývoj klavírních škol. Jen za pochopení historických změn v tomto vývoji je možno také pochopit snahu tolika velkých osobností o vytvoření výlučně klavírní školy. Vzhledem k tomu, že klavír je poměrně mladým nástrojem, není divu, že i jeho metodika vyučování je stále živým tématem a nutno podotknout, stále ještě ne zcela prozkoumaným. Další části jsou již věnovány konkrétním klavírním školám, které se běžně používají na ZUŠ včetně příkladů metodicky překonaných škol. I ty jsou bohužel dodnes mnohými pedagogy hojně využívány. Znovu ale připomeňme, že samotné skladby odsouzeníhodné velice často nejsou, je to především onen metodický postup školy. Naproti tomu práce udává příklady těch škol, které jsou více či méně pro vyučování vhodné. Uvádí jejich kladné a záporné stránky, pojednává o...
Hans Krása a jeho opera pro děti Brundibár
Klimešová, Petra ; Tichá, Libuše (vedoucí práce) ; Hurníková, Kateřina (oponent)
Summary: Without a doubt, Hans Krása belongs amongst the most important figures in Czech music. In my thesis, I would like to focus on his opera for children, Brundibar, which represents an important bridge between free cultural expression and life behind the walls at the Terezin concentration camp. Clearly, it will be fruitful to compare both the Prague and Terezin versions of this piece. With this work, I would like to delve into the personality of the composer, his output, and musical life in the Terezin ghetto. Key words: Analysis, Brundibar, holocaust, interpretation, opera, orchestra score, piano reduction, Terezin Ghetto, Terezin Initiative.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 42 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
1 TICHÁ, Lea
4 TICHÁ, Lenka
10 TICHÁ, Lucie
4 Tichá, Lenka
1 Tichá, Lucia
10 Tichá, Lucie
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.