Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 144 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Ekonomické charakteristiky životního cyklu stavebního díla
Aigel, Petr ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Ekonomické charakteristiky stavebního objektu v životním cyklu stavebního díla jsou velice obsáhlým tématem. Podchycují jak stránku ekonomickou, tak s tím spojenou i stránku technickou. Rovněž životní cyklus stavebního díla je velice obsáhlý, vstupuje do něj velká řada aspektů a vlivů majících dopad na toto dílo. Kromě nákladů a cen na pořízení a údržbu stavebního díla je nutné brát zřetel i na to, v jaké kvalitě bylo dílo provedeno, jak po stránce užitých materiálů, tak po stránce kvality provedení jednotlivých kostrukcí. Toto ovlivňuje výši nákladů, které na díle mohou vznikat jako nadbytečné a které mohou degradovat dílo jako celek. Práce se pokouší všechny tyto aspekty a vlivy popsat, třídit a vhodně používat ke sledování stavebního díla. Veškeré poznatky jsou zkoušeny na stavebním díle – rodinném domě. Základním kamenem je nalezení vhodného způsobu třídění provázející dílo v celém jeho životním cyklu, které nám umožní sledovat náklady a ceny na něm vzniklé. Závěr pak tvoří odpověď na otázky a hypotézu kladenou si v této práci.
Modelování ceny stavebního díla v závislosti na reálných smluvních vztazích
Čáp, Radim ; Špirková,, Daniela (oponent) ; Puchýř, Bohumil (oponent) ; Klee,, Lukáš (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Disertační práce se zabývá návrhem vhodných postupů při modelování ceny stavebního díla zhotovitelem při podání nabídky, s ohledem na možná rizika výstavbového projektu, se zaměřením na jeden typ smluvních podmínek FIDIC, tzv. Red Book. Jsou zde popsána rizika a cenové dopady na stavební zakázku ve fázi předvýrobní přípravy i ve fázi realizace.
The price of the construction for ensuring the safety of residents
Bartal, Jakub ; Prak, Michal (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
This diploma thesis will address the issue of civil protection objects. The first part is devoted to acquainting with the terminology related to the prices in construction, population protection, civil protection objects and evacuation of the population. The second part is devoted to determining the price for specific civil protection objects. Here are the budgets for different types of shelters. The resulting prices will be compiled for price indices, which will allow a quick revaluation of an object of this type. The functionality of these indicators will be verified by compiling an additional budget for civil protection shelter. The different types of shelters are compared to each other. Minimum maintenance costs for these shelters will be determined, as well as options for the use of civil protection facilities at peace.
Variantní technické a cenové řešení rodinného domu
Procháska, Martin ; Podivinský, Jaroslav (oponent) ; Podivinský, Jaroslav (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem práce je navrhnout variantní technické a následně cenové řešení rodinného domu. Jedná se o porovnání rodinného domu o stejné zastavěné ploše, přičemž srovnání se týká zděné stavby z keramických tvarovek a panelové dřevostavby. Textová část se týká především vysvětlení druhů jednotlivých staveb a poté výčet kladů a záporů jednotlivých technologií, porovnávaných staveb. Závěr je především vyhodnocení rozpočtů a doporučení, kde se vyplatí postavit porovnávané stavby a proč.
Stanovení variantní ceny pro veřejnou stavební zakázku
Hönigová, Pavlína ; Roudná, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá stanovením variantní ceny pro veřejnou stavební zakázku. Práce je členěna na teoretickou a praktickou část. Teoretická část řeší ceny, stavební zakázky a rozpočty. Pro účely této práce byla vybrána veřejná stavební zakázka bytový dům ve Štěpánově. V praktické části je stručně popsána stavební zakázka a dodavatelská firma, vybraná pro její realizaci. Cena stavební zakázky je rozebrána v cenové analýze, kde jsou srovnány rozpočty zadavatele a vybraného dodavatele. Na základě této analýzy jsou hledána variantní řešení v oblasti materiálové. V závěru práce je provedeno celkové ekonomické vyhodnocení a stanovena variantní cena zakázky.
Cena vody ve vybraných obcích České republiky
Vázlerová, Marcela ; Rosecká,, Zdenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá problematikou týkající se provozování vodovodů a kanalizací v České republice. Z důvodu rozsáhlosti tématu je pohled zaměřen na kalkulaci ceny vody pro odběratele. V diplomové práci je také popsán technický vývoj vodohospodářské infrastruktury, způsoby provozování vodovodů a kanalizací a vývoj v oblasti cen pro vodné a stočné. Hlavním cílem práce je popsat konkrétní situaci ve vybrané obci a dobrovolném svazku obcí se zaměřením na kalkulaci ceny pro vodné a stočné. V rámci sestavení přehledu o cenách pro vodné a stočné v České republice jsou ceny ve vybrané obci a dobrovolném svazku obcí srovnány s cenami na území České republiky.
Rozpočet stavebního díla sestavený ve variantních strukturách
Pecen, Martin ; Hanák, Michal (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřena zejména na projektování BIM metodikou, konkrétně pak na oblast vytváření rozpočtů. V teoretické části je nejprve popsána současná 2D projektová dokumentace a v návaznosti na ni i současný cenový systém. Dále se práce zabývá informačním modelováním a jeho implementací do běžné stavební praxe. V závěru je navrženo využití současné cenové soustavy pro rozpočtování v BIM prostředí.
Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu
Včeláková, Markéta ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
ASTRAKT Diplomová práce se zabývá prvky muzikoterapie a muzikoterapeutickými hrami, které byly využity k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu. V teoretické části přiblížím pojem muzikoterapie, její definice, historický vývoj, metody muzikoterapie a působení hudby na dítě batolecího a předškolního věku. Přiblížím problematiku adaptace dětí na mateřskou školu. Využila jsem znalostí z odborné a metodické literatury, které se vážou k danému tématu. V praktické části jsem vytvořila metodický list, jenž se skládá z muzikoterapeutikých činností a her, které byly aplikovány na dvou až tříleté děti při vstupu do mateřské školy. Zároveň provedla vyhodnocení činností z metodického listu. Při vyhodnocování výzkumu bylo zjištěno, že prostřednictvím promyšlených a opakujících se muzikoterapeutických prvků lze zabránit adaptačním problémům.
Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově
Dobiášová, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. Předmětem zkoumání se tak stala problematika zhudebněné poezie a zejména její didaktické využití v pedagogické praxi. V práci se uplatní mezipředmětové vztahy - prolínají se poznatky z českého jazyka a literatury a z hudební výchovy. V úvodní kapitole nastiňuji obecné principy zhudebňování poezie, postup hudebního zpracování a společné rysy zhudebněných básní. Jádro diplomové práce tvoří výzkumná sonda, pro kterou jsem vytvořila několik příprav na vyučovací hodiny. V nich jsou využity různé metody a postupy práce se zhudebněnými básněmi - konkrétně jsem zvolila texty českých básníků 20. století. Připravené vyučovací hodiny jsou aplikovány v pedagogické praxi, a to metodou experimentálního vyučování. Všechna didaktická zpracování jsou doplněna reflexí nebo více reflexemi. V závěru výzkumné sondy shrnuji získané poznatky a formuluji závěry pro praxi.
Vliv alokace podniku na optimalizaci jeho provozu s využitím principů facility managementu
Novotná, Lenka ; Fellow, Ondřej Štrup, IFMA (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Somorová,, Viera (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Za účelem optimalizace provozu podniku vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti se nabízí řada dílčích restrukturalizačních opatření. Struktura uvnitř podniku patří mezi významné instrumenty pro řízení jeho výkonnosti a její správné stanovení a řádné a smysluplné rozdělení může mít v konkurenčním prostředí klíčový význam. Mnohdy požadavek na optimalizaci provozu vzejde z požadavků facility managementu, a proto by restrukturalizační opatření týkající se organizačních změn, měla být prováděná s ohledem na principy facility managementu, respektive by měla vycházet z jejich optimalizace. Tato práce mapuje vliv restrukturalizačního opatření formou centralizace provozů podniku na optimalizaci jeho provozu s ohledem na facility management. Cílem disertační práce je zhodnocení dané organizační změny v podniku o více provozech se zohledněním principů facility managementu. Na základě poznatků z literární rešerše a reálného průběhu dané změny jsou výsledkem práce metodická doporučení při zavedení a hodnocení centralizace provozů v podniku.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 144 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 TICHÁ, Anděla
1 TICHÁ, Anna
2 Tichá, Alice
4 Tichá, Alžběta
2 Tichá, Andrea
2 Tichá, Anděla
1 Tichá, Aneta
2 Tichá, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.