Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 134 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých na vybraném území
Olbrechtová, Zuzana ; Němcová, Lenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých v rámci tržního oceňování, konkrétně ovlivňující tržní hodnotu stavebních pozemků, rodinných domů a bytových jednotek. V současné době neexistuje publikace, ve které by byly tyto faktory uceleně popsány. Hlavním cílem této práce je tedy vymezení hlavních faktorů včetně jejich popisu a vlivu na cenu věcí nemovitých. Faktory jsou rozděleny na vnější a vnitřní a dále jsou děleny do jednotlivých kategorií. Na základě tohoto rozdělení je provedena analýza míry vlivu jednotlivých skupin, kategorií a samotných faktorů u vybraných druhů věcí nemovitých, což je podloženo reálnými příklady tržních ocenění. Ze skupiny vnějších faktorů je dále vypracována mapa žádanosti lokalit v okresu Opava. Zde je také zřejmá tržní cenová úroveň věcí nemovitých v rámci tohoto okresu, což může sloužit jako cenný podklad pro municipality při urbanistickém a jiném plánování. Výsledkem analýzy vlivu faktorů je závěr, že při stanovení tržní hodnoty věci nemovité převažuje skupina vnějších faktorů, jinak řečeno převažuje vliv lokality, ve které je věc nemovitá umístěna, nad samotnou věcí nemovitou.
Softwarová podpora pro rozpočtování stavebních prací
Lopatová, Hana ; Roudná, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude řešena problematika tvorby cen a sestavování rozpočtů ve stavebnictví. První část bude věnovaná seznámení se s terminologií, jež souvisí s tvorbou cen ve stavebnictví. V této části bude také uveden teoretický postup pro tvorbu rozpočtů a kalkulací. Druhá část bude věnovaná praktickému řešení dané problematiky, tedy sestavení rozpočtu pro konkrétní objekt – novostavbu rodinného domku v obci Babice u Rosic. Jako první bude podrobně popsáno území, na kterém se stavební záměr zamýšlí, dále pak samotný projekt novostavby. Na základě projektové dokumentace bude sestaven položkový rozpočet v programech KROS 4 a euroCALC 3. Základy práce při sestavování rozpočtu v těchto programech budou popsány v jednotlivých krocích. Oba programy budou mezi sebou porovnány, kritéria porovnávání budou vybrána v průběhu práce s těmito programy. Jako poslední proběhne porovnání obou rozpočtů z cenového hlediska.
Oceňování nemovitých kulturních památek
Burešová, Eva ; Tichá, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Oceňování nemovitých kulturních památek je v současné době, kdy dochází k renovacím kulturních památek, aktuálním tématem. Svým individuálním charakterem, vycházejícím z podstaty kulturních památek, nelze jednoduše sestavit uniformní postup ocenění pro všechny kulturní památky. Tato práce má za cíl vytvořit základní přehled pojmů a definicí, které jsou s problematikou kulturních památek spjaty, dále definovat postup prohlášení objektu za kulturní památku a zaměřit se i na postupy oceňování s důrazem na kontribuční metodu.
Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii
Jelínková, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii. Zaměřuje se na kurikulární dokumenty - A common Approach, The Importance of Music - A National Plan for Music Education, dále music services - organizace zprostředkovávající hudební výuku a také na systém hudebních zkoušek, které ve Velké Británii fungují na zcela odlišném principu, než zkoušky na českých ZUŠ. Práce zabíhá také do oblasti projektu El Sistema, který vznikl ve Venezuele, avšak v poslední dekádě získává také značnou popularitu v Evropě - obzvláště právě ve Velké Británii. Velkou pozornost práce věnuje asociaci ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) a její činnosti - tvorbě sylabů a dalších publikací, notovým materiálům, organizaci zkoušek a diplomům. V oblasti zkoušek ABRSM se práce blíže zaměřuje na obory housle a hudební teorie. Poslední kapitola práce se zaměřuje na porovnání aspektů instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii se systémem ZUŠ a navrhuje konkrétní oblasti, ve kterých by se české školní vzdělávací programy mohly britským systémem inspirovat.
Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu
Janků, Tereza ; Labudek, Lukáš (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které jsme následně měnili a zjišťovali jsme, jaký rozdíl vzniká u tepelné ztráty a s tím související pořizovací ceny. Následně jsme určovali vzniklé tepelné ztráty jednotlivých místností, dle kterých byla navrhována otopné tělesa. Součtem skutečných výkonů otopných těles, pro námi navržený teplotní spád, jsme zjistili potřebný výkon kotle. Dále byly určeny pořizovací náklady na otopnou soustavu zahrnující jak kotel, tak i otopná tělesa. Nakonec jsme porovnali oba druhy vytápění, u kterých jsme hodnotili provozní náklady na jeden rok. Dané výsledky byly vyhodnoceny a dle jejich číselných vyjádření byl určen systém, který je pro danou stavbu ekonomicky nejefektivnější.
Honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Jilečková, Soňa ; Oslíková, Eva (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve stavebnictví. V úvodu práce je vymezen pojem honorář, započitatelné náklady, honorářové zóny nebo rozpočet. Pro stanovení honoráře byly podrobně představeny historické i současné odborné publikace, podle kterých se stanovují metody výpočtu honorářů. Tyto metody byly na základě publikací aplikovány na tři modelové příklady a následně byly porovnány výsledky. Dále je součástí diplomové práce krátký dotazník, kde dotazovaní projektanti, inženýři nebo technici uvádějí metodu výpočtu, nebo kombinaci metod, které používají ke stanovení svého honoráře. Na základě těchto skutečností a zjištění je provedeno celkové zhodnocení tvorby honorářů.
Řízení veřejné stavební zakázky malého rozsahu se zaměřením na cenu
Mrňová, Zuzana ; Švadlenková, Markéta (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh postupu k řízení veřejných stavebních zakázek malého rozsahu pro obce. Postup je vytvořen na základě informací získaných z analýzy vývoje existence a kvality interních předpisů, z analýzy vývoje informační otevřenosti, a především z dotazníkového šetření mezi starosty obcí. Výsledný postup pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu je rozdělen do třech kategorií podle předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Pro každou kategorii je pak stanoven počet oslovených dodavatelů, způsob oslovení dodavatelů, rozhodovací subjekt a postup při hodnocení nabídek tak, aby tento postup mohly malé obce využít jako interní předpis pro zadávání veřejných stavebních zakázek malého rozsahu.
Předběžná a výsledná cena stavebního díla - porovnání a zdůvodnění rozdílů
Nowak, Jiří ; Roudná, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce je zaměřená na porovnání cenových rozdílů mezi předběžnou a výslednou cenou daného stavebního objektu. Podkladem je tedy daný objekt, u kterého došlo v rámci průběhu stavebních prací k navýšení ceny a to z původní (předběžné), na konečnou (výslednou), cenu doplněnou o cenové odchylky, které jsou zde hlavní myšlenkou. Tato práce je rozdělená na teoretickou a praktickou část, přičemž teoretická část charakterizuje pojmy týkající se této problematiky a praktická část je věnována konkrétnímu případu, kde se objevuje popis dané situace, znázornění jednotlivých cen, porovnání a zdůvodnění.
Návrh a kalkulace cen vybraných stropních konstrukcí
Chmelařová, Kateřina ; Prak, Michal (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem, kalkulací a efektivní volbou stropní konstrukce. Cílem je optimalizovat návrh objektu tak, aby došlo k minimalizaci nákladů na výstavbu a provoz, při splnění požadovaného účelu a dodržení určitého standardu kvality. Snaha dosáhnout zmíněného cíle vychází z teorie, že rodinný dům nemusí být navržen v jednotném konstrukčním systému. V praktické části jsou na zvolený RD navrženy tři druhy stropní konstrukce. Výsledkem studie je stanovení nejvhodnější varianty na rodinný dům pomocí hodnotové analýzy a rozpočtové ceny.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 134 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 TICHÁ, Anděla
1 TICHÁ, Anna
2 Tichá, Alice
4 Tichá, Alžběta
2 Tichá, Andrea
2 Tichá, Anděla
1 Tichá, Aneta
2 Tichá, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.