Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 137 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Využití prvků muzikoterapie k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu
Včeláková, Markéta ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Kmentová, Milena (oponent)
ASTRAKT Diplomová práce se zabývá prvky muzikoterapie a muzikoterapeutickými hrami, které byly využity k usnadnění adaptace dětí na mateřskou školu. V teoretické části přiblížím pojem muzikoterapie, její definice, historický vývoj, metody muzikoterapie a působení hudby na dítě batolecího a předškolního věku. Přiblížím problematiku adaptace dětí na mateřskou školu. Využila jsem znalostí z odborné a metodické literatury, které se vážou k danému tématu. V praktické části jsem vytvořila metodický list, jenž se skládá z muzikoterapeutikých činností a her, které byly aplikovány na dvou až tříleté děti při vstupu do mateřské školy. Zároveň provedla vyhodnocení činností z metodického listu. Při vyhodnocování výzkumu bylo zjištěno, že prostřednictvím promyšlených a opakujících se muzikoterapeutických prvků lze zabránit adaptačním problémům.
Didaktické využití tématu zhudebněné poezie v českém jazyce a hudební výchově
Dobiášová, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Váňová, Hana (oponent)
Cílem této diplomové práce je ověření specifických didaktických postupů, které mají přiblížit poezii žákům základních škol a studentům škol středních netradiční cestou. Tohoto cíle má být dosaženo prostřednictvím hudby. Předmětem zkoumání se tak stala problematika zhudebněné poezie a zejména její didaktické využití v pedagogické praxi. V práci se uplatní mezipředmětové vztahy - prolínají se poznatky z českého jazyka a literatury a z hudební výchovy. V úvodní kapitole nastiňuji obecné principy zhudebňování poezie, postup hudebního zpracování a společné rysy zhudebněných básní. Jádro diplomové práce tvoří výzkumná sonda, pro kterou jsem vytvořila několik příprav na vyučovací hodiny. V nich jsou využity různé metody a postupy práce se zhudebněnými básněmi - konkrétně jsem zvolila texty českých básníků 20. století. Připravené vyučovací hodiny jsou aplikovány v pedagogické praxi, a to metodou experimentálního vyučování. Všechna didaktická zpracování jsou doplněna reflexí nebo více reflexemi. V závěru výzkumné sondy shrnuji získané poznatky a formuluji závěry pro praxi.
Vliv alokace podniku na optimalizaci jeho provozu s využitím principů facility managementu
Novotná, Lenka ; Fellow, Ondřej Štrup, IFMA (oponent) ; Hromádka, Vít (oponent) ; Somorová,, Viera (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Za účelem optimalizace provozu podniku vedoucí ke zvýšení jeho efektivnosti a výkonnosti se nabízí řada dílčích restrukturalizačních opatření. Struktura uvnitř podniku patří mezi významné instrumenty pro řízení jeho výkonnosti a její správné stanovení a řádné a smysluplné rozdělení může mít v konkurenčním prostředí klíčový význam. Mnohdy požadavek na optimalizaci provozu vzejde z požadavků facility managementu, a proto by restrukturalizační opatření týkající se organizačních změn, měla být prováděná s ohledem na principy facility managementu, respektive by měla vycházet z jejich optimalizace. Tato práce mapuje vliv restrukturalizačního opatření formou centralizace provozů podniku na optimalizaci jeho provozu s ohledem na facility management. Cílem disertační práce je zhodnocení dané organizační změny v podniku o více provozech se zohledněním principů facility managementu. Na základě poznatků z literární rešerše a reálného průběhu dané změny jsou výsledkem práce metodická doporučení při zavedení a hodnocení centralizace provozů v podniku.
Faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých na vybraném území
Olbrechtová, Zuzana ; Němcová, Lenka (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Práce se zaměřuje na faktory ovlivňující cenu věcí nemovitých v rámci tržního oceňování, konkrétně ovlivňující tržní hodnotu stavebních pozemků, rodinných domů a bytových jednotek. V současné době neexistuje publikace, ve které by byly tyto faktory uceleně popsány. Hlavním cílem této práce je tedy vymezení hlavních faktorů včetně jejich popisu a vlivu na cenu věcí nemovitých. Faktory jsou rozděleny na vnější a vnitřní a dále jsou děleny do jednotlivých kategorií. Na základě tohoto rozdělení je provedena analýza míry vlivu jednotlivých skupin, kategorií a samotných faktorů u vybraných druhů věcí nemovitých, což je podloženo reálnými příklady tržních ocenění. Ze skupiny vnějších faktorů je dále vypracována mapa žádanosti lokalit v okresu Opava. Zde je také zřejmá tržní cenová úroveň věcí nemovitých v rámci tohoto okresu, což může sloužit jako cenný podklad pro municipality při urbanistickém a jiném plánování. Výsledkem analýzy vlivu faktorů je závěr, že při stanovení tržní hodnoty věci nemovité převažuje skupina vnějších faktorů, jinak řečeno převažuje vliv lokality, ve které je věc nemovitá umístěna, nad samotnou věcí nemovitou.
Softwarová podpora pro rozpočtování stavebních prací
Lopatová, Hana ; Roudná, Veronika (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
V této bakalářské práci bude řešena problematika tvorby cen a sestavování rozpočtů ve stavebnictví. První část bude věnovaná seznámení se s terminologií, jež souvisí s tvorbou cen ve stavebnictví. V této části bude také uveden teoretický postup pro tvorbu rozpočtů a kalkulací. Druhá část bude věnovaná praktickému řešení dané problematiky, tedy sestavení rozpočtu pro konkrétní objekt – novostavbu rodinného domku v obci Babice u Rosic. Jako první bude podrobně popsáno území, na kterém se stavební záměr zamýšlí, dále pak samotný projekt novostavby. Na základě projektové dokumentace bude sestaven položkový rozpočet v programech KROS 4 a euroCALC 3. Základy práce při sestavování rozpočtu v těchto programech budou popsány v jednotlivých krocích. Oba programy budou mezi sebou porovnány, kritéria porovnávání budou vybrána v průběhu práce s těmito programy. Jako poslední proběhne porovnání obou rozpočtů z cenového hlediska.
Oceňování nemovitých kulturních památek
Burešová, Eva ; Tichá, Alena (oponent) ; Komosná, Milada (vedoucí práce)
Oceňování nemovitých kulturních památek je v současné době, kdy dochází k renovacím kulturních památek, aktuálním tématem. Svým individuálním charakterem, vycházejícím z podstaty kulturních památek, nelze jednoduše sestavit uniformní postup ocenění pro všechny kulturní památky. Tato práce má za cíl vytvořit základní přehled pojmů a definicí, které jsou s problematikou kulturních památek spjaty, dále definovat postup prohlášení objektu za kulturní památku a zaměřit se i na postupy oceňování s důrazem na kontribuční metodu.
Systém instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii
Jelínková, Kateřina ; Tichá, Alena (vedoucí práce) ; Perglerová, Marka (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá možnostmi instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii. Zaměřuje se na kurikulární dokumenty - A common Approach, The Importance of Music - A National Plan for Music Education, dále music services - organizace zprostředkovávající hudební výuku a také na systém hudebních zkoušek, které ve Velké Británii fungují na zcela odlišném principu, než zkoušky na českých ZUŠ. Práce zabíhá také do oblasti projektu El Sistema, který vznikl ve Venezuele, avšak v poslední dekádě získává také značnou popularitu v Evropě - obzvláště právě ve Velké Británii. Velkou pozornost práce věnuje asociaci ABRSM (The Associated Board of the Royal Schools of Music) a její činnosti - tvorbě sylabů a dalších publikací, notovým materiálům, organizaci zkoušek a diplomům. V oblasti zkoušek ABRSM se práce blíže zaměřuje na obory housle a hudební teorie. Poslední kapitola práce se zaměřuje na porovnání aspektů instrumentálního vzdělávání ve Velké Británii se systémem ZUŠ a navrhuje konkrétní oblasti, ve kterých by se české školní vzdělávací programy mohly britským systémem inspirovat.
Pořizovací a provozní náklady vybraného stavebního objektu
Janků, Tereza ; Labudek, Lukáš (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce se zabývá jak pořizovacími tak i provozními náklady. Nejdříve jsme v rozpočtovacím programu zjistili cenu celého objektu a i dílčích částí. Dílčí rozpočty byly vypracovány pouze pro určité materiály, které jsme následně měnili a zjišťovali jsme, jaký rozdíl vzniká u tepelné ztráty a s tím související pořizovací ceny. Následně jsme určovali vzniklé tepelné ztráty jednotlivých místností, dle kterých byla navrhována otopné tělesa. Součtem skutečných výkonů otopných těles, pro námi navržený teplotní spád, jsme zjistili potřebný výkon kotle. Dále byly určeny pořizovací náklady na otopnou soustavu zahrnující jak kotel, tak i otopná tělesa. Nakonec jsme porovnali oba druhy vytápění, u kterých jsme hodnotili provozní náklady na jeden rok. Dané výsledky byly vyhodnoceny a dle jejich číselných vyjádření byl určen systém, který je pro danou stavbu ekonomicky nejefektivnější.
Honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Jilečková, Soňa ; Oslíková, Eva (oponent) ; Tichá, Alena (vedoucí práce)
Diplomová práce je zaměřena na stanovení honoráře projektantů, inženýrů a techniků činných ve stavebnictví. V úvodu práce je vymezen pojem honorář, započitatelné náklady, honorářové zóny nebo rozpočet. Pro stanovení honoráře byly podrobně představeny historické i současné odborné publikace, podle kterých se stanovují metody výpočtu honorářů. Tyto metody byly na základě publikací aplikovány na tři modelové příklady a následně byly porovnány výsledky. Dále je součástí diplomové práce krátký dotazník, kde dotazovaní projektanti, inženýři nebo technici uvádějí metodu výpočtu, nebo kombinaci metod, které používají ke stanovení svého honoráře. Na základě těchto skutečností a zjištění je provedeno celkové zhodnocení tvorby honorářů.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 137 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
2 TICHÁ, Anděla
1 TICHÁ, Anna
2 Tichá, Alice
4 Tichá, Alžběta
2 Tichá, Andrea
2 Tichá, Anděla
1 Tichá, Aneta
2 Tichá, Anežka
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.