Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 5 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Rozvod a jeho majetkové důsledky - komparace české a německé právní úpravy
Šaurová, Veronika ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem této práce je rozvod a jeho majetkové vypořádání - komparace české a německé právní úpravy. Práce je rozčleněna do čtyř základních kapitol, ve kterých je postupně vyložena historie právní úpravy rozvodu, dále je popsán pojem rozvodu jako takový, poté následuje výklad o rozdílných majetkových režimech u nás a v Německu a nakonec se věnuje majetkovému vyrovnání manželů po rozvodu. Práce využívá jak analytickou metodu, tak metodu komparativní. Každá kapitola je pro přehlednost rozčleněna do podkapitol, kde je nejprve pojednáno o české právní úpravě, následně o německé právní úpravě a na závěr jsou obě právní úpravy srovnány. Cílem této práce je obě právní úpravy porovnat a zjistit shodné a odlišné znaky. První kapitola se věnuje historii rozvodu. Výklad začíná obdobím středověku a chronologicky postupuje přes právní vývoj v 18. a 19. století až k 20. století. V druhé kapitole je popisován pojem rozvodu. Nejprve je vyloženo, jak obecně manželství zaniká v obou právních úpravách, dále je věnována pozornost kvalifikovanému rozvratu, jako jedinému rozvodovému důvodu. Na závěr této kapitoly dochází k rozdělení a odlišení základní úpravy rozvodu od rozvodu se zjišťováním příčin rozvratu a rozvodu s užitím proti-tvrdostní klauzule. Ve třetí kapitole se výklad prostřednictvím manželských majetkových...
Problematické právní aspekty určování rodičovství
Vařeková, Adéla ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Obsahem mé diplomové práce je snaha nalézt a popsat problematické aspekty určování rodičovství. Vybrala jsem si čtyři oblasti určování rodičovství, ve kterých může docházet k různým komplikacím - asistovanou reprodukci, náhradní mateřství, utajené porody a anonymní porody. V první kapitole diplomové práce se zabývám zákonnými aspekty určování rodičovství. Zkoumám kogentní určení mateřství a jednotlivé domněnky otcovství. S vývojem vztahů ve společnosti a reprodukčního lékařství dochází k možnostem, které tradiční zákonné zásady určování rodičovství zpochybňují. Matka již není vždy jistá, domněnek otcovství je nyní v českém právním řádu pět, oproti tradičním třem. Ve druhé kapitole se věnuji otázce asistované reprodukce. Asistovaná reprodukce je moderní, rychle se vyvíjející oblast lékařství, která umožňuje i neplodným párům mít vlastní dítě. Jedná se o lékařský obor, který vyžaduje široký právní rámec, aby nedošlo k jeho zneužívání. Na konci úspěšného léčebného postupu totiž vzniká nový život a taková oblast musí být regulována. Třetí kapitola s názvem Náhradní mateřství navazuje na kapitolu předcházející. Náhradní mateřství je často diskutovaná oblast asistované reprodukce z důvodu velkého množství právních, etických i morálních otázek, které společností dosud nebyly vyřešeny. V České republice...
Poručenství
Macháčková, Natálie ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Poručenství Tato diplomová práce se zabývá institutem poručenství, nejdůležitějšími historickými milníky ve vývoji institutu poručenství a právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Poručenství je právním institutem, prostřednictvím něhož je zajišťována nezletilému nesvéprávnému dítěti, které se ocitlo bez potřebné právní ochrany, náhradní právní ochrana. Hlavním cílem poručenství je především zajištění náležité náhradní péče o právní záležitosti poručence. Diplomová práce je rozdělena do dvou hlavních částí a osmi kapitol. První část práce je věnována nejdůležitějším kodifikacím, které dle mého názoru nejvíce ovlivnily vývoj poručenství na našem území. První část práce pojednává o právní úpravě poručenství v právu římském, právu městském a zemském, ve Všeobecném občanském zákoníku a okrajově též o právní úpravě poručenství obsažené v zákoně o právu rodinném a zákoně o rodině. Druhá část práce se zabývá právní úpravou poručenství v České republice s přihlédnutím k právní úpravě poručenství ve Spolkové republice Německo. Druhá kapitola práce je věnována pojmu poručenství a pramenům právní úpravy poručenství v České republice. Těžiště práce je pak tvořeno třetí až osmou kapitolou, které pojednávají o vzniku poručenství, osobě...

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.