Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 94 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku
Barejška, Tomáš ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Resumé: Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku Tato práce se zabývá úpravou institutu opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku. Český právní systém nemá s tímto institutem žádnou předchozí zkušenost, což sebou přináší právní nejistotu pří výkladů předmětných ustanovení. Cílem práce je analyzovat zásadní ustanovení právní úpravy, demonstrovat jejich dopad do praxe včetně případných výkladových nejasností a navrhnout řešení problematických pasáží. Vzhledem k osobnímu členství autora práce v opatrovnické radě je práce doplněna osobními postřehy z praktického fungování opatrovnické rady. Další část práce se zabývá rozborem právní úpravy v rámci francouzského práva a práva kanadské provincie Québec. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se přímo dovolává inspirace ve kodexech výše zmíněných zemí. Rozbor a následné srovnání výše uvedených právních úprav s českou právní úpravou má za úkol přinést interpretační východiska pro aplikaci úpravy opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku České republiky. Hlavním výstupem této práce bude zformulování a navržení konkrétních změn právní úpravy tak, aby dotčená ustanovení nepůsobila výkladové problémy, avšak zůstal zachován smysl právní úpravy, který spočívá v prosazování nejlepších zájmů opatrovance a jeho ochraně. Nové zakotvení institutu opatrovnické...
Služebnosti
Hejdová, Dagmar ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Cílem diplomové práce je podat komplexní pohled na problematiku právního institutu služebností s důrazem na současnou právní úpravu služebností v občanském zákoníku. Práce rozebírá nejdůležitější praktické otázky, s nimiž je tento právní institut neodmyslitelně spojen, a předestírá možné způsoby jejich řešení s odkazy na judikaturu. Účelem práce je rovněž představení institutu služebnosti jakožto institutu reagujícího na aktuální společenské potřeby, které nacházejí svůj odraz v právní úpravě institutu služebností. Prvá kapitola vymezuje pojem služebnosti především z teoretického hlediska. Druhá kapitola je věnována představení nejdůležitějších historických milníků pro vývoj právního institutu služebnosti, od starověku až po současnost. Pozornost je věnována starověkým zásadám, které právní úpravu institutu služebností ovlivňují dodnes, vzniku pojmu věcných břemen a koncepční změně v současném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě spočívající v rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Uvedení historické geneze má v tomto ohledu sloužit především demonstrování vlivu společenských poměrů na právní úpravu institutu služebností. Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole třetí, jež je věnována současné právní úpravě služebností v občanském zákoníku. Na samém úvodu třetí...
Závěť
Šmat, Ondřej ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Hlavním cílem této práce je celkové obsáhnutí institutu závěti. V pěti kapitolách je komplexně popsána celá široká problematiku tohoto velmi starého a důležitého právního nástroje, který je dán zůstaviteli, aby určil, komu má připadnout jeho majetek po jeho smrti. Důraz je přitom kladen na současné přelomové období, kdy došlo k zásadní změně, přijetí nového občanského zákoníku. Tato nová úprava výrazně mění celé dědické právo, tedy i právo testamentární, přičemž se snaží překonat pojetí předchozích socialistických občanských zákoníků. Zejména se jedná o nové pojetí vůle zůstavitele jako nového vůdčího principu dědického práva. Závěť je přitom pořízení pro případ smrti, kde se tato zásada uplatní nejvíce, tudíž dopady nového právního předpisu na zkoumanou problematiku jsou značné. První kapitola této práce je věnována počátku vzniku testamentu jako právního institutu v prvopočátcích lidské civilizace. Obsahuje nástin dalšího vývoje v některých starověkých státech a kapitola vrcholí rozborem unikátního inspiračního zdroje, kterým je římské soukromé právo. Druhá kapitola se též zabývá historií, přičemž je zde rozebrán vývoj závěti v českých zemích. Počátek je věnován středověkému soukromému právu s českými specifiky. Další část této kapitoly se pak zaobírá nadčasovou kodifikací ABGB, která byla platným...
Legal aspects of operation of unmanned aerial vehicles
Dubeň, Roman ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Bezpilotné lietadlá predstavujú jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich technológií posledných rokov. Aj keď sa nejedná o zariadenia historicky úplne neznáme, až v dnešnej dobe sa im konečne dostáva zaslúženej pozornosti. Takmer výhradne sa ale upiera na ich použitie v bojových operáciách, zatiaľ čo možnosti bezpilotných lietadiel v civilnej sfére zostávajú naďalej relatívne nepreskúmané. Ich rozbor je hlavným predmetom tejto diplomovej práce, ktorá popisuje a analyzuje platnú právnu úpravu, upozorňuje na rôzne interpretačné aj praktické problémy a snaží sa poskytnúť riešenia. Táto práca je rozdelená na 4 časti a záver. Prvá časť sa venuje všeobecnému úvodu do problematiky, vrátane histórie bezpilotných lietadiel a vyjasneniu pojmu bezpilotného lietadla. Ďalej pokračuje k popisu možného delenia a terminológii, ktorá ešte ani dnes nie je definitívne ustanovená. To všetko má pomôcť čitateľovi k lepšej orientácii v tejto komplikovanej oblasti. Druhá časť obsahuje rozbor právnej úpravy v Českej republike, najskôr všeobecne, a potom aj s dôrazom na jednotlivé najdôležitejšie oblasti, ako sú priestorové obmedzenia prevádzky bezpilotných lietadiel alebo zodpovednosť prevádzkovateľov podľa leteckých predpisov. Táto časť sa špeciálne venuje zvláštnym kategóriám, ako sú malé modely lietadiel a diaľkovo...
Zásada superficies solo cedit
Sabaková, Ivana ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Tématem této diplomové práce je zásada superficies solo cedit, nebo "povrch ustupuje půdě". Jedná se o zásadu s původem v římském právu, která se dodnes promítá do právních řádů většiny evropských demokratických zemí. Je vyjádřením principu, dle kterého je součástí pozemku všechno, co je s ním pevně spojeno a co na pozemku vzešlo. Za součást pozemku jsou tak typicky považovány i stavby a rostlinstvo. Vlastník pozemku je tak zároveň vlastníkem jeho součástí, přičemž tyto sdílí jeho osud. Tato práce se zaměřuje na vývoj a úpravu zásady superficies solo cedit v římském právu, i v právních řádech platných na území České republiky až do současnosti. Těžištěm práce je analýza a komparace dosavadních právních úprav s aktuálně platným občanským právem, obsaženým v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb. Pozornost je věnována i pojetí věcí v právním smyslu, pojetí nemovitých věcí a institutům souvisejícím, zejména právu stavby a jiným výjimkám ze superficiální zásady. V první kapitole nastíním původ zásady superficies solo cedit a její vyjádření v římském právu. Druhá kapitola je věnována právním úpravám platným na našem území a je rozčleněna do podkapitol zabývajících se rakouským Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch z roku 1811, který byl do právního řádu Československé republiky převzat jako Obecný zákoník...
Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění
Vacenovská, Klára ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Shrnutí Nepominutelným dědicem je blízký příbuzný zůstavitele, kterému zákon dává výsadní postavení a z tohoto důvodu mu zaručuje právo získat z pozůstalosti alespoň zákonem určený díl, a to i v případě, že zůstavitel o svém majetku pořídí jinak. Toto právo může zůstavitel nepominutelnému dědici odepřít vyděděním ze zákonem stanovených důvodů. Cílem této práce je komplexně popsat problematiku nepominutelných dědiců, jejich ochrany a vydědění. Ve své práci poukazuji na změny, které přinesla současná právní úprava, ale věnuji se i rysům, které zůstaly zachovány a umožňují proto další použití starší judikatury. Práce je tematicky rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole jsem stručně vymezila obsah pojmů nepominutelný dědic a vydědění. Institut nepominutelného dědice a vydědění je v kontinentální evropské právní kultuře tradiční, proto se ve druhé kapitole zabývám jeho historickým vývojem. Popisuji práva blízkých příbuzných zůstavitele ve starověkém Římě, středověku i v občanských zákonících z minulého století, pozornost věnuji ale zvláště úpravě ABGB. Současnou českou právní úpravu těchto institutů jsem pro přehlednost rozdělila do třetí a čtvrté kapitoly. Ve třetí kapitole se věnuji úpravě okruhu nepominutelných dědiců, povinnému dílu, výpočtu povinného dílu, započtení a ochraně práv nepominutelného...
Pojem a podstata svěřenského fondu
Bulušek, Petr ; Elischer, David (oponent) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce pojednává o svěřenském fondu tak, jak ho s účinností ke dni 1. ledna 2014 zavedl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Práce zkoumá rozhodná ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. a představuje snahu o jejich korektní, soudobý a co možná nejlogičtější a nejsystematičtější systémový výklad, který nemusí být z dikce zákona na první pohled zcela zřejmý. Práce je členěna do osmi kapitol. První až třetí kapitola se zabývá historickým kontextem svěřenského fondu v co možná nejzazší podobě, a to z důvodu, že tento kontext je pro soudobý výklad příslušných zákonných ustanovení zcela zásadní. Čtvrtá a pátá kapitola pojednává o soudobé právní úpravě svěřenského fondu z pohledu jak práva hmotného tak procesního. Šestá a sedmá kapitola pojednává o první, a z pohledu svěřenského fondu důležité novele zákona č. 89/2012 Sb., která nabude účinnosti dne 1. ledna 2018 a která zakotví očekávaný legislativní rámec veřejného seznamu svěřenských fondů a zavede s ním spojené důvodné a vhodné legislativní změny. Poslední, osmá kapitola se zabývá soudobým mezinárodním kontextem svěřenského fondu.
Společné jmění manželů se zaměřením na jeho zánik a vypořádání v právní úpravě České republiky s přihlédnutím k úpravě ve Velké Británii
Bezpalec, Zdeněk ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
práce v eském jazyce Spole né jm ní manžel se zam ením na jeho zánik a vypo ádání v právní úprav eské republiky s p ihlédnutím k úprav ve Velké Británii Rigorózní práce je v nována spole nému jm ní manžel , zejména pak jeho zániku a vypo ádání. Cílem práce je detailní kritická analýza spole ného jm ní manžel , a to jednak v eském právním ádu a jednak v právním ádu Velké Británie. Dalším cílem je vyzdvižení n kterých rozdíl mezi recentní a p edchozí právní úpravou manželského majetkového práva a predikce použitelnosti exitující judikatury týkající spole ného jm ní manžel ve sv tle rekodifikace soukromého práva. Posledním a klí ovým cílem práce je srovnání eské právní úpravy spole ného jm ní manžel a princip jeho vypo ádání s majetkovými d sledky manželství v právním ádu Velké Británie. S ohledem na právn komparatistickou ást je práce nejen teoretickým pojednáním, nýbrž m že sloužit pro eský právní ád jako zdroj inspirace de lege ferenda.
Curatorship
Závodská, Zuzana ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Název diplomové práce: Opatrovníctvo Diplomová práca pojednáva o inštitúte opatrovníctva ako o jednej z foriem zastúpenia, ktorej účelom je ochrana záujmov a naplňovanie práv zastúpeného. Práca sa primárne sústreďuje na hmotne-právnu úpravu obsiahnutú v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Navzdory hmotne-právnemu zameraniu sa práca v niektorých prípadoch venuje aj súvisiacim procesným otázkam. Práca je členená na úvod, šesť kapitol a záver. Prvá kapitola je venovaná historickému vývoju právnej úpravy opatrovníctva. Nasledujúca, druhá kapitola približuje základné pojmy a systematické zaradenie právnej úpravy v zákone č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Tretia kapitola je jadrom diplomovej práce a pojednáva o opatrovníctve človeka. Približuje aj inštitúty s opatrovníctvom človeka súvisiace, a to inštitút obmedzenia spôsobilosti k právnemu jednaniu a inštitút predbežného prehlásenia. Dôraz kladie ako na opatrovníctvo plnoletých osôb, tak aj na opatrovníctvo detí. Zaoberá sa taktiež osobou opatrovníka, jeho právami, povinnosťami, dôvodmi zániku jeho funkcie a dôvodmi zániku opatrovníctva. Štvrtá kapitola je venovaná predovšetkým rozboru hmotne-právnej úpravy opatrovníckej rady, no záver kapitoly poukazuje aj na súvisiacu procesnú úpravu. Nasledujúca, piata kapitola približuje právnu úpravu...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 94 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.