Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 74 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Služebnosti
Hensel, Petr ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Cílem této práce je pokusit se poskytnout analýzu právní úpravy služebností obsažené v občanském zákoníku, zohlednit jak judikaturu k Obecnému zákoníku občanskému, tak i recentní rozhodování soudů a vyjádřit polemiku nad některými aspekty, které nová právní úprava přináší. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, přičemž první kapitola je věnována stručnému vymezení pojmu služebnosti a představení druhů služebností. Druhá kapitola rozebírá historický vývoj služebností. V první části kapitoly je pojednáváno o služebnostech v římském právu, které jako první institut služebnosti upravilo. Dále se kapitola zabývá vývojem služebnosti v období středověku, kdy se služebnostem připojil institut reálných břemen. Ve třetí části kapitoly je rozebírána právní úprava služebností v Obecném zákoníku občanském, na který v mnohém navazuje i současná právní úprava; není opomenuta relevantní judikatura. Konečně je v kapitole obsažena část zabývající se právní úpravou služebností v tzv středním občanském zákoníku z roku 1950 a právní úpravou služebností v občanském zákoníku z roku 1964. Třetí kapitola, která tvoří hlavní část práce, je věnována detailní analýze aktuální právní úpravě služebností obsažené v občanském zákoníku. Kapitola je rozdělena na části, které se věnují jednotlivým institutům v právní úpravě obsažených. V...
Ochrana osobnosti
Strejcová, Klára ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Cílem této práce je obecné pojednání o ochraně osobnosti poskytované českým právním řádem a hlubší analýza tří vybraných aspektů ochrany osobnostních práv. Práce se soustředí především na ochranu osobnosti poskytovanou na základě ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a Evropské úmluvy o ochraně lidských práv. V obecné části práce je v prvních kapitolách stručně nastíněn historický vývoj osobnostních práv na našem území a definice pojmu osobnosti a osobnostních práv jako takových, společně s demonstrativním výčtem hodnot chráněných všeobecným osobnostním právem. Následující kapitola je věnovaná přehledu pramenů osobnostních práv na ústavní, zákonné a mezinárodní úrovni. Další kapitola se zabývá oprávněnými a neoprávněnými zásahy do osobnostních práv člověka, podrobněji je pojednáno o informovaném souhlasu se zásahem do tělesné integrity člověka. Závěrečná kapitola obecné části práce podává přehled prostředků ochrany osobnosti, jimiž se dotčená osoba může domáhat nároků z neoprávněných zásahů do své osobnosti na české i mezinárodní úrovni. Zvláštní část práce se soustředí na detailnější analýzu vybraných aspektů osobnostního práva. V šesté kapitole jsou na základě četných příkladů z judikatury představeny hodnoty chráněné širokým pojetím práva na soukromí tak, jak jej chápe český...
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu
Ferencová, Eliška ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Manželské majetkové režimy v italském a českém právu Shrnutí Tato diplomová práce se zabývá manželskými majetkovými režimy a jejich právní úpravou v italském codice civile a českém občanském zákoníku. Zvolené téma je velice důležité nejen z pohledu manželů a rodiny, ale i třetích osob, které s manžely právně jednají. Cílem této práce je analyzovat a porovnat právní úpravu manželských majetkových režimů v České republice a v Itálii. Tato práce je rozdělena na úvod, tři části dále členěné na jednotlivé kapitoly a závěr. První část je věnována právu italskému. Zabývá se základními východisky italského právního řádu a jednotlivými majetkovými režimy mezi manžely, jež jsou upraveny v codice civile. Věnuje se tedy zákonnému režimu společného jmění, jeho vzniku, součástem společného jmění (aktivům, odloženému společnému jmění a pasivům), výhradnímu majetku a též pojednává o pravidlech správy společného jmění, od kterých se manželé nemohou smluvně odchýlit. Následně se zabývá smluvenými režimy, tedy režimem oddělených jmění, jinými režimy založenými manželskou smlouvou a zvláštním institutem majetkového fondu. Posléze je proveden rozbor důvodů zániku společného jmění a jeho vypořádání. Druhá část práce pojednává o české právní úpravě manželských majetkových režimů v občanském zákoník. Zabývá se manželskými...
Věcná břemena
Nožičková, Dora ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Tato práce se zabývá institutem věcných břemen. Cílem této diplomové práce je komplexně analyzovat institut věcných břemen podle účinné úpravy dle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Do práce je zakomponována bohatá judikatura, která se k tématu váže. V této práci jsou také rozebrány možné problémy, se kterými se můžeme v praxi setkat. Diplomová práce skládá z úvodní kapitoly, šesti hlavních kapitol a závěrečné kapitoly. Úvodní kapitola pojednává o institutu věcných břemen, aktuálnosti tohoto tématu, jeho roli ve společenských vztazích a vytyčuje cíl mé práce. První kapitola pojednává o teoretickém vymezení věcných břemen, které patří mezi absolutní majetková práva, věcná práva k věci cizí. V druhé kapitole se autorka zaměřila na historický vývoj věcných břemen. Tato kapitola nejprve popisuje vznik a význam služebností za dob římského práva. Následuje úprava služebností a reálných břemen v obecném zákoníku občanském z roku 1811. Třetí kapitola této práce je věnována úpravě věcných břemen podle tzv. středního občanského zákoníku č. 141/1950 Sb. Tento zákoník byl z pohledu věcných břemen velmi významným, neboť zavedl pojem věcná břemena. Ve čtvrté kapitole autorka nastiňuje vývoj institutu v občanském zákoníku č. 1964/40 Sb. Tento zákoník obsahoval pouze dvě stručná ustanovení, jelikož na věcná...
Přepravní řády: vývoj a význam pro úpravu poměrů ze smluv o přepravě
Šmejkal, Marek ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zaměřuje na právní předpisy souhrnně nazývané jako přepravní řády, což jsou právní předpisy upravující podmínky přepravy osob, zavazadel, věcí a zásilek v různých odvětví vnitrozemské dopravy. Tato práce se dělí na tři části, které se zaměřují na historický vývoj těchto předpisů na našem území, dále pak zmapování platné a účinné právní úpravy a jako poslední část, je vybraný přepravní řád konfrontován s přepravním řádem Spolkové republiky Německo. V části upravující historický vývoj přepravních řádů je uceleně popsán vývoj těchto právních předpisů od prvopočátků do současnosti, kde největší důraz je kladen na dopravu železniční, která je z historického hlediska považována za nejvýznamnější. V části upravující platnou a účinnou právní úpravu jsou zařazeny do právního řádu a následně analyzovány dva nejdůležitější přepravní řády. Jedná se o Vyhlášku Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a Nařízení Vlády č. 1/2000 Sb., přepravní řád pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Poslední část této práce tvoří komparace právních předpisů. Konkrétně se jedná o srovnání Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu a obdobné právní úpravy v...
Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou
Müllerová, Monika ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
1 Nové instituty dědického práva v komparaci se švýcarskou právní úpravou Abstrakt Občanský zákoník, zákon č. 89/2012 Sb., přinesl do českého dědického práva zásadní změny. Instituty, které jsou tradičně součástí právních řádů většiny evropských států, se tak opět navrací i do českého právního řádu. Zároveň se součástí právního řádu stávají i instituty úplně nové. Těmito instituty jsou dědická smlouva, odkaz, zřeknutí se dědického práva, vzdání se dědictví, zcizení dědictví a dovětek. Cílem této práce je podrobné popsání uvedených institutů, a to včetně jejich historických základů. Nová právní úprava dědického práva vychází především z právní úpravy účinné v Československu v době první republiky, tedy z ABGB - rakouského Všeobecného občanského zákoníku. Jako vzor byla použita i ustanovení vládní osnovy občanského zákoníku z roku 1937, stejně tak jako obdobná úprava v současných občanských zákonících ostatních evropských států, jako například německého BGB nebo švýcarského ZGB. A právě i stručný popis švýcarské právní úpravy výše uvedených institutů je obsahem této práce, a to za účelem právní komparace obou úprav.
Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění
Koritarová, Jitka ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Cílem této diplomové práce je popsat současnou právní úpravu ochrany nepominutelného dědice a vydědění, a upozornit na hlavní změny v této úpravě. Ochrana nepominutelného dědice je projevem mezigenerační solidarity v dědickém právu a protějškem jedné ze základních zásad dědického práva, kterou je autonomie vůle zůstavitele. Institut ochrany nepominutelného dědice určitým osobám zůstaviteli blízkým zjednává právo na povinný díl z pozůstalosti pro případ, že by zůstavitel na tyto osoby v rámci svého pořízení pro případ smrti nepamatoval, anebo je úmyslně opominul. Vydědění představuje jediný způsob jak prolomit ochranu, která se nepominutelným dědicům přiznává. Zůstavitel může vyděděním nepominutelného dědice jeho práva na povinný díl zbavit nebo ho v tomto právu zkrátit, ovšem pouze ze zákonem stanovených důvodů pro vydědění. Tato diplomová práce je rozdělena do pěti kapitol. První kapitola pojednává obecně o pojmu ochrana nepominutelného dědice a pojmu vydědění, a krátce také o institutu dědické nezpůsobilosti, který je mimo jiné jedním z důvodu vydědění. Kapitola druhá je rozdělena do pěti podkapitol a pojednává o historickém vývoji právní úpravy ochrany nepominutelného dědice a vydědění. V jednotlivých podkapitolách je charakterizována úprava v římském právu, v obecném zákoníku občanském a v...
Ochrana osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb
Toužimská, Eliška ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Pohled na osobnostní práva a jejich ochranu prošel velkými změnami, stejně jako pohled na poskytování zdravotních služeb. V souvislosti s nedávným vývojem v oblasti soukromého práva se jeví jako aktuální potřeba zkoumání aspektů osobnostních práv jednotlivě i v kontextu. Tato diplomová práce si klade za cíl sledovat současnou právní úpravu a poukázat na situace, ve kterých mohou být osobnostní práva významně ohrožena. Dílčím cílem je zmapovat aktuální zahraniční dění v oblasti ochrany osobnosti v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb za účelem zkoumání, zda je pravděpodobné, že se s podobnými otázkami bude právo brzy potýkat i v České republice. V první části je představen koncept osobnostních práv a jejich ochrany. Zdůrazněny jsou složky, které mohou být v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb ohroženy. Rovněž jsou představeny možnosti řešení situací, kdy dojde k zásahu do osobnostních práv. Druhá část, která je zároveň nejobsáhlejší, pracuje s konkrétními instituty, které ve zdravotnictví napomáhají ochraně osobnostních práv. Jedná se především o informovaný souhlas, způsob jeho poskytnutí a důsledky jeho neudělení, sdělování informací o zdravotním stavu pacienta, a to jak jemu samotnému, tak třetím osobám, povinnou mlčenlivost, která s tím úzce souvisí, vedení zdravotnické...
Závěť
Kotrnochová, Tereza ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Cílem mé diplomové práce bylo provést podrobnou analýzu jednoho z nejvýznamnějších institutů dědického práva - závěti. Druhotným cílem bylo stručně porovnat českou právní úpravu závěti s právní úpravou ve Spolkové republice Německo, která byla při rekodifikačních pracích jedním z inspiračních zdrojů. Právní úprava tohoto institutu se po přijetí OZ velmi proměnila a byla posílena testovací svoboda zůstavitele. Závěť představuje jednu ze tří forem pořízení pro případ smrti, díky nimž může zůstavitel rozhodnout o tom, co se má s jeho majetkem stát po jeho smrti. První z celkem šesti kapitol pojednává obecně o dědickém právu, vysvětluje jeho klíčové pojmy, koncepci a nejdůležitější zásady, které ho ovládají. Dále tato kapitola uvádí jednotlivé předpoklady dědění a obecně charakterizuje a definuje institut závěti. Ve druhé kapitole se snažím nastínit historický vývoj závěti, jejíž kořeny sahají až k římskému právu. V následujících podkapitolách popisuji proměny právní úpravy tohoto institutu na našem území, zejména věnuji pozornost ABGB, který byl dalším významným inspiračním zdrojem, a také podobě institutu v období socialismu po přijetí OZ 1950. Těžištěm této práce je třetí kapitola, která se věnuje podrobnému rozboru závěti. V jednotlivých podkapitolách pojednává o způsobilosti...
Právní a etické aspekty asistované reprodukce
Součková, Anna ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato práce se zabývá právními a etickými aspekty asistované reprodukce. Jejím cílem je zanalyzovat aktuální právní úpravu asistované reprodukce v České republice v komparaci s právními řády vybraných států. Dále si klade za cíl odhalit jednotlivé nedostatky a navrhnout, jaká právní úprava přichází v úvahu de lege ferenda, zejména s ohledem na vědecký vývoj a etické postoje nastavené současnou společností. Diplomová práce je rozčleněna do šesti kapitol, a to včetně úvodu a závěru. V úvodní kapitole je upraven vstup do problematiky oblasti asistované reprodukce a vymezení jednotlivých oblastí, na které se práce zaměří. První kapitola se zabývá jednotlivými metodami asistované reprodukce a pojmem neplodnosti, a to z pohledu medicíny i historického kontextu. Druhá kapitola je zaměřena na právní úpravu jednotlivých oblastí asistované reprodukce v České republice. Mezi tyto oblasti patří například ústavněprávní ochrana lidského embrya, určování rodičovství, problematika náhradního mateřství či dárcovství gamet a nakládání s embryi. Třetí kapitola patří právní komparatistice vybraných států. Pro právní srovnání byla vybrána právní úprava Spojeného království Velké Británie a Severního Irska jako zástupce angloamerického systému, která je v oblasti umělého oplodnění velmi liberální. V kontrastu s ní se...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 74 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.