Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 101 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Právní postavení pozůstalého manžela
Sáblíková, Martina ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Právní postavení pozůstalého manžela Abstrakt Tématem rigorózní práce je právní postavení pozůstalého manžela. V úvodu této práce jsem se zaměřila na smrt manžela, kterou se stává druhý manžel manželem pozůstalým. V rámci této kapitoly jsem přihlédla jak k hmotně-právním, tak k procesně- právním aspektům právní úpravy, tedy k dokazování smrti, včetně řízení o určení data smrti, ale i k domněnce smrti, včetně nezvěstnosti. Pokusila jsem se pak poukázat na problematiku určování data smrti, spojenou s dědickým právem. V rámci druhé kapitoly věnující se postavení pozůstalého manžela z hlediska dědického práva jsem se zaměřila na dědické právo jako takové, včetně dědické nezpůsobilosti a svéprávnosti. V rámci tohoto tématu jsem se pokusila rozebrat postavení pozůstalého manžela jako zákonného dědice (jeho postavení v rámci první a druhé dědické třídy), na manžela jakožto nezpůsobilého dědice, též jako dědice závětního a nakonec jako dědice z dědické smlouvy. Snažila jsem se též zamyslet nad otázkou, proč není v právní úpravě České republiky považován pozůstalý manžel za dědice nepominutelného, ačkoli v jiných právních úpravách manžel nepominutelným dědicem je. Další kapitola se zabývala postavením pozůstalého manžela z hlediska společného jmění manželů. Zprvu bylo nutné vymezit pojem společného jmění manželů,...
Dědění ze závěti
Muzikář, Martin ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Dědění ze závěti Klíčová slova: dědictví, notářský zápis, pozůstalost, řízení o pozůstalosti, veřejná listina, zá- věť. Abstrakt Tato rigorózní práce se zabývá problematikou dědění ze závěti. Jedná se o stěžejní oblast dě- dického práva, která je v souvislosti s přijetím nové právní úpravy respektující autonomii vůle zůstavitele velmi aktuální. Práce má za cíl poskytnout čtenáři ucelený a praktický pohled na problematiku dědění ze zá- věti a analyzovat především sporné otázky, které činí v praxi problémy. Práce vychází nejen ze studia současné literatury a judikatury, ale podrobně se zabývá též právní úpravou předchozí, především tou, která je obsažena v obecném zákoníku občanském. S tím je spojena analýza nejen historické literatury, ale i judikatury c. k. Nejvyššího soudu z let 1859−1915 a Nejvyššího soudu Československé republiky z let 1919−1948. V neposlední řadě čerpá práce z velkého množství zahraničních zdrojů a nabízí komparaci s příbuznými právními řády, jako jsou např. právní řád rakouský, německý nebo švýcarský. Na podkladě těchto poznatků řeší předestřené otázky pohledem praxe, tedy tak, aby výsledné závěry představovaly nejen logický výklad práva, ale především, aby byl sledován účel dané právní úpravy s ohledem na recipienty právních norem. Práce je z hlediska praktičnosti a názornosti...
Neoprávněná stavba a právní poměry z ní plynoucí ve srovnání s německou právní úpravou
Pumprlová, Martina ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato práce se věnuje právním poměrům plynoucím z neoprávněných staveb v rovině soukromého práva. S ohledem na zásadní změny, které do soukromého práva přinesl zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (ObčZ), pak autorka podrobuje kritickému pohledu dosavadní judikaturu i současnou doktrínu a názory v literatuře a s přihlédnutím k německé soudní praxi a literatuře hledá vhodná výkladová vodítka, která jsou aplikovatelná na současnou právní úpravu. Autorka rovněž využívá závěrů vztahujícím se k ObčZ 1964 a především k obecnému zákoníku občanskému (ABGB), který na území České republiky rovněž platil a který je velkým inspiračním zdrojem současné zákonné úpravy. Na úvod v kapitole 1 navazuje hlavní stať. Ložiskem práce jsou její kapitoly 2 a 3, které obsahují zhodnocení aktuální právní úpravy ve světle dostupné literatury a judikatury. Kapitola 2 hodnotí českou právní úpravu po rekodifikaci, přičemž kriticky nazírá na starší judikaturu a doposud dostupnou literaturu a vyvozuje z ní závěry aplikovatelné na současnou legislativní situaci v České republice. Kapitola 3 se pak věnuje německé právní úpravě, poukazuje na její rozdílnosti oproti vnímání neoprávněné stavby v českém právním systému, přičemž na základě tohoto srovnání se autorka snaží vyvozovat další argumentaci vztahující se k české právní úpravě...
Práva cestujícího v letecké dopravě
Škorík, Martin ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
74 Shrnutí v českém jazyce Název práce: Práva cestujícího v letecké dopravě Práce se zabývá právní úpravou regulující práva cestujícího v letecké dopravě, včetně obecné úpravy uzavřené smlouvy o přepravě a praktických možností cestujícího svá práva v konkrétních situacích uplatnit. Kromě právní úpravy tvoří podstatnou část této práce rovněž judikatura, a to nejen českých soudů, ale zejména Soudního dvora Evropské unie a v menší míře též soudů německých. V rámci práce dochází postupně k analýze a identifikaci právní úpravy (v úseku smlouvy o přepravě v komparaci s právní úpravou v německém právním řádu), stanovení jejích problematických aspektů a v rámci úvah de lege ferenda k předložení možností jejich řešení. Hlavním cílem práce je komplexní zpracování aktuálních praktických i teoretických témat "přepravního práva" s akcentem na leteckou přepravu osob a poté analýza a systematické zařazení konkrétních práv cestujícího v jednotlivých souvislostech. Práce se dělí na úvod, čtyři kapitoly, členící se na další subkapitoly, a závěr, přičemž v první kapitole dochází k definici pro oblast "přepravního práva" zásadních pojmů, kategorizace přepravy a právní úpravy pro oblast vnitrostátní, mezinárodní a unijní letecké přepravy osob. V druhé kapitole pojednává práce o smlouvě o přepravě dle právní úpravy v občanském...
Nabytí od neoprávněného
Talacko, Petr ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
V této diplomové práci se zabývám institutem nabytí od neoprávněného, který je prolomením římskoprávní zásady nemo plus iuris ad alium tranferre potest quam ipse habet, v českém překladu, že nikdo nemůže na jiného převést víc práv, než sám má. Nabytí od neoprávněného tak zasahuje do ústavně zaručeného práva vlastnit majetek a je proto důležité, aby jej právní úprava dostatečně reflektovala, kdy ne vždy tomu tak bylo. V diplomové práci se zabývám především vývojem tohoto institutu, zásadami, které jsou s tímto institutem spojeny a zejména analýzou a popisem současné právní úpravy. Práce je rozdělena do čtyř kapitol, kterým předchází úvod. Kapitoly se dále člení na podkapitoly, které mají podrobněji rozebrat dané téma. Práce je zakončena závěrem. V první kapitole se zabývám obecnou problematikou věcných práv. Dále zde rozebírám institut vlastnického práva, jeho ústavní východiska, definici i způsoby jakým je možné vlastnictví nabývat. Druhá kapitola je koncipována jako popsání historického vývoje nabytí od neoprávněného. Rozebírám nejdříve období římského práva, zejména pak kladu důraz na zásadu nemo plus iuris. Dále pokračují přes vývoj v germánském právu, až ke kodifikacím v 19. století. Zde se zabývám třemi velkými kodifikacemi ABGB, Code Civil a BGB. V rámci chronologického postupu je pak ještě...
Ochrana nepominutelného dědice a jeho vydědění
Vladyková, Ivana ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Ochrana nepominutelného dědice byla vždy vnímána jakožto střet zůstavitelovy vůle a principu familiarizace. Předmětem mé diplomové práce je popsání hmotněprávní úpravy nepominutelných dědiců a institutů s touto problematikou souvisejících, tedy jejich ochrana a vydědění, nejen z pohledu současné právní úpravy dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ale i z pohledu jejich historického vývoje. Diplomová práce systematicky členěna do čtyř kapitol, které jsou dále rozděleny na podkapitoly. První z nich má obeznámit čtenáře s problematikou dědického práva prostřednictvím vymezení jeho základních pojmů, vylíčení historického vývoje od dob práva římského přes Všeobecný zákoník občanský známý pod zkratkou ABGB až po novodobé právní předpisy z roku 1950 a 1964 a zohlednit jejich vliv na současnou právní úpravu. Na konci kapitoly popisuji základní zásady, jež dědické právo provází. Druhá kapitola se zabývá vymezením pojmu nepominutelný dědic, určením velikosti povinného dílu na základě potomkova věku, jeho výpočtu s možností případného započtení a princip pro jeho vyplacení. Dále je zde pojednáno o způsobech ochrany práv nepominutelného dědice. Třetí kapitola je věnována samotnému vydědění. Vymezuji zde pojem vydědění a okruh taxativně určených důvodů, pro které lze nepominutelného dědice zbavit či...
Ochrana práv cestujících v evropském soukromém právu
Mikešová, Veronika ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem této práce jsou práva cestujících v evropském soukromém právu. Tato problematika je významná pro většinu lidí, jelikož neustále dochází k rozmachu cestování. Ačkoliv cestujícím náleží vcelku rozsáhlá práva, často si nejsou vědomi, na co mají během cestování nárok. Je proto neustále zapotřebí snažit se podporovat informovanost cestujících o právech, která jim náleží. Jedním z cílů práce je vytvoření uceleného přehledu práv cestujících v rámci železniční, silniční, vodní a letecké dopravy podle evropského soukromého práva a analýza některých problematických ustanovení příslušných nařízení EU. Dalším cílem je porovnání úpravy jednotlivých druhů dopravy, zejména s ohledem na leteckou dopravu, která se zdá být nejšířeji upravena, a zjištění, zda by mohlo dojít k jednotné úpravě práv cestujících ve všech druzích dopravy. Tato práce je kromě úvodu a závěru členěna do pěti kapitol dále rozdělených na podkapitoly, přičemž první kapitola slouží spíše jako podklad pro další kapitoly a kromě definice pojmu "cestující" představuje prameny upravující práva cestujících spolu s dalšími nezávaznými dokumenty vytvořenými Evropským parlamentem a Komisí. Druhá až pátá kapitola jsou pak věnovány jednotlivým druhům dopravy. Z důvodu omezeného rozsahu práce se v této části zaměřuji zejména na relevantní nařízení...
Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku
Barejška, Tomáš ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Resumé: Institut opatrovnické rady v občanském zákoníku Tato práce se zabývá úpravou institutu opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku. Český právní systém nemá s tímto institutem žádnou předchozí zkušenost, což sebou přináší právní nejistotu pří výkladů předmětných ustanovení. Cílem práce je analyzovat zásadní ustanovení právní úpravy, demonstrovat jejich dopad do praxe včetně případných výkladových nejasností a navrhnout řešení problematických pasáží. Vzhledem k osobnímu členství autora práce v opatrovnické radě je práce doplněna osobními postřehy z praktického fungování opatrovnické rady. Další část práce se zabývá rozborem právní úpravy v rámci francouzského práva a práva kanadské provincie Québec. Důvodová zpráva k občanskému zákoníku se přímo dovolává inspirace ve kodexech výše zmíněných zemí. Rozbor a následné srovnání výše uvedených právních úprav s českou právní úpravou má za úkol přinést interpretační východiska pro aplikaci úpravy opatrovnické rady v rámci občanského zákoníku České republiky. Hlavním výstupem této práce bude zformulování a navržení konkrétních změn právní úpravy tak, aby dotčená ustanovení nepůsobila výkladové problémy, avšak zůstal zachován smysl právní úpravy, který spočívá v prosazování nejlepších zájmů opatrovance a jeho ochraně. Nové zakotvení institutu opatrovnické...
Služebnosti
Hejdová, Dagmar ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Cílem diplomové práce je podat komplexní pohled na problematiku právního institutu služebností s důrazem na současnou právní úpravu služebností v občanském zákoníku. Práce rozebírá nejdůležitější praktické otázky, s nimiž je tento právní institut neodmyslitelně spojen, a předestírá možné způsoby jejich řešení s odkazy na judikaturu. Účelem práce je rovněž představení institutu služebnosti jakožto institutu reagujícího na aktuální společenské potřeby, které nacházejí svůj odraz v právní úpravě institutu služebností. Prvá kapitola vymezuje pojem služebnosti především z teoretického hlediska. Druhá kapitola je věnována představení nejdůležitějších historických milníků pro vývoj právního institutu služebnosti, od starověku až po současnost. Pozornost je věnována starověkým zásadám, které právní úpravu institutu služebností ovlivňují dodnes, vzniku pojmu věcných břemen a koncepční změně v současném občanském zákoníku oproti předchozí právní úpravě spočívající v rozdělení věcných břemen na služebnosti a reálná břemena. Uvedení historické geneze má v tomto ohledu sloužit především demonstrování vlivu společenských poměrů na právní úpravu institutu služebností. Těžiště diplomové práce spočívá v kapitole třetí, jež je věnována současné právní úpravě služebností v občanském zákoníku. Na samém úvodu třetí...
Závěť
Šmat, Ondřej ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Resumé Hlavním cílem této práce je celkové obsáhnutí institutu závěti. V pěti kapitolách je komplexně popsána celá široká problematiku tohoto velmi starého a důležitého právního nástroje, který je dán zůstaviteli, aby určil, komu má připadnout jeho majetek po jeho smrti. Důraz je přitom kladen na současné přelomové období, kdy došlo k zásadní změně, přijetí nového občanského zákoníku. Tato nová úprava výrazně mění celé dědické právo, tedy i právo testamentární, přičemž se snaží překonat pojetí předchozích socialistických občanských zákoníků. Zejména se jedná o nové pojetí vůle zůstavitele jako nového vůdčího principu dědického práva. Závěť je přitom pořízení pro případ smrti, kde se tato zásada uplatní nejvíce, tudíž dopady nového právního předpisu na zkoumanou problematiku jsou značné. První kapitola této práce je věnována počátku vzniku testamentu jako právního institutu v prvopočátcích lidské civilizace. Obsahuje nástin dalšího vývoje v některých starověkých státech a kapitola vrcholí rozborem unikátního inspiračního zdroje, kterým je římské soukromé právo. Druhá kapitola se též zabývá historií, přičemž je zde rozebrán vývoj závěti v českých zemích. Počátek je věnován středověkému soukromému právu s českými specifiky. Další část této kapitoly se pak zaobírá nadčasovou kodifikací ABGB, která byla platným...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 101 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.