Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 84 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Soukromoprávní aspekty vlastnictví zvířat
Podhajský, Jiří ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
1 Abstrakt Tématem této diplomové práce jsou "Soukromoprávní aspekty vlastnictví zvířat". Cílem práce je analyzovat specifika soukromoprávních aspektů vlastnictví zvířat na příkladu koní v oblasti smluvních poměrů a deliktní odpovědnosti a dále stručné srovnání této problematiky s rakouskou a slovenskou právní úpravou. Těžiště práce leží v analýze použitelnosti příslušných ustanovení občanského zákoníku, respektive potřebě specifických smluvních ujednání v oblasti smluvních poměrů, a dále v analýze jednotlivých typů deliktní odpovědnosti a jejich vztahů. Diplomová práce se skládá ze tří hlavních kapitol, dále dělených na podkapitoly. Srovnání se zahraniční právní úpravou je obsaženo v závěrečné podkapitole každé z kapitol. První kapitola stručně pojednává o postavení zvířete, jako předmětu právních poměrů, a o subjektech těchto právních poměrů. Druhá kapitola se zabývá nejčastějšími právními poměry ze smluv, týkajících se koní. Těmi jsou vznik a převod vlastnického práva ke koni přírůstkem, darováním a koupí a dále právní poměry spojené s komerčním ustájením, kterými jsou úschova, nájem a dílo. Třetí kapitola pojednává o odpovědnosti za škodu způsobenou zvířetem, odpovědnosti z provozní činnosti a odpovědnosti za věc převzatou, s přihlédnutím ke specifikům provozu komerčního ustájení a fungování jezdeckých...
Ochrana osobnosti
Kelichová, Petra ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Diplomová práce je zaměřena na právní úpravu ochrany osobnosti. Nejen kvůli mediální atraktivnosti, ale i s ohledem na rekodifikaci soukromého práva, je dané téma stále aktuální. V práci je kladen důraz na úpravu v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., přičemž je upozorněno na novinky oproti úpravě předchozí. Vzhledem k tomu, že právo na ochranu osobnosti je základním lidským právem, obsahuje práce ústavněprávní přesah a výklad o mezinárodních dohodách. Práce je rozdělena do šesti kapitol. V první kapitole je pojednáno o vývoji osobnostních práv z historického pohledu, zvlášť je zmíněna právní úprava Československa, respektive České republiky. Druhá kapitola se věnuje výkladu pojmu osobnost, teoretickému pojetí všeobecného osobnostního práva a možnostem jeho omezení. Součástí této kapitoly je také demonstrativní vymezení jednotlivých hodnot, chráněných všeobecným osobnostním právem, a to konkrétně právo na tělesnou a duševní integritu, právo na osobní svobodu, právo na jméno, právo na podobu, právo na čest a důstojnost a právo na soukromí. Třetí kapitola je zaměřena na zakotvení práva na ochranu osobnosti na mezinárodní úrovni, jeho ústavněprávní úpravu, obecné pojetí v občanském zákoníku a speciální úpravu zvláštních zákonů, a to zejména v oblasti mediální a zdravotnické. Prostředky ochrany...
Náhradní mateřství
Bílková, Barbora ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Náhradní mateřství - abstrakt Tato diplomová práce blíže představuje fenomén náhradního mateřství a provádí jeho analýzu z pohledu českého a britského, zejména soukromého, práva. Jejím hlavním cílem je přiblížení se odpovědi na otázku, zda by měl český právní řád fenomén náhradního mateřství vůbec zakotvovat a jaké by měly být rysy této případné právní úpravy. Za tímto účelem se zaměřuje nejprve na platnou právní úpravu v České republice. Je obecně známo, že kromě ustanovení § 804 občanského zákoníku není náhradní mateřství v českém právu nijak speciálně upraveno a regulovány jsou pouze jeho jednotlivé aspekty, zejména asistovaná reprodukce, rodičovství a osvojení. Protože v souvislosti s možnými inspiračními zdroji pro budoucí českou právní úpravu náhradního mateřství je často zmiňována Velká Británie, zaměřuje se ve své další části tato práce na rozbor britské právní úpravy náhradního mateřství, a to i ve světle rozsáhlé judikatury této problematiky se týkající. Rozebrány jsou zejména instituty dohody o náhradním mateřství, asistované reprodukce, úprava rodičovství a převodů rodičovské odpovědnosti (tedy osvojení a tzv. rodičovského příkazu), které jsou následně podrobeny kritickému hodnocení. Ve své poslední kapitole se práce vrací zpět k české právní úpravě a její komparaci s právní úpravou britskou. Na...
Orgány spolku v české právní úpravě
Zechovský, Jakub ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
I Resumé Spolkové právo je s účinností od 1. ledna 2014 komplexně upraveno v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vůbec poprvé jsou na našem území zákonem upraveny některé orgány spolku. Cílem této práce je provedení kritické teoretické analýzy platné právní úpravy orgánů spolku. Pozornost je však věnována i praktickým dopadům nové právní úpravy, včetně konsekvencí v oblasti veřejných rejstříků. Práce má celkem osm kapitol, z nichž první se věnuje teoretickým pojetím právnické osoby a odpovídá na otázku, kterou z teorií se nejvíce nechal inspirovat český zákonodárce. Druhá kapitola věnovaná sdružovacímu právu a principu spolkové autonomie zasazuje pojednávané téma do širších ústavněprávních souvislostí. Kapitola třetí je věnována stručnému nástinu právního vývoje spolku, jeho pojmovým znakům a otázce jeho vzniku. Počínaje čtvrtou kapitolou se práce zaměřuje na orgány spolku. Nejprve jsou vymezeny orgány spolku jako takové a provedeno dělení na obligatorní a fakultativní orgány (čtvrtá kapitola). Následně pátá kapitola pojednává o nejvyšším orgánu spolku a šestá o statutárním orgánu spolku. Ve dvou posledně jmenovaných kapitolách jsou rovněž zmíněny některé zajímavosti či odlišnosti v úpravách Španělska, Francie a Itálie. Sedmá kapitola je věnována kontrolnímu orgánu spolku a závěrečná, osmá, kapitola...
Bytové spoluvlastnictví
Tlapák, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Bytové spoluvlastnictví Rigorózní práce se zabývá právní úpravou bytového spoluvlastnictví obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy důraz je především kladen na popis změn a novinek v nové právní úpravě bytového spoluvlastnictví a jejich porovnání pomocí srovnávací metody s právní úpravou obsaženou v zákoně č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů. Vzhledem k šíři uvedeného tématu rigorózní práce není v této práci prakticky vůbec pojednáváno o smlouvě o výstavbě ani o společenství vlastníků vyjma problematiky založení a vzniku společenství vlastníků prostřednictvím prohlášení dle § 1166 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Samotná rigorózní práce je pro svoji přehlednost rozdělena do jedenácti kapitol včetně samotného úvodu a závěru. Po úvodu následuje kapitola, která blíže přibližuje historický vývoj právní úpravy vlastnictví bytů, a to nejenom na našem území, to vše od starověku až prakticky do doby, jež předcházela zahájení prací na později přijatém zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Třetí kapitola této rigorózní práce je věnována základním teoretickým koncepcím, z nichž ideově vycházejí právní úpravy bytového spoluvlastnictví v jednotlivých evropských zemích. Ve čtvrté kapitole je věnován dostatečný prostor pro seznámení se s vývojem a samotný právním obsahem zásady...
Smlouva o přepravě osoby
Čapek, Michal ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
V ČESKÉM JAZYCE Rigorózní práce se zabývá smlouvou o přepravě osob dle občanského zákoníku. Na počátku práce je věnován prostor historii dopravy a přepravních smluv. Historická úprava smluv měla vliv i na řády upravující silniční a železniční dopravu, jež byly vydány o mnoho později. V práci vymezeny prameny vztahující se k dané problematice. Je zřejmé, že značný význam mají evropské právní předpisy. Významnou roli v případě smlouvy o přepravě osoby mají i prameny veřejnoprávní. Smlouva o přepravě osoby je ve většině případů smlouvou spotřebitelskou. Zejména z unijních právních předpisů vyplývá, že jedním z hlavních smyslů dané úpravy je ochrana práv spotřebitele - cestujícího. Práce obsahuje podrobný rozbor základních pojmů vztahujících se ke smlouvě o přepravě osob. Značná část práce se věnuje právům a povinnostem smluvních stran. Smluvní strany nejsou fakticky v rovném postavení. Dopravce bude zpravidla vystupovat jako smluvní strana silnější. Jedním ze smyslů právní úpravy je poskytnout dostatečnou ochranu pro stranu slabší - cestujícího. Práce se zabývá též odpovědností smluvních stran. Pokud dojde k porušení práv druhé smluvní strany, dochází na straně porušitele k vzniku odpovědnosti a porušiteli vznikají sekundární právní povinnosti. V závěru jsou jednotlivé poznatky, k nimž bylo při...
Právo stavby
Schattke, Alena ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato práce se věnuje posouzení možností umístění stavby na cizím pozemku. Cílem je nejen ukázat na jednotlivé tituly, které to umožňují, ale také jejich srovnání mezi sebou. Především je však tato práce zaměřena na institut práva stavby, který byl po několika desetiletích do našeho soukromého práva znovu zaveden s účinností od 1. 1. 2014. V první kapitole je pojednáno o právních možnostech umístění stavby na cizím pozemku z obecného hlediska. Zároveň se v této kapitole pojednává o základních pojmech, které s tématem stavby na cizím pozemku bezprostředně souvisí. Stěžejní část práce je věnována institutu práva stavby, jakožto možnosti umístění vlastní trvalé stavby na cizím pozemku. Nebyla opomenuta ani historie práva stavby na našem území a práce také obsahuje srovnání tohoto institutu s právem stavby v Rakousku. Právo stavby je v závěru stručně konfrontováno s dalšími možnostmi, jak umístit stavbu na cizím pozemku. Práce je členěna celkem do čtrnácti kapitol. Hlavní část práce, která je tvořena druhou až desátou kapitolou a která je věnována institutu právu stavby, obsahuje rozbor a hodnocení jednotlivých paragrafů právní úpravy v občanském zákoníku. Přestože je právní úprava práva stavby v řadě případů kusá nebo nejednoznačná, práce se snaží nabídnout pohled na možný správný způsob její aplikace....
Pěstounská péče
Suchoňová, Veronika ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá problematikou náhradní rodinné péče v České republice s detailnějším zaměřením na pěstounskou péči. Pěstounská péče hraje spolu s osvojením klíčovou roli v otázce umisťování dětí do náhradních rodin. Samotný obsah práce vzniká v přelomovém období, kdy vešel v účinnost zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a novela zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, které ve velké míře pozměnily dosavadní právní náhled na zmíněnou problematiku. Pěstounská péče představuje, celo- republikový fenomén, který nabývá čím dál větší důležitosti. Nedostatečné prostory k umisťování dětské populace do dětských domovů či jiných ústavních zařízení, vyžadují neustálé vytváření a zdokonalování podmínek nejen pro samotné děti, nýbrž i budoucí osoby pěstounů. Práce je proto určena především budoucím pěstounům a měla by poukázat na přínosy, ale i značnou časovou, psychickou a ekonomickou náročnost nezbytnou k řádnému výkonu pěstounské péče.
Modifikace společného jmění manželů - srovnávací studie
Hřebenová, Martina ; Elischer, David (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
1 Resumé Právní institut manželství a s ním spjaté majetkové vztahy mezi manžely snad více než jiné právní oblasti podléhá sociálním změnám a náladám ve společnosti, které určují další vývoj a směřování této pro život významné oblasti práva. Problematika manželských majetkových vztahů je v současné době pro právní laiky komplikovaná, veřejnost nejenže nemá dostatečné právní povědomí o variantách, výhodách a nevýhodách jednotlivých smluvních modifikací manželského majetkového práva, kterých je z daného důvodu využíváno pomálu, často se lze ale setkat i s tím, že manželé či snoubenci nemají představu ani o tom, co vůbec je obsahem základního a subsidiárního zákonného manželského režimu, tedy společného jmění manželů, což může mít následně významný dopad na jejich životy. Cílem předkládané rigorózní práce bylo zhodnocení, zda soudobá tuzemská právní úprava modifikací společného jmění manželů obstojí ve srovnání se španělskou právní úpravou obsaženou v Código Civil, zákoníku s dlouholetou tradicí, a v čem je případně možné nacházet inspiraci pro úvahy de lege ferenda. Předkládaná práce sestává ze sedmi kapitol, které jsou dále z důvodu větší přehlednosti systematicky členěny do dalších podkapitol. Úvodní kapitola práce je věnována historickému vývoji moderní právní úpravy manželského majetkového práva, který...
Náhrada škody způsobené nesprávným úředním postupem
Danielová, Zdeňka ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Rigorózní práce se zabývá náhradou škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem. Hodnotí jak hmotněprávní úpravu obsaženou v zákoně č. 82/1998 Sb., tak specifika procesněprávního řízení o náhradu škody s ohledem na judikaturu Nejvyššího soudu České republiky, Ústavního soudu a Evropského soudu pro lidská práva. Práce je rozdělena celkem do osmi kapitol pozvolně provádějících daným tématem. Nejprve jsou vysvětleny základní pojmy jako právní odpovědnost, újma, odpovědnost za škodu v souvislosti s výkonem veřejné moci a nesprávný úřední postup, poté navazuje právní úprava náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem, následně je rozebrána odpovědnost za škodu způsobenou nesprávným úředním postupem, dále je práce věnována i uplatnění nároku na náhradu škody a nejrozsáhleji je rozebrán způsob a rozsah náhrady škody a nemajetkové újmy. Dále je v práci poukázáno i na regresní úhradu, promlčení nároku na náhradu škody (příp. nemajetkové újmy) a na závěr je uvedeno srovnání současné právní úpravy náhrady škody (příp. nemajetkové újmy) způsobené nesprávným úředním postupem na Slovensku s naší právní úpravou této problematiky. V práci jsou též zařazeny i rozsudky soudů prvního stupně, soudů odvolacích a Evropského soudu pro lidská práva v konkrétních věcech, které jsou blíže...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 84 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.