Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 116 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech
Dvořáková, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Elektronická identifikace osob v soukromoprávních poměrech Abstrakt Diplomová práce se zabývá jednotlivými typy elektronických identifikátorů, které mohou v soukromoprávních poměrech používat jak fyzické, fyzické podnikající, tak právnické osoby. Jedná se o ucelený přehled všech těchto instrumentů, který se pokouší vyložit a shrnout velmi mladou a dosud ne příliš zažitou právní úpravu, která prozatím není v praxi rozsáhleji aplikována, proto je doplněna pouze jediným komentářem a postrádá i příslušnou judikaturu, jenž v mnoha případech napomůže výkladu a snazšímu pochopení problematiky. V práci jsou rozebrány nejen právní aspekty celé problematiky, ale text zabíhá i do technologických hledisek a snaží se i laikovi v oboru informačních technologií přiblížit základní principy fungování elektronických identifikátorů. Zároveň práce poskytuje jakýsi systematický návod potenciálním uživatelům těchto nástrojů, které by od jejich užívání mohla odradit například obava z jejich důvěryhodnosti a neznalost. Okrajově je zde rozebrána i historie vývoje elektronické identifikace, která ovšem není nijak zásadně dlouhá, vzhledem k tomu, že k rozvoji tohoto fenoménu došlo až zhruba v posledních sto letech. Důvodem, proč jsem si zvolila toto téma byla především snaha o to, aby má diplomová práce byla v jistém ohledu přínosem,...
Náhrada při újmě na přirozených právech člověka
Malý, Petr ; Thöndel, Alexandr (vedoucí práce) ; Frinta, Ondřej (oponent)
Diplomová práce pojednává o problematice újmy na přirozených právech člověka a jejího odškodnění. Práce se zaměřuje na stávající úpravu tohoto institutu obsaženou v zákoně č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dále je v této práci stávající úprava srovnána s úpravou předešlou, a to s občanským zákoníkem č. 40/1964 Sb. Hlavním cílem této práce je poskytnout základní a ucelený vhled do problematiky újmy na přirozených právech člověka se zaměřením na popis změn vyvolaných na základě přijetí nového občanského zákoníku. Dalším cílem práce je nastínění důsledků těchto změn. Na začátku se diplomová práce zaměřuje na všechny ustanoveními z první části občanského zákoníku, které se věnují úpravě přirozených práv. V další části práce poskytuje obecný vhled do problematiky vzniku odpovědnosti za způsobenou újmu na přirozených právech. Tento obecný základ je nutný pro další část práce, která se zabývá nároky na odškodnění nemajetkové újmy a rozhodování o její výši nového občanského zákoníku. Nejrozsáhlejší třetí část práce se tedy zabývá již konkrétními náhradami, a to náhradou při ublížení na zdraví a při usmrcení a odškodňování sekundárních obětí. Na konci se diplomová práce zmiňuje o dalším souvisejícím institutu, a to o promlčení nároku na náhradu nemajetkové újmy. Podrobněji se práce věnuje oblasti přiznávání...
Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku - srovnání české a britské úpravy se zaměřením na britské case law
Černá, Tereza ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato diplomová práce se zabývá institutem odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, tj. odpovědnost výrobce (ale i jiného subjektu, jako např. dodavatele či dovozce) za škodu způsobenou vadným výrobkem na zdraví nebo majetku uživatele (spotřebitele) nebo jiných třetích osob. Primární oblast této problematiky, kterou práce zkoumá, je právní úprava ve Velké Británii (pro odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku je ve VB ustálen výraz "Product liability"). Hlavním důvodem, proč jsem se rozhodla pro popsání britské úpravy Product liability, je má studijní zkušenost v Anglii na Northumbria University, kde jsem studovala v rámci programu Erasmus+. V Anglii jsem měla možnost načerpat veškeré potřebné zdroje, zkušenosti a podněty přínosné k analýze tamější úpravy Product liability, a tudíž k napsání této diplomové práce. Cílem této práce je pak nejen popsání britské úpravy Product liability, ale zároveň i její komparace s úpravou českou. Z práce pak plyne jednoznačný závěr, že odpovědnost z Product liability je ve VB v porovnání s ČR institutem mnohem častěji využívaným a britská úprava je oproti té české propracovanější a detailnější. Na druhou stranu pro britské spotřebitele může být jejich právní úprava vzhledem k velkému množství soudních rozhodnutí, která tvoří součást právního systému VB,...
Určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny
Mervartová, Michaela ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem diplomové práce je určování rodičovství ve světle aktuálního stavu reprodukční medicíny. Význam reprodukční medicíny se v soudobé společnosti zvyšuje v souvislosti s rostoucím počtem osob, které trpí neplodností. Mnoho neplodných párů, které podstoupily zákroky reprodukčního lékařství, se staly díky těmto metodám rodiči. Právě otázka právního rodičovství ve spojení s problematikou asistované reprodukce představuje stěžejní část diplomové práce. Diplomové práci je především kladeno za cíl provést právní analýzu určování rodičovství k dítěti, jež se narodilo za pomoci asistovaného početí, poukázat na případné nedostatky právní regulace a doporučit zákonodárci změny de lege ferenda. V první kapitole se věnuji jednak platné právní úpravě určování maternity a paternity, jednak vymezuji základní roviny rodičovství, neboť biologické, genetické, sociální a právní rodičovství nelze zaměňovat. Druhá kapitola pojednává o asistované reprodukci, při níž dochází ke specifickému zacházení s gametami člověka. Pozornost zaměřuji na mezinárodní a vnitrostátní právní regulaci, včetně otázky právního rodičovství k dítěti, které bylo tímto způsobem počato. V další části práce se zabývám surogátním mateřstvím, které je v některých případech jedinou možností, jak mít geneticky spřízněné děti. Upozorňuji na...
Právní úprava přepravy věci
Slušný, Vladimír ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tématem této diplomové práce je právní úprava přepravy věci. Jedná se o oblast, která zaujímá významnou roli v ekonomickém fungování společnosti. Právní úprava této problematiky je však značně rozvrstvená mezi soukromoprávní předpisy, mezinárodní úmluvy a částečně též předpisy veřejnoprávní. V této práci je věnována pozornost především prvním dvěma kategoriím. Práce je kromě úvodu a závěru rozčleněna do pěti kapitol, které se pak dále, s výjimkou kapitoly první, dělí na další podkapitoly. Po historickém úvodu, zaměřeném zejména na římské právo, následují postupně tři kapitoly věnované jednotlivým smluvním typům, které mohou být právním důvodem přepravy věci. Jedná se o smlouvu o přepravě věci, smlouvu zasílatelskou a smlouvu o provozu dopravního prostředku. Tyto smlouvy jsou postupně charakterizovány, jsou popsány jejich náležitosti, práva a povinnosti smluvních stran a otázky náhrady škody. V rámci výkladu je upozorňováno na interpretační problémy, které se s úpravou těchto smluv pojí. Průběžně je též poukazováno na to, jak se od sebe tyto jednotlivé smluvní typy odlišují. Srovnávána je též úprava v OZ s úpravou v dnes již neúčinném obchodním zákoníku. Práce se též věnuje problematice přepravních dokladů vztahujících se k přepravě věci. V rámci výkladu je rovněž nastíněno, jak jsou upraveny...
Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku
Skuhrovec, Michal ; Frinta, Ondřej (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku Abstrakt Práce pojmenovaná "Svěřenský fond - institut mezigeneračního uchování a předání majetku" se věnuje institutu svěřenského fondu z pohledu jeho potenciálu jakožto doplnění či alternativy tradičních institutů, jako jsou právnické osoby nebo pořízení pro případ smrti. Cílem této práce je popsat jej především z hlediska účelu uchovávání rodinných majetků pro příští generace. Za jeho dosažením je v první části využito analýzy svěřenského fondu z hlediska konstrukce autonomního vlastnictví a jejího usazení v českém, charakterem kontinentálním právním řádu. V části pojednávající o historických kořenech fiduciárních institutů práce popisuje historickou potřebu fiduciárních institutů, především pak za účelem uchování rodinných majetků. Historická analýza poukazuje na linie sbíhající se ke společnému základu trustu a fiduciárních institutů, využívajíce evolucionostického náhledu na jejich vývoj. Právě jejich silné podobnosti jakožto následek ukazují, že trust a kontinentální právní řády si nemusí být tak cizí, jak teorií často tvrzeno. Třetí část pak nejrpve předestírá původ a zázemí konstrukce svěřenského fondu v občasnkém zákoníku, tedy úpravu a praxi quebeckou, a popisuje výsledek tohoto právního "transplantátu". Následně jej...
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu
Svejkovský, Vít ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu Abstrakt Cílem této rigorózní práce je přiblížit předpoklady vzniku odpovědnosti za újmu. Z časového hlediska je prvním předpokladem porušení povinnosti. Proto první kapitola pojednává právě o porušení povinnosti, přičemž se blíže věnuje porušení dobrých mravů, porušení zákona a porušení smluvní povinnosti. V závěru se první kapitola zaměřuje na okolnosti vylučující protiprávnost, zejména krajní nouzi a nutnou obranu. Druhá kapitola pojednává o druhém nezbytném předpokladu odpovědnosti za újmu, kterým je újma. Tato kapitola tak rozděluje újmu na škodu, tj. újmu majetkovou, a újmu nemajetkovou. U škody se zmiňuje i o jejich jednotlivých složkách, kterými jsou skutečná škoda a ušlý zisk. A u nemajetkové újmy jsou uvedeny některé její ustanovení ve speciálních zákonech. Druhá kapitola blíže uvádí i občanskoprávní úpravu ve Spolkové republice Německu, konkrétně obsaženou v německém občanském zákoníku. Třetí kapitola pojednává o třetím nezbytném předpokladu vzniku odpovědnosti za újmu, kterým je příčinná souvislost mezi porušením povinnosti a následnou újmou. Příčinná souvislost na rozdíl od předchozích dvou předpokladů není téměř vůbec blíže popsána v obč. zákoníku. Z tohoto důvodu je tak uváděna prostřednictvím judikatury a právní teorie. Tato kapitola se zaměřuje na dvě...
Přechod pozůstalosti na dědice
Chvalová, Teodora ; Dvořák, Jan (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
PŘECHOD POZŮSTALOSTI NA DĚDICE Abstrakt Cílem této rigorózní práce je vysvětlit problematiku přechodu pozůstalosti na dědice. V úvodu jsou definovány jednotlivé kapitoly této práce. Hlavní pozornost je zaměřena na současnou právní úpravu přechodu pozůstalosti na dědice obsaženou v § 1670 - § 1713 současného občanského zákoníku. Pro lepší pochopení vybraného tématu je nejprve obecně charakterizována pozůstalost a dědictví. Dále jsou vysvětleny jednotlivé stěžejní pojmy, které se problematiky přechodu pozůstalosti na dědice týkají. Jedná se tak o správu pozůstalosti, správce pozůstalosti a jeho práva a povinnosti, předmět správy pozůstalosti, volné nakládání s majetkem, rozdíly mezi prostou a plnou správou pozůstalosti. Pojednáno je i o soupisu pozůstalosti, jeho účelu, nařízení, hrazení nákladů, nahrazení, neúplném soupisu a problematice postavení věřitelů. Zmíněna je i závěra pozůstalosti a způsoby rozdělení pozůstalosti, na základě poslední vůle zůstavitele, určení třetí osoby, dohody dědiců, rozhodnutí soudu, s tím související vypořádání mezi dědici a rozdělení pohledávek a dluhů. Velmi detailně je řešena problematika dluhů v rámci přechodu pozůstalosti na dědice. Jsou vysvětleny právní účinky výhrady soupisu, práva věřitelů, odmítnutí dědictví, odloučení pozůstalosti a další pojmy vztahující se k dluhům...
Manželské majetkové právo
Němečková, Adéla ; Hendrychová, Michaela (oponent) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Téma mojí diplomové práce je manželské majetkové právo. Diplomová práce se týkající se manželského majetkového práva se zabývá zejména společným jměním manželů. Tento institut vzniká okamžikem uzavření manželství. Cílem mé diplomové práce je přiblížit způsoby, jakými lze výlučný majetek manželů zajistit pro případ manželství. Diplomová práce sestává ze sedmi kapitol, z čehož první je úvod a poslední, sedmá kapitola, závěr. Druhá kapitola mé práce se věnuje zejména historickému vývoji společného jmění manželů od roku 1811 do současnosti - občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. často zvaného jako "nový" občanský zákoník a srovnání české a rakouské právní úpravy. Diplomová práce popisuje ve své třetí kapitole, jaký majetek tvoří obsah společného jmění manželů a co je naopak z režimu společného jmění manžel vyjmuto. Čtvrtá kapitola je zaměřena na vypořádání společného jmění manželů pro případ zániku manželství. Majetek nacházející se ve společném jmění manželů může být rozdělen na stejné díly mezi manželi nebo odlišně. Manželé mohou uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů nebo může být vypořádání dosaženo rozhodnutím soudu. Pokud žádný z manželů nepodá návrh na vypořádání SJM soudním rozhodnutím, užije se zákonná domněnka (tzn. pravidla pro vypořádání SJM nacházející se v občanském zákoníku...
Nájem bytu se zvláštním zřetelem k jeho skončení
Suchý, Jan ; Salač, Josef (vedoucí práce) ; Thöndel, Alexandr (oponent)
Tato rigorózní práce se zaměřuje na problematiku nájmu bytu s hlavním důrazem na jeho skončení. Cílem práce je analýza současné právní úpravy, a to nejen těch nejdůležitějších a nejvyužívanějších způsobů zániku závazku z nájmu bytu, ale i způsobů, které jsou méně časté. Dalším cílem práce je identifikace problémů vzniklých v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice. Práce čerpá z právních předpisů, judikatury, odborné literatury a dalších relevantních zdrojů. Práce se skládá z úvodu, třinácti částí a závěru. První část práce obsahuje historický exkurz do právní úpravy nájmu bytu, a to od dob římského práva, až do 31.12.2013. Další část práce se zabývá současnou právní úpravou nájmu bytu, jeho základními rysy a charakteristikami, a zároveň popisuje institut ochrany nájemce jako slabší smluvní strany. V následujících částech práce jsou podrobně rozebrány jednotlivé způsoby skončení nájmu bytu. Nejprve je pozornost věnována skončení nájmu bytu dohodou, a to zejména její formou a dalšími náležitostmi. Následně je popsáno skončení nájmu uplynutím doby a splynutím osoby nájemce a pronajímatele. Další kapitola se zabývá právními důsledky smrti nájemce a pronajímatele. Největší pozornost je věnována problematice výpovědi nájmu bytu. Nejprve je provedena obecná charakteristika výpovědi...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 116 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.