Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 15 záznamů.  1 - 10další  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Exprese a prognostický význam mikroRNA u pacientek s časným karcinomem prsu.
Sochor, Marek ; Tesařová, Petra (vedoucí práce) ; Slabý, Ondřej (oponent) ; Hajdúch, Marián (oponent)
Karcinom prsu je nejčastější zhoubné nádorové onemocnění žen, které je z hlediska prognózy velice heterogenní. Časný karcinom prsu má celkově vynikající prognózu s dlouhodobým přežitím přes 90%. V této skupině se však vyskytují pacientky s vysoce nepříznivým vývojem a rizikem budoucího návratu nemoci. Vzhledem k účinným možnostem protinádorové léčby, je hlavním úkolem správného léčebného rozhodování určení rizika relapsu zhoubného onemocnění. Ke stanovení prognózy máme k dispozici markery klinické (velikost nádoru, postižení uzlin) a patologické (grade, ER, PgR, HER2 a Ki-67), všechny vykazují nízkou individuální specificitu a senzitivitu. Molekulární testy založené na vícegenovém hodnocení DNA nebo RNA vykazují vyšší senzitivitu a specificitu, ale jejich vzájemná shoda je nízká. Jedním z hlavních směrů výzkumu karcinomu prsu je hledání dostatečně specifických a senzitivních prognostických biomarkerů. MikroRNA jsou malé, vysoce stabilní, nekódující RNA, které ovlivňují současně desítky mRNA a proteinů uvnitř buněk. V kancerogenezi mohou fungovat jako onkogeny nebo tumor supresorové geny a ovlivňují základní děje vzniku a udržení nádorového procesu. Jedním ze směrů výzkumu mikroRNA je jejich využití jako prognostické biomarkery. Bylo publikováno mnoho prací, které definovaly jejich využitelnost při...
Karcinom prsu mladých žen: korelace molekulárně-genetických, klinických a morfologických znaků
Metelková, Alena ; Fínek, Jindřich (vedoucí práce) ; Tesařová, Petra (oponent) ; Ryška, Aleš (oponent)
Autorka v první části doktorské disertační práce shrnuje současné poznatky o karcinomu prsu, který je nejčastější malignitou ženské populace. Práce se zabývá etiologií onemocnění, jeho klasifikací, diagnostikou, biologickým chováním, popisuje terapeutické modality od léčby chirurgické, radioterapeutické, až po léčbu systémovou. V další části práce jsou definována specifika onemocnění ve skupině premenopauzálních žen. Jsou zde popsány rozdíly v rizikových faktorech, léčbě i prognóze oproti karcinomu prsu postmenopauzálních žen. V následující části předkládané disertační práce je vyhodnocena retrospektivní studie s vlastním souborem pacientek, kterým byl diagnostikován invazivní karcinom prsu do 35 let věku. V průběhu let 2006-2015, byla v Bioptické laboratoři Plzeň, s.r.o. a Šiklově ústavu patologie FN Plzeň, histologicky potvrzena diagnóza karcinomu prsu u 16 294 pacientů, v 356 případech (2,2%) se jednalo o ženy mladší 35 let. Vlastní soubor představuje 93 pacientek vybraných z výchozího souboru, které byly nebo jsou léčeny na Onkologické a radioterapeutické klinice Fakultní nemocnice v Plzni. Jako kontrolní soubor slouží skupina 100 postmenopauzálních žen ≥ 65 let v době diagnózy, které jsme vybrali náhodně z celkového počtu pacientů léčených na naší klinice pro invazivní karcinom prsu ve stejném...
Detekce minimální reziduální choroby v kostní dřeni a periferní krvi u pacientek s karcinomem prsu.
Čabiňaková, Michaela ; Tesařová, Petra (vedoucí práce) ; Konopásek, Bohuslav (oponent) ; Macek, Milan (oponent)
Úvod: Výskyt diseminovaných nádorových buněk (DTCs) a cirkulujících nádorových buněk (CTCs) je spojen se špatnou prognózou a zvýšeným výskytem úmrtí v důsledku onemocnění u pacientek s nemetastatickým karcinomem prsu. Cílem dizertační práce bylo stanovit DTCs v kostní dřeni a CTCs v periferní krvi u pacientek s primárním karcinomem prsu, zhodnotit korelaci výskytu DTCs/CTCs s přítomností dalších prognostických markerů a monitorovat výskyt DTCs/CTCs v průběhu léčby. Metody: Do studie bylo zařazeno 50 pacientek s primárním karcinomem prsu. K analýze CTCs z periferní krve byla použita imunomagnetická separace a k jejich detekci byl použit diagnostický kit AdnaTest Breast Cancer™ (AdnaGen GmbH, Langenhagen, Německo). Detekce DTCs v kostní dřeni probíhala pomocí imunocytochemické analýzy s pomocí pancytokeratin protilátky konjugované s FITC (monoklonální anti-cytokeratin protilátka F3418, Sigma Aldrich, USA). Výsledky: DTCs jsme stanovili u 30% (15/50) a CTCs u 22% (11/50) pacientek. Studie potvrdila, že DTC pozitivita signifikantně korelovala s velikostí primárního nádoru (p- hodnota 0,011) a infiltrací lymfatických uzlin (p-hodnota 0,002). CTC pozitivita nekorelovala ani s velikostí nádoru či infiltrací axilárních uzlin. DTCs byly převážně detekovány u pacientek ER/PR negativních a HER-2 pozitivních....
Laboratorní parametry v detekci účinku protinádorové terapie na imunitní systém.
Králíčková, Pavlína ; Melichar, Bohuslav (vedoucí práce) ; Tesařová, Petra (oponent) ; Litzman, Jiří (oponent)
Abstraktum Imunitní reakci na nádorové buňky je nutné považovat za poslední obrannou bariéru, kterou organizmus staví vůči nádorovému bujení. Chemoterapeutika zasahují přímými i nepřímými účinky do nádorového mikroprostředí a ovlivňují tak odpověď organizmu na nádorové bujení. Práce byla rozdělena do dvou oddílů. Cílem první části práce bylo popsat rozložení definovaných buněčných subpopulací periferní krve a neopterinu v moči u žen s karcinomem prsu a dále sledovat změny v souvislosti s podávanou léčbou. Část druhá se zabývala vzájemnými vztahy mezi CD14+ CD16+ monocyty periferní krve, močovým neopterinem a rizikovými faktory aterosklerózy. Práce dokumentuje fakt, že již v období diagnózy jsou vyjádřeny změny rozložení lymfocytárních subpopulací vůči populaci bez anamnézy nádorového onemocnění. Prokázali jsme, že léčba může částečně pozitivně ovlivnit imunitní odpověď organizmu proti nádoru. Změny lymfocytárních subpopulací u žen s metastatickým rozsahem onemocnění v průběhu léčby jsou vyjádřeny v menší míře. Restaurační změny imunitního systému po ukončení léčby představují dlouhodobý proces. Na akcentované ateroskleróze, jako dlouhodobé komplikaci nemocných s karcinomem prsu, se může spoluuplatňovat i systémová zánětlivá odpověď spojená s nádorem jako takovým.
Rizikové faktory aterosklerózy u nemocných s karcinomem prsu
Kalábová, Hana ; Melichar, Bohuslav (vedoucí práce) ; Kubecová, Martina (oponent) ; Tesařová, Petra (oponent)
1. Souhrn Onemocnění srdce a cév a nádorová onemocnění patří mezi dvě nejčastější příčiny úmrtí ve vyspělých zemích světa ( Ng et al. 2006). Obě skupiny onemocnění mají celou řadu společných rizikových faktorů (věk, kouření cigaret, vysoký příjem tuků, minimální fyzická aktivita a s tím spojená obezita a další), aktivují imunitní systém (Wachter et al. 1989) a při zkoumání ischemického syndromu (jedna z příčin tohoto syndromu je právě ateroskleróza) byly objeveny i některé společné molekulární dráhy (Pehrsson et al. 2005). Vzhledem k pokroku v terapii nádorových onemocnění se nemocní stále častěji dožívají komplikací aterosklerózy, ale je rovněž velmi pravděpodobné, že komplexní onkologická léčba přispívá k rychlejšímu rozvoji aterosklerózy. Cílem této práce bylo ozřejmit vliv karcinomu prsu a onkologické terapie tohoto onemocnění na aterosklerózu a s ní spojené komplikace.
Prognostické a prediktivní faktory karcinomu prsu
Šefrhansová, Lucie ; Fínek, Jindřich (vedoucí práce) ; Pešek, Miloš (oponent) ; Tesařová, Petra (oponent) ; Nekulová, Miroslava (oponent)
of dissertation thesis Prognostic and Predictive Factors in Breast Cancer The mRNA Expression of Selected Genes in Normal and Tumor Breast Tissue Samples and Theirs Clinical Value in Breast Cancer L.Šefrhansová Background: The aim of this work was to describe and to evaluate possibilities of prognosis and prediction in breast cancer. Within the framework of this study-work we carry out a prospective clinical study. The aim of this prospective study was to detect mRNA MMP-7, p53 and TIMP-1 expression in normal and tumor breast tissue samples and to determine the clinical and prognostic significance of our results. Prognosis and prediction: The tumor size, lymph node status, presence of distant metastasis, differentiation of the tumor, perivascular invasion, mitotic activity, expression of ER, PR and HER2 receptors are the basic prognostic factors in breast cancer. Age under/above 35 years was included among independent prognostic breast cancer factors in 2005. It is approved to use uPA/PAI to assess prognosis in node negative breast cancer patients. The hormone receptor status and HER-2 receptor status are the only two predictive markers associated with the target therapy. OncotypeDX analysis could be use to predict the disease recurrence interval of patients with estrogen positive and node negative...
Deformačně-napěťová analýza arteriálních aneuryzmat
Tesařová, Petra ; Skácel, Pavel (oponent) ; Burša, Jiří (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je vytvoření konečnoprvkového modelu aneuryzmatu a provedení napěťově-deformační analýzy stěny aneuryzmatu pomocí softwaru ANSYS. Model geometrie výdutě na břišní aortě vychází z CT snímků konkrétního pacienta. V práci jsou porovnány dva vybrané konstitutivní modely, z nichž každý vychází z jiných mechanických zkoušek provedených na vzorcích lidské arteriální tkáně. Dále je formulována mezní podmínka pro porušování soudržnosti stuktury stěny aneuryzmatu. Na základě výsledků výpočtu napětí ve stěně aneuryzmatu a této podmínky jsou spočítány součinitele bezpečnosti a risk faktory ruptury.
Rizikové faktory ohrožující člověka v období sénia
TESAŘOVÁ, Petra
Práce se zabývá rizikovými faktory člověka v období sénia a specifickým rizikem pádu.Cílem bylo zjistit, které rizikové faktory vnímají senioři jako závažné a jakým způsobem ovlivňují poruchy hybnosti život seniorů. Byly stanoveny 3 hypotézy. H1: Senioři vnímají jako závažné tělesné rizikové faktory, H 2: Poruchy hybnosti u seniorů vedou k jejich izolaci od společnosti a H 3: Senioři nejsou dostatečně informováni o prevenci pádu a následných komplikacích. Cíle práce byly splněny, první a druhá hypotéza potvrzena, třetí hypotézu se nepodařilo jednoznačně ani potvrdit, ani vyvrátit.Výsledky práce budou využity jako podklad pro vzdělávací semináře a besedy pro seniory.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 15 záznamů.   1 - 10další  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
9 TESAŘOVÁ, Petra
1 Tesařová, Pavla
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.