Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 21 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Podmíněné zastavení trestního stíhání jako forma odklonu v trestním řízení
Tesařová, Martina ; Gřivna, Tomáš (vedoucí práce) ; Krupička, Jiří (oponent)
Předmětem předkládané práce je analýza odklonů v českém trestním právu se zaměřením na podmíněné zastavení trestního stíhání, jež představuje nejvýznamnější fakultativní alternativu ke standardnímu hlavnímu líčení. Myšlenka procesních alternativ ke klasickému trestnímu řízení se stala významnou zejména po roce 1989, kdy i do českého právního prostředí začaly proudit myšlenky restorativní justice a s ní i nové způsoby rozhodnutí v trestním řízení. Vzhledem k tomu, že trestní politika je zejména ovládána principy restorativní a retributivní justice, bylo nutné v úvodu práce tyto dva myšlenkové proudy definovat a analyzovat. Zásadní se v tomto smyslu jevilo dostatečně vymezit pojem odklon, neboť tento není právně uchopen, ba definován. Za pomocí této deduktivní metody pak bylo možné přejít k jednotlivým druhům odklonů a následně se zaměřit na samotný institut podmíněného zastavení trestního stíhání. Za účelem komplexního náhledu na možné alternativní postupy byla část práce věnována i mladistvým pachatelům, u nichž se v rámci trestání uplatňují speciální instituty a principy. Závěrečná část práce je věnován analýze rakouské právní úpravě odklonů, které mohou pro českého zákonodárce představovat podnětný zdroj poznání. V tomto ohledu jsou v práci zdůrazněny klady rakouského pojetí odklonů a jejich...
Současná situace chovu fretek v České republice
Tesařová, Martina
Tato bakalářská práce na téma: Současná situace chovu fretek v České republice obsahuje shrnutí informací o chovu fretek. Popisuji v ní historii, využití, biologii, výživu, rozmnožování a domácí chov fretek, včetně chovu faremního. Zvláštní pozornost věnuji zejména výživě fretek, a to hlavně kvůli stále se zvyšujícímu se zájmu o fretky a velmi častým chybám v jejich výživě, o které si velké množství chovatelů myslí, že je shodná s výživou koček.
Pracovní motivace dentálních hygienistek
Dobrá, Eva ; Tesařová, Martina (vedoucí práce) ; Tichá, Michaela (oponent)
Tato práce se věnuje tématu fluktuace a motivace dentálních hygienistek. Cílem diplomové práce je najít příčiny odchodu dentálních hygienistek, jejich motivátory a dismotivátory v jejich zaměstnání. Teoretická část práce právně vymezuje dentální hygienistku, popisuje její pracovní náplň a povinnosti. Dále se věnuje fluktuaci pracovníků, příčinám a následkům odchodovosti ze zaměstnání. Jako třetí bod teoretická část obsahuje téma motivace. Věnuje se motivaci jako takové, pracovní motivaci a finančnímu ohodnocení jako motivačnímu bodu. Praktická část analyzuje motivaci vybraného vzorku dentálních hygienistek k vykonávané práci. Použila jsem metodu kvalitativního výzkumu, provedla jsem polostrukturované rozhovory s dotazovanými a následně je analyzovala a tematicky popsala. Praktickým výstupem je popis motivátorů, dissatisfaktorů vybraného vzorku dentálních hygienistek. Pomocí rozhovorů jsem vyhodnotila závěr jejich motivace k práci a zhotovila doporučení vztahující se k práci dentální hygienistky pro manažery a zubní lékaře - zaměstnavatele v zubních zařízeních. Klíčová slova: dentální hygienistka, motivace, fluktuace, pracovní spokojenost.
Fyzioterapie u vertebrogenního algického syndromu
Müllerová, Vladimíra ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Práce se zabývá problematikou vertebrogenních algických syndromů. Obecná část obsahuje tyto části: diagnóza, incidence, etiologie, anatomie, patogeneze, klinické projevy onemocnění, diagnostické a terapeutické postupy. Speciální část obsahuje tyto části: komplexní léčebná rehabilitace onemocnění, kinezioterapie, speciální metody, fyzikální terapie, edukace v rámci školy zad, psychologická a sociální problematika onemocnění, návrh plánu ucelené rehabilitace Poslední část práce se zabývá kazuistikami.
Bechtěrevova nemoc a možnosti její léčby z hlediska fyzioterapie
Dobrovolská, Zuzana ; Šlapáková, Kateřina (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Moje bakalářská práce je zaměřena na onemocnění s názvem Bechtěrevova choroba, jiným názvem ankylozující spondylitida. V úvodu této práce jsem se zaměřila na svoji motivaci a cíl této práce, proč jsem se rozhodla o tom tématu napsat. Také jsem se zmínila o původu této nemoci, o její historii a průběhu vzniku. V praktické části jsem se soustředila na anatomický popis lidského těla, především páteře a svalů zad a kořenových kloubů. Nechybí zde ani podrobné vyšetření a diagnostika nemoci. Chtěla jsem především poukázat na to, jak se tato nemoc, která je nevyléčitelná, projevuje, jak s ní člověk vůbec dokáže žít a zda je možné alespoň částečně zmírnit potíže, které s sebou přináší. V této práci chci především poukázat na to, jaké metody ve fyzioterapii se dají na zmírnění progrese využít, jak naučit postiženého člověka s touto nemocí žít a zařadit se tak do aktivit běžného denního života a v neposlední řadě najít s tímto onemocněním pracovní uplatnění. Chtěla jsem zde také porovnat dvě naprosto odlišná stadia tohoto onemocnění a to pacienta s V. stupněm postižení, jehož pohybová omezení jsou trvalá, a pacientem, který má I. stupeň postižení, což mu prozatím větší problémy nezpůsobuje. A samozřejmě i jejich individuální přístup k tomuto postižení a psychický stav, který je u obou pacientů velice odlišný. Také...
Zkušenosti se supervizí v DCH Brno
Gertnerová, Ilona ; Havrdová, Zuzana (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
Diplomová práce se zaměřuje na rekonstrukci historie zavádění supervize do Diecézní charity Brno (dále jen DCHB) z pohledu zadavatelů supervize, supervizorů asupervidantů, kteří zde někdy působili či působí. Doplněny jsou též informace o současném stavu supervize v DCHB s využitím kvantitativních dat. Výzkumná zjištění jsou shrnuta do analytického příběhu, který popisuje supervizi v DCHB od jejich začátků až po současnost. Klíčová slova: Charita Česká republika (CHČR), Diecézní charita Brno (DCHB, supervize, rozvojová supervize, zavádění supervize, analytický příběh.
Řízení změny ve vedení týmu a souvisejících činnostech při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory
Borecká, Jana ; Holmerová, Iva (vedoucí práce) ; Tesařová, Martina (oponent)
BORECKÁ, Jana. Řízení změny ve vedení týmu a souvisejících činnostech při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory. Praha, 2010. Magisterská práce. Univerzita Karlova. Fakulta humanitních studií. Katedra řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích. Vedoucí práce Prim. MUDr. Iva Holmerová, PhD. Klíčová slova: linka důvěry, krizová intervence, senioři, změny ve stáří, metodika práce se seniory na lince důvěry, řízení změny, dlouhodobí klienti, etika, týmová práce, supervize, případová studie. Tato magisterská práce je zaměřena na řízení změny ve vedení týmu při práci s dlouhodobými klienty na krizové lince pro seniory. První část představuje důležitý teoretický základ pro porozumění druhé, praktické části. Je věnována specifikům profesionální pomoci po telefonu - tedy hlavním zásadám krizové intervence, ze kterých sociální pracovník vychází při výkonu své profese. V této části je dále věnován prostor problematice stáří a změnám, které v tomto období přicházejí. V první části jsou také představeni dlouhodobí klienti coby specifická skupina, která se na krizovou linku obrací a přináší s sebou důležité etické otázky nejen pro pracovníky, kteří jsou s klienty v přímém kontaktu, ale také pro vedení. Druhá část přibližuje čtenáři linku Senior telefon, zmiňuje její...

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 21 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Viz též: podobná jména autorů
3 TESAŘOVÁ, Marie
10 TESAŘOVÁ, Martina
5 TESAŘOVÁ, Michaela
3 TESAŘOVÁ, Monika
1 Tesařová, M.
1 Tesařová, Mariana
3 Tesařová, Marie
7 Tesařová, Markéta
2 Tesařová, Marta
5 Tesařová, Michaela
1 Tesařová, Monica
3 Tesařová, Monika
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.