Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 10 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Diskurz hybridních hrozeb v ČR
Vítek, Stanislav ; Tesař, Jakub (vedoucí práce) ; Střítecký, Vít (oponent)
Od počátku ukrajinské krize došlo během dvou let mezi roky 2014 a 2016 v českém politickém diskurzu k etablování tématu hybridních hrozeb, které postupně transformovalo vnímání české národní bezpečnosti. Tato práce si klade za cíl popsat konstrukci politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice. V souladu s konstruktivistickým teoretickým rámcem pomocí diskurzivní analýzy ukazuje, že vnímané hodnoty a ideje aktérů mezinárodních vztahů jsou ve vzájemné interakci považovány za ohrožené, a proto jednotliví aktéři podnikají diskurzivní akce na jejich obranu. Práce postupně popisuje způsob, jakým Rusko vnímá mezinárodní situaci po skončení Studené války a jak na ni reaguje jako na ohrožení svojí velmocenské pozice. Práce se dále zaměřuje na ukrajinskou krizi jako následek ruského politického diskurzu ohrožení velmocenského statusu, empiricky popisuje fenomén hybridní války a představuje ruský diskurz hybridních hrozeb, který je zcela opačný než ten západní. Následuje samotná analýza politického diskurzu hybridních hrozeb v České republice a popis způsobů, jakým do něj jednotliví aktéři vstupovali a jak byl konstruován. Práce popisuje centrální narativ tohoto diskurzu, identifikuje nejdůležitější diskurzivní akce a rozděluje politické aktéry podle příslušnosti k hlavní či alternativní linii...
Quantum Theory of International Relations: Modeling Strategic Interaction with Quantum Probability Theory
Tesař, Jakub ; Drulák, Petr (vedoucí práce) ; Tyc, Tomáš (oponent) ; Karlas, Jan (oponent)
Nedávné výsledky z kognitivní psychologie naznačují, že chování člověka lze v některých situacích popsat zákony známé z fyzikální kvantové teorie. Předkládaná práce reaguje na tento vývoj a hledá odpovědět na otázku, jak mohou kvantové modely kognice a rozhodování přispět k porozumění sociálního světa. V práci představujeme dosavadní přístupy k aplikace kvantové teorie v sociálních vědách - přístupy kvantového vědomí, kvantového uvažování a kvantové metafory. Rozvíjíme druhý jmenovaný, v konkrétním kontextu strategické interakce v teorii her. Ukazujeme, že kvantový model odpovídá nejen psychologické intuici, ale především řadě empiricky známých anomálií, jako je efekt pořadí, disjunkční efekt, či efekt kontextu. V práci odvozujeme konkrétní model strategické interakce dvou hráčů a testujeme jej v experimentálním Vězňově dilematu. Vycházíme z teorie racionální volby, kterou ovšem nově definujeme, když ukazujeme, jak se strategická volba promění, pokud jako základ teorie využijeme kvantovou teorii pravděpodobnosti (C*-algebra) místo teorie klasické (σ-algebra). Získané výsledky podporují kvantový model a ukazují také na odlišnou reprezentaci hry mezi různými skupinami hráčů. Kvantový model strategické interakce testujeme také na příkladu hypotetického hlasování o Czexitu, kde ukazujeme, jak očekávání...
Targeted killing: How and when intelligence agencies eliminate their targets and the impact of emerging technologies
Nguyen, Ba Nguyen ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
History has shown that assassination could be wielded as an effective weapon in the pursuit of interest, security and power. As the feudal age neared its end in Europe, nation states emerged. Despite its pragmatic usefulness, assassination was considered unfit for this new form of governance. States no longer sought to destroy one another as predicted by Thomas Hobbes, but adhered to John Locke's proposed values, which believed that states could mutually exist as rivals. In this system which favored negotiation and settlements, it was difficult for assassination to have a place. Yet at the start of the 21st century, assassination once again saw employment. As of today, it is preferably referred to as targeted killing by its employers and has become somewhat of a 'new normal.' Clearly, there must be certain permissive catalysts that allowed this to happen. This master's thesis firstly explores the ways the United States, Israel and Russia conduct their assassination/targeted killing operations to present the unique ways these states eliminate their enemies, and secondly pinpoints the permissive causes that allowed these three super and great powers of assassination to transform the international norm against assassination and turn a dishonest, immoral practice into something more acceptable and fit...
The Dilemmas of Surveillance Profiling: The Case of the United States
Petrosyan, Davit ; Střítecký, Vít (vedoucí práce) ; Tesař, Jakub (oponent)
1 Introduction to the Thesis and the Importance of the Topic The sorting and the categorization of individuals and groups by their capacity and inclination to risky behavior or level of dangerousness has been and remains an essential function of security apparatus of the state and a vital component in state security. Practices of this kind became even more important in the age of international terror. The western world and specifically the United States has been the primary target of international terror suffering numerous terrorist attacks including the 9/11 attacks that became thedefining moment of how security functions in themodern world. While what we call "western world" is dominantly defined by liberal democratic political order, many of its societies and specifically the US is also defined by atechnology-enabled environment that scholarship characterizes as "surveillance society" (Gandy 1989, Lyon 2001, Lyon & Bauman 2012). Withintechnology-enabled environments the technologization of security was inevitable (Ceyhan 2008), and the 9/11 generated even more intense and enhanced efforts ofspeeding this process up (Lyon 2004, Ball and Webster 2003). In the post 9/11 US war on terror, specifically surveillance technologies became central to security policies (Ceyhan 2006) as universal security enablers...
Transformace rekreačního zázemí Prahy
Tesař, Jakub ; Fialová, Dana (vedoucí práce) ; Havrlant, Jan (oponent)
Diplomová práce se věnuje transformaci rekreačního zázemí Prahy. Zaměřuje se na modelové území obcí Ohrobec a Dolní Břežany, které je dlouhodobě sledováno katedrou sociální geografie a regionálního rozvoje Univerzity Karlovy v Praze. Oblast je významnou rekreační oblastí, od počátku devadesátých let však dosahuje velkých změn. V území dochází k transformaci druhého bydlení a suburbánní činnosti, která mění dosavadní tvář krajiny. Ve zkoumané lokalitě tak dochází ke změně sociální skladby uživatelů území. Práce si klade za cíl zjistit, jak tito lidé využívají daný prostor, jak se identifikují s prostorem, kde žijí či se rekreují a jaké mají vzájemné vztahy. Vzhledem k charakteru tématu je zvoleno několik metod z řad kvalitativního výzkumu, hlavním zdrojem informací je dotazníkové šetření mezi obyvateli a rekreanty území.
Metody stanovení radiologických dopadů v potravních řetězcích
Tesař, Jakub ; Bartusková,, Miluše (oponent) ; Havránková, Barbora (vedoucí práce)
Diplomova´ pra´ce poda´va´ uceleny´ přehled o metoda´ch stanovení radiologicky´ch dopadů v potravních řetězcích. Popisuje stanovení radionuklidů v potravina´ch za obvykle´ radiační situace a za mimořádne´ radiační situace. V prakticke´ části jsou modelova´ny dvě radiační uda´losti a to radiační uda´lost na u´zemí ČR a radiační uda´lost na u´zemí jine´ho sta´tu a její dopad na ČR. Na za´věr jsou obě modelove´ situace porovna´ny.
Význam celostátní Radiační monitorovací sítě
Tesař, Jakub ; Kaufmanová, Marie (oponent) ; Havránková, Barbora (vedoucí práce)
Bakalářská práce podává ucelený přehled o celostátní Radiační monitorovací síti. Vysvětluje význam celostátní Radiační monitorovací sítě. Popisuje monitorování za obvyklé radiační situace a za radiační mimořádné situace. Závěrem práce je prokázání významu celostátní Radiační monitorovací sítě v případě radiační nehody, havárie nebo mimořádné situace.
Analýza připravenosti ČR, Polska a Maďarska na přijetí eura
Tesař, Jakub ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Karpová, Eva (oponent)
Cílem této práce je posoudit připravenost České republiky, Maďarska a Polska na přijetí eura. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část přibližuje historii Evropské měnové unie. Druhá část se zabývá vývojem české, maďarské a polské ekonomiky v letech po jejich transformaci v tržní ekonomiky. V poslední části práce jsou rozebrána Maastrichtská konvergenční kritéria společně s kritérii reálné konvergence, přičemž se práce snaží zhodnotit jejich aktuální plnění sledovanými zeměmi.
Vstup ČR do EHMU
Tesař, Jakub ; Němcová, Ingeborg (vedoucí práce) ; Horák, Jiří (oponent)
Cílem této práce je posoudit připravenost České republiky na vstup do Evropské měnové unie. Práce je rozdělena do tří hlavních částí. První část přibliţuje historii Evropské měnové unie. Druhá část řeší Maastrichtská konvergenční kritéria a jejich konkrétní plnění Českou republikou. Poslední část práce se zabývá Teorií optimálních měnových oblastí a reálnými kritérii konvergence, přičemţ se práce opět snaţí zhodnotit jejich současné plnění Českou republikou.

Viz též: podobná jména autorů
16 TESAŘ, Jan
7 TESAŘ, Jaroslav
16 Tesař, Jan
7 Tesař, Jaroslav
2 Tesař, Jiří
2 Tesař, Josef
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.